agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento de Sabadell 2019 Promoción Interna

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 18/09/2019
Plazas: 6
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento de Sabadell 2019 Promoción Interna

(18/09/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria para proveer 6 plazas por concurso-oposición mediante el turno de promoción interna de Trabajador Social para el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 5 de septiembre de 2019.

Las plazas se distribuyen de la siguiente manera:

- 5 plazas de Trabajador Social.

- 1 plaza de Técnico Medio (puesto Trabajador Social).


TEMARIO GENERAL TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO SABADELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sabadell, 2019)


Tema 1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Marc normatiu, administracions públiques de Catalunya. Principis d’actuació administrativa, competència, imparcialitat de les autoritats i el personal de les administracions públiques de Catalunya. La llengua de l’actuació administrativa. Funcionament electrònic del sector públic, identificació i signatura electrònica. 

Tema 2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L’Acte administratiu: concepte, elements i tipologia. Forma, motivació i eficàcia. Notificació i publicació. La presumpció de validesa dels actes administratius. 

Tema 3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones en el procediment administratiu: capacitat d’actuar, persona interessada, representació. Drets i deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques a Catalunya. Drets de les persones interessades en el procediment administratiu.

Tema 4. Protecció de dades personals. Tipologia de dades personals. Tractament de dades. Drets de la persona interessada. 


TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SABADELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sabadell, 2019)


1. CODI PIA211719: Treballador/a social

Tema 1. L’ètica en els serveis socials de Catalunya. El Comitè d’ètica. El codi deontològic. 

Tema 2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als serveis socials, destinataris amb necessitat d’atenció especial.

Tema 3. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis socials, principis d’organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats.

Tema 4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, definició, organització i funcions.

Tema 5. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Definició, organització i funcions.

Tema 6. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Competències de les diferents administracions públiques.

Tema 7. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Anàlisi de l’entorn sabadellenc. Diagnosi: anàlisi de l’entorn sabadellenc. 

Tema 8. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Necessitats socials detectades i mapa de ciutat de necessitats.

Tema 9. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Principis i pilars bàsics. 

Tema 10. Tècniques de treball social: l’entrevista i l’informe social.

Tema 11. Tècniques de treball social: El diagnòstic i el pla de treball. Bases conceptuals.

Tema 12. El mapa de prestacions socials de Catalunya. Tipus de prestacions. Competències de les administracions públiques.

Tema 13. La llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Procés de reconeixement de la dependència. Serveis destinats segons la normativa vigent.

Tema 14. Elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA) per a persones amb dependència. Procés, procediment i serveis. Aspectes sociofamiliars a tenir en compte en l’assignació dels recursos. 

 Tema 15. L’atenció domiciliària. Definició, funcions, cartera de serveis, destinataris i perfils professionals. Paper del / de la treballador/a social.

Tema 16. Persones amb discapacitat. Legislació vigent. Competències de les diferents administracions. Serveis i recursos. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.