agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Agentes Ocupación Desarrollo Local Ayuntamiento de Alberic 2019

Especialidad: Ciencias Sociales, Grado
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 22/10/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Agentes Ocupación Desarrollo Local Ayuntamiento de Alberic 2019

22/10/2019. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Agente de Ocupación y Desarrollo Local para el Ayuntamiento de Alberic (Valencia). Tanto las bases específicas como el temario de la oposición se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 23 de agosto de 2019

TEMARIO GENERAL AGENTES OCUPACIÓN DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALBERIC (último temario publicado, 2019)

TEMA 1. La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals.

TEMA 2. L'Organització territorial de l'Estat. Els estatuts d'autonomia: el seu significat.

TEMA 3. L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administració de l'Estat. Administracions Autònomes. Administració Local. Administració Institucional i Corporativa.

TEMA 4. Sotmetiment de l'Administració a la Llei i al Dret. Fuentes del Dret públic. L'administrat. L'acte administratiu.

TEMA 5. Fases del procediment administratiu general. El silenci administratiu.

TEMA 6. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius.

TEMA 7. Règim Local espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica. La província en el règim local. Organització Provincial. Competències.

TEMA 8. El municipi. El terme municipal. La població municipal. El Padró d'habitants. Drets dels veïns.

TEMA 9. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i certificats d'acords.

TEMA 10. La llei 5/2015, 5 d'octubre de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic Drets i deures dels funcionaris locals.

TEMA 11. Els béns de les Entitats Locals. Classificació d'aquests.

TEMA 12. La Llei 31/1995 de 8 de novembre de Riscos Laborals. Obligacions d'empresaris i treballadors. Serveis de Prevenció

TEMA 13. Igualtat efectiva entre homes i dones: Normativa específica. Conceptes bàsics. Polítiques públiques d'igualtat entre homes i dones

TEMA 14. Les Hisendes Locals: concepte i regulació. Classificació dels ingressos.

TEMA 15. Les ordenances fiscals.

TEMA 16. Els Pressupostos locals: concepte, principis i estructura. Elaboració del Pressupost. La seua liquidació.

TEMARIO ESPECÍFICO AGENTES OCUPACIÓN DESARROLLO LOCAL
​AYUNTAMIENTO DE ALBERIC (último temario publicado, 2019)

TEMA 17 Concepte de desenvolupament local. Antecedents. Situació actual.

TEMA 18 Estructura i funció de les agències de desenvolupament local.

TEMA 19 La figura del/la AEDL en l'actualitat. Perfil professional i funcions.

TEMA 20 La direcció i les seues fases. Presa de decisions. Processos de planificació i gestió de projectes pels agents d'ocupació.

TEMA 21 Diagnòstic socioeconòmic d'Alberic

TEMA 22 Iniciatives, programes i projectes de la Unió Europea

TEMA 23 Estratègia d'Ocupació Europea

TEMA 24 Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació. Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació prestats pels serveis públics d'ocupació. Instruments de la política d'ocupació

TEMA 25 Noves tecnologies i cerca activa d'ocupació.

TEMA 26 Orientació per a l'ocupació. Concepte. Elements bàsics. Evolució

TEMA 27 Entrevista diagnòstic. Disseny de l'itinerari personalitzat d'inserció

TEMA 28 Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula la formació professional per a l'ocupació. Programació i execució.

TEMA 29 Reconeixement de les competències professionals

TEMA 30 Certificats de professionalitat. Competències clau.

TEMA 31 Ocupació jove i emprenedoria. Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Definició. Beneficiaris. Funcionament

TEMA 32 Avalem Joves. Pla integral de formació i ocupació. Enfocament, objectius, destinataris i actuacions.

TEMA 33 Avalem Jove Plus. Foment d'Ocupació per entitats locals. EMCUJU i EMPUJU

TEMA 34 Avalem Jove. Programes mixtos ocupació formació. Formació Tallers T'AVALEM.

TEMA 35 Programa de foment d'ocupació a la Comunitat Valenciana. Avalem experiència: objectius, destinataris i línies d'actuació

TEMA 36 Avalem Experiència. Foment d'Ocupació per entitats locals. EMCORD, EMCORP, EMCORA.

TEMA 37 Programes mixtos d'ocupació-formació a la Comunitat Valenciana. Tallers d'Ocupació. Escoles d'ocupació. Et formem

TEMA 38 Programa de foment de l'ocupació agrària

TEMA 39 L'estratègia de la política industrial valenciana. L'IVACE. Programes de suport al desenvolupament local.

TEMA 40 Programa municipal de subvencions i ajudes

TEMA 41 Plans estratègics de subvencions de la Diputació de València dirigits a entitats locals: Cooperació. La Dipu et Beca. Medi Ambient. Patronat Turisme.

TEMA 42 El certificat digital i la signatura electrònica. Definició i utilitats. Tipus de certificats i la seua obtenció.

TEMA 43 L'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana: operadors de punts de registre d'usuaris. TIC, Carpeta Ciutadana

TEMA 44 Turisme. L'activitat turística com a palanca per al Desenvolupament Local a Alberic.

TEMA 45 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Requisits i condicions per a ser beneficiari d'ajudes públiques. Concessió directa.

TEMA 46 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Concurrència competitiva: bases reguladores, convocatòria, instrucció i resolució

TEMA 47 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Obligacions dels beneficiaris de subvencions. Justificació i liquidació de les ajudes públiques. Causes de minoració i revocació. Reintegrament.

TEMA 48 Publicitat de les subvencions. La Base Nacional de Subvencions. Procediment de registre de la informació

TEMA 49 Fires de promoció comercial a nivell local. Processos.

TEMA 50 La innovació de les ciutats. El concepte Smart Cities. Xarxa Impuls

TEMA 51 Comerç i desenvolupament local, impacte en el territori. Plans de dinamització comercial.

TEMA 52 Els nous jaciments d'ocupació. Concepte. Característica i evolució.

TEMA 53 El treball col·laboratiu. Els espais coworking i els vivers d'empresa.

TEMA 54 Concepte d'emprenedor. Tipus emprenedors. Característiques de la persona emprenedora

TEMA 55 Assessorament per a la creació d'empreses. Metodologia. Diagnòstic de la persona emprenedora. Fases de procés d'acompanyament per a la posada en marxa de projectes empresarials,

TEMA 56 L'empresa i l'Empresari. Formes jurídiques

TEMA 57 El treballador autònom. Característiques. Ajudes. Suports fiscals. Suports a l'autoocupació en matèria de Seg Social.

TEMA 58 Procediment d'atorgament d'autoritzacions demanials i règim jurídic dels Horts urbans. Experiència desenvolupada a Alberic.

TEMA 59 Transparència i participació de ciutadà

TEMA 60 Mesures positives per a la igualtat de gènere

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.