agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Castellgalí 2020

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 27/02/2020
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Castellgalí 2020

27/02/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto para el Ayuntamiento de Castellgalí (Barcelona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Barcelona de 20 de febrero de 2020.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

1. L’Administració Local: Principis generals. El municipi: concepte, elements, organització i competències.

2. Organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Atribucions i competències.

3. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. La motivació, notificació i publicació. Eficàcia i validesa. Actes nuls i anul·lables.

4. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa. La finalització convencional. Falta resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

5. La coacció administrativa: el principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: els mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

6. La responsabilitat de les Administracions Públiques. Responsabilitat Patrimonial: característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritzats i del personal al servei de les administracions públiques.

7. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny: obres locals i llicències i altres actes de control preventiu.

8. Legislació vigent sobre règim de sòl i valoracions i urbanística. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i Decret 305/12006,. De 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’Urbanisme.

9. Règim urbanístic del sòl. Classificació i conceptes. Els certificats de règim urbanístic.

10. Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Determinacions, tramitació i competències per a la seva aprovació.

11. Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Castellgalí. Disposicions generals: definició, contingut i vigència. Desenvolupament, gestió i execució del POUM. Estructura territorial i sistemes urbanístics. Regulació de l’edificació: definició de paràmetres i conceptes. Regulació del sòl urbà, del sòl urbanitzable i del sòl no urbanitzable. Regulació dels usos i activitats.

12. Planejament urbanístic. Tipologia i jerarquia dels plans.

13. Planejament derivat: plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics i plans parcials urbanístics de delimitació.

14. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris. Els usos i obres de caràcter provisional.  

15. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

16. Sòl no urbanitzable: Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

17. Llicències urbanístiques: Actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediments per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

18. Els sistemes d’actuació urbanística per reparcel·lació.

19. El projecte de reparcel·lació. Continguts.

20. Protecció de la legalitat urbanística. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

21. Projectes d’obres locals. Contingut. Aprovació, modificació i revisió.

22. Declaració d’estat ruïnós de les edificacions. Les ordres d’execució.

23. L’ocupació directa i l’expropiació forçosa: concepte i tràmits aplicables.

24. L’expedient de contractació: classes. Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes: normes generals, procediment obert, restringit i negociat

25. Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l’administració. L’extinció dels contractes administratius. Compliment i resolució. La cessió dels contractes i la subcontractació.

26. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referencia a la potestat sancionadora local.

27. Els béns de les entitats locals. Classes. Alteració de la qualificació jurídica dels béns. Tràfic jurídic dels béns. Adquisició, alienació i cessió. Utilització i aprofitament dels béns. Conservació, protecció i defensa dels béns.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.