agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Educador Social » Educadores Cataluña 2019

Oposiciones de Educadores Cataluña 2019

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 255
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Educadores Cataluña 2019

27/12/2018: Se han ofertado 255 plazas (de las cuales 13 se reservan para personas con discapacidad) en la oferta de empleo público 2017 adicional para Cataluña de Educadores.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL EDUCADORES 
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


1. Bon govern i transparència

Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

Tema 5

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 7

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8

Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

Tema 9

La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

Tema 10

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

Tema 12

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 17

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

Tema 22

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO EDUCADORES
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Tema 1

L'estructura social a Catalunya i l'estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris. Estructura de classes. Estructura ocupacional. 

Tema 2

Legislació en matèria d'igualtat. La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.

Tema 3

La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.

Tema 4

L'impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.

Tema 5

Interculturalitat i diàleg interreligiós. Elements culturals i religiosos de les poblacions immigrants, en especial les procedents de les cultures sud-americana, magrebí i indo-paquistanesa.

Tema 6

Ètica i deontologia professional en la professió de l'educador social. Principis deontològics. Normes deontològiques. Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya. 

Tema 7

El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Tema 8

Les famílies: concepte i funció. Necessitats bàsiques. La protecció a les famílies. Les polítiques socials de protecció a les famílies.

Tema 9

Models familiars. La parentalitat i les conseqüències en el desenvolupament dels infants i adolescents: estructures, patrons relacionals i relacions conjugals.

Tema 10

Tipologies de trencament familiar. Efectes jurídics de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial. Famílies reconstituïdes: un nou model de parentalitat. Reagrupament familiar. El servei d'acompanyament al reagrupament familiar
Tema 11

Regulació jurídica de les situacions de trencament familiar. El dictamen pericial social d'assessorament als òrgans judicials en l'àmbit del dret de família.

Tema 12

L'etapa evolutiva de 0 a 6 anys. El desenvolupament psicomotriu i l'autonomia personal. Les relacions amb l'entorn. El desenvolupament del llenguatge i la comunicació. El desenvolupament cognitiu.

Tema 13

L'etapa evolutiva de 6 a 12 anys. El desenvolupament motriu, afectiu, cognitiu i del llenguatge. La pubertat. L'educació sexual.

Tema 14

El desenvolupament en l'adolescència i la joventut. El pensament formal. La consolidació de la identitat i la personalitat. El desenvolupament social: el desenvolupament moral, la conducta prosocial i antisocial i la cerca de l'autonomia. El grup d'iguals. La cerca de parella.

Tema 15

El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Protocols d'actuació contra el maltractament a infants i adolescents. 

Tema 16

La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. L'atenció, la prevenció i la promoció social. L'atenció grupal, la participació social i l'acció comunitària 

Tema 17

L'atenció precoç. Serveis existents i tipus d'intervenció. Normativa reguladora. Els trastorns en el desenvolupament de l'infant i l'adolescent.

Tema 18

Factors de risc en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors protectors en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors de resiliència en la infància i l'adolescència, i en la família.

Tema 19

L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.

Tema 20

El desemparament d'infants i adolescents. Situacions de desemparament. Procediment de desemparament. Concepte de tutela i de guarda. La tutela de l'infant i l'adolescent en situació de desemparament. La guarda de fet, la guarda judicial i la guarda protectora.

Tema 21

La infància maltractada: conceptes. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Conseqüències dels maltractaments.

Tema 22

Els infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. Especificitats de la intervenció.

Tema 23

L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.

Tema 24

Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.

Tema 25

L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. L'adopció nacional i l'adopció internacional. L'adopció d'infants amb necessitats especials.

Tema 26

L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de desemparament. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment. Altres recursos d'atenció residencial.

Tema 27

L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament. La intervenció dels professionals en la valoració, actuació i atenció d'infants i adoescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc.

Tema 28

El menor en conflicte social. El menor d'edat amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal. Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: amb menors de 14 anys, i amb majors de 14 i menors de 18 anys. Mesures previstes al sistema de protecció. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Tema 29

El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut i el benestar. Tipus de substàncies i efectes. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència

Tema 30

Problemes psicològics internalitzants i externalitzants. Símptomes, detecció i derivació. Infants i adolescents amb trastorns cognitius. Infants i adolescents amb dependència de tòxics.

Tema 31

Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents. L'avaluació del risc de reincidència.

Tema 32

El Codi penal: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Tema 33

La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. La responsabilitat civil derivada del delicte i les persones civilment responsables. Els òrgans jurisdiccionals penals.

Tema 34

La població penitenciària: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica. Participació dels interns en les activitats de l'establiment. Els beneficis penitenciaris.

Tema 35

L'educació social en el sistema penitenciari català: el programa marc d'educació social. El projecte curricular.

Tema 36

L'actuació educativa institucional dels centres educatius de justícia juvenil: el projecte educatiu del centre. El projecte educatiu individualitzat del menor. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

Tema 37

Els programes generals d'intervenció: el programa de preparació de permisos, el programa de sortides programades, el programa de prevenció de suïcidis, el programa d'intervenció en règim tancat, i els programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.

Tema 38

Els programes d'atenció especialitzada en els centres penitenciaris: el programa d'intervenció en conductes addictives, el programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual, el programa d'intervenció en delictes violents, i el programa d'intervenció en conductes de violència de gènere.

Tema 39

El procés penal en la jurisdicció de menors d'edat. La competència del jutge de menors, l'actuació del Ministeri Fiscal, el paper de la defensa. Les víctimes i els perjudicats. L'acusació particular. El règim de recursos. El tractament legal de la responsabilitat civil per actes il·lícits causats per menors d'edat.

Tema 40

El marc legal de la justícia juvenil: normativa de les Nacions Unides i d'organismes europeus en matèria de justícia juvenil. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i la normativa reglamentària de desenvolupament. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura.

Tema 41

Els indicadors de qualitat aplicats a la intervenció en educació social. Els estàndards de qualitat en l'acolliment residencial general i especialitzat (EQUAR i EQUAR-E). Principis d'actuació de l'acolliment residencial i de la intervenció en la protecció a la infància.

Tema 42

El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: finalitat i característiques, contingut i estructura. El programa marc en els centres residencials d'atenció a la infància i l'adolescència. El programa marc dels centres residencials d'educació intensiva.

Tema 43

El projecte educatiu individualitzat (PEI) en els centres del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: objectius, estructura, fases i avaluació.

Tema 44

L'atenció als joves extutelats. Objectiu general. Els programes de suport: el programa d'habitatge, el programa d'inserció sociolaboral, el programa de suport econòmic, el programa d'acompanyament jurídic i el programa de suport psicològic. Definició i objectius. Marc jurídic.

Tema 45

Els drets i deures dels infants i adolescents que viuen en centres respecte del funcionament del centre, les relacions i la intimitat, la salut, l'educació, el dret bàsic, i els deures administratius i legals.

Tema 46

Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores. 

Tema 47

Protecció contra la victimització a infants i adolescents. Marc legal de la protecció pública davant la victimització a infants i adolescents. Formes de victimització. Conseqüències de la victimització. Valoració del risc de victimització a infants i adolescents. Prevenció, atenció i intervenció. Pràctiques restauratives: fonaments i metodologia de treball.

Tema 48

Habilitats socials. Tècniques de foment de les habilitats socials. Models. Assaig conductual. Reforç. Generalització de les habilitats socials. Retroalimentació positiva. Jocs de rol. Tècniques de reestructuració cognitiva.

Tema 49

Família i vincle afectiu: la teoria de l'aferrament. Tipus de vincle. Factors que incideixen en la formació del vincle. Vincle i desenvolupament. Les figures de vincle subsidiàries. El vincle afectiu entre germans. Vincle i parentalitat i filiació. L'estil del vincle

Tema 50

Habilitats parentals: atenció, respecte, afecte i reconeixement; autoestima i assertivitat; escolta activa i empatia; expressió de sentiments i opinions; comunicació eficaç; capacitat de donar suport; negociació i establiment d'acords; organització quotidiana, i disciplina.

Tema 51

Avaluació d'habilitats parentals. Estratègies de promoció de les habilitats i les competències parentals. Metodologia per al desenvolupament de models parentals adequats per a infants i joves.

Tema 52

Les conductes disruptives i violentes. Mètodes d'avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. Factors de risc i de protecció.

Tema 53

Estratègies d'intervenció socioeducativa amb persones que han comés delictes violents. Intervenció amb persones que presenten conductes de violència autodirigida. Autolesions en infants/adolescents des d'una vessant de salut mental, detecció i derivació.

Tema 54

La violència domèstica. La violència masclista: àmbits, avaluació del risc, i intervenció amb víctimes i agressors, individualment i socialment. La intervenció en fills de dones en situació de violència masclista. Prevenció i intervenció educativa contra la violència masclista.

Tema 55

La violència filioparental. Definició, etiologia i característiques. Elements socials, educatius i individuals.

Tema 56

L'entrevista motivacional. Principis generals. Metodologia. Estratègies. Aplicació en l'educació social.

Tema 57

Dinàmica de grups. Etapes de l'evolució d'un grup. Els rols dins del grup. El lideratge. Tipologies de lideratge.

Tema 58

Estratègies d'intervenció en el grup: grups socioterapèutics, grups socioeducatius i grups d'ajuda mútua. Característiques, objectius i metodologia.

Tema 59

Habilitats comunicatives. Tipologia de comunicació. Assertivitat. La comunicació assertiva: elements i estratègies per a fomentar-la. Escolta activa: fases, recursos i nivells.

Tema 60

La xarxa comunitària. Intervenció socioeducativa en infants i adolescents. Recursos socioeducatius adreçats a la població infantil i juvenil.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.