agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administración General Ayuntamiento Sant Feliu Llobregat 2019 Prom Int

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 30/09/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administración General Ayuntamiento Sant Feliu Llobregat 2019 Prom Int

30/09/2019: Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE, 1 plaza por concurso-oposición de Administración General para el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de Barcelona de 6 de septiembre del 2019.


TEMARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, 2019)


1. Bon govern en el marc de la normativa en matèria de transparència i accés a la informació.

2. Compliance en l’Administració pública: la dimensió ètica de la gestió pública

3. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. Els sistemes d’integritat institucional

4. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics.

5. El model de Govern obert a les Administracions públiques. Origen i escenaris.

6. La reutilització de la informació pública. Open Data. La transparència col·laborativa.

7. El Reglament de Participació i Col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

8. L’estratègia de Govern Obert de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

 9. Publicitat activa. El Portal de Transparència. L’avaluació de la transparència.

10. L’accés a la informació pública en les seves múltiples dimensions. La configuració dels diferents procediments. Límits al dret d’accés.

11. Instruments per a l'accés electrònic a les Administracions Públiques: seus electròniques, canals i punts d'accés.

12. Sistemes d’identificació i signatura electrònica. L’activitat administrativa automatitzada.

13. Els grups d'interès. El Registre de grups d'interès de Catalunya.

14. Sistema de garanties de la transparència i organismes de control.

15. L'Agenda 2030: Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context local.

16. Aplicació pràctica de la responsabilitat social corporativa a l'Administració local

17. Normativa de protecció de dades. L’enfocament basat en la gestió de riscos. Drets i deures.

18. Els procediments relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal. L’accés, base jurídica, conservació i eliminació de les dades personals a l'Administració.

19. El registre d'activitats de tractament de dades personals. El responsable i l’encarregat de tractament.

20. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.

21. El nou paradigma de privacitat i confidencialitat a les Administracions públiques: principis rectors, en especial el principi d’acountability.

22. La garantia dels drets digitals dins l’ordenament jurídic estatal.

23. L’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

24. Fonaments de l’Administració digital: el procediment administratiu electrònic i l’expedient electrònic integral

25. Agendes digitals i plans d’acció d’impuls de l’Administració electrònica a nivell europeu.

26. El model d’atenció ciutadana integral i multicanal. Els espais personalitzats d’atenció ciutadana.

 27. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre 

28. La contractació pública electrònica. Principals instruments de la contractació pública electrònica.

29. L’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

30. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI).

31. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. L’extranet de les Administracions públiques catalanes

32. Les comunicacions i les notificacions electròniques. El tauler electrònic.

33. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.

34. Model organitzatiu de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Organigrama funcional i Cartipàs Municipal. Règim d’acords i resolucions.

35. Les funcions i els processos administratius: Anàlisi de funcions. Els processos administratius. Anàlisi, racionalització, simplificació, representació gràfica i suport documental. Els manuals de procediment.

36. La transformació digital a les Administracions públiques. Reptes i estratègies de futur.

37. Finestretes de gestió unificada, presencials i virtuals, a l’administració local. Les noves formes de gestió dels tràmits administratius. Regulació legal. Xarxa interconnectada de registres a les administracions públiques.

38. L’Ordenança Municipal de transparència i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

39. La gestió de la qualitat i la seva millora. Eines i tècniques de la qualitat. Planificació i disseny per a la qualitat. Estratègies per a la qualitat.

40. Mètodes per a conèixer la percepció ciutadana. Disseny. Procediment. Tractament de la informació. Sistemes d’indicadors de qualitat.

41. La gestió de la transversalitat inter i intra organitzacional. Mecanismes de transversalitat a l’Administració Local. Programes transversals a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

42. Els serveis públics municipals. Formes de gestió. Gestió en xarxa: concepte, finalitat i objectius.

43. El sistema de gestió documental i les eines arxivístiques (quadre de classificació documental, tipologia de documents...)

44. El deure de col·laboració entre les administracions. Transmissions de dades entre administracions. La interoperabilitat com a principi d’administració electrònica. Les normes tècniques d’interoperabilitat

45. La Intel·ligència artificial i el dret administratiu en un marc de transformació digital de les Administracions públiques

46. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. Procediment d’elaboració.

47. El procediment administratiu comú: iniciació, instrucció i finalització. L’ordenació. La tramitació simplificada del procediment.

48. El Pla de govern com a eina de planificació. Planificació estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos principals.

49. La gestió pública orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió pública. La governança i la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d’avaluació de la gestió i per a la decisió pública.

50. Transversalitat. L’administració dotada d’instruments i dinàmiques transversals i participatives. Els organigrames i els programes transversals. Els instruments de la transversalitat. La gestió en xarxa.

51. El model d’atenció ciutadana multicanal. El portal de serveis i tràmits electrònics.

52. Innovació a l’Administració. El concepte d’innovació. El potencial humà i la innovació. Metodologies per desenvolupar-los. Innovació social.

53. Estratègia nacional de ciberseguretat. La necessitat d’organitzar la seguretat de forma integral i transversal.

54. Eines de BPM i Gestió per processos. Conceptes bàsics. Sistemes i nivells de representació dels processos. Conceptes bàsics de reenginyeria de processos. La reenginyeria de processos com a principi per al desenvolupament del serveis electrònics.

55. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planificació. Control i avaluació. 56. Control de gestió: indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.

57. Quadres de comandament. Metodologia i implantació en l’Administració pública. 58. Gestió del coneixement com a instrument de millora organitzativa i d’aprenentatge. Metodologies i estratègies per a la gestió del coneixement organitzatiu. 59. Xarxes socials i aprenentatge informal a les organitzacions públiques 60. Gestió del talent i del capital humà a les organitzacions. Canvi cultural en un escenari de transformació digital. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.