agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Educadores Sociales Ayuntamiento Sabadell 2019

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 18/09/2019
Plazas: 13
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Educadores Sociales Ayuntamiento Sabadell 2019

18/09/2019: Ha sido publicado el anuncio de la convocatoria para proveer, 13 plazas por concurso-oposición mediante el turno de acceso libre de Educador Social para el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 5 de septiembre de 2019.

Las plazas se distribuyen de la siguiente manera:

- 10 plazas de Educador Social.

- 3 plazas de Técnico Medio (puesto Educador Social).


TEMARIO GENERAL EDUCADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SABADELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sabadell, 2019)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Títol Primer, Capítol II: Drets i llibertats. Secció 1a: dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.Capítol II, Secció 2a: Dels drets i dels deures dels ciutadans. (arts del 14 al 38)

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: títol II, Capítol VI El Govern Local. 

Tema 3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Títol II el municipi (articles de l’11 al 18, ambdós inclosos). Capítol III Competències (articles 25, 26 i 27)

Tema 4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Marc normatiu, administracions públiques de Catalunya. Principis d’actuació administrativa, competència, imparcialitat de les autoritats i el personal de les administracions públiques de Catalunya. La llengua de l’actuació administrativa. Funcionament electrònic del sector públic, identificació i signatura electrònica. 

Tema 5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L’Acte administratiu: concepte, elements i tipologia. Forma, motivació i eficàcia. Notificació i publicació. La presumpció de validesa dels actes administratius. 

Tema 6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones en el procediment administratiu: capacitat d’actuar, persona interessada, representació. Drets i deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques a Catalunya. Drets de les persones interessades en el procediment administratiu.

Tema 7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aspectes generals de l’activitat administrativa. Obligació de resoldre, silenci administratiu, temps en l’actuació, documents administratius, arxius i registres.

Tema 8. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Regulació del procediment administratiu. Tramitació electrònica. L’expedient administratiu i els principis que l’ordenen. La persona instructora del procediment. La iniciació. Declaració responsable i comunicació. Instrucció del procediment. Finalització del procediment. Tramitació simplificada.

Tema 9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Execució i revisió de l’acte administratiu. L’execució dels actes administratius i la seva suspensió. Invalidesa dels actes administratius. Revisió dels actes en via administrativa.

Tema 10. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El règim jurídic de la funció pública. El personal al servei de les entitats local i estructura. https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/rhal/10_regim/inici.html Tema 11. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). Règim d’incompatibilitats i règim disciplinari.

Tema 12. Protecció de dades personals. Tipologia de dades personals. Tractament de dades. Drets de la persona interessada.

Tema 13. Polítiques d’igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Títol I: el principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació. Títol II: polítiques públiques per a la igualtat. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Capítol II: competències i organització administrativa, articles 5 i 6. Capítol IV: polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes. Secció primera: participació política i social de les dones, articles 18, 19 i 20. Secció quarta: polítiques socials, articles 46, 47 i 48. 

Tema 14. Prevenció de riscos laborals. Marc normatiu bàsic. Conceptes bàsics sobre PRL. Seguretat en el treball: conceptes clau, normativa i accidents de treball.  


TEMARIO ESPECÍFICO EDUCADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SABADELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sabadell, 2019)


2. CODI COA22161719: Educador/a social T

Tema 1. El sistema català de serveis socials finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials: principis rectors, accés i drets i deures de les persones usuàries. 

Tema 2. L’ètica en els serveis socials de Catalunya. El Comitè d’ètica. El codi deontològic. 

Tema 3. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials, el dret d’accés a serveis socials, dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials.

Tema 4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als serveis socials, destinataris amb necessitat d’atenció especial.

Tema 5. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis socials, principis d’organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats.

Tema 6. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, definició, organització i funcions.

Tema 7. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Definició, organització i funcions. 

 Tema 8. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Competències de les diferents administracions públiques.

Tema 9. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Anàlisi de l’entorn sabadellenc. Diagnosi: anàlisi de l’entorn sabadellenc.

Tema 10. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Necessitats socials detectades i mapa de ciutat de necessitats.

Tema 11. El pla estratègic d’acció social a Sabadell 2025. Principis i pilars bàsics. 

Tema 12. La cartera de serveis d’acció social a l’Ajuntament de Sabadell. Tipus de serveis i trets principals. http://www.sabadell.cat/ca/serveis-acciosocial

Tema 13. El Servei d’atenció a les urgències i emergències socials -SUES– a l’Ajuntament de Sabadell. Funcions, requisits per accedir-hi, persones i/o famílies que tenen dret a accedir-hi, documentació necessària per accedir-hi.

Tema 14. Funcions de l’/de la educador/a social en l’equip de serveis socials bàsics. Subjectes d’intervenció. 

Tema 15. Elements que conformen els plans d’intervenció socioeducatius. https://ceesc.cat/documents/Servei_intervencio_socioeducativa.pdf

Tema 16. Tècniques d’intervenció socioeducativa: definició del pla de treball com a element d’intervenció socioeducativa, l’entrevista i l’informe social per a l’avaluació de la feina feta.

Tema 17. Organització de l’equip bàsic de serveis socials. Composició i estructura organitzativa. 

Tema 18. La detecció de necessitats socials. Instruments per detectar les necessitats socials d’un territori i incorporar-les a la gestió diària.

Tema 19. El treball amb grups en el context dels serveis socials. Conceptualització. Metodologia d’intervenció. Tipologia de grups. L’avaluació de la intervenció grupal. Paper del/de la educador/a social.

Tema 20. L’atenció social i sanitària integrada. Conceptes bàsics. 

 Tema 21. La inclusió i l’exclusió social. Definició de conceptes i aplicació en el món local. Mesures i recursos per abordar-les des del sistema català de serveis socials.

Tema 22. La problemàtica de l’habitatge a Catalunya segons la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i la llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret de l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Tema 23. Atenció a les persones sense llar des dels serveis socials bàsics. Conceptualització i causes. Recursos.

Tema 24. La pobresa energètica segons la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i el Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors (Bo social).

Tema 25. Situació de la pobresa alimentària a Catalunya. Conceptualització. Causes. Mesures per a fer-hi front. Models d’actuació. El paper dels serveis socials bàsics.

Tema 26. Persones amb discapacitat. Els plans d’accessibilitat segons la llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. Competències de la resta d’administracions, serveis i recursos.

Tema 27. Indicadors de risc en dones. La LO 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Tema 28. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Objecte de la llei i principis rectors.

Tema 29. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Les situacions de risc, definició i concepte.

Tema 30. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. La intervenció dels serveis socials. Mesures d’atenció social i educativa.

Tema 31. Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents.

Tema 32. La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics amb infants. Conceptualització. Tipus d’intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa.

Tema 33. Les entitats del tercer sector de l’àmbit de la infància i adolescència. El seu paper en el camp social. Regulació de la cooperació amb l’administració municipal.

Tema 34. El treball preventiu en la infància i l’adolescència. Conceptualització. Línies d’actuació.

Tema 35. La intervenció socioeducativa de l’educador/a social amb el menor, la família i l’entorn del menor.

Tema 36. El projecte educatiu individual. Aspectes que ha de contemplar el PEI.

Tema 37. La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a l’àmbit escolar al territori.

  Tema 38. L’absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització. Competències. Protocols d’actuació. El paper dels serveis socials

Tema 39. El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies. Protocols d’actuació. Paper dels serveis socials bàsics.

Tema 40. L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació amb els serveis socials bàsics.

Tema 41. La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics amb adolescents i joves. Conceptualització. Tipus d’intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa.

Tema 42. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (Centre obert). Descripció. Objectius. Població destinatària. Activitats i nivells d’intervenció. Funció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació als centres oberts.

Tema 43. La intervenció de l’educador/a social dels serveis socials bàsics en relació a l’àmbit del lleure al territori.

Tema 44. La relació de l’educador/a social per a la intervenció amb joves en l’àmbit de la drogodependència.

Tema 45. L’atur i la inserció sociolaboral dels joves. Recursos. El paper de l’administració local. Coordinació dels serveis socials amb els serveis d’inserció sociolaboral.

Tema 46. Justícia juvenil. Marc normatiu vigent. Delegat d’atenció al menor. Mesures alternatives a la privació de llibertat. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.