agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Recursos Culturales Ayuntamiento Alberic

Especialidad: Ciencias Sociales, Grado
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 22/10/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Recursos Culturales Ayuntamiento Alberic

22/10/2019 Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Técnico Medio de Recursos Culturales y Humanos para el Ayuntamiento de Alberic (Valencia). Tanto las bases específicas como el temario de esta oposición se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de Valencia de 23 de agosto de 2019

TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO RECURSOS CULTURALES
AYUNTAMIENTO DE ALBERIC (último temario publicado 2019)

TEMA 1. La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals.

TEMA 2. L’Organització territorial de l’Estat. Els estatuts d’autonomia: el seu significat.

TEMA 3. L’Administració Pública en l’ordenament espanyol. Administració de l’Estat. Administracions Autònomes. Administració Local. Administració Institucional i Corporativa.

TEMA 4. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret. Fuentes del Dret públic. L’administrat. L’acte administratiu.

TEMA 5. Fases del procediment administratiu general. El silenci administratiu.

TEMA 6. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius.

TEMA 7. Règim Local espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica. La província en el règim local. Organització Provincial. Competències.

TEMA 8. El municipi. El terme municipal. La població municipal. El Padró d’habitants. Drets dels veïns.

TEMA 9. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i certificats d’acords.

TEMA 10. La llei 5/2015, 5 d’octubre de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic Drets i deures dels funcionaris locals.

TEMA 11. Els béns de les Entitats Locals. Classificació d’aquests.

TEMA 12. La Llei 31/1995 de 8 de novembre de Riscos Laborals. Obligacions d’empresaris i treballadors. Serveis de Prevenció

TEMA 13. Igualtat efectiva entre homes i dones: Normativa específica. Conceptes bàsics. Polítiques públiques d’igualtat entre homes i dones

TEMA 14. Les Hisendes Locals: concepte i regulació. Classificació dels ingressos. Tema 15. Les ordenances fiscals. Tema 16. Els Pressupostos locals: concepte, principis i estructura. Elaboració del Pressupost. La seua liquidació.

TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO RECURSOS CULTURALES
AYUNTAMIENTO DE ALBERIC (último temario publicado 2019)

Bloc I

TEMA 1. El sistema Educatiu Español i la legislació educativa.

TEMA 2. Les competències educatives. Distribució Estat, CCAA, Administració Local.

TEMA 3. Planificació i Organització Educativa en el Municipi. El mapa Escolar.

TEMA 4. Manteniment dels centres escolars.

TEMA 5. Activitats de recolzament escolar en horari lectiu.

TEMA 6. Activitats de recolzament escolar fora de de l’horari lectiu.

TEMA 7. Plans de Foment de Lectura.

TEMA 8. Activitats Educatives complementaries Municipals. Regulació escoles Infantils de 1er Cicle.

TEMA 9. Projecte Escoles d’Estiu, Pasqua i Nadal.

TEMA 10. Llei 4/2018 Plurilingüisme e Interculturalitat.

TEMA 11. Consell Escolar Municipal. Regulació.

TEMA 12. Comissió d’Escolarització. Procediment de detecció d’alumnes amb necessitats de compensatòria.

TEMA 13. Servicis Municipals d’Educació. Informació a les famílies dels alumnes de nova escolarització. Normes para la inscripció d’alumnes en els centres. Criteris de valoració. Calendari d’Escolarització.

TEMA 14. Premis i Concursos Escolars en Alberic. Bases Reguladores.

TEMA 15. Ajudes Escolars en Alberic. Bases Reguladores.

TEMA 16. Base de Dades Nacional de Subvencions.

TEMA 17. Associacions. Legislació, Creació i Funcionament.

TEMA 18. Associacions. Inscripció, Registre, Associacions Veïnals.

TEMA 19. Els bens de l’Administració Local. Cessió d’instal·lacions Municipals.

TEMA 20. L’Administració Electrònica. Principis. Servicis Públics Electronics.

TEMA 21. Drets i Deures en l’Administració Electrònica. Servicis de Col·laboració interadministrativa e interoperabilitat.

TEMA 22. Llei 19/2013 de Transparència. Introducció. Estructura. Àmbit Subjectiu. Publicitat Activa. Portal de Transparència.

TEMA 23 Llei 19/2013 de Transparència. Dret d’Accés a la informació Pública.

Bloc II

TEMA 1. El Personal al servei de les Administracions Publiques

TEMA 2. La relació de llocs de treball. Estructura i funcions. Procediment d’aprovació i modificació

TEMA 3. L’Oferta Publica d’Ocupació definició, contingut, procediment d’aprovació

TEMA 4.La Selecció dels funcionaris. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

TEMA 5. Situacions Administratives del funcionaris

TEMA 6. Provisió de llocs de treball en la administració. Formes, convocatòria i Procediment.

TEMA 7. L’empleat Públic. Drets. Deures. La Jornada de Treball, Permisos, Vacances i llicencies dels funcionaris.

TEMA 8. Incapacitat del Funcionari Públic. Jubilació. Classes.

TEMA 9. Sistema Retributiu del empleats públics e indemnitzacions.

TEMA 10. Regim d’Incompatibilitats i regim disciplinari del personal Funcionari.

TEMA 11. Les Nomines del personal Funcionari i Laboral, Estructura y Confecció.

TEMA 12. Òrgans de Representació del personal laboral i Funcionari.

TEMA 13. Sistema de Seguretat Social. Camp d’ aplicació. Afiliació, Altes, baixes, Cotització i recaptació.

TEMA 14. L’acció protectora de la Seguretat social. Característiques. Continguts. Tipus de prestació.

TEMA 15. Control d’horari i presència en el lloc de treball del personal de l’administració.

TEMA 16. Pla de Igualtat en l’Administració Local.

TEMA 17 Marc Normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i Deures.

TEMA 18 El Treball i la Salud. Factors de risc. Danys derivats del Treball

TEMA 19 Informació i Formació als treballadors. Consulta i Participació dels Treballadors

TEMA 20 Gestió de la Prevenció. Pla de Prevenció. Avaluació. Riscos. Planificació de mesures preventives. Implantació. Vigilància i Control de les mesures adoptades.

TEMA 21 Plans d’emergència i d’avaluació.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.