agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Dip. Pontevedra 2021

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 03/05/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Dip. Pontevedra 2021

03/05/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Trabajador Social para la Diputación de Pontevedra mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. La plaza corresponde al proceso de estabilización temporal.

17/12/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de dos plazas de Trabajador Social para la Diputación de Pontevedra. El acceso es libre y el sistema de oposición es libre.

30/11/2020. El DOG anuncia la convocatoria del proceso selectivo para cubrir dos plazas de Trabajador Social para la Diputación de Pontevedra. Estas plazas pertenecen a la Oferta de Empleo Público del año 2018 y son de acceso libre. Se pueden consultar las bases de la convocatoria en el BOPPO del 29 de octubre de 2020.

El temario de la oposición es el siguiente:

Materias generales:

1.—A Constitución española de 1978. Principios xerais. Dereitos e deberes fundamentais dos españois.

2.—Organización territorial do Estado: principios constitucionais. A Administración local. As comunidades autónomas. Os estatutos de autonomía: o seu significado. Elaboración. Contido. Reforma.

3.—A Administración pública no ordenamento español. Concepto e acepcións. Elementos. Regulación. Tratamento constitucional. Personalidade xurídica da Administración pública. Clases de administracións públicas. Principios de actuación na Administración pública: consideracións previas. Enumeración e exame de cada un.

4.—Sometemento da Administración pública á lei e ao dereito. Fontes de dereito público. O regulamento: concepto, fundamento e clases. Outras fontes de dereito administrativo: hábito, práctica administrativa, principios xerais do dereito, tratados internacionais e xurisprudencia

5.—O acto administrativo: concepto, clases e elementos.

6.—O procedemento administrativo: fases do procedemento.

7.—O réxime local español. Concepto de Administración local. Evolución. Principios constitucionais. Regulación legal.

8.—A provincia. Antecedentes, conceptos e caracteres. A organización provincial. Competencias.

9.—O municipio. Concepto. Elementos esenciais. A organización municipal. Competencias.

10.—A función pública local. Clases de persoal. A organización da función pública local. Adquisición e perda da condición de persoal funcionario. Situacións.

11.—Dereitos e deberes do persoal funcionario público. Dereitos económicos. Réxime disciplinario

12.—Prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas. Protección de datos. Principios e dereitos da persoa. Igualdade. Principios reitores.

Materias específicas:

Primeira parte:

1.—Marco legal dos servizos sociais na Constitución española, no Estatuto de Autonomía de Galicia e na Lei de bases de réxime local.

2.—Competencias das deputacións provinciais en materia de servizos sociais. Marco normativo.

3.—Lei de servizos sociais de Galicia. Estrutura e contido.

4.—Os servizos sociais comunitarios en Galicia e o seu financiamento.

5.—Servizos sociais especializados. Definición, principios, obxectivos e competencias.

6.—O Plan concertado. Finalidade, obxectivos, programas e prestacións.

7.—O Plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais da Deputación de Pontevedra.

8.—O traballo social como disciplina: concepto, funcións, niveis de intervención e principios.

9.—As técnicas empregadas no traballo social.

10.—Os instrumentos empregados no traballo social.

11.—O Código deontolóxico do traballo social.

12.—O proceso metodolóxico no traballo social.

13.—As necesidades sociais. Concepto, tipoloxía e características.

14.—Os sistemas de información ao servizo da atención social. Novas tecnoloxías da información aplicadas ao traballo social.

15.—O equipo interdisciplinar no sistema galego de servizos sociais.

16.—A investigación en traballo social. Paradigmas, perspectivas, metodoloxía e técnicas aplicables.

Segunda parte:

17.—A avaliación dos servizos sociais. Concepto, niveis e tipos.

18.—A xestión da calidade nos servizos sociais.

19.—A Lei 39/ 2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia.

20.—A dependencia e a súa valoración. Regulación do procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía Persoal e Atención á Dependencia.

21.—Teleasistencia domiciliaria.

22.—O servizo de axuda no fogar. Normativa, contido e funcionamento na Comunidade Autónoma de Galicia.

23.—Recursos e programas dirixidos a persoas maiores da Deputación de Pontevedra.

24.—As persoas maiores e o envellecemento: características e aspectos sociais. Datos demográficos e proxección da poboación da provincia de Pontevedra.

25.—Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

26.—A Renda de Integración Social de Galicia.

27.—As axudas básicas de emerxencia da Deputación de Pontevedra.

28.—As pensións non contributivas da Seguridade Social: xubilación e invalidez.

29.—Programas, actuacións e recursos da Deputación de Pontevedra dirixidos a entidades de iniciativa social no ámbito dos servizos sociais.

30.—Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

31.—Políticas de igualdade de xénero na Administración pública.

32.—Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Terceira parte:

33.—A atención a mulleres vítimas de violencia de xénero en Galicia: programas, servizos e recursos.

34.—Intervención social ante a violencia de xénero.

35.—Programas, actuacións e recursos dirixidos ao fomento da igualdade de oportunidades da Deputación de Pontevedra.

36.—As minorías étnicas: características, recursos e necesidades.

37.—As persoas con discapacidade. Valoración, necesidades e recursos.

38.—A poboación inmigrante. Reagrupación e arraigamento. Características da inmigración en España.

39.—Asilo e refuxio. Concepto, requisitos e supostos especiais.

40.—Axentes básicos na protección á infancia e á adolescencia.

41.—Protocolo de actuación en abusos sexuais a menores.

42.—Como deben intervir os servizos sociais con menores con dificultades sociais. Estruturación de servizos sociais para a e o menor. Equipamentos.

43.—Clasificación e tipoloxía dos centros de menores na Comunidade Autónoma de Galicia.

44.—Dereitos e deberes das e dos menores nos centros de protección.

45.—A inadaptación xuvenil e a desviación social. Formulacións actuais con menores en conflito social.

46.—A inserción sociolaboral da mocidade. O programa Mentor.

47.—Mediación familiar. Intervención en familias con problemas. Mediación intraxudicial.

48.—Programas, servizos e recursos para a xuventude da Deputación de Pontevedra.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.