agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayto. Sant Fruitós de Bages 2020

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 17/03/2020
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayto. Sant Fruitós de Bages 2020

17/03/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico Superior Arquitecto para el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Barcelona de 26 de febrero de 2020.

El temario de esta oposición está formado por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DEL BAGÉS (último temario publicado, 2020)

Temari general per a les convocatòries de places del grup A1:

Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2.- Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. El/la defensor/a del poble.

Tema 3.- El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4.- La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'amortització.

Tema 5.- L'organització territorial de l'Estat en la Constitució: l'Administració Local. Ens que la integren. La regulació del règim local a Catalunya.

Tema 6.- L'organització territorial de l'Estat en la Constitució: les Comunitats Autònomes. Constitució i competències. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

Tema 7.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: contingut i valor normatiu.

Tema 8.- El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d'actuació de l'administració pública. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret.

Tema 9.- L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Actes nuls i anul·lables.

Tema 10.- Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.

Tema 11.- El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 12.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb l'Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes d'adjudicació de contractes.

Tema 13.- El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

Tema 14.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 15.- La funció pública local i la seva organització. Drets i deures del funcionariat. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del funcionariat.

Tema 16.- El Municipi en el règim constitucional espanyol. Elements. Organització municipal, competències i funcionament.

Tema 17.- Les hisendes locals i els seus pressupostos.

Tema 18.- Ordenances i reglaments locals. Els bans. Procediment d'elaboració i aprovació.

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DEL BAGES (último temario publicado, 2020)

1. El sistema de fons de l'ordenament urbanístic a Catalunya

2. Regulació a la Constitució espanyola que incideix sobre urbanisme.

3. Principals pronunciaments del Tribunal Constitucional que afecten l'urbanisme.

4. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Estatut de la propietat immobiliària. Situacions bàsiques del sòl. Actuacions de transformació urbanística.

5. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Règim de valoracions.

6. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Expropiacions i responsabilitat patrimonial.

7. Ordenació territorial i urbanisme. Legislació sobre ordenació territorial i planificació territorial.

8. El Pla territorial parcial de les comarques centrals. Altres planejaments territorials amb incidència sobre el municipi de Sant Fruitós de Bages.

9. Grup normatiu de l'urbanisme a Catalunya: normes amb rang de llei i reglaments.

10. La potestat urbanística: contingut i competències.

11. Règim urbanístic del sòl: classificació, qualificació i delimitació.

12. Règim del sòl urbà.

13. Règim del sòl urbanitzable.

14. Actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.

15. Els projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable.

16. La catalogació de masies i cases rurals. Les actuacions admissibles en aquestes construccions i el seu règim d'autorització.

17. Actuacions urbanístiques relacionades amb activitats ramaderes.

18. Sistemes urbanístics. Distinció entre sistemes locals i generals. Habitatges dotacionals.

19. L'obtenció dels sistemes urbanístics. L'obtenció anticipada.

20. Els usos provisionals del sòl.

21. El sistema de planejament urbanístic: estructura i relacions entre plans.

22. El planejament director urbanístic.

23. El Pla d'ordenació urbanística municipal. Funció i continguts.

24. El Pla d'ordenació urbanística municipal: documents i tramitació.

25. El planejament derivat urbanístic. Tipus de pla. Contingut. Documents. Tramitació.

26. La tramitació del planejament urbanístic.

27. L'avaluació ambiental estratègica aplicada al planejament urbanístic.

28. Competències municipals i de la Generalitat de Catalunya en matèria d'urbanisme. Les atribucions dels diferents òrgans.

29. Silenci administratiu en matèria de planejament i subrogació autonòmica en les competències municipals en matèria d'urbanisme.

30. Revisió i modificació del planejament urbanístic.

31. Vigència i eficàcia dels plans. Els seus efectes.

32. Estàndards urbanístics. Concepte i enumeració dels legalment vigents. Les reserves per a habitatge protegit.

33. Les situacions de fora d'ordenació i els usos i volums disconformes.

34. La iniciativa particular i el planejament urbanístic.

35. Legislació sobre carreteres. La seva incidència sobre l'urbanisme.

36. Legislació sobre aigües. La seva incidència sobre l'urbanisme.

37. Legislació aeronàutica. La seva incidència sobre l'urbanisme. El Pla director urbanístic aeroportuari de l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.

38. La legislació agrària forestal. La seva incidència sobre l'urbanisme.

39. La legislació sobre patrimoni cultural. La seva incidència sobre l'urbanisme.

40. Legislació sobre telecomunicacions. La seva incidència sobre l'urbanisme.

41. La gestió urbanística. Gestió integrada i gestió aïllada. La seva relació amb les actuacions de transformació urbanística. Els polígons d'actuació urbanística.

42. Els instruments de gestió urbanística. Classes i tramitació.

43. Els projectes de reparcel·lació. Contingut i efectes.

44. Els projectes d'urbanització. Contingut i documents. Els projectes d'urbanització complementaris.

45. L'expropiació urbanística. Supòsits. Procediments, especial consideració de la taxació conjunta.

46. L'expropiació urbanística per ministeri de la llei. Les concessions en l'expropiació.

47. L'ocupació directa.

48. Els sistemes d'actuació urbanística: la reparcel·lació.

49. Les modalitats de compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i els sectors d'urbanització prioritària.

50. El patrimoni municipal de sòl i habitatge.

51. Llicències urbanístiques. Comunicacions urbanístiques.

52. Parcel·lacions i declaracions d'innecessarietat de parcel·lació.

53. Ordres d'execució i declaracions de ruïna.

54. La protecció de la legalitat urbanística. Restauració de la legalitat, rescabalament de danys i perjudicis i procediment sancionador.

55. Els delictes contra la ordenació del territori i el medi ambient.

56. El Registre de la Propietat i l'urbanisme. Actes inscribibles i títols per a la inscripció.

57. La inscripció dels projectes de reparcel·lació.

58. Constància al Registre de la Propietat de les actuacions de protecció de la legalitat urbanística.

59. Les actuacions urbanístiques desenvolupades per les administracions públiques.

60. Els projectes d'obres. Obres municipals ordinàries i d'urbanització. Contingut.

61. Avantprojectes, supervisió de projectes, replanteig i comprovació del replanteig. Contingut tècnic i funcions.

62. La tramitació dels projectes d'obra municipal ordinària.

63. Revisions i modificacions de projectes d'obra municipal ordinària. Els projectes complementaris.

64. La contractació de serveis aplicada a la redacció de projectes i a la direcció facultativa d'obres.

65. Els agents de l'edificació. Competències i responsabilitats. La seva aplicació a les obres municipals.

66. Competències dels professionals relacionats amb l'urbanisme, l'arquitectura i l'enginyeria.

67. Les concessions aplicades als sistemes urbanístics.

68. L'habitatge de protecció oficial.

69. El dret de superfície a la legislació sobre règim del sòl i rehabilitació urbana i la legislació civil catalana. Especial consideració de la seva aplicació a les actuacions municipals en matèria de sòl i habitatge.

70. Característiques fonamentals de l'ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de Bages. Model territorial. Àmbits de creixement. Zones residencials. Zones industrials.

71. Característiques fonamentals de l'ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de Bages. Potencials de creixement. El sòl no urbanitzable.

72. El patrimoni cultural arquitectònic de Sant Fruitós de Bages. El conjunt de Sant Benet de Bages.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.