agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración Electrónica Ayuntamiento de Roses 2020

Especialidad: Técnicos de la Administración General
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/12/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración Electrónica Ayuntamiento de Roses 2020

Publicada la convocatoria en el BOE de una plaza de promoción interna de Técnico/a de Administración Electrónica y Sistemas de Información Geográfica para el Ayuntamiento de Roses, Girona. Las bases y el temario pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona de 3 de diciembre de 2019.

TEMARIO TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYUNTAMIENTO DE ROSES (último temario oficial públicado, 2019)

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitució Espanyola. Característiques i estructura.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Principis generals. El Tribunal Constitucional.

Tema 3. La Corona. El poder legislatiu. Les corts generals.

Tema 4. El poder executiu. El govern. Composició. Funcions. L’administració de l’Estat.

Tema 5. El poder judicial. El ministeri Fiscal. Consell general del poder judicial.

Tema 6. Organització territorial de l’Estat. Classes d’administracions públiques. L’administració central. Les comunitats autònomes.

Tema 7. Els Estatuts d’autonomia. Contingut. Procés d’elaboració i d’aprovació. La seva reforma.

Tema 8. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Disposicions generals.

Tema 9. La Generalitat de Catalunya. Competències i organització. El Parlament. El consell executiu. La Presidència.

Tema 10. Les fonts del dret públic. La Llei: classes. El reglament: classes. Altres fonts.

Tema 11. Les entitats locals. Principis constitucionals i regulació jurídica.

Tema 12. El municipi. Elements: territori, població i organització.

Tema 13. L’organització municipal. L’alcalde/essa. El Ple. La Junta de Govern Local. Les competències municipals. Funcionament dels òrgans. Règim de sessions.

Tema 14. Les ordenances i els reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i d’aprovació.

Tema 15. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases.

Tema 16. Els recursos administratius. Classes.

Tema 17. Eficàcia dels actes administratius. Executivitat i suspensió. El silenci administratiu.

Tema 18. La funció pública local. Drets i deures dels funcionaris.

Tema 19. La responsabilitat patrimonial de l’Administració pública. Normativa reguladora. Concepte i classes.

Tema 20. La contractació administrativa. Classes de contractes. La selecció de contractista. Drets i deures del contractista i de l’administració. Execució. Modificació i suspensió. La revisió de preus. Extinció dels contractes.

 

PARTE ESPECÍFICA

Tema 21. El model d’administració electrònica de Catalunya. El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Tema 22. Serveis del Consorci. L’extranet de les administracions públiques catalanes EACAT.

Tema 23. Interoperabilitat. El servei de Via Oberta del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Tema 24. La signatura electrònica i el certificat digital. Definició i tipologies.

Tema 25. La digitalització segura de documents.

Tema 26. La seu electrònica i el portal d’internet.

Tema 27. L’expedient i el document electrònic.

Tema 28. El registre i l’arxiu electrònic.

Tema 29. La notificació electrònica.

Tema 30. Organització i gestió pública: gestió relacional i transversalitat.

Tema 31. La qualitat a l’administració pública. Fases del cicle Deming.

Tema 32. Els principis del Govern Obert. Transparència, participació i col·laboració.

Tema 33. El catàleg de serveis.

Tema 34. Les cartes de serveis.

Tema 35. Transparència i publicitat activa.

Tema 36. El dret d’accés a la informació pública. Procediment per exercir del dret d’accés. Límits.

Tema 37. Garantia dels drets digitals. Protecció de dades.

Tema 38. La reutilització de la informació pública. Normativa reguladora. Condicions de la reutilització.

Tema 39. La planificació estratègica. Procés.

Tema 40. Eines de planificació estratègica.

Tema 41. L’avaluació de polítiques públiques.

Tema 42. Tipus i eines d’avaluació.

Tema 43. La gestió del coneixement a les organitzacions. Contribució de la societat de la informació i dels sistemes d’informació en la gestió del coneixement.

Tema 44. Innovació a l’Administració. El potencial humà i la innovació. Innovar amb l’ús de les noves tecnologies i Internet.

Tema 45. Noves tecnologies i administració pública. L’impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes d’e-govern, e-democràcia, e-administració, t-administració i nivells de servei.

Tema 46. Governs locals i impuls democràtic. Les noves formes de participació ciutadana en els municipis. Democràcia i participació ciutadana en els governs locals.

Tema 47. Bones pràctiques de la comunicació local i la transparència.

Tema 48. La transformació digital dels empleats públics.

Tema 49. El model de gestió per processos.

Tema 50. Tècniques d’anàlisi de processos: Anàlisi Dafo, Diagrama de Gantt, Diagrama PERT, Diagrama de Pareto i Diagrama causa-efecte.

Tema 51. La reenginyeria de processos.

Tema 52. Sistemes de representació de processos: El Mapa de processos.

Tema 53. Desplegament del Mapa de processos: inventari de procediments.

Tema 54. Sistemes de representació de processos: El diagrama de flux.

Tema 55. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planificació. Control i avaluació.

Tema 56. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.

Tema 57. Model de Govern Obert i administració electrònica de l’Ajuntament de Roses.

Tema 58. Mapes topogràfics: generalitats sobre els mapes topogràfics.

Tema 59. Anàlisi i manipulació de la informació cartogràfica digital. Generació de cartografia derivada.

Tema 60. Geocodificació, geolocalització i georeferenciació.

Tema 61. Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS). Definició.

Tema 62. Components i tipus de GIS.

Tema 63. Organització i implementació d’un GIS.

Tema 64. Formats d’intercanvi de dades geogràfiques. L’estàndard GML.

Tema 65. Internet i GIS: servidors cartogràfics.

Tema 66. Solucions en codi obert i programari lliure al camp dels GIS.

Tema 67. El projecte QGIS. Un Sistema d’Informació geogràfic gratuit i de codi obert.

Tema 68. Aportacions i avantatges de la utilització del GIS en la gestió municipal.

Tema 69. Visualització i edició de dades en servidors WMS/WFS.

Tema 70. Els organismes de normalització d’informació geogràfica. Open Geospatial Consortium (OGC).

Tema 71. Normes ISO sobre qualitat en Informació Geogràfica.

Tema 72. Disseny i gestió de projectes GIS.

Tema 73. Mapes temàtics d’informació territorial aplicats a l’àmbit municipal.

Tema 74. Infraestructures de dades espacials (IDE). Definició i components.

Tema 75. Arquitectura d’una IDE.

Tema 76. Aplicacions client-servidor en una IDE.

Tema 77. Tipus de serveis d’una IDE (serveis de mapes, de catàleg, nomenclàtor, etc.)

Tema 78. Mashups geogràfics.

Tema 79. Directiva INSPIRE. Principis generals i regulació.

Tema 80. El Pla Cartogràfic de Catalunya. Continguts, redacció i aprovació.

Tema 81. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Funcions i serveis.

Tema 82. La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Naturalesa i funcions.

Tema 83. Dades obertes (Open Data) geogràfiques.

Tema 84. Seu electrònica del cadastre. Funcions i serveis.

Tema 85. Coordinació Cadastre-registre.

Tema 86. Gestió de la informació gràfica cadastral en el tràfic immobiliari.

Tema 87. La representació gràfica alternativa (RGA).

Tema 88. Procés d’aportació de la representació gràfica alternativa.

Tema 89. L’informe de validació gràfica.

Tema 90. Aplicació de la tecnologia GIS al sistema d’informació de l’Ajuntament de Roses.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.