agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Educadores Sociales Ayuntamiento Sabadell 2019 Promoción Interna

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 18/09/2019
Plazas: 4
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Educadores Sociales Ayuntamiento Sabadell 2019 Promoción Interna

18/09/2019: Convocadas 4 plazas por concurso-oposición mediante el promoción interna de Educador Social para el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 5 de septiembre de 2019.


TEMARIO GENERAL EDUCADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SABADELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sabadell, 2019)


Tema 1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Marc normatiu, administracions públiques de Catalunya. Principis d’actuació administrativa, competència, imparcialitat de les autoritats i el personal de les administracions públiques de Catalunya. La llengua de l’actuació administrativa. Funcionament electrònic del sector públic, identificació i signatura electrònica. 

Tema 2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L’Acte administratiu: concepte, elements i tipologia. Forma, motivació i eficàcia. Notificació i publicació. La presumpció de validesa dels actes administratius. 

Tema 3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones en el procediment administratiu: capacitat d’actuar, persona interessada, representació. Drets i deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques a Catalunya. Drets de les persones interessades en el procediment administratiu. 

Tema 4. Protecció de dades personals. Tipologia de dades personals. Tractament de dades. Drets de la persona interessada.


TEMARIO ESPECÍFICO EDUCADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SABADELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sabadell, 2019)


2. CODI PIA221719: Educador/a social

Tema 1. L’ètica en els serveis socials de Catalunya. El Comitè d’ètica. El codi deontològic. 

Tema 2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als serveis socials, destinataris amb necessitat d’atenció especial.

Tema 3. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis socials, principis d’organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats.

Tema 4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, definició, organització i funcions.

Tema 5. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Definició, organització i funcions.

Tema 6. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Competències de les diferents administracions públiques.

Tema 7. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Anàlisi de l’entorn sabadellenc. Diagnosi: anàlisi de l’entorn sabadellenc. 

Tema 8. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Necessitats socials detectades i mapa de ciutat de necessitats.

Tema 9. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Principis i pilars bàsics.

Tema 10. Tècniques d’intervenció socioeducativa: definició del pla de treball com a element d’intervenció socioeducativa, l’entrevista i l’informe social per a l’avaluació de la feina feta.

Tema 11. El treball preventiu en la infància i l’adolescència. Conceptualització. Línies d’actuació.

Tema 12. La intervenció socioeducativa de l’educador/a social amb el menor, la família i l’entorn del menor.

Tema 13. El projecte educatiu individual. Aspectes que ha de contemplar el PEI. 

 Tema 14. L’absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització. Competències. Protocols d’actuació. El paper dels serveis socials

Tema 15. El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies. Protocols d’actuació. Paper dels serveis socials bàsics.

Tema 16. La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics amb adolescents i joves. Conceptualització. Tipus d’intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.