agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Lloret de Mar 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Lloret de Mar 2021

25/03/2021. El Ayuntamiento de Lloret de Mar convoca una plaza de Arquitecto Técnico adscrito a la Sección de Obra Privada y Disciplina Urbanística, mediante concurso-oposición, en turno libre. Las bases se pueden encontrar en el BOP de Girona del 4 de marzo de 2021. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN EL DOGC

04/02/2021. Se publica en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya la OPE de 2020 del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), que incluye 1 plaza de Arquitecto Técnico a través del sistema de concurso-oposición.

25/03/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Girona de 3 de marzo de 2020.

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO

1. La Constitució espanyola de 1.978. Estructura i principis Generals. Drets i deures fonamentals.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. Potestat reglamentària a l’àmbit local: Ordenances i Reglaments. Procediment d’elaboració i d’aprovació. Els Bans.

4. Organització municipal: Òrgans necessaris i complementaris. Breu estudi d’aquests. Atribucions dels òrgans necessaris.

5. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: Convocatòria i ordre del dia. Debats, votacions i quòrums. Actes i certificats d’acords.

6. El procediment administratiu comú: Concepte d’interessat. Fases del procediment.

7. L’obligació de resoldre i el silenci administratiu. Els recursos administratius.

8. Contractació administrativa: Concepte de contracte administratiu. Diferents tipus de contractes administratius. Contractes subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada.

9. La selecció del contractista: Procediments i tràmits a utilitzar en els contractes subjectes a regulació harmonitzada.

10. Formes de gestió del servei públic. Gestió directa i indirecta.

11. Drets i deures dels empleats públics.

12. Hisendes locals: Recursos dels municipis. Els tributs propis dels municipis: Impostos, taxes i contribucions especials.

TEMARI ESPECÍFIC:

13. L’administració local i l’urbanisme. Competències municipals en matèria d’urbanisme.

14. Ordenació del territori. Instruments d’ordenació territorial i la seva incidència.

15. Règim urbanístic i classificació del sòl. Concepte de solar.

16. Pla Director Urbanístic del sistema costaner (PDUSC). Normativa.

17. Pla Director Urbanístic dels revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. Normativa.

18. Regles d’interpretació del planejament urbanístic.

19. Pla d’ordenació urbanística municipal: Determinacions, formulació i tramitació.

20. Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. Disposicions generals, transitòries i addicionals.

21. Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. Regulació de l’edificació.

22. Plans parcials urbanístics: Determinacions, formulació i tramitació.

23. Plans especials urbanístics: Determinacions, formulació i tramitació.

24. Plans de millora urbana: Determinacions, formulació i tramitació.

25. Règim d’ús del sòl no urbanitzable. Regulació d’usos i construccions.

26. Regim d’ús del sòl urbanitzable i del sòl urbà. Drets i deures.

27. Sistemes d’actuació urbanística: Tipus i trets principals.

28. Projectes de reparcel·lació i d’urbanització. Objecte, contingut i determinacions.

29. Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl. Actes subjectes a llicència urbanística i a comunicació prèvia. Transmissibilitat. Caducitat. Silenci administratiu.

30. Responsabilitat de l’administració en matèria urbanística.

31. Obres i llicències en sistemes d’espais lliures.

32. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència. Revisió de llicències.

33. Restauració de l’ordre físic il·legalment alterat.

34. Ordres d’execució i estat ruinós. Procediment i efectes. Deures de conservació de l’edifici.

35. Tipus de llicències segons el Reglament d’obres i serveis de les corporacions locals.

36. Infraccions urbanístiques. Classificació.

37. Infraccions urbanístiques. Sancions i persones responsables.

38. Catàleg de béns protegits.

39. L’ordenança municipals reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres de Lloret de Mar.

40. Normativa sectorial relacionada amb urbanisme. Activitats subjectes a llicència ambiental i comunicació prèvia.

41. Patrimoni arquitectònic. Normes de protecció d’edificis. Inspecció Tècnica dels edificis.

42. Actes de replanteig i actes d’alineacions i rasants.

 43. Adopció de mesures en casos de sinistres: incendi, ensorrament, etc..

44. Decret d’habitabilitat.

45. Normativa d’aplicació a Catalunya d’ecoeficiència en els edificis.

46. Llei de supressió de barreres arquitectòniques a les edificacions.

47. Les certificacions d’obres d’iniciativa municipal. El pressupost de liquidació.

48. Desenvolupament i control de les obres. Accés i serveis afectats. El control de qualitat. Obres defectuoses o mal executades.

49. Estudis i plans de Seguretat. Normativa aplicable. Contingut.

50. Distàncies de protecció i servitud en les lleis sectorials d’aigües, costes i carreteres.

51. Autoritzacions en edificis en volum disconforme. Volum disconforme dins la franja de protecció de la Llei de Costes. Usos admesos.

52. El Codi Tècnic de l’Edificació. Disposicions generals. Àmbit d’aplicació.

53. El Codi Tècnic de l’Edificació. Document bàsic de seguretat d’ús i accessibilitat.

54. El Codi Tècnic de l’Edificació. Document bàsic de seguretat en cas d’incendi.

55. El Codi Tècnic de l’Edificació. Document bàsic de seguretat de salubritat.

56. El Codi Tècnic de l’Edificació. Document bàsic de seguretat d’estalvi d’energia.

57. El tractament de residus de construcció segons la normativa vigent.

58. La gestió de residus d’amiant.

59. Llei d’ordenació de l’edificació. Principis generals. Agents de l’edificació. Responsabilitats i garanties.

60. Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.