agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Informáticos Ayuntamiento Pontevedra Promoción Interna 2019

Especialidad: Ingenieros Informática
Área geográfica: Madrid
Fecha Convocatoria: 09/09/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Informáticos Ayuntamiento Pontevedra Promoción Interna 2019

09/09/2019: Se ha publicado en el BOE, el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza por concurso-oposición mediante el turno de promoción interna de Técnico Superior Ingeniero Informático para el Ayuntamiento de Pontevedra (Galicia). Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra del 27 de mayo de 2019.


TEMARIO TÉCNICO SUPERIOR INGENIERO INFORMÁTICO
AYUNTAMIENTO PONTEVEDRA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Pontevedra, 2019) 


6ª. Programa

1. Definición e estrutura dos Sistemas de Información. Dimensionamento eficiente dos Sistemas de Información.

2. Reutilización da información no Sector Público en Europa e España. Datos abertos.

3. Ferramentas de planificación e control de xestión da función do directivo de sistemas e tecnoloxías da información na administración. O cadro de mando.

4. Organización e funcionamento dun centro de sistemas de información. Funcións de: desenvolvemento, mantemento, sistemas, bases de datos, comunicacións, seguridade, calidade, microinformática e atención a usuarios.

5. Dirección e xestión de proxectos de tecnoloxías da información.

6. A estimación de recursos e esforzo no desenvolvemento de sistemas de información.

7. Metodoloxías áxiles para a xestión de proxectos. Metodoloxías lean.

8. O ciclo de vida dos sistemas de información. Modelos de ciclo de vida.

9. A política de protección de datos de carácter persoal. Normativa. A Axencia Española de Protección de Datos.

10. A lexislación en materia de sociedade da información e administración electrónica en España e Europa.

11. A xestión da compra pública de tecnoloxías da información.

12. Interoperabilidade de sistemas (I). O esquema nacional de Interoperabilidade. Dimensións da interoperabilidade

13. Interoperabilidade de sistemas (II). As Normas Técnicas de Interoperabilidade. Interoperabilidade de documentos e expedientes electrónicos.

14. Seguridade de sistemas (I) Análise e xestión de riscos. Ferramentas.

15. Seguridade de sistemas (II) O esquema nacional de seguridade. Adecuación o esquema nacional de seguridade. Estratexia nacional de seguridade. CCN-STIC

16. Instrumentos para a cooperación entre Administracións Públicas en materia de administración electrónica. Infraestruturas e servizos comúns. Plataformas de validación e interconexión de redes. Utilización de medios e servizos compartidos.

17. Cloud computing. IaaS, PaaS, Saas. Nubes privadas, públicas e híbridas.

18. Sistemas de almacenamento para sistemas grandes e departamentais. Dispositivos para tratamento de información multimedia. Virtualización do almacenamento.

19. Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas grandes, medios e pequenos. Servidores de datos e de aplicacións. Virtualización de servidores.

20. O procesamento cooperativo e a arquitectura cliente-servidor.

21. O Sistema Operativo UNIX-LINUX. Administración. Interface gráfica-Gnome, KDE etc.

22. Os sistemas de xestión de bases de datos SGBD. O modelo de referencia de ANSI.

23. O modelo relacional. A linguaxe SQL. Normas e estándares para a interoperabilidade entre xestores de bases de datos relacionais.

24. Entorno de desenvolvemento JAVA.

25. Software de código aberto. Software libre. Conceptos base.

26. Linguaxes e ferramentas para a utilización de redes globais. HTML, CSS e XML.

27. O cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos e asimétricos. A función hash. O notariado.

28. Servizos de autenticación: O rol dos certificados dixitais. Localización de claves públicas. Servizo de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Outros servizos.

29. Infraestrutura de clave pública (PKI): Definición e elementos dunha PKI. Prestación de servizos de certificación públicos e privados. Xestión do ciclo de vida dun certificado. Xerarquías de PSC. Protocolos de directorio baseados en LDAP. Almacenamento seguro de claves privadas: “Smart Cards”. DNI electrónico.

30. Análise de sistemas de información. O modelo entidade relación. Entidades e superentidades.

31. Análise do dominio dos sistemas: modelado de dominio, modelo entidade relación e modelos de clases.

32. Sistemas de altas prestacións. Grid Computing. Mainframe.

33. Conceptos básicos doutros sistemas operativos: OS X, iOS, Android, z/OS. Sistemas operativos para dispositivos móbiles.

34. Big Data. Captura, análise, transformación, almacenamento e explotación de conxuntos masivos de datos. Entornos Hadoop ou similares. Bases de datos NoSQL.

35. Técnicas de deseño de software. Deseño por capas e patróns de deseño.

36. A análise orientada a obxectos. Obxectos, clases, herdanza métodos. Arquitecturas de Obxectos distribuídos.

37. O deseño estruturado. Deseño orientado a obxectos.

38. Métricas e avaliación da calidade do software. A implantación da función de calidade.

39. A metodoloxía de planificación e desenvolvemento de Sistemas de Información MÉTRICA.

40. A Calidade nos servizos de información. O Modelo EFQM e a Guía para os servizos ISO 9004.

41. Xestión documental. Xestión de contidos.

42. Sistemas de recuperación da información.

43. Políticas, Procedementos e métodos para a conservación da información en soporte.

44. Planificación e control das TIC, ITIL (IT Infrastructure Library), CoBIT (Control Objetives for Information and Related Technology), obxectivos de control e métricas. Xestión de servizos e infraestruturas TIC, xestión do valor das TIC.

45. O modelo de referencia de interconexión de sistemas abertos (OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamento e encamiñamento.

46. A rede Internet e os servizos básicos.

47. Mantemento de sistemas. Mantemento preditivo, adaptativo e correctivo. Planificación e xestión do mantemento.

48. Interconexión de redes.

49. As redes públicas de transmisión de datos.

50. Planificación e xestión de redes.

51. Comunicacións: XDSL, Wi-Fi (IEEE802.11), Wi-Max (IEE802.16). Bluetooth. Seguridade, normativa reguladora. Vantaxes e inconvenientes.

52. As comunicacións móbiles. Xeracións de tecnoloxías de telefonía móbil. Aplicacións móbiles.

53. De Frame Relay e ATM ás redes de nova xeración e servizos converxentes. NGN/IMS. ToIP e Comunicacións Unificadas.

54. A seguridade en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de firma dixital. Control de Intrusións. Devasas. Seguridade no nivel de aplicación: Protección de servizos WEB, Bases de Datos e Interfaces de Usuario.

55. A rede Internet e os servizos básicos. Cidades Intelixentes.

56. Arquitectura das redes Intranet e Extranet. Concepto, Estrutura e características. A súa implantación nas organizacións. Modelo de capas: Servidores de aplicacións, servidores de datos, granxas de servidores.

57. Centro de proceso de datos: deseño, implantación e xestión.

58. Adaptación das aplicacións e entornas aos requisitos da normativa de protección de datos segundo os niveis de seguridade. Ferramentas de cifrado e auditoría.

59. Arquitectura de desenvolvemento na WEB. Tecnoloxía JAVA.

60. Virtualización de sistemas e de centros de datos. Virtualización de postos de traballo. Maquetas de terminais Windows e de servidores Linux.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.