agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Vigo 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Vigo 2019

29/12/2017: Se ha publicado la oferta de empleo público 2017, que incluye 1 plaza de Arquitecto Técnico en el Ayuntamiento de Vigo

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1. A Constitución española de 1978: principios xerais e estrutura.

Tema 2. A Unión Europea. Institucións da Unión Europea: composición, funcionamento e competencias.

Tema 3. O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.

Tema 4. O municipio. O termo municipal. A poboación. Consideración especial do veciño. O empadroamento.

Tema 5. Organización municipal. Competencias.

Tema 6. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas e certificados dos acordos.

Tema 7. Función pública local: organización, selección e situacións administrativas. Dereitos e deberes dos empregados públicos locais. O procedemento disciplinario: faltas e sancións.

Tema 8. Funcionamento electrónico do sector público: sede electrónica, sistemas de identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo e rexistros

Tema 9. Contratos do sector público: delimitación dos tipos contractuais. Contido e forma de contrato.

Tema 10. A adxudicación dos contratos das Administracións Públicas.

Tema 11. Os recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso administrativo.

Tema 12. Principios orzamentarios na Lei reguladora das facendas locais.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1. Seguridade e saúde: Tipos de estudio, contido e documentación. Planes de seguridade e saúde. A figura do coordinador de seguridade e saúde.

Tema 2. Seguridade e saúde en obras de construción: Amianto. Planificación do traballo.

Tema 3. O contrato de obras. Obxecto. O proxecto de obras. Supervisión e replanteo do proxecto.

Tema 4. A contratación pública, lexislación vixente. Actuacións administrativas preparatorias dos contratos. Procedementos e formas de adxudicación. Anteproxectos e proxectos. Replanteo e prego de cláusulas administrativas particulares. Tipos de expedientes de contratación. Formalización do contrato.

Tema 5. Redacción de proxectos. Requisitos xerais. Documentos básicos. Dirección de obra. Certificado de fin de obra. Libro de ordes e asistencias. Libro de incidencias. Coordinador de Seguridade e saúde.

Tema 6. Mantemento. Xestión de mantemento. Tipos e modelos de mantemento. Elaboración e execución. Custes. Contratos de mantemento.

Tema 7. Características das redes de distribución de auga. Conducións principais e secundarias. Conexións e acometidas. Equipos de medida. Contadores. Rede de incendios. Outras redes.

Tema 8. Saneamento de augas. Criterios de clasificación de tuberías, tipos e características.

Tema 9. Planificación de obras. Plan de traballos.

Tema 10. Contidos e organización dos plans de aseguramento da calidade de execución en obras.

Tema 11. Xestión de riscos. Conceptos. Plan de xestión de riscos.

Tema 12. Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. Normativa vixente.

Tema 13. Iluminación viaria. Criterios de decisión. Selección da clase de alumeado. Area de referencia. Iluminación de soportes de gran altura. Cálculos luminotécnicos. Implantación dos sistemas de iluminación.

Tema 14. Ordenanza Municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior no termo municipal de Vigo.

Tema 15. Sector eléctrico español. Rede de transporte. Competencias, planificación, requisitos técnicos, operatividade, mantemento, calidade do servizo e perdas. Rede de distribución. Acometidas. Comercialización. Subministros. Calidade de servizo. Facturación eléctrica. Estrutura tarifaria.

Tema 16. A contaminación acústica: o ruído. Medida do ruído. Fontes do ruído. Protección contra o ruído do tráfico. A ordenanza municipal de protección contra a contaminación acústica do Concello de Vigo.

Tema 17. O código técnico da edificación: disposicións xerais. Contido. Condicións técnicas e administrativas. Documento DB-SI.

Tema 18. Factores físico-xeográficos con incidencia construtiva no municipio de Vigo.

Tema 19. O patrimonio arqueolóxico de Vigo. Principais xacementos da cidade.

Tema 20. Inventario municipal de bens. Xeneralidades.

Tema 21. Obras de instalación de servizos en viais urbanos do concello de Vigo.

Tema 22. Mobiliario urbano. Criterios de implantación, deseño e emprazamentos, usos e tipoloxías no concello de Vigo.

Tema 23. O planeamento urbanístico: natureza e eficacia. Tipoloxía de plans: xerarquía. Determinacións xerais das diferentes figuras de planeamento.

Tema 24. Execución do planeamento urbanístico. Presupostos da execución. Clases de sistemas de actuación:características xerais.

Tema 25. Cartografía urbana. Novas tendencias. Sistemas de información xeográfica.

Tema 26. Clasificación de residuos según diferentes aspectos. Xerarquía no tratamento de residuos.

Tema 27. Operacións de xestión dos residuos sólidos urbanos.

Tema 28. Sistemas de climatización: Aspectos a considerar na súa elección.

Tema 29. Influencia das características dos edificios sobre a demanda enerxética para a súa climatización.

Tema 30. Orzamento dun proxecto de urbanización. Custos directos. Custos indirectos.

Tema 31. La lei 2/2016, de 10 de febreiro do solo de Galicia. Decreto 143/2016, de 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei do solo de Galicia. Réxime das distintas clases de categorías de solo. Réxime das distintas clases e categorías de solo no Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo.

Tema 32. Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Efectos da aprobación dos Instrumentos de planeamiento urbanístico.

Tema 33. Execución do Planeamento Urbanístico. Execución e conservación das obras de urbanización.

Tema 34. Sistemas de actuación urbanística. Clases. Cumprimento das previsións de xestión e urbanización establecidas. Patrimonios públicos de solo.

Tema 35. Licencias urbanísticas e comunicacións previas. Ordenanza municipal do Concello de Vigo, reguladora da tramitación das licenzas urbanísticas e outras formas de intervención municipal.

Tema 36. Fomento da edificación, conservación e rehabilitación. Rexistro de solares.

Tema 37. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección da legalidade urbanística. Infraccións urbanísticas.

Tema 38. Subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988. A Lei 11/85 de adaptación do solo da Galicia. Normas urbanísticas.

Tema 39. Código Técnico da edificación. Disposicións xerais. Esixencias básicas. Documentos básicos e complementarios oficiais.

Tema 40. Código Técnico da edificación. Contido do proxecto. Documentación e seguimento da obra.

Tema 41. Lei 38/1999, de 5 de novembro de ordenación da edificación. Ámbito de aplicación. Axentes da edificación. Responsabilidades e garantías.

Tema 42. Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. O patrimonio cultural do Concello de Vigo.

Tema 43. Redacción de anteproxectos e proxectos de obra. Pregos de claúsulas xerais e particulares.

Tema 44. A facenda municipal. Idea xeral sobre os distintos ingresos e especial referencia aos impostos vinculados á propiedade inmobiliaria.

Tema 45. Liñas límites xurisdiccionais de termos municipais. Actas de deslinde. Replanteo de mouteiras e das liñas de termo. Expediente de deslinde. Modificacións das liñas límites.

Tema 46. Dominio público: concepto e caracteres. Tipoloxía. Usos.

Tema 47. Principios básicos da prevención de riscos laborais. Marco normativo. Xestión da prevención de riscos.

Tema 48. A información urbanística. Normas comúns aos actos de información urbanísitica no Concello de Vigo. A acta de liña e rasante: características e tramitación.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.