agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Gestión Administrativa Cataluña 2019

Especialidad: Gestión General de la Administración
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 313
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Gestión Administrativa Cataluña 2019

(27/12/2018): Se han ofertado 313 plazas en la oferta de empleo público 2017 adicional para Cataluña del Cuerpo de Gestión Administrativa. Del total de plazas, 162 corresponden al turno libre de las que 10 se reservan para el turno de discpacidad y 131 corresponden al turno de promoción interna de las que 10 se reservan para personas con discapacidad.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CATALUÑA
 
(último temario publicado por Cataluña)


Part general del temari per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya

1. Dret constitucional

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.

Tema 2

La Corona. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. Relacions amb les Corts Generals. Les Corts Generals. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

Tema 3

La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del Govern. La iniciativa legislativa. Les lleis orgàniques. Les lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis d'harmonització.

Tema 4

El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2. L'organització política i administrativa de l'estat

Tema 5

Organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.

Tema 6

Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.

Tema 7

Organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials: marc jurídic i jurisprudència.

Tema 8

L'Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya. El municipi. Òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de l'organització i competències municipals. Els règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

3. La Unió Europea

Tema 9

Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Aplicació i eficàcia.

Tema 10

Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. Lliure circulació de persones i serveis. Lliure circulació de treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret d'establiment i la lliure prestació de serveis.

Tema 11

Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.

Tema 12

Els fons estructurals de la Unió Europea: el FEDER, l'FSE, el FEOGA-O, l'IFOP. Objectius i zones elegibles. El fons de cohesió.

4. L'organització política i administrativa de Catalunya

Tema 13

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l'Estat, amb altres comunitats autònomes i amb la Unió Europea. L'acció exterior de la Generalitat.

Tema 14

Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Tema 15

Els òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat. L'organització administrativa de la Generalitat: els departaments. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

5. L'Administració pública. El dret administratiu

Tema 16

L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.

Tema 17

La relació juridicoadministrativa. Els subjectes de la relació juridicoadministrativa. La personalitat jurídica de les administracions públiques. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració.

Tema 18

L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.

Tema 19

La competència administrativa: concepte. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 20

L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. Notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Validació.

Tema 21

El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 22

La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals.

Tema 23

La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.

6. Economia del sector públic. La gestió economicofinancera

Tema 24

El pressupost públic de la Generalitat: concepte, principis pressupostaris, estructura i contingut. El cicle pressupostari: planificació, elaboració, aprovació, execució i control.

Tema 25

El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

Tema 26

Els ingressos de la Generalitat de Catalunya. El sistema de finançament de la Generalitat: evolució i situació actual. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.

7. Estadística

Tema 27

Definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i estadística inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. La distribució de freqüències.

Tema 28

Estadística descriptiva univariant. Mesures de posició, dispersió i forma. Representacions gràfiques.

Tema 29

El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Concepte de variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.

8. Gestió pública

Tema 30

Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica: fonaments i principis. El model d'administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 31

El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col·laboració interadministrativa. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d'identificació i autenticació.

Tema 32

La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d'aplicació. Bases de dades de legislació i de jurisprudència.

Tema 33

La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Concepte, components i funcionament general d'un sistema informàtic. Els sistemes informàtics. Grans ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. Ordinadors personals. Sistemes corporatius. Tendències actuals d'arquitectures informàtiques per a organitzacions complexes.

Tema 34

El tractament i la gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Tipologia i ús dels documents administratius i jurídics més importants.

9. Funció pública

Tema 35

Estructura i ordenació de l'ocupació pública. El règim jurídic de la funció pública espanyola: l'Estatut bàsic de l'empleat públic. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública.

Tema 36

L'accés a l'ocupació pública. L'oferta d'ocupació pública. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. La formació i el perfeccionament del personal.

Tema 37

Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 38

El règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat. Normativa laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.

Tema 39

El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

10. Polítiques públiques

Tema 40

Polítiques públiques relacionades amb l'economia productiva: en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca; d'empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i societat del coneixement; de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.

Tema 41

Les polítiques en matèria de medi ambient, de territori, de paisatge i d'urbanisme.

Tema 42

Les polítiques públiques de caràcter social: d'acció social; d'habitatge; de justícia i serveis penitenciaris; de cultura i llengua catalana; de gènere; de treball i ocupació.

Tema 43

Les polítiques públiques de caràcter prestacional: en matèria de salut; d'educació i universitats; de seguretat i emergències.

Tema 44

Les relacions institucionals i exteriors. La cooperació internacional.


TEMARIO ESPECÍFICO CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Part especifica del temari per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del cos de gestió d'administració, opció general, de la Generalitat de Catalunya.

1. Funció pública

Tema 1

Eines per a la gestió de recursos humans. La plantilla de personal. La relació de llocs de treball. El registre general de personal.

Tema 2

Noves formes de gestió dels recursos humans. La gestió per competències. Sistemes de desenvolupament professional. L'avaluació de l'acompliment.

Tema 3

Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 4

El dret del treball. Principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col·lectius. La voluntat de les parts.

Tema 5

El contracte de treball: concepte, subjectes, forma i contingut. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats de contracte.

Tema 6

Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l'Administració de la Generalitat.

2. Contractació pública i pressupost

Tema 7

La contractació pública. Àmbit subjectiu d'aplicació de la normativa en matèria de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de concessió d'obres públiques, contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, contractes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 8

Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 9

L'activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

Tema 10

Tècniques pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.

Tema 11

Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.

Tema 12

L'execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L'execució del pressupost d'ingressos.

3. Gestió pública i millora

Tema 13

El pla de govern com a eina de planificació. Planificació estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos principals.

Tema 14

La gestió pública orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió pública. La governança i la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d'avaluació de la gestió i per a la decisió pública.

Tema 15

La gestió del coneixement a les organitzacions. Contribució de la societat de la informació i dels sistemes d'informació en la gestió del coneixement. Innovació a l'Administració. El potencial humà i la innovació. Innovar amb l'ús de les noves tecnologies i Internet.

Tema 16

Gestió per processos. Conceptes bàsics. Sistemes i nivells de representació de processos. Conceptes bàsics de reenginyeria de processos.

Tema 17

Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d'un projecte. Planificació. Control i avaluació.

Tema 18

Gestió de projectes: tècniques de diagramació. Anàlisi de xarxes. Diagrama de Gantt. Diagrama PERT: temps i costos.

Tema 19

Indicadors. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia d'indicadors i mesures. L'indicador com a eina de planificació.

Tema 20

L'anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d'alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d'acció.

4. Noves tecnologies i administració pública

Tema 21

L'impacte de les TIC en la societat i en la governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes d'e-govern, e-democràcia, e-administració i t-administració, i nivells de servei.

Tema 22

Els principis de l'administració electrònica. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. Interoperabilitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l'Administració. El portal de serveis i tràmits de la Generalitat.

Tema 23

Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Tipologia de fitxers. Creació de fitxers públics. Inscripcions de fitxers. Infraccions i sancions. Els plans d'auditoria i control.

5. Anàlisis i estudis

Tema 24

Mètodes d'estudi i recerca. Anàlisi quantitativa, anàlisi qualitativa. Anàlisi de dades. Avaluació.

Tema 25

Tècniques per a l'obtenció de la informació. Informació individual, informació massiva. El qüestionari i l'enquesta. Altres mètodes de recollida d'informació.

Tema 26

Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d'elaboració d'un document. Els documents administratius. L'informe tècnic, les propostes i les resolucions.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.