agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Benifaió 2020

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 19/12/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Benifaió 2020

Publicada en el BOE la convocatoria de una plaza de Técnico de Administración General para Benifaió, Valencia. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 13 de diciembre de 2019.

TEMARIO GENERAL TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO BENIFAIÓ (último temario oficial, 2019)

BLOC I. Constitucional. Procediment Administratiu Comú. Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
TEMA 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals, estructura i contingut essencial. La reforma constitucional. El Defensor del Poble.
TEMA 2.- La Corona. Les Corts Generals. El Tribunal Constitucional. El Govern i l'Administració. El Poder Judicial.
TEMA 3.- Fuentes del dret públic. Jerarquia normativa. La Llei: Concepte i caràcters. Les lleis estatals. Lleis ordinàries i orgàniques. Normes del Govern amb Força de Llei. Altres fonts del dret públic.
TEMA 4.- L'organització territorial de l'Estat: Les Comunitats Autònomes. Els Estatuts d'Autonomia. Especial referència a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
TEMA 5.- Els drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels drets fonamentals.
TEMA 6.- El Procediment administratiu. Principis generals. La Llei 39/2015, d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els interessats. Drets dels ciutadans. Nova regulació de la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic.
TEMA 7.- L'administrat. Concepte. Capacitat jurídica i les seues circumstàncies modificatives. Situacions jurídiques, drets i interessos legítims. Drets dels ciutadans en les seues relacions amb l'Administració.
TEMA 8.- L'acte administratiu. Concepte, elements i classes. Requisits: motivació i forma.
TEMA 9.- L'eficàcia dels actes administratius. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. Executivitat i execució forçosa. Suspensió.
TEMA 10.- La invalidesa de l'acte administratiu. Supostos de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: suposats. L'acció de nul·litat, procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.
TEMA 11.- Fases del procediment administratiu general. (I) Iniciació: Classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència.
TEMA 12.- Fases del procediment administratiu general. (II) Ordenació. Instrucció. Intervenció dels interessats, proves i informes. Terminació. L'obligació de resoldre. El silenci administratiu Desistiment i renúncia. Caducitat.
TEMA 13.- Els recursos administratius: Concepte i Classes. Recurs d'alçada. Recurs potestatiu de reposició. Recurs extraordinari de revisió. El recurs contenciós-administratiu.
TEMA 14.- L'Administració Electrònica. Aplicació de la llei d'accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics. L'agència de protecció de dades. Normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
TEMA 15.- L'Atenció al ciutadà. Estratègies per a la implantació i millora dels serveis dels serveis d'atenció al ciutadà. Elaboració i Gestió de Cartes de Servei en l'Administració Local.


BLOC II. RÈGIM LOCAL
TEMA 1.- Règim Local Español. Principis constitucionals. La Província. Competències de les Províncies. Òrgans de les Províncies: atribucions.
TEMA 2.- El Municipi. Concepte i elements. El terme municipal i la seua població. L'empadronament. Consideració especial del veí. Informació i participació ciutadana.
TEMA 3.- Competències municipals. Sistemes de determinació. Tipus de competències. Els serveis mínims. Especial referència a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals.
TEMA 4.- Organització Municipal (I): L'Alcalde. Competències. Delegació de competències. Tinents d'Alcalde. La Junta de Govern Local.
TEMA 5.- Organització Municipal (II): El Ple. Composició i funcions. Comissions Informatives i altres òrgans.
TEMA 6.- Organització Municipal (III): El règim dels municipis del títol X de la LBRL Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal.
TEMA 7.- La província: Organització i competències. Altres entitats locals: Comarques, Àrees Metropolitanes, Mancomunitats de Municipis. Entitats d'àmbit inferior al municipi.
TEMA 8.- Ordenances i Reglaments de les Entitats Locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació. Els bàndols.
TEMA 9.- Règim de funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i Ordre del Dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i certificats d'acords.
TEMA 10.- El sistema electoral local: Causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció de regidors i Alcaldes. La moció de censura i la qüestió de confiança en l'àmbit local. El recurs contenciós-electoral.
TEMA 11.- La potestat sancionadora. Concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seues garanties.
TEMA 12.- Béns de les Entitats Locals (I). Classes. Béns de domini públic i béns de domini privat. Prerrogatives i potestats de les Entitats Locals respecte dels seus béns. L'inventari Municipal. Contingut
TEMA 13.- Béns de les entitats locals (II) Els béns de domini públic. Afectació i desafectació. Els béns patrimonials. Règim d'utilització, aprofitament, gaudi i alienació.
TEMA 14.- La responsabilitat de l'Administració. Danys indemnitzables. Procediment. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de l'Administració Pública.
TEMA 15.- Personal al servei de l'Administració Local. (I) La Funció Pública Local. Classes de funcionaris. Personal laboral i eventual. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Instruments de gestió del personal: La plantilla i la relació de llocs de treball.
TEMA 16.- Personal al servei de l'Administració Local. (II) Procediments de selecció. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Situacions administratives. Incompatibilitats. La carrera administrativa.
TEMA 17.- Personal al servei de l'Administració Local (III). Sistema retributiu. Pagament de retribucions al personal en actiu. Personal laboral: nòmines, altes i baixes, justificació. Règim Disciplinari.
TEMA 18.- La negociació col·lectiva. Principi i regulació normativa.
TEMA 19.- Contractació Pública. (I). Principis. Disposicions generals: racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte
TEMA 20.- Contractació Pública (II). Classificació dels contractes. Elements. Parts en la contractació pública: capacitat, prohibicions de contractar, solvència i classificació.
TEMA 21.- Contractació Pública (III). Règim d'invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació. El preu. Revisió de preus. Règim de garanties.
TEMA 22.- Contractació Pública (IV) Preparació dels contractes: actuacions. Expedient de contractació: Els plecs de clàusules administratives. La selecció del contractista. Procediments i criteris d'adjudicació. Drets i deures del contractista i de l'Administració.
TEMA 23.- Contractació Pública (IV): Modificació dels contractes. Extinció. Cessió i Subcontractació. Racionalització tècnica de la contractació. Òrgans intervinents en la contractació pública. Registre de contractes. Plataforma de Contractació de l'Estat.
TEMA 24.- Contractació pública (V): Règim jurídic i especialitats dels contractes. El contracte de concessió d'obra pública. El contracte d'obres. El contracte de gestió de serveis públics.
TEMA 25.- Contractació Pública (VI): Règim jurídic i especialitats dels contractes. El contracte de subministrament. El contracte de serveis. El contracte de col·laboració entre el sector públic i privat.


BLOC III. URBANISME. HISENDA.
TEMA 1.- La intervenció administrativa en l'activitat privada. Especial referència a les llicències urbanístiques.
TEMA 2.- La Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. Instruments d'ordenació. Planejament d'àmbit municipal. Tipus de Planes. Procediment d'aprovació i modificació. Tipus de Sòl.
TEMA 3.- La Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. Gestió urbanística i execució d'actuacions urbanística. Especial referència als Programes d'Actuació Integrada. Projectes d'Urbanització i Reparcel·lació.
TEMA 4.- La Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. Gestió de l'edificació. Règim d'Edificació dels solars. Situació legal de ruïna. Edificació forçosa.
TEMA 5.- La Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. Règim del sòl no urbanitzable. Disciplina urbanística. Llicències i Declaracions Responsables. Protecció de la Legalitat Urbanística.
TEMA 6.- Competències de les entitats locals al mig ambient. La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana. (I) Àmbit d'aplicació. Definicions. Competències.
TEMA 7.- Competències de les entitats locals al mig ambient. La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana. (II). Règim de Intervenció Ambiental: Instruments. L'Autorització Ambiental Integrada. La llicència Ambiental. La Declaració Responsable Ambiental. La comunicació d'activitats innòcues.
TEMA 8.- L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria.
TEMA 9.- Les subvencions públiques. Concepte. Requisits i condicions. Procediments de concessió. Beneficiaris i Entitats Col·laboradores.
TEMA 10.- Hisendes Locals (I). Classificació dels ingressos. Els tributs. Impostos d'aplicació obligatòria i voluntària. Les Ordenances fiscals.
TEMA 11.- Hisendes Locals (II). L'impost de Béns Immobles: fet imposable, subjectes passius, quota i meritació. Exempcions i bonificacions.
TEMA 12.- Hisendes Locals (III). L'impost sobre vehicles de tracció mecànica: fet imposable, subjectes passius, quota i meritació. Exempcions i bonificacions.
TEMA 13.- Hisendes Locals (IV). L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres: fet imposable, subjectes passius, quota i meritació. Exempcions i bonificacions.
TEMA 14.- Hisendes Locals (V). L'impost sobre l'increment del valor de la naturalesa urbana: fet imposable, subjectes passius, quota i meritació. Exempcions i bonificacions.
TEMA 15.- Hisendes Locals (VI). L'impost d'activitats econòmiques. Taxes. Contribucions Especials i Preus Públics. Règim Jurídic.
TEMA 16.- Hisendes Locals (VII). Recaptació de tributs locals. Pagament en període voluntari. Període executiu. Procediment de constrenyiment.
TEMA 17.- Hisendes Locals (VIII). La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària en matèria d'hisendes locals. Revisió d'ofici. Recurs de reposició. Reclamacions econòmic-administratives.
TEMA 18.- Hisendes Locals (IX). La inspecció dels tributs. El procediment d'inspecció tributària. Documentació de les actuacions inspectores. Les actes d'inspecció. La inspecció dels recursos no tributaris.
TEMA 19.- Els pressupostos Locals. Principis pressupostaris. Procediment d'aprovació. Contingut. Modificacions de crèdit.
TEMA 20.- L'estructura pressupostària de les entitats locals. La gestió del pressupost de despeses. Crèdit pressupostari i nivells de vinculació jurídica. El control pressupostari.
 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.