agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Hacienda Ayuntamiento Cubelles 2020

Especialidad: Administración Financiera
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 23/12/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Hacienda Ayuntamiento Cubelles 2020

Publicada la convocatoria en el BOE de una plaza de Técnico/a de Hacienda para el Ayuntamiento de Cubelles. Las bases y el temario pueden ser integramente consultados en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 12 de diciembre de 2019.

TEMARIO TÉCNICO HACIENDA AYUNTAMIENTO CUBELLES
(último temario oficial publicado, 2019)

MATÈRIES COMUNES

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. Procediment de reforma.

Tema 2. Els drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. Protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

Tema 3. Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les Cambres: els reglaments parlamentaris. Òrgans de control dependents de les Corts Generals: El Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 4. El Govern en el sistema constitucional espanyol. El President del Govern. La Llei del Govern. El control parlamentari del Govern.

Tema 5. El Poder Judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder Judicial. La Llei de Demarcació i Planta Judicial. El Consell General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. L'organització de l'Administració de Justícia a Espanya: ordres jurisdiccionals, classes d'òrgans jurisdiccionals i les seves funcions.

Tema 6. L'Administració Local: entitats que la integren. El marc competencial de les Entitats Locals.

Tema 7. La Unió Europea: origen i evolució. Institucions comunitàries, organització i competències. El Comitè de les Regions. La Unió econòmica i monetària.

Tema 8. L'Estatut de Autonomia de Catalunya. Institucions de l'autogovern de Catalunya.

Tema 9. L'ordenament jurídic-administratiu: el dret comunitari. La Constitució. La Llei. Les seves classes. Els Tractats Internacionals.

Tema 10. L'ordenament jurídic-administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d'elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

Tema 11. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma.

Tema 12. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 13. La Jurisdicció contenciós administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L'objecte del recurs contenciós administratiu.

Tema 14. Règim jurídic dels contractes de les Administracions públiques: administratius típics, especials i privats. Requisits dels contractes L'Administració contractant: Ens inclosos i exclosos de l'àmbit de la Llei de Contractes; l'òrgan de contractació. El contractista: capacitat, solvència, prohibicions, classificació.

Tema 15. La selecció del contractista, actuacions prèvies a la contractació. Procediments, formes i criteris d'adjudicació. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte.

Tema 16. Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l'Administració. La revisió de preus. Extinció del contracte. Classes de contractes administratius: contracte d'obres, de gestió de serveis públics i de subministraments. Altres contractes administratius típics.

Tema 17. L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència. Procediments especials.

Tema 18. La responsabilitat de l'Administració pública: caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys resarcibles. L'acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions públiques.

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Tema 1. El Pressupost com a instrument de planificació, com a instrument d'administració i gestió i com mecanisme general de coordinació. El cicle pressupostari i les seves fases.

Tema 2. El Règim local: significat i evolució històrica. L'Administració Local en la Constitució. El principi d'Autonomia Local: significat, contingut i límits. Les competències municipals.

Tema 3. Les fonts del Dret Local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les Comunitats Autònomes en matèria de Règim Local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat reglamentària de les entitats locals: Reglaments i Ordenances. Procediment d'elaboració. El Reglament orgànic. Els Bans.

Tema 4. El Municipi: Concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El Padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

Tema 5. L'organització municipal. Òrgans necessaris: L'Alcalde, Tinents d'Alcalde, el Ple, i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: Comissions Informatives i altres òrgans. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres Règims especials.

Tema 6. La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal. Les relacions entre les Comunitats Autònomes i les Diputacions Provincials. Règims especials. Les Illes: els Consells i Consells Insulars. Altres Entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals d'àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes.

Tema 7. El sistema electoral local. Causes de inelegibilidad i incompatibilitat. Elecció dels Regidors i Alcaldes. Elecció de Diputats Provincials i Presidents de Diputacions Provincials. Elecció de Consellers i Presidents de Consells i Consells Insulars. La moció de censura en l'àmbit local. El recurs contenciós-electoral. L'Estatut dels membres electius de les Corporacions locals.

Tema 8. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El Registre de documents.

Tema 9. Les formes d'activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l'activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes. L'activitat de foment en l'esfera local.

Tema 10. La iniciativa pública econòmica de les Entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals. Les maneres de gestió. Especial referència a la concessió de serveis i a l'empresa pública local. El consorci.

Tema 11. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L'inventari. Les muntanyes veïnals en mà comuna.

Tema 12. Règim urbanístic del sòl. Planejament territorial i urbanístic. Plans d'ordenació: classes i règim jurídic

Tema 13. Aspectes financers, pressupostaris i comptables de l'urbanisme. Contribucions especials i Quotes d'urbanització. Les àrees de reserva. Convenis urbanístics.

Tema 14. Les Hisendes Locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de les Hisendes Locals. Incidència estatal i autonòmica en l'autonomia financera local. La coordinació de les Hisendes Estatal, Autonòmica i Local.

Tema 15. El Pressupost General de les Entitats Locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d'execució del pressupost. L'elaboració i aprovació del Pressupost General. La pròrroga pressupostària.

Tema 16. L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

Tema 17. L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Els avançaments de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses.

Tema 18. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectada: especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 19. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisis del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectada i del romanent de tresoreria per a despeses generals.

Tema 20. La tresoreria de les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d'unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. L'estat de conciliació.

Tema 21. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició fons. La rendibilització d'excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d'interès a les operacions financeres.

Tema 22. El sistema de comptabilitat de l'Administració Local. Principis generals. Competències. Fins de la comptabilitat. La Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local: estructura i contingut. Particularitats del tractament especial simplificat. Documents comptables. Llibres de comptabilitat.

Tema 23. El Compte General de les Entitats Locals. Els estats i comptes anuals i annexos de l'Entitat Local i els seus Organismes Autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats mercantils. Tramitació del Compte General. Una altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió i a altres Administracions Públiques.

Tema 24. El control intern de l'activitat econòmic financera de les Entitats Locals i els seus ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència als inconvenients.

Tema 25. Els controls financers, d'eficàcia i d'eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i informes. L'auditoria com forma d'exercici del control financer. Les Normes d'Auditoria del sector públic.

Tema 26. El control extern de l'activitat econòmic financera del sector públic local. La fiscalització de les entitats locals pel tribunal De comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes.

Tema 27. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les Entitats Locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de recursos no tributaris.

Tema 28. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les Entitats Locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d'altres ens públics.

Tema 29. L'Impost sobre Béns Immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.

Tema 30. L'Impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tema 31. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tema 32. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: avançament i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.

Tema 33. La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. Criteris de distribució i regles d'evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l'Estat i de les Comunitats Autònomes a les inversions de les Entitats Locals. Els Fons de la Unió Europea per a Entitats Locals.

Tema 34. Activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Tema 35. El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d'avals per les Entitats Locals.

Tema 36. El personal al servei de les Corporacions Locals: Classes i règim jurídic La gestió dels recursos humans. Instruments de la planificació de recursos humans. Selecció, formació i avaluació de recursos humans. El contracte de treball. Prevenció de riscos laborals.

Tema 37. Drets, deures i situacions administratives. Drets econòmics i Seguretat Social. Negociació col·lectiva. Règim d'incompatibilitats.

Tema 38. Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques de promoció de la paritat de gènere en les Administracions Públiques.

Tema 39. Secretaria, Intervenció i Tresoreria: Concepte. Classificació. Funcions. Règim Jurídic.

Tema 40. El Dret Financer: concepte i contingut. El Dret Financer com ordenament de la Hisenda Pública. El Dret Financer en l'ordenament jurídic i en la Ciència del Dret. Relació del Dret Financer amb altres disciplines.

Tema 41. Les fonts del Dret Financer. Els principis de jerarquia i competència. La Constitució. Els Tractats Internacionals. La Llei. El Decret-Llei. El Decret Legislatiu. El Reglament. Altres fonts del Dret Financer.

Tema 42. Els principis constitucionals del Dret Financer. Principis relatius als ingressos públics: legalitat i reserva de llei, generalitat, capacitat econòmica, igualtat, progressivitat i no confiscatoriedad. Principis relatius a la despesa pública: legalitat i equitat, eficàcia, eficiència i economia en la programació i execució de la despesa pública.

Tema 43. Aplicació del Dret Financer. Eficàcia de les normes financeres en el temps. Eficàcia de les normes financeres a l'espai. La interpretació de les normes financeres.

Tema 44. Els diferents nivells de la Hisenda Pública. Distribució de competències i models de finançament. Les subvencions intergovernamentals.

Tema 45. El pressupost: concepte i funció. Els principis pressupostaris. La Llei de Pressupostos en l'ordenament espanyol: naturalesa jurídica. Efectes de la Llei de Pressupostos sobre la despesa i sobre els ingressos públics.

Tema 46. El dret pressupostari. Concepte i contingut. Les Lleis d'Estabilitat Pressupostària. La Llei General Pressupostària: Estructura i principis generals. Els drets i obligacions de la Hisenda Pública.

Tema 47. El Dret de la Comptabilitat Pública. El Pla General de Comptabilitat Pública. La comptabilitat de l'Administració de l'Estat: normes reguladores. La comptabilitat de les Comunitats Autònomes. El Compte General de l'Estat. Els comptes econòmiques del sector públic.

Tema 48. El control intern de l'activitat econòmic financera del sector públic estatal. La Intervenció General de l'Administració de l'Estat: funcions i àmbit d'actuació. El control previ de legalitat de despeses i pagamentsd'ingressos. L'omissió de la intervenció. El control financer: centralitzat i permanent, de programes pressupostaris, de sistemes i procediments i d'ajudes i subvencions.

Tema 49. El control extern de l'activitat econòmic financera del sector públic. El Tribunal de Comptes: organització i funcions. La jurisdicció comptable: procediments.

Tema 50. La relació jurídica tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La transmissió del deute.

Tema 51. La base imposable. Mètodes de determinació. La base liquidable. El tipus de gravamen: concepte i classes. La quota tributària. El deute tributari: contingut.

Tema 52. La gestió tributària: delimitació i àmbit. El procediment de gestió tributària. La liquidació dels tributs. La declaració tributària. Els actes de liquidació: classes i règim jurídic. La consulta tributària. La prova en els procediments de gestió tributària. L'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tema 53. L'extinció de l'obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. La imputació de pagaments. Conseqüències de la manca de pagament i consignació. Altres formes d'extinció: la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

Tema 54. La recaptació dels tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en període voluntari. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: iniciació, títols per a l'execució i provisió de constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament.

Tema 55. Desenvolupament del procediment de constrenyiment. L'embargament de béns. Alienació. Aplicació i imputació de la suma obtinguda. Adjudicació de béns a l'Estat. Terminació del procediment. Impugnació del procediment.

Tema 56. Les garanties tributàries: concepte i classes. Les garanties reals. Dret de prelació. Hipoteca legal tàcita. Hipoteca especial. Afecció de béns. Dret de retenció. Les mesures cautelars.

Tema 57. La inspecció dels tributs. Actuacions inspectores per a la gestió dels tributs: comprovació i investigació, obtenció d'informació, la comprovació de valors i informe i assessorament. Règim jurídic de les funcions inspectores. El procediment d'inspecció tributària. Potestats de la Inspecció dels Tributs. Documentació de les actuacions inspectores. Les actes d'inspecció. La inspecció dels recursos no tributaris.

Tema 58. Les infraccions tributàries: concepte i classes. Les sancions tributàries: classes i criteris de graduació. Procediment sancionador. Extinció de la responsabilitat per infraccions.

Tema 59. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. Les reclamacions econòmic-administratives.

Tema 60. Visió global del sistema tributari espanyol. Distribució de les diferents figures entre els diferents nivells d'hisenda: estatal, autonòmica i local. Funcions dins del sistema de les diferents figures tributàries. Relacions entre els principals impostos. Harmonització fiscal comunitària.

Tema 61. L'impost sobre la renda de les persones físiques. Fet imposable. Exempcions. Subjectes passius. Base imposable. Deute tributària. Tributació de no residents. Gestió de l'impost. L'impost sobre el patrimoni de les Persones Físiques.

Tema 62. L'Impost de Societats. Fet imposable. Subjectes passius i exempcions. Base imposable. Deute tributària. Tributació de no residents. Règims especials. Gestió de l'impost.

Tema 63. L'Impost sobre Successions i Donacions. Fet imposable i exempcions. Subjectes passius. Base imposable. Deute tributària. Gestió de l'impost. L'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Estructura. Àmbit d'aplicació. Exempcions. Gestió de l'impost. Fet imposable. Subjectes passius. Base imposable. Deute tributària.

Tema 64. L'Impost sobre el Valor Afegit. Naturalesa i àmbit d'aplicació. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjectes passius i responsables: les seves obligacions. Base imposable. Tipus de gravamen. Deduccions i devolucions. Règims especials. Gestió de l'impost.

Tema 65. El finançament de les Comunitats Autònomes. Règim Jurídic: la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. El Consell de Política Fiscal i Financera. El Fons de Compensació Interterritorial.

Tema 66. El Dret mercantil o dret comercial. Concepte i contingut. Fonts. Actes de comerç. Les societats de capital. El comerciant individual.

Tema 67. Les societats de capital en general. Concepte legal de societat de capital. Classes. Dissolució i liquidació de societats. El Registre Mercantil.

Tema 68. La societat comanditària. La societat de responsabilitat limitada. Administració i representació. Junta de Socis. La societat anònima Trets fonamentals que caracteritzen el seu règim jurídic. Escriptura social i estatuts. Patrimoni i capital social. Accions: classes. Augment i reducció de capital. Emissió d'obligacions. La societat anònima. Òrgans. Censura de comptes. Impugnació dels acords socials. El tancament de l'exercici social. El balanç. El compte de pèrdues i guanys.

Tema 69. Títols valors. Lletra de canvi. La relació causal i forma en la lletra de canvi. La provisió de fons. Requisits essencials relatius al document i a les persones. L'acceptació i l'aval. L'endossament. El protest. .El xec. Analogies i diferències amb la lletra de canvi. Requisits i modalitats. La provisió. La presentació i el pagament del xec. Protest del xec. Les accions canviàries.

Tema 70. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Estructura i contingut.

Tema 71. Implicacions de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril en la gestió pressupostària dels ens locals.

Tema 72. Els equilibris pressupostaris i la seva regulació. Conseqüències en els seus incompliments. Conseqüències en els seus assoliment

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.