agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Fac. de Archivos » Archivos Cataluña 2019

Oposiciones de Archivos Cataluña 2019

Especialidad: Fac. de Archivos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 20
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Archivos Cataluña 2019

20/04/2017: Se han ofertado, en la oferta de empleo público 2017 para Cataluña, 20 plazas (1 de ellas está reservada al turno de discapacidad) de Archivos.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL ARCHIVOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


1. Bon govern i transparència

Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

Tema 5

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 7

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8

Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen. 

Tema 9

La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

Tema 10

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

Tema 12

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 17

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

Tema 22

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO ARCHIVOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Cos de titulació superior de la Generalitat, arxivers
Tema 1

La Cancelleria Reial Catalanoaragonesa i els seus antecedents comtals.
Tema 2

Origen, funcionament i competències de les Corts Catalanes a l'època medieval i moderna. La Diputació del General fins al Decret de Nova Planta.
Tema 3

El govern reial a Catalunya: el lloctinent i l'administració virregnal; l'administració financera.
Tema 4

Les institucions de govern i l'administració a Catalunya en el segle XVIII.
Tema 5

Les institucions de govern i l'administració a Catalunya en el segle XIX.
Tema 6

Els orígens i evolució de l'administració de justícia.
Tema 7

Origen i evolució del municipi a Catalunya fins al segle XIX.
Tema 8

Característiques de l'organització municipal a Catalunya en el segle XIX.
Tema 9

Característiques de l'organització municipal a Catalunya en el segle XX.
Tema 10

L'organització de l'església medieval i moderna a Catalunya. Orígens i evolució del monacat a Catalunya.
Tema 11

La institució notarial a Catalunya.
Tema 12

La Mancomunitat de Catalunya i la Generalitat durant la II República.
Tema 13

La Generalitat de Catalunya des del seu restabliment fins a l'actualitat.
Tema 14

Evolució històrica dels arxius i de l'arxivística.
Tema 15

L'arxiu: concepte, funcions i tipologies.
Tema 16

El fons de l'arxiu: concepte i aplicació dels principis de l'arxivística.
Tema 17

L'organització i tractament dels fons de l'arxiu.
Tema 18

El sistema arxivístic de l'Estat espanyol: organització i centres que l'integren. Funcions de cadascun.
Tema 19

El sistema arxivístic de Catalunya: organització i centres que l'integren. Funcions de cadascun.
Tema 20

L'Arxiu Nacional de Catalunya: organització i funcions. Fons documentals que l'integren.
Tema 21

L'Arxiu de la Corona d'Aragó. Formació i fons documentals que l'integren.
Tema 22

La xarxa d'arxius comarcals. Organització i funcions. Fons documentals que l'integren.
Tema 23

L'arxiu municipal. Organització i funcions. Característiques i les principals tipologies documentals.
Tema 24

Els arxius de les diputacions. Organització i funcions. Fons documentals que els integren.
Tema 25

Els arxius centrals dels departaments de la Generalitat: organització i funcions. Els arxius centrals administratius de les delegacions territorials del Govern.
Tema 26

Els arxius històrics provincials. Organització i funcions. Fons documentals que els integren.
Tema 27

Els arxius de l'Administració de l'Estat a Catalunya. Organització i funcions. Fons documentals que els integren.
Tema 28

Els arxius eclesiàstics a Catalunya: organització i funcions. Fons documentals que els integren. Els principals arxius monacals catalans.
Tema 29

Els arxius de protocols: organització i funcions. Tipologies documentals.
Tema 30

Els fons documentals personals i els fons patrimonials. Característiques i tractament arxivístic.
Tema 31

Els fons documentals d'entitats i els fons d'empresa. Característiques i tractament arxivístic.
Tema 32

Els fons documentals de l'Administració de justícia a Catalunya. Característiques i tractament arxivístic.
Tema 33

L'arxivística a l'era de la informació: el rol de l'arxivística en la gestió integrada de la informació. Estat de la qüestió.
Tema 34

Principis i processos per a la implantació d'un sistema de gestió documental a les administracions públiques. La norma ISO 15.489.
Tema 35

El sistema de gestió documental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 36

El document d'arxiu. La formació de l'expedient, tramitació i tractament arxivístic.
Tema 37

El document fotogràfic i l'audiovisual: concepte, característiques i tractament arxivístic.
Tema 38

El document electrònic: concepte, característiques i tractament arxivístic.
Tema 39

Els documents de gran format: concepte, tipologies i tractament arxivístic.
Tema 40

El quadre de classificació. Metodologia, elaboració i aplicació.
Tema 41

Tipologies i característiques dels diferents instruments de descripció.
Tema 42

Les normes internacionals de descripció arxivística: la General International Standard Archival Description-ISAD (G) i la Norme Internationale sur les notices d'Autorité Archivistiques relatives aux Collectivités, aux Personnes et aux Familles-ISAAR (CPF). La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Altres normes de descripció arxivística.
Tema 43

Mètodes d'indexació de la documentació. El tesaurus.
Tema 44

Les transferències de documentació i els processos d'arxivament. La gestió dels dipòsits.
Tema 45

Principis generals, processos d'avaluació i mètodes de selecció documental.
Tema 46

Els òrgans que regulen l'avaluació i tria documental Catalunya. L'elaboració o aplicació de les taules d'avaluació documental (TAD) a l'Administració de la Generalitat.
Tema 47

L'accés i el règim jurídic dels documents. Els òrgans que regulen l'accés de la documentació a Catalunya.
Tema 48

La gestió informatitzada dels processos documentals i dels centres d'arxiu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 49

La planificació i la gestió d'un centre d'arxiu. Els recursos econòmics i humans.
Tema 50

L'arxiu, un centre de conservació documental: edifici, equipaments i instal·lacions.
Tema 51

Causes de degradació i mesures de preservació dels suports documentals. Criteris de microfilmació i digitalització.
Tema 52

Els processos de conservació i restauració dels suports documentals.
Tema 53

La planificació i l'organització del servei als usuaris: sistemes d'accés, consulta i préstec de la documentació. Tipologies d'usuaris.
Tema 54

La difusió dels fons documentals: la vessant educativa, social i d'investigació.
Tema 55

Polítiques de difusió dels arxius. Màrqueting i comunicació.
Tema 56

La incorporació del servei d'arxiu a les intranets corporatives.
Tema 57

El web: les possibilitats que ofereix a un centre d'arxiu.
Tema 58

La normativa arxivística a Catalunya.
Tema 59

La normativa arxivística a l'Estat espanyol i a la resta de les comunitats autònomes.
Tema 60

Les directives i altres normes de la Unió Europea en matèria d'arxius i del patrimoni documental.
Tema 61

Les administracions públiques i la gestió de la qualitat en els processos. El grup de normes ISO 9000: el paper que atorguen als arxius.
Tema 62

Les polítiques en matèria d'arxius i del patrimoni documental dutes a terme per la Mancomunitat de Catalunya i per la Generalitat durant la II República. L'espoliació del patrimoni documental a Catalunya després de la Guerra Civil.
Tema 63

Les institucions i les entitats professionals nacionals i internacionals en matèria d'arxius.
Tema 64

La formació en arxivística.
Tema 65

La producció bibliogràfica i les publicacions periòdiques més importants en arxivístic

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.