agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Jefes Servicios Informáticos Ayuntamiento de Roses 2020

Especialidad: Ingenieros Informática
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/12/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Jefes Servicios Informáticos Ayuntamiento de Roses 2020

Publicada en el BOE la convocatoria de una plaza de promoción interna de Jefe/a de Servicios Informáticos para el Ayuntamiento de Roses, Girona. Tanto las bases de la convocatoria como el temario de la misma pueden ser consultados en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona de 3 de diciembre de 2019.

TEMARIO JEFES SERVICIOS INFORMÁTICOS AYUNTAMIENTO DE ROSES (último temario oficial públicado, 2019)

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitució Espanyola. Característiques i estructura.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Principis generals. El Tribunal Constitucional.

Tema 3. Organització territorial de l’Estat. Classes d’administracions públiques. L’administració central. Les comunitats autònomes.

Tema 4. Els Estatuts d’autonomia. Contingut. Procés d’elaboració i d’aprovació. La seva reforma.

Tema 5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Disposicions generals.

Tema 6. La Generalitat de Catalunya. Competències i organització. El Parlament. El consell executiu. La Presidència.

Tema 7. Les fonts del dret públic. La Llei: classes. El reglament: classes. Altres fonts.

Tema 8. Règim local espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica. L’autonomia de les entitats locals.

Tema 9. El municipi. Elements: territori, població i organització.

Tema 10. L’organització municipal. L’alcalde/essa. El Ple. La Junta de Govern Local. Les competències municipals. Funcionament dels òrgans. Règim de sessions.

Tema 11. Les ordenances, els reglaments i els bans de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i d’aprovació.

Tema 12. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases.

Tema 13. Els recursos administratius. Classes.

Tema 14. Eficàcia dels actes administratius. Executivitat i suspensió. El silenci administratiu.

Tema 15. La funció pública local. Drets i deures dels funcionaris.

Tema 16. La responsabilitat patrimonial de l’Administració pública. Normativa reguladora. Concepte i classes.

Tema 17. La contractació administrativa. Classes de contractes. La selecció de contractista. Drets i deures del contractista i de l’administració. Execució. Modificació i suspensió. La revisió de preus. Extinció dels contractes.

Tema 18. Les hisendes locals. Els ingressos i les ordenances fiscals.

Tema 19. La despesa pública local.

Tema 20. Els pressupostos locals.

 

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 21. Metodologies predictives per a la gestió de projectes: GANTT.

Tema 22. Gestió de projectes el mètode PERT.

Tema 23. Objectius d’un departament de sistemes d’informació.

Tema 24. Garantia dels drets digitals. Protecció de dades.

Tema 25. Rol a desenvolupar a l’ajuntament del departament de sistemes d’informació.

Tema 26. Lligams del departament de sistemes d’informació amb la resta d’estructura orgànica.

Tema 27. Formació Interna: Importància de la formació del personal. Proposta de pla de formació. Beneficis de portar-ho a terme i inconvenients de no fer-ho.

Tema 28. Comunicacions - Xarxes de comunicacions. El model de referència OSI.

Tema 29. Comunicacions - Telefonia IP: Definició i arquitectura.

Tema 30. Comunicacions - Convergència de veu i dades sobre IP.

Tema 31. Comunicacions - Telefonia IP: Tendència, funcionalitats, avantatges i inconvenients.

Tema 32. Comunicacions - Telefonia Mòbil: Descripció dels objectius de la telefonia mòbil a l’ajuntament. Tendència i evolució de la tecnologia.

Tema 33. Comunicacions - Telefonia Fixa: Descripció dels objectius de la telefonia Fixa a l’ajuntament. Tendència i evolució de la tecnologia.

Tema 34. Comunicacions - Xarxes WIFI: Descripció, característiques i àmbits d’aplicació.

Tema 35. Comunicacions - Xarxes WIFI: Exemples d’ús. Tendències.

Tema 36. Comunicacions - Xarxes WIFI: Elements físics d’una xarxa sense fils, descripció i funció que fa a la xarxa.

Tema 37. Comunicacions - Xarxes WIMAX: Descripció, característiques i àmbits d’aplicació.

Tema 38. Comunicacions - Xarxes WIMAX: Exemples d’ús. Tendències.

Tema 39. Comunicacions - Xarxes WIMAX: Elements físics d’una xarxa sense fils, descripció i funció que fa a la xarxa.

Tema 40. Comunicacions - Xarxes LAN: Descripció, avaluació i normes internacionals.

Tema 41. Comunicacions - Xarxes LAN: Compatibilitat i estàndards.

Tema 42. Comunicacions - Xarxes LAN: Elements que la componen.

Tema 43. Comunicacions - Xarxes LAN: Definició i funció que ocupen a la xarxa.

Tema 44. Comunicacions - Xarxes LAN: Disseny de la xarxa corporativa.

Tema 45. Comunicacions - Xarxes LAN: Directives generals, aspectes crítics del disseny i principals objectius.

Tema 46. Comunicacions - Xarxes LAN: Avaluació del rendiment. Sistemes d’avaluació i tècniques de mesura.

Tema 47. Comunicacions - Interconnexió d’edificis administratius: Objectius. Beneficis i amenaces. Models i sistemes d’interconnexió.

Tema 48. Sistemes d’emmagatzemament de la informació. Sistemes DAS, SAN, NAS. Avantatges i inconvenients de cada sistema

Tema 49. Mecanismes d’identificació i signatura: Bases jurídiques, previsions legals i desenvolupament reglamentari. Problemàtica específica

Tema 50. Mecanismes d’identificació i signatura: Arquitectura de serveis de signatura digital.

Tema 51. Mecanismes d’identificació i signatura: Entitats certificadores.

Tema 52. Mecanismes d’identificació i signatura: Serveis de directori

Tema 53. Mecanismes d’identificació i signatura: «Smart Cards», DNI electrònic, mecanismes biomètrics

Tema 54. Sistemes d’informació - Signatura electrònica: Objectius de la seva aplicació en l’Administració local. Tendència i evolució. Beneficis i amenaces.

Tema 55. Sistemes d’informació - Seguiment d’expedients: Definició i objectius de la seva participació en l’Administració.

Tema 56. Sistemes d’informació - Seguiment d’expedients: Implicacions en l’organització i la manera de treballar. Beneficis i amenaces de la seva implantació.

Tema 57. Sistemes d’informació - Registre: Definició i objectius de la seva participació en l’Administració.

Tema 58. Sistemes d’informació - Registre: Implicacions en l’organització i la manera de treballar. Beneficis i amenaces de la seva implantació.

Tema 59. Sistemes d’informació - Oficina d’Atenció al Ciutadà: Definició dels objectius d’una OAC.

Tema 60. Sistemes d’informació - Oficina d’Atenció al Ciutadà: Descripció de l’aportació de les noves tecnologies en el funcionament.

Tema 61. Sistemes d’informació - Oficina d’Atenció al Ciutadà: Breu definició dels elements tecnològics que intervenen.

Tema 62. Programari corporatiu. Arquitectura client servidor versus arquitectures web.

Tema 63. Programari - Programari Lliure: Definició i descripció. Avantatges i inconvenients.

Tema 64. Programari lliure: GNU i Free software. Problemàtica específica. Perspectives de futur. El programari lliure a l’administració local.

Tema 65. Programari - ofimàtica: Objectius de l’aplicació de l’Ofimàtica a l’Administració. Anàlisi de les diferents plataformes. Tendència i evolució d’aquests aplicatius a l’Administració.

Tema 66. Bases de dades - La importància de la normalització de les dades. Estratègia i arquitectura principal d’un model de referència d’integració dels diferents subsistemes d’informació crítics.

Tema 67. Bases de dades - Descripció i arquitectura de la implementació d’un nucli de dades per a l’Administració. Avantatges i inconvenients de les diferents alternatives. Model de referència.

Tema 68. Bases de dades - Aspectes de còpia i recuperació aplicables a les bases de dades: Mecanismes còpia i recuperació. Descripció i arquitectura. Polítiques preventives i reactives.

Tema 69. Bases de dades: Xifratge de les dades. Descripció i arquitectura

Tema 70. El model relacional. El llenguatge SQL. Normes i estàndards per a la interoperabilitat entre gestors de bases de dades relacionals

Tema 71. Bases de dades: La importància de la normalització de les dades.

Tema 72. Bases de dades: Estratègia i arquitectura principal d’un model de referència d’integració dels diferents subsistemes d’informació crítics

Tema 73. Bases de dades - Intel·ligència empresarial (Bussiness Intelligence): Cubs de dades (datawarehouse) i data mining. Definició, descripció, models i àmbits d’aplicació.

Tema 74. La base de dades ORACLE. Conceptes. Estructura lògica i física.

Tema 75. El llenguatge PL/SQL. Fonaments. Estructures de control. Integració amb la BD ORACLE.

Tema 76. Seguretat - Seguretat de la informació - Recuperació: Objectius dels sistemes de còpies.

Tema 77. Seguretat – Seguretat de la informació - Sistemes de còpies de seguretat. Avantatges i inconvenients dels diferents sistemes. Polítiques de Còpies.

Tema 78. Maquinari - Virtualització de servidors: Definició i arquitectura. Model genèric d’implementació. Avantatges i inconvenients vs l’enfocament d’arquitectura tradicional de servidors.

Tema 79. Entorns virtuals I: Virtualització de sistemes i CPD. Hipervisors. Avantatges de la virtualització.

Tema 80. Entorns VMWare. Gestió de recursos. Gestió de màquines virtuals. Gestió d’emmagatzemament.

Tema 81. Entorns virtuals II: Disaster recovery en entorns virtuals. VMWare Site Recovery Manager

Tema 82. Entorns virtuals III: Anàlisis de rendiment i informes detallats amb VMWare VCenter Operations Manager

Tema 83. Entorn Corporatiu - Correu electrònic: Descripció dels serveis. Beneficis i dificultats de la seva utilització a l’Administració.

Tema 84. Entorn Corporatiu - Internet: Definició, descripció. Estructura i protocols. Serveis que s’hi integren.

Tema 85. Entorn Corporatiu - Servei de carpetes de servidor: Objectiu. Importància del servei. Beneficis i inconvenients. Proposta d’un sistema de carpetes de servidor. Elements de maquinari i programari necessaris.

Tema 86. Servei de carpetes compartides. Objectiu i importància del servei. Proposta d’un servei de carpetes compartides. Elements de maquinari i programari necessaris

Tema 87. Entorn Web - Necessitats d’infraestructures per donar servei Web a la ciutadania. Elements que intervenen. Subcontractació vs gestió interna.

Tema 88. El llenguatge PHP. Conceptes. Variables. Control de sessions. Autentificació HTTP. Cookies. Fitxers. Accés a Base de dades.

Tema 89. El llenguatge PHP. Control de sessions. Autentificació HTTP. Cookies.

Tema 90. El llenguatge PHP. Accés a Base de dades.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.