agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Sistemas Ayuntamiento Vigo 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Informática
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Sistemas Ayuntamiento Vigo 2019

11/09/2019: Ofertada 1 plaza libre en la oferta de empleo público 2019 de Técnico Medio en Sistemas para el Ayuntamiento de Vigo. Publicada en el DOGA el 25 de septiembre de 2019.

Pendiente de la publicación de la convocatoria.


TEMARIO TÉCNICO MEDIO EN SISTEMAS
AYUNTAMIENTO VIGO

(úlitmo temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1 Lexislación de datos de carácter persoal. Aplicación no ámbito da Administración Electrónica Local.

Tema 2. Reglamento xeral de protección de datos da UE 2016/679

Tema 3. Convivencia do Reglamento xeral de protección de datos da UE 2016/679 coa LOPD

Tema 4. O documento nacional de identidade electrónico: certificados, acreditación electrónica e firma electrónica. Validación.

Tema 5. Sistemas centralizados de Firma Electrónica nos procesos de tramitación das AAPP.

Tema 6. A firma electrónica. Formatos de firma electrónica. A firma electrónica longeva.

Tema 7. Lexislación aplicada á firma electrónica.

Tema 8. Lexislación de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.

Tema 9. Descrición funcional e formato de datos de agregación de licitacións na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Tema 10. Mecanismos de agregación de licitacións publicadas na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Tema 11. Novidades de Adaptación tecnolóxica do procedemento electrónico nas leis 39/2015 e 40/2015.

Tema 12. Xestión de proxectos informáticos. Definición de proxecto. Características. Elementos. Ciclo de Vida. Organización.

Tema 13. Xestión de proxectos informáticos: Fases dun proxecto, áreas de coñecemento, modelo de fases e fitos.

Tema 14. Xestión de proxectos informáticos. Ferramentas e técnicas de control.

Tema 15. Xestión de proxectos informáticos. Ferramentas e técnicas de deseño e diagnóstico.

Tema 16. Xestión de proxectos informáticos. Ferramentas e técnicas áxiles.

Tema 17. Xestión de proxectos informáticos: Xestión de contratos, recursos, custos e ingresos.

Tema 18. Xestión de proxectos informáticos: Recursos humanos.

Tema 19. Xestión de proxectos informáticos: Calidade.

Tema 20. Estrutura desagregada do proxecto (EDP). Definición, obxectivo, concepto, características.

Tema 21. Estrutura de descomposición do traballo (EDT). Definición, obxectivo, concepto, características.

Tema 22. Xestión do tempo en proxectos software.

Tema 23. Linguaxe HTML. Orixes. Versións. HTML5.

Tema 24. Marcos de desenvolvemento CSS. Definición, tipos.

Tema 25. Marco de desenvolvemento CSS Bootstrap.

Tema 26. Deseño de aplicacións SPA con AngularJS.

Tema 27. Deseño responsivo con AngularJS.

Tema 28. Linguaxe de script Javascript.

Tema 29. A linguaxe XML. DTD e esquema XML.

Tema 30. Xestión de información almacenada en Alfresco mediante CMIS.

Tema 31. Bases de datos relacionais. Estrutura. Álxebra e cálculo.

Tema 32. Linguaxe SQL. Estrutura básica, operacións, funcións, subconsultas, relacións, vistas e modificación de datos. Linguaxe de definición de datos.

Tema 33. Transaccións: Concepto, estados, atomicidade e durabilidade. Concurrencia, Secuenciabilidade e Recuperabilidade. Illamento.

Tema 34. Bases de datos NoSQL.

Tema 35. O módulo BTS DataBlade en bases de datos Informix. Uso e Sintaxe.

Tema 36. WMS, WFS e WCS. SLD

Tema 37. Aplicación de sistemas GIS na xestión da Administración Local. Solucións de software libre.

Tema 38. Modulo PostGIS dá base de datos relacional PostgreSQL. Tipos de xeometrías. Consultas espaciais e funcións. Estrutura. Importación de datos

Tema 39. Software de control de versións: Definición.

Tema 40. Software de Control de Versións GIT.

Tema 41. Virtualización de plataformas. Vantaxes.

Tema 42. Virtualización de aplicacións, escritorios e recursos.

Tema 43. Virtualización con VMware: Servizos de Infraestructura e Servizos de Aplicacións.

Tema 44. A linguaxe Java: Clases e obxectos. Métodos e parámetros. Extensión de clases. Interfaces. Excepcións. Paquetes.

Tema 45. Java: Programación concurrente mediante fíos. Interrupcións. Sincronismo.

Tema 46. Java RMI. Arquitectura. Localización de obxectos remotos. Excepcións RMI. Retrochamadas. Activación. Tunelado HTTP.

Tema 47. Comunicacións con streams e sockets en JAVA. Conexión a base de datos con JDBC.

Tema 48. Autenticación de usuarios mediante LDAP.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.