agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Diputación Pontevedra 2020

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 17/02/2020
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Diputación Pontevedra 2020

17/02/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto Técnico para la Diputación de Pontevedra. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BO de Pontevedra de 30 de diciembre de 2020.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO MATERIAS GENERALES ARQUITECTO TÉCNICO
DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA (último temario publicado, 2020)

Materias xenéricas:

1.—A Constitución española de 1978. Principios xerais. Dereitos e deberes fundamentais dos españois.

2.—A Organización territorial do Estado: principios constitucionais. A Administración local. As comunidades autónomas. Os estatutos de autonomía: o seu significado. Elaboración. Contido. Reforma.

3.— A Administración pública no ordenamento español: concepto e acepcións. Elementos. Regulación. Tratamento constitucional. A personalidade xurídica da Administración pública. Clases de administracións públicas. Principios de actuación na Administración pública: consideracións previas. Enumeración e exame de cada un.

4.—Sometemento da Administración pública á lei e ao Dereito. As fontes do Dereito público. O regulamento: concepto, fundamento e clases. A potestade regulamentaria. Procedemento de elaboración. Límites. O control da potestade regulamentaria. Outras fontes do Dereito administrativo: o hábito, a práctica administrativa, os principios xerais do Dereito, os tratados internacionais e a xurisprudencia

5.—O procedemento administrativo. Fases do procedemento administrativo. Suspensión da execución. Audiencia da/do interesada/o. Resolución. Os recursos administrativos. Concepto. Clases. Obxecto

6.—A provincia. Antecedentes, concepto e caracteres. A organización provincial. Competencias.

7.—O municipio. Concepto. Elementos esenciais. A organización municipal. Competencias.

8.—A Lei de prevención de riscos laborais. Actuacións das administracións públicas: competencias. Dereitos e obrigas das e dos traballadores e das e dos empresarios en materia de prevención. Os servizos de prevención de riscos. Participación das persoas traballadoras

9.—Políticas de igualdade e contra a violencia de xénero nas administracións públicas

10.—A Lei de protección de datos: normativa reguladora. Dereito á protección de datos. Principios informadores. Dereitos das persoas en materia de protección de datos. A Axencia Española de Protección de Datos

11.—A función pública local. Concepto de persoal funcionario. Clases de funcionariado. Dereitos e deberes do persoal funcionario. Réxime disciplinario

12.—O acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos. Normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia. Sede electrónica. Identificación e autenticación. Rexistros, comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos

TEMARIO MATERIAS ESPECÍFICAS ARQUITECTO TÉCNICO
DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA (último temario publicado, 2020)

Materias específicas:

Primeira parte

1.—Real decreto lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. Disposición xerais. Condicións básicas da igualdade nos dereitos e deberes constitucionais dos cidadáns

2.—Lei 1/2019, de 22 de abril de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Disposición xerais. Actuacións sobre o medio urbano. Coordinación administrativa para a rehabilitación

3.—Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016). Disposicións xerais e modificacións.

4.—Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016). Réxime urbanístico do solo.

5.—Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016). As normas de aplicación directa. As normas de sustentabilidade dos plans. Os límites de intensidade. As normas de calidade dos plans. Reservas de solo para dotacións públicas. Reservas de vivenda de protección pública.

6.—Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016). O deber de conservación. Informe de avaliación de edificios. Execución forzosa e vía de constrinximento. Ordes de execución. Declaración de ruína.

7.—Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016). Intervención na edificación e uso do solo. Edificios fóra de ordenación ou incompatibles coa ordenación.

8.—Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016). Disciplina urbanística. Protección da legalidade urbanística. Infraccións e sancións. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

9.—Os réximes transitorios do Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana (LSRU/2015) e da Lei do solo de Galicia (LSG 2/2016)

10.—Decreto 83/2018, de 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia; complementado pola Resolución da CMAOT, de 6/8/2018 (PBA/2018). Plans básicos municipais.

11.—Os sistemas de información sobre solo, urbanismo e edificación. Rexistro de planeamento urbanístico, Plataforma Urbanística Dixital e Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia.

12.—Lei 3/2016, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese. Lei 2/2017, en relación con medidas provisionais de ordenación urbanística

13.—Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia. Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia. Protección do dominio público viario

14.—Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia. Disposicións xerais. Tipos de bens. Réxime de protección e conservación do patrimonio cultural de Galicia.

15.—Real decreto lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de augas. Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, de 11 de abril. Lei 9/2010, de 30 de xullo, de augas de Galicia. Protección do dominio público hidráulico. Competencias das administracións públicas e réxime xurídico correspondente

16.—Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas. Regulamento xeral de costas, aprobado polo Real decreto 876/2014, de 10 de outubro. Lei 2/2013, de 29 de maio, de protección e uso sustentable do litoral

17.—Valoracións. Real decreto 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do solo. Expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial. O proxecto de expropiación. Indemnización das facultades urbanísticas.

18.—As comunicacións previas e as declaracións responsables. Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e a competitividade económica de Galicia. Obras destinadas ao desenvolvemento de actividades. Decreto 144/2016, de 22 de setembro, de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos

19.—Redacción de proxectos e dirección de obras. Real decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio

20.—Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Real decreto 2816/1982, de 27 de outubro, do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas

21.—Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental

22.—A Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación. Disposicións xerais. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías

23.—Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público. Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas e Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 (derrogada) en todo o que non se opoña á Lei 9/2017. Delimitación dos tipos contractuais. Obxecto, orzamento base de licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. Garantías esixibles na contratación do sector público

Segunda parte:

24.—Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público. Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas e Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 (derrogada) en todo o que non se opoña á Lei 9/2017. Expedientes de contratación. Adxudicación dos contratos das administracións públicas: normas xerais

25.—ei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público. Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas e Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 (derrogada) en todo o que non se opoña á Lei 9/2017. Adxudicación dos contratos das administracións públicas: procedemento aberto, restrinxido e con negociación. Normas especiais aplicables aos concursos de proxectos. Modificación dos contratos

26.—ei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público. Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas e Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 (derrogada) en todo o que non se opoña á Lei 9/2017. Contrato de obras

27.—Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE). Disposicións xerais. Contido. Condicións técnicas e administrativas

28.—Documento CTE-DB SI seguridade en caso de incendios

29.—Documento CTE-DB SUA seguridade de utilización e accesibilidade

30.—Documento CTE-DB-HE aforro de enerxía

31.—Documento CTE –DB HS salubridade

32.—Documento CTE –DB HR protección fronte ao ruído

33.—Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia e normativa estatal concorrente

34.—Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia

35.—Orde VIV 561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o Documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados

36.—Decreto 513/2017, de 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios. Disposicións xerais. Produtos de protección contra incendios. Empresas instaladoras e empresas mantedoras. Instalación, posta en servizo e mantemento da instalación de protección contraincendios

37.—Real decreto 513/2017, de 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios. Características e instalación dos equipos e sistemas de protección contraincendios

38.—Real decreto 1027/2007, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. Parte I

39.—Real decreto 1027/2007, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. Parte II

40.—As medidas preventivas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais

41.—As medidas preventivas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. Real decreto 486/1997, de 14 de abril, de disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo

42.—Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción

43.—Control de calidade na edificación. As entidades e laboratorios de control de calidade na edificación. Normativa autonómica. Esixencias de control de recepción e execución no Código técnico de edificación. As medidas preventivas de control de calidade na construción

44.—As medidas preventivas de protección ambiental na construción. Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia

45.—As medidas preventivas de protección ambiental na construción. Real decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos da construción e demolición

46.—A certificación de eficiencia enerxética. Real decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o Procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios e Real decreto 56/2016, de 12 de febreiro, polo que se traspón a Directiva 2012/27/UE. Decreto 128/2016, de 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia

47.—Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 14 de marzo de 2007, pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (INSPIRE). Lei 14/2010, de 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España

48.—As infraestruturas de datos espaciais de España (IDEE), de Galicia (IDEG) e da provincia de Pontevedra (idePo). Decreto 14/2017, de 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.