agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Gestión Ayuntamiento Alberic 2019

Especialidad: Licenciados en Derecho
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 22/10/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Gestión Ayuntamiento Alberic 2019

Convocada 1 plaza libre de Técnico Medio de Gestión (adscrito a Urbanismo) para el Ayuntamiento de Alberic (Valencia) por el sistema de concurso-oposición. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de Valencia de 23 de agosto de 2019

TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO GESTIÓN
AYUNTAMIENTO DE ALBERIC (último temario publicado 2019)

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i contingut. Principis generals.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. La seua garantia i suspensió.

Tema 3. La Corona. Funcions constitucionals del Rei. La successió. La regència. La tutela. La ratificació.

Tema 4. Les Corts Generals: Composició, atribucions i funcionament. Procediment d’elaboració de les lleis.

Tema 5. El Govern. Composició, nomenament, cessament i funcions.

Tema 6. El Poder Judicial. Principis constitucionals. El Consell General del Poder Judicial.

Tema 7. Organització territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes: constitució i competències.

Tema 8. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: estructura i contingut. Les competències de la Generalitat Valenciana. La reforma de l’Estatut.

Tema 9. Les institucions de la Generalitat Valenciana: Les Corts Valencianes, el President de la Generalitat i el Consell. L’Administració de la Generalitat.

Tema 10. L’Administració Pública en l’ordenament jurídic espanyol. Les Administracions de l’Estat, Autonòmica, Local i Institucional. L’Administració Consultiva. El Consell d’Estat.

Tema 11. El model econòmic de la Constitució Espanyola. La Hisenda pública i l’administració tributària. Els pressupostos generals de l’Estat. El Tribunal de Comptes.

Tema 12. La Unió Europea. Institucions de la Unió Europea: La Comissió, el Consell, el Parlament Europeu i el Tribunal de Justícia. L’ordenament jurídic de la Unió Europea.

Tema 13. Llei de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d’aplicació. Nocions bàsiques de seguretat i higiene en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació dels treballadors.

Tema 14. Igualtat efectiva entre homes i dones: Normativa específica. Conceptes bàsics. Polítiques d’igualtat entre homes i dones. ANNEXE II

TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO GESTIÓN
AYUNTAMIENTO DE ALBERIC (último temario publicado 2019)

Bloc I: DRET ADMINISTRATIU

Tema 15. Principis d’actuació de l’Administració Pública: Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Altres principis de l’actuació administrativa.

Tema 16. El dret administratiu. El sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret. Fuentes del dret administratiu. Normes no parlamentàries amb rang de llei. El Reglament. La jerarquia de les normes.

Tema 17. La Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic: Disposicions generals. Els òrgans de les Administracions Públiques: la competència dels òrgans administratius. Abstenció i recusació.

Tema 18. L’administració electrònica. Funcionament del sector públic.

Tema 19. Els Convenis. Les relacions interadministratives.

Tema 20. La Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: estructura i contingut. Disposicions generals: objecte i àmbit d’aplicació. Els interessats en el procediment.

Tema 21. Drets dels ciutadans en les seues relacions amb les administracions públiques. Registres i arxius. Termes i terminis.

Tema 22. Els actes administratius: concepte, elements i classes. Requisits: producció, contingut, motivació i forma.

Tema 23. Eficàcia i validesa dels actes administratius: Nul·litat i anul·labilitat. Notificació i publicació.

Tema 24. El procediment administratiu. Drets de l’interessat en el procediment administratiu. Fases del procediment administratiu comú: iniciació, ordenació, instrucció, finalització i execució.

Tema 25. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: Recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs extraordinari de revisió.

Tema 26. Les reclamacions econòmic-administratives. El recurs contenciós administratiu.

Tema 27. La potestat sancionadora de l’Administració. Principis informadors. El procediment sancionador.

Tema 28. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. La responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques.

Tema 29. Els contractes administratius del Sector Públic. Disposicions generals: objecte i àmbit d’aplicació de la Llei.

Tema 30. Classificació dels contractes. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic.

Tema 31. Òrgan de contractació. Capacitat i solvència de l’empresari. Objecte, preu i quantia del contracte. Revisió de preus.

Tema 32. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Preparació dels contractes.

Tema 33. Adjudicació dels contractes. Racionalització tècnica en la contractació: normes generals. Acords marc. Centrals de contractació.

Tema 34. Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

Tema 35. Els contractes administratius tipus: el contracte d’obres.

Tema 36. El contracte de concessió d’obres. El contracte de concessió de serveis.

Tema 37. El contracte de subministraments. El contracte de serveis. Els contractes mixtos.

Bloc II: DRET ADMINISTRATIU LOCAL I URBANISME

Tema 38. El règim local espanyol. Principis constitucionals. Regulació jurídica. Tipus d’entitats locals.

Tema 39. La província en el règim local. Organització provincial. Competència.

Tema 40. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població i l’empadronament. Drets i deures dels veïns.

Tema 41. L’organització municipal: Organització dels municipis en règim ordinari: L’Alcalde, el Ple, la Junta de Govern Local. Altres òrgans de govern municipals.

Tema 42. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i Certificacions d’acords.

Tema 43. Les competències municipals: Classificació. Conflictes de competència.

Tema 44. Altres entitats locals: les comarques, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis. Les entitats locals menors.

Tema 45. El règim local valencià: principis reguladors. La Llei 8/2010 de règim local valencià: Els municipis, les diputacions provincials, les comarques, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis.

Tema 46. La funció pública local. El personal al servei de l’Administració Local: Classes de personal i règim jurídic. L’ingrés en la funció pública local.

Tema 47. La carrera administrativa. La provisió i remoció de llocs de treball i la promoció interna. Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Les situacions administratives.

Tema 48. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Incompatibilitats. Règim disciplinari. La Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració Local.

Tema 49. La funció pública local en la normativa autonòmica valenciana: El personal al servei de l’Administració local valenciana. Drets i deures. Situacions administratives. Règim disciplinari.

Tema 50. La potestat reglamentària local. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Procediments d’elaboració i aprovació. Els bàndols de l’alcaldia.

Tema 51. Relacions entre els ens locals i les restants entitats territorials. Autonomia municipal i tutela.

Tema 52. Els béns de les entitats locals. La seua classificació: béns de domini públic, béns patrimonials i béns comunals.

Tema 53. Les formes d’acció administrativa amb especial incidència en l’esfera local: foment, policia i servei públic.

Tema 54. La gestió dels serveis públics locals: Formes de gestió: gestió directa i gestió indirecta. Els consorcis.

Tema 55. El procediment administratiu Local. El registre d’entrada i eixida de documents. Requisits de la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

Tema 56. Les Hisendes Locals: concepte i regulació. Classificació dels ingressos.

Tema 57. Les Ordenances fiscals en l’administració local.

Tema 58. Els Pressupostos locals: concepte, principis i estructura. Elaboració del Pressupost. La seua liquidació.

Tema 59. Les llicències urbanístiques.

Tema 60. Protecció de la legalitat urbanística. Les infraccions urbanístiques. Les sancions urbanístiques. Accions i recursos.

Tema 61. L’expropiació forçosa: concepte i elements. Procediment general i procediment urgent de l’expropiació. La reversió de la propietat. Les expropiacions urbanístiques.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.