agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Ay. de Bibliotecas » Biblioteconomistas Cataluña 2019

Oposiciones de Biblioteconomistas Cataluña 2019

Especialidad: Ay. de Bibliotecas
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 15
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Biblioteconomistas Cataluña 2019

(20/04/2017) Ha sido publicada la oferta de empleo público 2017 que incluye, 15 plazas (1 de ellas reservada a personas con discapacidad) de Biblioteconomistas para Cataluña.


TEMARIO GENERAL BIBLIOTECONOMISTAS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


1. Bon govern i transparència

Tema 1 Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

Tema 2 Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

Tema 3 Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

Tema 4 Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

Tema 5 Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

Tema 6 Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 7 Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8 Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

Tema 9 La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

Tema 10 El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 11 La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

Tema 12 L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 13 El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14 La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

Tema 15 El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 16 Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 17 L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

Tema 18 La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19 Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 20 Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances publiques

Tema 21 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

Tema 22 La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

Tema 23 Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

Tema 24 Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Tema 25 Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO BIBLIOTECONOMISTAS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Tema 1

Sistemes bibliotecaris: concepte. El a bibliotecari a l'Estat espanyol i a Catalunya.

Tema 2

Tipologia de les biblioteques segons la seva funció, fons i usuaris.

Tema 3

Les biblioteques nacionals: concepte, funcions i serveis.

Tema 4

Les biblioteques públiques: concepte, funcions i serveis.

Tema 5

Les biblioteques escolars i de centres d'ensenyament secundari: concepte, funcions i serveis.

Tema 6

Les biblioteques universitàries: concepte, funcions i serveis.

Tema 7

Les biblioteques especialitzades o centres de documentació: concepte, funcions i serveis.

Tema 8

El a bibliotecari de Catalunya: estructura i elements que el constitueixen.

Tema 9

La Biblioteca de Catalunya: història, organització i funcions.

Tema 10

Fons bibliogràfics que integren una biblioteca nacional. Difusió de les col·leccions en una biblioteca nacional.

Tema 11

Fons de reserva i col·leccions especials d'una biblioteca nacional.

Tema 12

Organització i funcions d'un servei de preservació i conservació en una biblioteca nacional. Programes internacionals de preservació i conservació.

Tema 13

El dipòsit legal a l'Estat espanyol i a Catalunya: finalitats, legislació i a de gestió.

Tema 14

Història de les biblioteques públiques a Catalunya: de la Mancomunitat al a de lectura pública.

Tema 15

El a de lectura pública de Catalunya: marc competencial, estructura i planificació. El mapa de la lectura pública de Catalunya.

Tema 16

Formació de la col·lecció bàsica d'una biblioteca pública: oferta editorial i realitat demogràfica i sociocultural, fonts i mètodes.

Tema 17

La informació i documentació especialitzada a Catalunya: política, principals tipologies de centres i institucions, fonts i recursos.

Tema 18

Les biblioteques com a eines de democratització de l'accés a la informació.

Tema 19

Les biblioteques en la societat de la informació. La gestió de la informació i del coneixement.

Tema 20

Nous suports, noves tecnologies al servei de la informació, nous recursos d'informació: internet.

Tema 21

El perfil del professional de la informació: present i futur. La formació del professional. Formació permanent.

Tema 22

Propietat intel·lectual i biblioteques dins del marc de les directives europees. Préstec i reprografia; gestió dels drets d'autor de les obres digitals i de les bases de dades.

Tema 23

Organismes espanyols, europeus i internacionals en l'àmbit de les biblioteques, la informació i la documentació. Objectius i activitats. Especial referència a FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística), EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation) i IFLA (International Federation of Library Associations). La cooperació internacional.

Tema 24

Planificació de biblioteques: concepte i característiques. Planificació estratègica.

Tema 25

La gestió del canvi a les biblioteques. El disseny dels processos. Fases d'un projecte.

Tema 26

La qualitat en els serveis. Gestió de la qualitat total, concepte, factors clau, enfocaments, fases i avaluació.

Tema 27

Avaluació de serveis: concepte. Metodologia de recollida de dades: els indicadors. Anàlisi de resultats.

Tema 28

Les memòries o informes anuals sobre la gestió de la biblioteca: eines de valoració i eines de planificació.

Tema 29

Estudis d'usuaris: tipologies d'usuaris, detecció de necessitats, metodologies de recollida de dades.

Tema 30

Noves vies de finançament de les biblioteques: tarificació de serveis, mecenatge i patrocini.

Tema 31

Màrqueting aplicat a les biblioteques. Definició d'objectius. Comunicació, imatge i relacions públiques. El pla de màrqueting: elaboració, aplicació i avaluació.

Tema 32

Equipaments de biblioteca: consideracions generals. Distribució d'espais i zones. Característiques del mobiliari.

Tema 33

Política de col·lecció en una biblioteca. Evolució del concepte de col·lecció: del material documental disponible a la biblioteca a l'accés a altres recursos d'informació telemàtics; de l'estoc a l'accés.

Tema 34

Les publicacions periòdiques a les biblioteques. Selecció, adquisició i procés tècnic.

Tema 35

Estratègies i solucions consorciades per al desenvolupament de les biblioteques i les seves col·leccions i serveis digitals. Panorama actual a Catalunya.

Tema 36

Formació de seccions en una biblioteca: fons generals, fons de reserva i col·leccions sobre temes especials.

Tema 37

Concepte de biblioteca virtual. Principals iniciatives i experiències.

Tema 38

El disseny i continguts dels llocs web de les biblioteques. Accessibilitat i usabilitat.

Tema 39

L'automatització de la gestió i dels serveis bibliotecaris.

Tema 40

El procés tècnic de la informació: selecció i adquisició dels fons.

Tema 41

El procés tècnic de la informació: catalogació, classificació i indexació. Directrius i eines.

Tema 42

Els formats bibliogràfics i l'intercanvi de registres. El format MARC (Machine Readable Cataloguing): el MARC 21. Estructura i camps de dades.

Tema 43

La catalogació compartida. Els catàlegs col·lectius: eines de cooperació. Situació actual a Catalunya.

Tema 44

El resum documental: objectius, tipologia, metodologia i normalització.

Tema 45

Les bases de dades: concepte, classes, estructura i sistemes de consulta.

Tema 46

L'accés a la informació en una biblioteca o centre de documentació.

Tema 47

Les biblioteques i centres de documentació especialitzats de l'Administració pública: serveis i usuaris.

Tema 48

El servei de préstec a les biblioteques. El préstec interbibliotecari. El servei d'obtenció de documents (SOD). Cooperació entre centres i xarxes.

Tema 49

El servei d'informació a les biblioteques. La informació local. La informació a les empreses. La difusió selectiva de la informació (DSI).

Tema 50

La formació d'usuaris: concepte, objectius i finalitats. Els programes de formació d'usuaris.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.