agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Vinarós 2020

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Vinarós 2020

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 28/01/2020
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Vinarós 2020

28/01/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto para el Ayuntamiento de Vinarós. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Castellón de 21 de diciembre de 2019.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS (último temario publicado, 2020)

TEMA 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis fonamentals. Drets i deures: la seua garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.

TEMA 2.- Els Corts generals. El Govern. El Poder Judicial.

TEMA 3.- L’Organització Territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura i principis fonamentals. La Generalitat Valenciana: competències i institucions.

TEMA 4.- L’Administració Local en la Constitució de 1978. El principi d’Autonomia: significat i abast. Garantia institucional de l’autonomia local.

TEMA 5.- El municipi. El terme municipal. L’empadronament.

TEMA 6.- L’organització municipal. L’alcalde. El Ple. La Junta de Govern Local. Les competències municipals. Els serveis mínims municipals.

TEMA 7.- Règim de sessions i acords dels òrgans de Govern local. Impugnació d’actes i acords locals, i exercici d’accions.

TEMA 8.- L’ordenament jurídic administratiu: fonts. La Llei. Concepte i caràcters. El Reglament. Límits de la potestat reglamentària.

TEMA 9.- L’acte administratiu. Concepte, classes i elements. Eficàcia, executivitat i suspensió dels actes administratius. Invalidesa dels actes administratius: classes de vicis i els seus efectes. Actes presumptes: concepte, requisits i efectes.

TEMA 10.- El procediment administratiu: Concepte. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Característiques, elements i fases del procediment administratiu. Els recursos administratius: concepte i classes.

TEMA 11.- Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. La responsabilitat de l’administració. Evolució i règim actual.

TEMA 12.- Els contractes administratius. Classes i règim jurídic. Especial referència al contracte menor.

TEMA 13.- Personal al servei de les entitats locals. Classes i estructura. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Drets i deures dels funcionaris. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari. Responsabilitat administrativa i penal dels funcionaris.

TEMA 14.- Els béns de les Entitats locals. Classes i règim jurídic. L’inventari de béns.

TEMA 15.- Hisendes Locals. Classificació dels ingressos. Les ordenances fiscals.

TEMA 16.- El pressupost de les entitats locals. Fases d’execució de la despesa.

TEMA 17.- Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGD). Principis de protecció de les dades. Drets dels afectats.

TEMA 18.- Administració electrònica. Concepte. Signatura i xifrat digital. Certificat digital. Verificació de signatura. Segell de temps.

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS (último temario publicado, 2020)

TEMA 19.- Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del Sòl de 1956 fins al Text Refós de 2015. El marc constitucional de l’urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional.

TEMA 20.-Competències en matèria d’ordenació territorial i urbanística de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.

TEMA 21.-Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. L’Estatut bàsic del ciutadà en l’activitat d’ordenació territorial i urbanística. L’Estatut bàsic de la iniciativa i participació dels ciutadans en l’activitat urbanística.

TEMA 22.-Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. L’Estatut Bàsic de la propietat del Sòl. L’estatut bàsic de la promoció d’actuacions urbanístiques. Les bases del règim del sòl, regles procedimentals comuns i normes civils.

TEMA 23.-Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. El règim de les valoracions del sòl.

TEMA 24.-Reial decret 1429/2011 de 24 de octubre, Reglament de Valoracions Llei del Sòl. Valoració en situació de sòl rural. Valoració en situació de sòl urbanitzat. Indemnitzacions i despeses d’urbanització.

TEMA 25.-Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. L’expropiació forçosa i la responsabilitat patrimonial per raó d’ordenació del territori i l’urbanisme. La funció social de la propietat i gestió del sòl.

TEMA 26.-Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Principis i disposicions generals. Avaluació ambiental estratègica. Avaluació d’impacte ambiental de projectes.

TEMA 27.- La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Planejament d’àmbit supramunicipal.

TEMA 28.- La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Planejament d’àmbit municipal.

TEMA 29.- La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Tramitació dels plans i dels programes subjectes a avaluació territorial i estratègica. Tramitació ordinària i simplificada. Aprovació suspensió i modificació de plans i programes.

TEMA 30.- La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Marc general de la gestió urbanística. Tècniques operatives de gestió de sòl. Patrimoni municipal del sòl. Expropiacions i ocupació directa.

TEMA 31.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Programa d’actuació integrada. L’urbanitzador.

TEMA 32.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Règim de gestió directa, gestió pels propietaris i règim de gestió indirecta.

TEMA 33.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). L’execució del programa d’actuació integrada. Disposicions generals. Relació entre l’urbanitzador i els propietaris. Pagament de la retribució a l’urbanitzador. Garanties del procés urbanitzador. Relacions de l’urbanitzador amb altres empresaris.

TEMA 34.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Finalització del programa d’actuació integrada.

TEMA 35.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Programes per al desenvolupament d’actuacions aïllades. Projectes d’urbanització.

TEMA 36.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Registres Administratius. Convenis Urbanístics. Entitats Col·laboradores.

TEMA 37.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Règim de solars, edificació directa, rehabilitació i actuacions aïllades. Situació de ruïna i intervenció en edificis catalogats.

TEMA 38.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Edificacions fora d’ordenació i zones semiconsolidades.

TEMA 39.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Règim del sòl no urbanitzable i del sòl urbanitzable sense programa d’actuació. Minimització d’impacte territorial en sòl no urbanitzable.

TEMA 40.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Disciplina urbanística. Llicències. Cèdula de garantia urbanística. Parcel·lacions.

TEMA 41.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Protecció de la legalitat urbanística. Disposicions generals. Obres executades sense llicència o disconformes amb aquesta. Suspensió i revisió de llicències. Règim de les edificacions transcorregut el termini per dictar l’ordre de restauració.

TEMA 42.- Informe d’avaluació d’edificis.

TEMA 43.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Infraccions i sancions urbanístiques.

TEMA 44.-La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Administracions competents en disciplina. La inspecció urbanística. L’Agència de Protecció del Territori.

TEMA 45.- De la inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística.

TEMA 46.-Decret 201/2015, de 29 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana.

TEMA 47.-Decret 58/2018, de 4 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de platges de la Comunitat Valenciana. TEMA48.-Afeccions derivades de les infraestructures territorials: ports, carreteres, ferrocarrils i afeccions en matèria de transport d’energia elèctrica.

TEMA 49.- Afeccions derivades d’elements naturals del territori: Costes, aigües i monts.

TEMA 50.-Llei 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries. Classificació, partió i amollonament. Desafectació i modificacions del traçat.

TEMA 51.-Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats de la Comunitat Valenciana. Règim de l’autorització ambiental integrada.

TEMA 52.-Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats de la Comunitat Valenciana. Règim de la llicència municipal. Règim de la comunicació ambiental.

TEMA 53.- Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Disposicions Generals. De l’obertura d’establiments públics i de la celebració d’espectacles públics i activitats recreatives.

TEMA 54.- Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Organització i desenvolupament dels espectacles públics i activitats recreatives. Vigilància i inspecció i règim sancionador.

TEMA 55.-L’Urbanisme i el Codi Civil. Les servituds. Classes de servituds. Constitució de servituds. Maneres d’adquirir les servituds. Drets i obligacions dels propietaris. Causes d’extinció de servituds. Servituds legals. Servituds de medianeria. Servituds de llums i vistes. Servituds voluntàries.

TEMA 56.-Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. Disposicions Generals. Exigències tècniques i administratives.

TEMA 57.-Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. Agents de l’Edificació. Responsabilitat i Garanties.

TEMA 58.-Llei 3/2004, de 30 de juny, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació. Qualitat de l’edificació. El procés de l’edificació. Autoritzacions Administratives.

TEMA 59.-El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions Generals. Condicions tècniques i administratives.

TEMA 60.-El Codi Tècnic de l’Edificació. Contingut del Projecte. Documentació del seguiment de l’obra.

TEMA 61.-El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

TEMA 62.-El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

TEMA 63.-El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de salubritat en les edificacions. CTE DB HS.

TEMA 64.- El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques de protecció front el soroll. CTE DB HR.

TEMA 65.- El Codi Tècnic de l’Edificació. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia. CTE DB HE.

TEMA 66.-Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat. CTE DB SUA.

TEMA 67.-Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

TEMA 68.-Llei 1/1998, de 5 de maig, d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació.

TEMA 69.-Condicions de disseny i qualitat en edificis d’habitatge i en edificis per a allotjament. Edificis d’habitatge. Condicions de funcionalitat.

TEMA 70.-Condicions de disseny i qualitat en edificis d’habitatge i en edificis per a allotjament. Condicions d’habitabilitat. Habitatge adaptat. Edifici per a allotjaments. Rehabilitació.

TEMA 71.-Materials de construcció. Materials metàl·lics. Revestiments.

TEMA 72.-Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

TEMA 73.-Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en la construcció. Fase de projecte.

TEMA 74.-Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en la construcció. Fase d’execució de l’obra.

TEMA 75.-Legislació reguladora dels Contractes del Sector Públic. L’Administració Contractant en l’Àmbit Local. Parts en el contracte i successió en la persona del contractista. Garanties exigibles en la contractació del sector públic.

TEMA 76.-Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seua revisió. Preparació dels Contractes de les administracions públiques.

TEMA 77.-Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratiu.

TEMA 78.-El Contracte d’Obres I. Actuacions preparatòries del contracte d’obres: avantprojectes d’obres i projectes. Contingut dels projectes i responsabilitat derivada de la seua elaboració. Presentació del projecte per l’empresari. Classificació de les obres. Supervisió i replantejament del projecte.

TEMA 79.-El Contracte d’Obres II. Execució del contracte d’obra: iniciació i desenvolupament de l’obra. Comprovació del replanteig, mesuraments, relacions valorades i certificacions d’obra i abonaments a compte. Obres a un tant alçat i obres amb un preu tancat.

TEMA 80.- El Contracte d’Obres III. Incidències, modificació i resolució del contracte d’obres. Modificacions del projecte. Projecte complementari. Recepció, liquidació i garantia de les obres. Supòsits d’exclusió com modificats.

TEMA 81.- El Contracte de Subministrament. El contracte de Serveis. Especial referència a l’esmena d’errors, indemnitzacions i responsabilitats en el contracte d’elaboració de projectes d’obres.

TEMA 82.- El Contracte de Concessió d’Obres i el contracte de Concessió de Serveis.

TEMA 83.- L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. Disposicions de caràcter general. El govern del territori. Desenvolupament econòmic i territori.

TEMA 84.- L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. La Infraestructura Verda del Territori.

TEMA 85.- L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. Ocupació racional i sostenible del sòl. Infraestructures i territori. El litoral.

TEMA 86.-Els Sistemes d’Informació Geogràfica. Conceptes elementals.

TEMA 87.- Pla General Municipal d’Ordenació vigent en el municipi de Vinaròs. Disposicions generals. De la divisió urbanística del territori i el règim general del sòl i la seua propietat. Del desenvolupament del Pla General i la gestió de l’activitat urbanística. De l’execució del planejament.

TEMA 88.-Pla General Municipal d’Ordenació vigent en el municipi de Vinaròs. Del règim del sòl no urbanitzable. Ordenances generals de l’edificació. Ordenances particulars de les zones d’edificació urbanística.

TEMA 89.- Pla General Municipal d’Ordenació vigent en el municipi de Vinaròs. Definició i classificació dels usos. De la disciplina urbanística. Normes d’urbanització. Integració del PGOU amb altres normes.

TEMA 90.- Afeccions mediambientals en el terme municipal de Vinaròs. Ordenances municipals de caràcter ambiental.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.