agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Begur 2020-2021

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Begur 2020-2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 11/12/2020
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Begur 2020-2021

El BOE publica el anuncio de la convocatoria de una plaza de Arquitecto para el Ayuntamiento de Begur (Girona). El acceso es libre y el proceso selectivo será el de concurso-oposición. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Girona del 3 de diciembre de 2020.

El temario de la oposición es el siguiente:

Temari Part General

1. La Constitució Espanyola de 1978. Contingut i principis generals.

2. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

3. L’organització territorial de l’Estat en la Constitució. Les Comunitats Autònomes. L’Administració local.

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Contingut. El procediment de reforma.

5. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern. Les competències de la Generalitat de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya. El Govern de Catalunya.

7. Municipi. Organització municipal i competències. Òrgans municipals.

8. L’Administració publica: principis constitucionals informadors. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu, jerarquia. Principis constitucionals.

9. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació.

10. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

11. L’acte administratiu. Concepte, elements, actes nuls i anul·lables. La motivació i la forma. El silenci administratiu.

12. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.

13. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de Contractes del Sector Públic.

14. Classes de contractes, procediments de contractació i formes d’adjudicació. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració. La revisió dels actes administratius.

15. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

16. Els béns dels Ens Locals. Classes de béns. Domini públic. Béns patrimonials i Béns comunals. Les prerrogatives i les potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.

17. La funció pública local i la seva organització. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris.

18. La relació jurídico-administrativa. Els subjectes de la relació jurídicoadministrativa. El ciutadà com a titular de drets davant de l’Administració.

Temari Part Específica.

1. El sistema legal de l’ordenació urbanística. Disposicions legals de l’ordenació urbanística.

2. Els plans i el sistema de planejament. L’ordenació de l’ús del territori i la naturalesa jurídica dels plans. Principis i bases d’articulació dels sistema de planejament.

3. Classificació dels plans territorials i urbanístics. Tipologia i jerarquia.

4. El Planejament general. Característiques. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

5. Els plans parcials. Concepte, determinacions i documentació.

6. Els plans de millora urbana. Concepte, determinacions i documentació.

7. Els plans especials urbanístics. Tipus. Concepte, determinacions i documentació.

8. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

9. El règim urbanístic del sòl (II): El sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació.

10. El règim urbanístic del sòl no urbanitzable.

11. El règim urbanístic del sòl urbanitzable.

12. Procediments per a l’autorització d’obres i usos en el sòl no urbanitzable.

13. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

14. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

15. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

16. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació. Contingut i criteris del projecte reparcel·la tori.

17. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments.

18. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

19. El procediment expropiatori. Procediment per taxació individual. Procediment per taxació conjunta. Règim jurídic. Efectes.

20. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de l’aprofitament urbanístic. Regulació.

21. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament. Concepte general. L’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

22. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

23. Els sistemes generals i locals. Classes. Obtenció.

24. El concepte de zona. Definició de paràmetres.

25. El projecte d’urbanització com a instrument d’execució dels plans d’ordenació. Criteris de redacció. Cost de les obres d’urbanització.

26. Instruments urbanístics de política de sòl i habitatge.

27. Els patrimonis públics de sòl i habitatge: finalitats, subjectes, constitució i funcionament.

28. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

29. La intervenció municipal en l’edificació i en l’ús del sòl i del subsòl. Les llicències urbanístiques.

30. Procediment i competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

31. Les llicències urbanístiques, tipus i normativa d’aplicació. Actes subjectes a llicència prèvia. El silenci administratiu en les llicències urbanístiques. La revisió d’ofici.

32. Les parcel·lacions urbanístiques.

33. Protecció de la legalitat urbanística. Procediments de protecció i òrgans competents

34. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

35. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

36. Edificis i usos fora d’ordenació amb volum disconforme.

37. Els usos i obres de caràcter provisional. Procediment per a la seva autorització. El règim d’us provisional del sòl. Els usos

38. Els certificats d’aprofitament urbanístic. Contingut i efectes.

39. L’habitatge: La Llei d’Habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge. Règim disciplinari.

40. L’Habitatge: Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

41. Els habitatges amb protecció oficial. Requeriments tècnics i jurídics. Règims, modalitats i condicions d’accés.

42. Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació i ordres d’execució. El deure de conservació.

43. La declaració de ruïna d’un immoble. Concepte i classes. Conceptes de ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d’un immoble.

44. La intervenció en el patrimoni històric-artístic. Regulació legal. Els plans especials de Protecció.

45. La Llei de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques. El codi d’accessibilitat. Persones amb limitacions o mobilitat reduïda. L’itinerari practicable, l’adaptat i el convertible. Ajustos raonables. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat. Concepte i característiques de l’habitatge adaptat i espai públic adaptat.

46. La llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació. Responsabilitats.

47. El Codi Tècnic de l’Edificació (1). Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

48. El Codi Tècnic de l’Edificació (2). Exigències bàsiques: de seguretat estructural. D’utilització. De salubritat. De protecció davant del soroll. D’estalvi d’energia.

49. El Decret d'ecoeficiència dels edificis.

50. La Rehabilitació. Rehabilitació estructural, funcional i d’habitabilitat. Normes aplicables. Tipologies constructives i les seves cronologies. Criteris de rehabilitació i tècniques de rehabilitació. Rehabilitació energètica d’edificis existents. Compatibilitat amb les solucions constructives i compositives tradicionals.

51. El projecte d’edificació. Documentació. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica.

52. La direcció d’obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

53. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. El contracte d’obres. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions.

54. Manteniment en edificis municipals i les seves instal·lacions. Conceptes de manteniment, preventiu, conservació i reparació per a edificis públics. Valoracions segons la tipologia funcional i de la construcció.

55. La protecció de conjunts i edificis d’interès històric, artístic o ambiental. Graus i modalitats.

56. El POUM de Begur. Memòria.

57. El POUM de Begur. Informe ambiental.

58. El POUM de Begur. Règim del sòl.

59. El POUM de Begur. Mesures de protecció i règim de sistemes.

60. El POUM de Begur. Reglamentació detallada del sòl urbà. Ordenança de l’edificació i ús del sòl.

61. El POUM de Begur. Disposicions addicionals transitòries i finals.

62. L’ordenança municipal de tramitació d’expedients urbanístics i activitats. (OMTEUA)

63. L’ordenança municipal reguladora de l’edificació. (OMRE)

64. El Pla Territorial parcial de les comarques gironines. Normes d’ordenació territorial i directrius de paisatge.

65. Pla Director Urbanístic de Revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. Normativa d’edificació i integració paisatgística dels sòls ordenats en edificació aïllada. Naturalesa i abast de la normativa d’integració paisatgística.

66. Pla Director Urbanístic de Revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. Normativa d’edificació i integració paisatgística dels sòls ordenats en edificació aïllada. Disposicions per als ambients edificats.

67. Pla Director Urbanístic de Revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. Normativa d’edificació i integració paisatgística dels sòls ordenats en edificació aïllada. Disposicions per als sòls urbans no ordenats.

68. Pla Director Urbanístic de Revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. Normativa d’edificació i integració paisatgística dels sòls ordenats en edificació aïllada. Disposicions per als sòls urbans ordenats.

69. El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Règim de protecció i regulació d’usos.

70. L’espai natural protegit Muntanyes de Begur. La xarxa natura 2000. El litoral de Begur. Zona Zepa i llocs Lic.

71. La Llei de Costes (Llei 22/1998), Títol II. Limitacions de la propietat sobre els terrenys continguts a la ribera del mar per raons de protecció del domini públic marítim-terrestre.

72. La Llei de Costes ( Llei 22/1998) Títol III. Utilització del domini públic marítimterrestre. (82) El Reglament de la Llei de Costes (RD 876/2014). Disposicions transitòries.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.