agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Servicios Económicos Consell Comarcal Baix Empordá 2019

Especialidad: Licenciados en Económicas
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 16/09/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Servicios Económicos Consell Comarcal Baix Empordá 2019

16/09/2019 Ha sido publicado en el BOE, el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza de Técnicos de Administración Especial, Servicios Económicos para el Consell Comarcal Baix Empordá. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 3 de septiembre de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SERVICIOS ECONÓMICOS 
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÁ

(último temario publicado por el  Consell Comarcal Baix Empordá, 2019)


1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals. Els drets fonamentals i les llibertats publiques. El Tribunal Constitucional.

2. L’organització de l’estat en la Constitució. La Corona. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. El Govern: funcions i potestats.

3. El poder judicial: organització i principis constitucionals de la funció jurisdiccional. El Ministeri Fiscal.

4. L’organització territorial de l’estat. Les Comunitats autònomes i els seus estatuts. El finançament de les comunitats autònomes.

5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura i principis fonamentals. Institucions. Competències de la Generalitat de Catalunya.

6. Fonts del dret comunitari. Les llibertats bàsiques comunitàries. Institucions comunitàries. Recursos financers de la Unió Europea.

7. L’administració local: principis generals. El Municipi: concepte, elements, organització i competències. Les comarques: organització comarcal de Catalunya. La província: concepte, elements, organització i competències. Les vegueries

8. La Província: La Diputació Provincial Estructura, Organització, Funcions i Competències.

9. La Comarca: Els Consells Comarcals. Estructura, Organització, Funcions i Competències.

10. El Municipi: EL terme municipal. La Població, l’empadronament.

11. L’organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Atribucions i competències. Accés dels regidors a la documentació municipal. La moció de censura i la qüestió de confiança.

12. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòries i ordre del dia. Actes i certificacions.

13. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els interessats en el procediment: la capacitat d’obrar i el concepte d’interessat; identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. L’activitat de les Administracions Públiques; normes generals d’actuació i terminis.

14. Els actes administratius: requisits i eficàcia dels actes administratius; nul·litat i anul·labilitat; execució dels actes administratius.

15. Fases del procediment administratiu comú: iniciació, Ordenació, instrucció i finalització del procediment.

16. Especialitats del procediment administratiu comú en matèria sancionadora i de responsabilitat patrimonial.

17. Recursos administratius: recurs d’alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.

18. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. La competència dels òrgans administratius. Delegació de competències. Avocació de competències. Encomanes de gestió. Delegació de signatura. Principis de la potestat sancionadora i de la responsabilitat de les Administracions Públiques.

19. Els convenis: definició dels convenis; distinció amb els protocols generals d’actuació; requisits de validesa i eficàcia; contingut; extinció dels convenis; efectes de la resolució dels convenis i tramesa al Tribunal de Comptes.

20. La jurisdicció contenciosa administrativa (I). Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: capacitat processal, legitimació i representació i defensa.

21. La jurisdicció contenciosa administrativa. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment en primera o única instancia. Mesures cautelars. La sentència: recursos contra sentències. L’execució de la sentència.

22. Les competències municipals. Competències pròpies i competències delegades. Assumpció de competències distintes de les pròpies i les delegades. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.

23. La intervenció administrativa local en l’activitat privada (I): ordenances i bans, llicències i altres actes de control preventiu.

24. La intervenció administrativa local en l’activitat privada (II): comunicacions prèvies i declaracions responsables, control posterior a l’inici d’activitats i ordres individuals. L’activitat de foment en l’esfera local.

25. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals.

26. L’expropiació forçosa: principis generals. El Procediment general.

27. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: principis i normes específiques de contractació en les entitats locals. Òrgans de contractació.

28. La llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu i objectiu de la llei. Delimitació dels tipus contractuals: contractes administratius i privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Requisits dels contractes. L’òrgan de contractació.

29. Tipus de contractes d’acord amb la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.

30. El contractista: capacitat, solvència, prohibicions, classificació. Expedient de contractació. Procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte. La invalidesa dels contractes. Recursos.

31. Execució i compliment dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració. La revisió de preus. Modificació i pròrrogues. L’extinció dels contractes administratius. La cessió dels contractes i la subcontractació.

32. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. Execució del contracte d’obres. Modificacions del contracte. Compliment i resolució.

33. El contracte de concessió d’obres. Actuacions preparatòries. Efectes, compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l’Administració. Extinció de les concessions.

34. El contracte de serveis. Actuacions preparatòries. Efectes, compliment i extinció. Execució i modificació del contracte. Compliment i resolució. Especialitat dels contractes de redacció de projectes d’obres.

35. El contracte de subministrament. Execució. Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de subministrament.

36. Activitat subvencional de les Administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de les subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

37. El personal al servei de les administracions públiques, classes de personal i règim jurídic. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, personal directiu i personal eventual

38. Els drets constitucionals dels emplats públics. Polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere en les Administracions públiques. Polítiques dirigides a l’atenció a persones amb discapacitat i/o dependents.

39. L’accés a l’ocupació pública: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L’extinció de la condició d’empleat públic.  El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. El contracte de treball. Les situacions administratives dels funcionaris locals.

40. La relació estatutària. Els drets dels funcionaris públics. Drets individuals. Especial referència a la carrera administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Drets d’exercici col·lectiu. Sindicació i representació. El dret de vaga. La negociació col·lectiva.

41. La transparència de l‘activitat pública. Publicitat activa.

42. El dret d‘accés a la informació pública. La protecció de les dades de caràcter personal.

43. Les Hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. Règim jurídic de les hisendes locals. Incidència estatal i autonòmica en l’autonomia local. 44. Els recursos de les hisendes locals. Principis dels tributs locals. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació dels tributs. L’establiment de recursos no tributaris.

45. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SERVICIOS ECONÓMICOS 
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÁ

(último temario publicado por el  Consell Comarcal Baix Empordá, 2019)


1. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

2. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

3. L’execució del pressupost. Tramitació. El Resultat pressupostari. El Romanent de tresoreria. La Consolidació pressupostària.

4. El Compte General de les entitats locals i els seus organismes autònoms: contingut, formació, aprovació i retiment.

5. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Els avançaments de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses.

6. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament. El seu càlcul.

7. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments.

8. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisis del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. Càlcul i ajustaments.

9. La tresoreria de les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa.

10. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. L’estat de conciliació.

11. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició fons. La rendibilització d’excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d’interès a les operacions financeres.

12. El sistema de comptabilitat de l’Administració Local. Principis generals. Competències. Fins de la comptabilitat.

13. La Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local: estructura i contingut. Particularitats del tractament especial simplificat. Documents comptables. Comptabilització d’operacions pressupostàries i no pressupostàries.

14. El Compte General de les Entitats Locals, contingut i tramitació. Els estats i comptes anuals i annexos de l’Entitat Local i els seus Organismes Autònoms: contingut i justificació.

15. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Càlcul dels límits. Requisits per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d’avals per les Entitats Locals.

16. La prudència financera en el crèdit local.

17. Concepte de control intern de l’activitat econòmica de les entitats locals. Funció interventora i control financer: Àmbit, formes, modalitats i principis de la funció de control intern.

18. El control intern i la fiscalització: conceptes generals, règim jurídic i facultats del personal controlador. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Objeccions, discrepàncies i omissions.

19. El control financer: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i informes.

20. Control financer d’eficàcia i eficiència. L’auditoria com a forma d’exercici del control financer. Les normes d’auditoria del sector públic.

21. El control extern de l’activitat econòmic financera del sector públic local. La fiscalització de les entitats locals pel tribunal de comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes.  

22. La Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la depesa. Aplicació a l’Administració local.

23. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Els plans econòmic-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer.

24. Càlcul dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa. Ajustaments.

25. Obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per les entitats locals: subjectes obligats i procediment; mitjans de remissió de la informació; obligacions periòdiques i no periòdiques; plans economicofinancers, pla de reequilibri, pla d’ajust.

26. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objetiu de la responsabilitat comptable. Supòsits bàsics de responsabilitat comptable. Compatibilitat amb altres classes de responsabilitats. Els subjectes dels procediments de responsabilitat comptable.

27. La relació jurídica tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La transmissió del deute.

28. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les Entitats Locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris.

29. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les Entitats Locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics.

30. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: avançament i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.

31. La participació de municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. Criteris de distribució i regles d’evolució. Règims especials.

32. La base imposable. Mètodes de determinació. La base liquidable. El tipus de gravamen: concepte i classes. La quota tributària. El deute tributari: contingut.

33. L’extinció de l’obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. La imputació de pagaments. Conseqüències de la manca de pagament i consignació. Altres formes d’extinció: la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

34. La recaptació dels tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en període voluntari.

35. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: iniciació, títols per a l’execució i provisió de constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament.

36. Desenvolupament del procediment de constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament. Alienació. Aplicació i imputació de la suma obtinguda. Adjudicació de béns a l’Estat. Terminació del procediment. Impugnació del procediment.

37. Les garanties tributàries: concepte i classes. Les garanties reals. Dret de prelació. Hipoteca legal tàcita. Hipoteca especial. Afecció de béns. Dret de retenció. Les mesures cautelars.

38. Garanties del deute tributari. El dret de prelació. L’hipoteca legal tàcita. L’afecció de béns. El dret de retenció. Les mesures cautelars.

39. Les infraccions tributàries: concepte i classes. Les sancions tributàries: classes i criteris de graduació. Procediment sancionador. Extinció de la responsabilitat per infraccions.

40. L’Impost sobre Béns Immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.

41. L’Impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

42. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Naturalesa, fet imposable, subjecte passiu, exempcions, quotes, meritació i període impositiu.

43. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: Naturalesa, fet imposable, subjecte passiu, exempcions, base imposable, tipus de gravamen, quota íntegra i quota líquida. Meritació.

44. Les taxes en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: concepte i àmbit d’aplicació. Fet imposable. Subjectes passius i responsables. Meritació i liquidació. Els preus públics.

45. Les contribucions especials. Bestreta i ajornament de quotes. Col·laboració ciutadana.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.