agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento de Berga 2020

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 19/12/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento de Berga 2020

Publicada en el BOE la convocatoria de una plaza libre de Técnico de Administración General para Berga, Barcelona. Las bases y el temario están disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 2 de diciembre de 2019.

TEMARIO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO DE BERGA (último temario oficial publicado, 2019)

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals. Els procediments de reforma.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits de suspensió. Garanties. Els deures.

3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.

4. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

5. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització

6. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. Relacions amb les Corts Generals.

7. El poder judicial: funcions i principis. Organització Judicial Espanyola: anàlisi dels òrgans jurisdiccionals espanyols i la seva competència. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

8. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració local. Ens que l'integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.

 9. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l'organització i competències municipals. Règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya.

10. L'organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes. Constitució i competències. Vies d'accés a l'autonomia.

 11. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma. Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006.

12. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

13. Configuració de la Unió Europea: antecedents i objectius. Els tractats originaris i de modificació. Els membres de la Unió Europea. L'adhesió d'Espanya. El Tractat de la Unió Europea. La Constitució Europea.

14. Característiques de l'ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Les decisions, recomanacions i dictàmens. Dret europeu i dret dels països membres. Les relacions amb les comunitats autònomes i els ens locals.

15. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes, el Consell i la Comissió. El Banc Central Europeu.

16. L’ordenament jurídic i administratiu: concepte i continguts. El dret administratiu bàsic dictat en virtut de l'article 149.1.18a de la Constitució. Tipus de disposicions legals. Els tractats internacionals.

17. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. El procediment d'elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

18. Les persones davant l'activitat de l'Administració: drets i obligacions. L'interessat: concepte, capacitat d'obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

19. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació.

20. La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i a través de mitjans electrònics. La notificació infructuosa. La publicació.

21. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. L'aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia.

22. L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

23. La invalidesa l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu.

24. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú.

 25. La iniciació de procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius.

26. L'adopció de mesures provisions. El temps en el procediment. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència.

27. La instrucció el procediment. Les seves fases. La intervenció dels interessats.

28. L'ordenació i tramitació de procediment. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

29. Finalització del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional.

30. L'incompliment dels terminis per a resoldre i els seus efectes. La manca de resolució expressa: el règim de el silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

31. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat.

32. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

33. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L'objecte d'el recurs contenciós administratiu. Causes d'inadmissibilitat.

34. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentència: recursos contra sentències. L'execució de la sentència. Procediments especials.

35. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis d'l'exercici de la potestat sancionadora. Especialitats de procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

36. L'exercici de la potestat normativa. Els principis de bona regulació. La planificació i avaluació normativa. La participació dels ciutadans. La memòria d'anàlisi d'impacte normatiu.

37. Els convenis: definició dels convenis; distinció amb els protocols generals d’actuació; requisits de validesa i eficàcia; contingut; extinció dels convenis; efectes de la resolució dels convenis i tramesa al Tribunal de Comptes.

38. Les relacions interadministratives: principis generals; deure de col·laboració; relacions electròniques entre les administracions.

39. Els delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, a la protecció del patrimoni històric i el medi ambient.

40. Delictes contra l’Administració pública. Delictes dels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics.

41. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals.

42. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

43. L’organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal.

44. Les competències municipals. Competències pròpies i competències delegades. Assumpció de competències distintes de les pròpies i les delegades. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.

45. Les competències en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat via. El procediment sancionador. La regulació municipal dels usos de les vies.

46. Les competències municipals en matèria de seguretat ciutadana, policia local i protecció civil.

47. Les competències municipals en matèria de medi ambient. El control ambiental d'activitats en la normativa sectorial d'aplicació. Especial referència a la unitat de mercat en l'exercici d'activitats econòmiques. La inspecció municipal. La gestió de residus urbans. L'abastament d'aigües. El tractament d'aigües residuals. 48. Les competències municipals en matèria sanitària. Centres de salut. Cementiris i serveis funeraris. Policia sanitària mortuòria.

49. Les competències municipals en matèria de fires i mercats. La venda no sedentària. Intervenció municipal en el comerç. Defensa de consumidors i usuaris.

 50. Les competències municipals en matèria de serveis socials. La participació municipal en polítiques d'ocupació, formació ocupacional i promoció econòmica. Les polítiques municipals de joventut e igualtat de gènere.

51. Llei de serveis socials. La llei de dependència. Exclusió social i polítiques d'igualtat. La gestió dels serveis socials, tenint en compte el marc competencial actual.

52. Les competències municipals en matèria de transport. Transport urbà. Taxi.

53. Les competències municipals en matèria d'educació. La cultura. La protecció del patrimoni històric i artístic. L'esport.

54. Les competències municipals en matèria d'habitatge. Les polítiques municipals en matèria de sòl i habitatge públic. El patrimoni municipal de sòl i habitatge públic. El pla d'habitatge.

55. El control intern de l’activitat econòmica – financera de les Entitats Locals. La funció interventora. Especial referència als reparaments.

56. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost.

57. Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera en la Constitució i normativa de desenvolupament.

58. La intervenció administrativa local en l’activitat privada (I): ordenances i bans, llicències i altres actes de control preventiu.

59. La intervenció administrativa local en l’activitat privada (II): comunicacions prèvies i declaracions responsables, control posterior a l’inici d’activitats i ordres individuals. L’activitat de foment en l’esfera local.

 60. Espectacles públics i activitats recreatives. Llicència d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives. Comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives.

 61. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals.

62. Les formes de gestió dels serveis públics locals i les diferents modalitats.

63. Els béns de les entitats locals (I). Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Béns comunals. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. L’inventari.

64. Els recursos de les hisendes locals en el marc del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (I). Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics.

65. Els recursos de les hisendes locals en el marc del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (II). La imposició i l’ordenació de tributs i l’establiment de recursos no tributaris. Règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs.

66. El pressupost municipal. Definició, contingut, tramitació, modificació i liquidació.

67. El personal al servei de les corporacions locals (I). Classes i règim jurídic. La funció pública local: classes de funcionaris locals. Personal laboral. Personal eventual.

68. El personal al servei de les corporacions locals (II). Els instruments d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. L’oferta pública d’ocupació.

69. Drets i deures dels funcionaris locals. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives.

70. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris Públics. Règim disciplinari.

71. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració Pública. Normativa vigent sobre òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb organitzacions sindicals.

72. El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball.

73. El sistema electoral local. Elecció de regidors i alcaldes. La moció de censura. El recurs contenciós electoral. L'estatut dels membres electes.

74. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

75. Llei 19/2013, 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

76. Els contractes de sector públic: les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de Sector Públic. Tipus de contractes de sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

77. Disposicions generals sobre la contractació de el sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma d'el contracte.

78. Règim d'invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació.

79. Les parts en els contractes de sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l'empresari. Successió en la persona de contractista. Competència en matèria de contractació i normes específiques de contractació pública a les entitats locals.

80. Objecte, pressuposat base de licitació, valor estimat, preu de l'contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació de el sector públic. Preparació dels contractes de les administracions públiques: expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

81. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: normes generals i procediments d'adjudicació. El Perfil de contractant. Normes específiques de contractació pública a les entitats locals.

82. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'Administració pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

83. El contracte d'obres. Actuacions preparatòries del contracte d'obres. Execució del contracte d'obres. Modificació del contracte. Compliment i resolució.

84. El contracte de concessió d'obres. Actuacions preparatòries del contracte de concessió d'obres. Efectes, compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l'Administració concedent. Extinció de les concessions.

85. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis. Efectes, compliment i extinció el contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte. Compliment i resolució.

86. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de subministrament.

87. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats de el contracte d'elaboració de projectes d'obres.

88. L'urbanisme a Catalunya. El Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya. Les administracions amb competències urbanístiques.

 89. El règim urbanístic del sòl. El règim jurídic del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. Parcel·lacions i reparcel·lacions. Pla d'ordenació: classes. La seva formació i aprovació. Efectes.

90. Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència urbanística: actes subjectes a llicència, règim jurídic i caducitat. Llicència d'obres, de primera utilització, d'obertura d'establiment, de modificació d'ús. La comunicació prèvia. La regulació del silenci administratiu en la legislació urbanística. Deure de conservació. Les ordres d'execució. Règim de la declaració de ruïna.

91. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Llicències il·legals. Infraccions i sancions urbanístiques. L'acció pública.

92. L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l'expropiació forçosa. L'exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials. La reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.