agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Ayuntamiento Viladecans 2020

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 17/02/2020
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Ayuntamiento Viladecans 2020

17/02/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Técnico Medio / Ingeniero Técnico para el Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Barcelona de 11 de febrero de 2020.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO MATERIAS GENERALES TÉCNICO MEDIO / INGENIERO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE VILADECANS (último temario publicado, 2020)

BLOC I: TEMARI GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures fonamentals.

2. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals.

3. Organització territorial de l’Estat: el municipi i la seva regulació jurídica. Organització i competències. Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Viladecans.

4. Principis d’actuació de l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.

5. Fonts de dret públic. La Llei: classes. El Reglament: concepte i classes.

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements.

7. El procediment administratiu: principis generals i fases.

8. La revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici i els recursos administratius. El recurs contenciós administratiu.

9. La contractació al sector públic: principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.

10. La contractació al sector públic: classificació dels contractes. Execució i extinció.

11. El pressupost municipal: concepte i estructura. 12. Personal al Servei de les entitats locals: classes.

13. Pla local de Viladecans per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI 2017 - 2021. Línies estratègiques.

TEMARIO MATERIAS ESPECÍFICAS TÉCNICO MEDIO / INGENIERO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE VILADECANS (último temario publicado, 2020)

1. Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

2. Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'edificació

3. RD 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic d’Edificació.

4. Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

5. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

6. Prestacions mesures estacionals de les bombes de calor per la producció de calor als edificis. Aerotèrmia.

7. Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària envers emissions radioelèctriques.

8. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió.

9. Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis.

10. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa i de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

11. Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

12. Llei 20/2009, del 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Règim d'intervenció.

13. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

14. Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives: Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives.

15. Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. Els habitatges d'ús turístic.

16. Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de Viladecans.

17. Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions de Viladecans.

18. Ordenança municipal per a la captació d'energia solar de Viladecans.

19. La comunicació prèvia ambiental d'activitats.

20. La comunicació prèvia recreativa d'activitats.

21. La comunicació prèvia innòcua d'activitats.

22. La llicència ambiental i recreativa d'activitats.

23. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

24. Modificacions substancials i no substancials d'activitats i transferibilitat de les llicències i comunicacions prèvies d'activitats. 25. Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte i Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei de centres de culte

26. Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques.

27. Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

28. Pla i programa de verificació d’activitats.

29. Ordenança reguladora per a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat a Viladecans

30. Òrgans tècnics ambientals municipals en la tramitació de les llicències ambientals d’activitats.

31. Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya. Autoconsum.

32. Tramitació d’expedients de denúncies d’activitats.

33. Ordenança municipal sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució.

34. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

35. Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals

36. Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera. 37. Real Decreto 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

38. Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

39. Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils deguts a l’ús de dissolvents en determinades activitats.

40. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

41. Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

42. Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.

43. Gestió de la documentació en relació a les instal·lacions de seguretat industrial .

44. Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.

45. Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat per a les instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

46. Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament t’Emmagatzemen de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.

47. Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus de Catalunya

48. Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.