agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Cataluña 2019

Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 10
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Cataluña 2019

20/04/2017: Publicada la oferta de empleo público 2017 que incluye, 10 plazas de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para Cataluña.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Temari 1. Bon govern i transparència

Tema 1 Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

Tema 2 Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

Tema 3 Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

Tema 4 Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

Tema 5 Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

Tema 6 Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 7 Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8 Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

Tema 9 La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

Tema 10 El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 11 La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

Tema 12 L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 13 El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14 La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

Tema 15 El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 16 Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 17 L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

Tema 18 La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19 Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 20 Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques. 6. Finances publiques

Tema 21 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

Tema 22 La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

Tema 23 Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

Tema 24 Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Tema 25 Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Tema 1 Polítiques de mobilitat a Catalunya. Principals dades de mobilitat. Llei de mobilitat: Objectius i Instruments. Relació amb altres polítiques sectorials: planejament territorial, desenvolupament urbà i econòmic.

Tema 2 Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya. Marc i antecedents. Objectius. Metodologia. Principals propostes.

Tema 3 Estudis i projectes d'infraestructures terrestres. Marc legislatiu: Llei de carreteres, Llei ferroviària i Llei d'obra pública. Tipologia i contingut. Tramitació de projectes i obres. Nous sistemes i instruments en la redacció de projectes i execució d'obres: LEAN construction i eines BIM.

Tema 4 Avaluació socioeconòmica i financera d'infraestructures: programes i actuacions. Sistema d'avaluació de infraestructures de transport. Costos, beneficis i indicadors. Altres metodologies d'avaluació d'actuacions.

Tema 5 Legislació en matèria de carreteres. Tipus de normativa: jerarquia i vigència. Marc català. Principals disposicions sobre aquesta matèria. Xarxes de carreteres: classificació funcional i tècnica de carreteres. Catalogació i inventari de la xarxa. Afitament de carreteres. Els sistemes d'informació geogràfica en carreteres.

Tema 6 Trànsit. Caracterització: intensitat, velocitat i densitat. Capacitat i nivell de servei: concepte, circulació contínua i circulació discontínua. Sistemes de recollida de dades de trànsit. Mitjans per a l'obtenció d'aforaments. Plans d'aforaments i tipus d'estacions d'aforaments. Dades en temps real i transmissió de dades.

Tema 7 Planificació de carreteres: objectius territorials, funcionals i instrumentals. Àmbit, zonificació i graf. Models de demanda de transport. Obtenció de velocitats i temps de recorregut. Indicadors d'oferta. Origen i destí: enquestes in situ i domiciliàries. Objectius, modelització, diagnosi i estudi d'alternatives.

Tema 8 Traçat de carreteres: velocitats de disseny. Visibilitats. Traçats en planta i en alçat. Secció transversal. Elements característics. Disseny funcional. Recomanacions de traçat i coordinació planta-alçat. Mètodes de traçat.

Tema 9 Nusos de carreteres: tipologia. Avantatges, desavantatges i capacitat. Criteris de catalogació. Recomanacions tècniques de disseny d'interseccions, rotondes i enllaços. Convergències, divergències i trams de trenat. Vies de connexió i vies col·lectores-distribuïdores. Carrils d'acceleració i d'alentiment.

Tema 10 Tractament del terreny: talussos, excavacions a cel obert, moviments de terres. Terraplens i pedraplens. Murs. Paràmetres de disseny i especificacions tècniques generals d'execució. Problemes característics de la construcció i explotació.

Tema 11 Túnels a les carreteres: classificació. Criteris de traçat. Procediments constructius. Auscultació. Especificacions tècniques generals d'execució. Instal·lacions: subministrament d'energia, sistemes de control, ventilació, enllumenat, sortides d'emergència, control de trànsit, comunicació i senyalització. Plans d'explotació. Plans d'emergències. Centre de control de carreteres de Vic.

Tema 12 Ponts i estructures: finalitat i característiques específiques. Tipologies i elements. Bases de disseny. Problemes característics de la construcció i explotació. Proves de càrrega. Gestió sistematitzada: Inventari, inspecció, vigilància i auscultació. Danys característics. Reparació i rehabilitació.

Tema 13 L'aigua a la carretera: obres de pas. Drenatges superficial i profund. Cunetes de seguretat. Ferms drenants i antilliscants. Normativa de disseny i especificacions tècniques generals d'execució i explotació.

Tema 14 Disseny de ferms i paviments: classificació. Modelització i dimensionament analític. Normativa de disseny: seccions de ferms i reforçament de ferms. Àrids per a ferms. Reciclat de ferms. Lligants bituminosos. Capes granulars. Estabilització amb additius. Tractaments superficials. Ferms rígids. Elaboració de ferms i paviments. Fabricació: tipus de plantes. Especificacions tècniques generals d'execució.

Tema 15 Explotació de ferms i paviments. Gestió sistematitzada de ferms. Auscultació. Inventari de ferms. Estratègies de conservació: conservació preventiva i curativa, reforçament, reconstrucció, reciclat i renovació superficial. Programació d'actuacions.

Tema 16 Senyalització vertical: tipus, mides, color i forma. Implantació de la senyalització vertical: posició longitudinal i transversal. Usos específics de la senyalització. Senyalització d'orientació: criteris d'elecció de mencions, composició de cartells, tipus i disposició. Materials. Senyalització variable.

Tema 17 Senyalització horitzontal i abalisament: tipologies i usos. Materials: composició, característiques i qualitat. Criteris de selecció. Especificacions tècniques generals d'execució i explotació. Funcions, tipus, dispositius i criteris d'implantació.

Tema 18 Sistemes de contenció de vehicles. Barreres de seguretat: tipus, nivells de contenció, selecció, disposició i implantació. Ampits i baranes. Amortidors d'impacte. Passos de mitjana. Llits de frenada. Criteris de selecció i implantació. Normativa de referència.

Tema 19 Eficiència energètica. Enllumenat, semàfors i sistemes de seguretat de túnels. Semàfors: tipus, elements, concepte de fase i cicle, i regulació d'una cruïlla semaforitzada. Tipus de reguladors i detectors. Criteris per a la instal·lació. Enllumenat viari: elements de dimensionament i requisits de legalització de les instal·lacions. Sistemes de seguretat de túnels: tipologies i principals paràmetres de disseny. Auditories energètiques. Manteniment i explotació.

Tema 20 Assegurament de la qualitat en disseny i construcció i explotació de carreteres. Revisió de projectes i plecs: documentació, contingut, coherència i executabilitat. Organització d'un sistema d'assegurament de qualitat: plecs de condicions, plans de control de qualitat, assaigs i interpretació dels resultats. Normativa aplicable.

Tema 21 Protecció del medi en infraestructures viàries: mesures correctores de l'impacte ambiental de les obres de carreteres quant a l'impacte sobre les aigües i ecosistemes associats; l'impacte sobre la gea i el paisatge; l'ocupació, l'efecte barrera i la fragmentació dels sistemes naturals; la contaminació acústica; i l'impacte sobre el patrimoni cultural. Prevenció d'incendis forestals a les carreteres: normativa a Catalunya. Zones de seguretat i de protecció. Continguts específics dels estudis d'impacte ambiental. Criteris quant a la revegetació de talussos.

Tema 22 Estudis de seguretat i salut en obres i contractes de serveis de carreteres: actors i responsabilitats. Estudis de risc. Elements i mesures de protecció. Documentació, normativa i gestió administrativa.

Tema 23 Desenvolupament d'una obra de carretera. La direcció de les obres: funcions i organització. Relacions entre l'Administració i els contractistes. Control d'obres: geomètric, quantitatiu i qualitatiu. Materials i maquinària. Plans d'obra. Senyalització d'obres i afectacions al trànsit.

Tema 24 Gestió econòmica d'una obra i d'un contracte de serveis de carretera: justificació de preus, quadres de preus i pressupostos. Certificacions i relacions valorades. Modificats i complementaris. Recepció i liquidació. Normativa aplicable. Expropiació de bens i drets.

Tema 25 Finançament i explotació de carreteres: modalitats de finançament. Concepte i modes d'explotació. Organismes competents. Facultats inspectores. Elements funcionals de la carretera i instal·lacions addicionals.

Tema 26 Domini públic viari i zones de protecció: conceptes. Zones de domini públic, de servitud i d'afectació. Línia d'edificació. Delimitació, actuacions i usos autoritzables. Règim d'autoritzacions: procediment, documentació, condicions i resolució. Delimitació del dret de propietat. Expedients de danys i de responsabilitat patrimonial.

Tema 27 Funcionalitat viària. Actuacions i usos específics: obres, transports especials, proves esportives i altres usos singulars. Publicitat i rètols: prohibició, rètols informatius, indicatius i eventuals, senyals de servei i procediment. Accessos: classificació i ordenació, calçades laterals, reordenació d'accessos, contingut de projectes i procediments.

Tema 28 Protecció de la legalitat viària i règim sancionador. Mesures de protecció: mesures cautelars, suspensió i nul·litat d'autoritzacions i llicències, i danys al domini públic viari. Infraccions: tipificació, responsabilitats i prescripció. Procediment sancionador: sancions, tipus d'expedients, regulació, executivitat, criteris de graduació, multes coercitives i òrgans competents. Restitució del medi físic alterat o transformat.

Tema 29 Tractament de trams urbans i travesseres: règim aplicable. Conceptes. Delimitació dels trams urbans i de les travesseres. Autoritzacions a les zones de domini públic, de servitud i d'afectació. Traspàs de titularitats. Utilització i limitacions a la circulació.

Tema 30 Conservació i gestió de carreteres: concepte i tipus. Modalitats de gestió. Sistemes de gestió. Operacions de conservació. Programació del treballs. Condicionants d'explotació. Indicadors de servei. Innovacions tecnològiques en l'àmbit de la conservació.

Tema 31 Assistència a la vialitat i a l'usuari. Vialitat hivernal: organització i mitjans i tipus de tractaments. Sistemes d'informació per a l'usuari: navegació i conducció assistida. Atenció d'emergències: equips i centres de control de carreteres. Plans de protecció civil en carreteres: planificació, activació i coordinació.

Tema 32 Seguretat viària. Visió zero. Sistema de gestió. Índexs d'accidentalitat. Trams de concentració d'accidents. Reconstrucció d'accidents. Mesures d'actuació. Avaluacions d'Impacte, Auditories i inspeccions de seguretat viària: objecte, organització, procediments i resultats.

Tema 33 Llei ferroviària de Catalunya. Competències de la Generalitat. Concepte d'administració de la infraestructura. Domini públic ferroviari, zones de protecció i línia d'edificació. La prestació dels serveis.

Tema 34 Sistema ferroviari de Catalunya. La xarxa ferroviària d'interès general (RFIG): principals indicadors i característiques tècniques. Rodalies de Catalunya: organització dels serveis. Dades de demanda. Xarxa de ferrocarrils de la Generalitat: principals indicadors i característiques tècniques. Organització dels serveis. Dades de demanda. Xarxa del ferrocarril metropolità de Barcelona: principals indicadors i característiques tècniques. Organització dels serveis. Dades de demanda. Transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya: principals terminals. Dades de demanda.

Tema 35 Pla Director d'Infraestructures a la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020: diagnosi i colls d'ampolla. Principals actuacions. Corredor del mediterrani: actuacions previstes.

Tema 36 Planificació d'infraestructures ferroviàries. Els estudis de demanda del transport. Elasticitat i factors qualitatius de la demanda. Models de previsió de demanda.

Tema 37 Infraestructura del ferrocarril: Requeriments funcionals del servei. Tallers i cotxeres. Disseny d'estacions. Traçat en planta i alçat. Secció tranversal i gàlibs.

Tema 38 Infraestructura del metro. Criteris de traçat de túnels urbans, en planta i en alçat. Influència de la geologia i la geotècnia. Mètodes constructius de túnels; tipus i criteris d'elecció. Auscultació i control, del túnel i les edificacions. Sistemes constructius auxiliars.

Tema 39 Superestructura de via: tipologies, aparells de via. Instal·lacions d'energia: escomeses, transformació, energia de tracció. Catenària: tipologies. Sistemes de senyalització ferroviària: ASFA, FAP, ATP, ERTMS. Conducció automàtica: ATO, CBTC. Instal·lacions de comunicacions. Altres instal·lacions.

Tema 40 Protecció del medi en infraestructures ferroviàries. L'impacte acústic i vibracional. Mesures preventives en fase de disseny. Mesures correctores en fase d'explotació.

Tema 41 Explotació dels ferrocarrils. Manteniment de la infraestructura i la superestructura. Manteniment del material rodant. Interacció roda-carril.

Tema 42 El transport col·lectiu interurbà per carretera a Catalunya. Estructura del sector. Dades principals. Legislació específica.

Tema 43 Terminals de viatgers. Tipologia: estacions d'autobusos, marquesines i pals de parada. Altres infraestructures: carrils bus i carrils bus-vao.

Tema 44 Disseny de carrils bici. Tipus. Normativa i recomanacions de disseny. Polítiques de promoció de la bicicleta.

Tema 45 El transport de mercaderies a Catalunya: dades principals. Logística: instal·lacions associades. Zones d'activitats logístiques (ZAL). Centrals intermodals de mercaderies (CIM). Aparcaments de camions. Transport de mercaderies perilloses: legislació específica.

Tema 46 Els ports catalans: marc competencial. Autoritats portuàries. Classificació i característiques. Dades principals.

Tema 47 Pla de ports de Catalunya: oferta i demanda d'amarradors. Possibilitats de creixement de l'oferta portuària: creixement sostenible de la capacitat. Ofertes alternatives a l'amarratge tradicional: marines seques, ordenació d'àrees de fondeig i rampes de varada.

Tema 48 Planificació de ports: plans directors portuaris. Plans especials portuaris. Anàlisi de la demanda del trànsit. Capacitat. Infraestructura de transports lligada als ports. Port-ciutat: interrelacions. Intermodalitat lligada al transport marítim.

Tema 49 Accions climàtiques sobre les estructures i l'explotació portuàries: onatge. Previsió i observació a la costa catalana. Ones llargues. Variacions de nivell. Corrents.

Tema 50 Criteris d'implantació d'un dic de recer: rutes d'entrada. Cercles de maniobra. Calats necessaris i convenients. Obres exteriors. Dics d'escullera. Dics verticals. Mur emergent. Interacció onatge-estructura. Hidrodinàmica sobre dics. Normativa tècnica.

Tema 51 Obres d'atracament: tipologia i classificació. Criteris i funcionalitat. Equips de càrrega i descàrrega. Normativa tècnica i càlcul. Obres portuàries interiors: paviments. Instal·lacions per a construcció i reparació de vaixells. La gestió dels materials de dragat: caracterització i categoria dels materials; estudi d'usos productius, i requisits dels abocaments.

Tema 52 Activitats industrials i comercials als ports: els usuaris i les seves classes. La mercaderia: característiques i evolució de la seva forma de transport. Cabotatge de curta distància (Short Sea Shipping). Zones d'activitats logístiques.

Tema 53 L'operació portuària: estructura tarifària. Economia portuària. Competitivitat portuària. Inversions portuàries.

Tema 54 Protecció del medi: mesures correctores de l'impacte ambiental de les obres portuàries i marítimes quant a: l'alteració dels sistemes naturals; l'impacte paisatgístic; la qualitat de les aigües interiors i circumdants; la intrusió salina d'aqüífers; l'alteració de la dinàmica litoral; i l'impacte socioeconòmic.

Tema 55 Els aeroports catalans: marc competencial. Transport. Dades principals.

Tema 56 Planificació d'aeroports: criteris de disseny dels paviments de pistes, carrers de rodada i plataforma d'estacionament.

Tema 57 El Planejament territorial: el pla territorial general, els plans territorials parcials i els plans territorials sectorials. Marc jurídic, àmbit d'aplicació i continguts. Tramitació i aprovació dels plans territorials. El planejament urbanístic: tipus de plans, continguts, formulació i tramitació.

Tema 58 Règim urbanístic del sòl i la seva classificació: urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Execució dels plans d'ordenació. Sistemes d'actuació. Programes d'actuació urbanística.

Tema 59 Marc jurídic d'aigües: legislació d'aigües a Catalunya. Distribució de competències en matèria d'aigües i obres hidràuliques a Catalunya. El domini públic hidràulic. Ús del domini públic hidràulic. Autoritzacions i concessions. Els organismes de conca. L'Administració hidràulica de la Generalitat. Les comunitats d'usuaris.

Tema 60 Planificació hidrològica: Pla hidrològic nacional i plans hidrològics de conca. Cabals ecològics o de manteniment. Planificació de les obres hidràuliques a Catalunya: el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, el programa de mesures, els programes de control i els programes i plans de gestió específics.

Tema 61 Finançament de les obres hidràuliques a Catalunya: cànon de l'aigua, cànon de regulació i cànon d'ocupació. El servei públic de subministrament d'aigua. Titularitat i formes de gestió. Xarxes bàsiques d'abastament.

Tema 62 Pla de sanejament de Catalunya: objectius i nivells de qualitat previstos. Anàlisi de les fonts contaminants. Programes a desenvolupar.

Tema 63 Sistemes de depuració d'aigües residuals urbanes: tractaments de fangs. Depuració terciària. Depuració d'aigües residuals industrials.

Tema 64 Legislació de costes: distribució competencial en matèria de costes a Catalunya. Domini públic marítim terrestre: utilització, servituds i limitacions de la propietat. Zona d'influència. Reserves i adscripcions. Autoritzacions i concessions.

Tema 65 El Pla director urbanístic del sistema costaner: objectius, marc legal i categories del sòl. La tramitació dels plans urbanístics i normes d'ordenació territorial que afecten el litoral.

Tema 66 La dinàmica litoral: transport de sediments i perfil de platja. Profunditat activa. Obres de defensa de la costa. Regeneració de platges. Fonts naturals de sediments. Préstecs marins. Transvasaments de sorres.

Tema 67 L'avaluació ambiental de plans i programes: normativa. Àmbit d'aplicació. L'informe de sostenibilitat ambiental. Fase de consultes. La memòria ambiental. La proposta del pla. La publicitat i el seguiment.

Tema 68 L'avaluació d'impacte ambiental de projectes d'infraestructures: normativa. Àmbit d'aplicació. Procediment. La declaració d'impacte ambiental.

Tema 69 L'estudi d'impacte ambiental: objectiu i contingut. Estudi del medi i anàlisi d'alternatives. Identificació i avaluació d'impactes. Mesures preventives, correctores i compensatòries. Document de síntesi.

Tema 70 La directiva Hàbitats: objectiu. Hàbitats i espècies d'interès comunitari. Xarxa Natura 2000. Efecte sobre els plans i projectes que puguin afectar zones especials de conservació.

Tema 71 Els espais naturals: normativa a Catalunya. Figures de protecció especial. Declaració i gestió dels espais naturals de protecció especial.

Tema 72 El pla d'espais d'interès natural de Catalunya: objecte i continguts. Regulació d'usos i activitats als espais inclosos.

Tema 73 La protecció del paisatge: normativa. El paisatge en el planejament territorial. Catàlegs i directrius.

Tema 74 El patrimoni cultural català: categories de protecció. Afectació per les obres públiques. Intervencions arqueològiques preventives o d'urgència.

Tema 75 Protecció contra la contaminació acústica: normativa. Zonificació del territori en relació amb el soroll. El règim de les infraestructures. Mesures preventives i correctores de l'impacte acústic.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.