agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Psicólogos Sup. » Psicólogos Cataluña 2019

Oposiciones de Psicólogos Cataluña 2019

Especialidad: Psicólogos Sup.
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 75
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Psicólogos Cataluña 2019

27/12/2018: Publicadas 75 plazas (de ellas 4 se reservan a personas con discapacidad) en la oferta de empleo público 2017 adicional para Cataluña del Psicólogos, ámbito de ejecución penal.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL PSICÓLOGOS, ÁMBITO DE EJECUCIÓN PENAL
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


1. Bon govern i transparència

 Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

 Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

 Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

 Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

 Tema 5

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

 Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

 Tema 7

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8

Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

 Tema 9

La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

 Tema 10

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

 Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

 Tema 12

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

 Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

 Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

 Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

 Tema 17

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

 Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

 Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

 Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

 Tema 22

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

 Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

 Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

 Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO PSICÓLOGOS, ÁMBITO DE EJECUCIÓN PENAL
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Tema 1. Fonaments psicobiològics de la conducta. La funció neuronal: impuls nerviós i sinapsi. Anatomia del sistema nerviós. Sistemes funcionals.

Tema 2. Processos psicològics bàsics i els seus trastorns (I): El pensament. La formació de conceptes. La resolució de problemes. Raonament inductiu i deductiu. El pensament creatiu. El llenguatge. Diferents enfocaments en l'adquisició del llenguatge. Desenvolupament. Pensament i llenguatge.

Tema 3. Processos psicològics bàsics (II). La memòria. Models actuals i funcionament. Trastorns de la memòria i els seus efectes sobre la conducta. L'atenció. Models. L'atenció com a quantitat de capacitat. Activació i atenció. Trastorns de l'atenció. La rehabilitació cognitiva.

Tema 4. Processos psicològics bàsics (III). La sensació i la percepció. El processament de la informació sensorial. Sentits químics. Sistema auditiu. Sentit de l'equilibri. Sistema visual. Percepció visual. Sistema cinestètic. Trastorns de la sensació i de la percepció.

Tema 5. La intel·ligència. Teories sobre la intel·ligència humana. Concepte i tipus d'intel·ligència. Les capacitats intel·lectuals. Avaluació i mesura de la intel·ligència. La intel·ligència emocional.

Tema 6. La motivació. Concepte. Models i teories. Les emocions: concepte i funcions. Teories psicològiques

Tema 7. La personalitat. Concepte. Models de personalitat: models biològics, psicodinàmics, conductuals, humanístics i teories cognoscitives de la personalitat.

Tema 8. Teoria de l'aprenentatge. Condicionament clàssic i operant. L'aprenentatge per observació. Modelament. Aprenentatge social. Models cognitius d'aprenentatge. La modificació de la conducta.

Tema 9. Processos psicosocials bàsics. La interacció. Socialització i identitat social. Percepció i categorització social. Les actituds. Els prejudicis socials. Formació i canvi d'actituds. Els processos d'atribució: biaixos i errors d'atribució.

Tema 10. El grup social. La norma. El rol. Principals processos d'influència social. Funció dels grups en les organitzacions. Els grups en la gestió del canvi i en l'efectivitat organitzacional. Conflicte grupal i intergrupals i mesures per a la intervenció.

Tema 11. Psicologia cultural. Identitat cultural: diferencia i convivència. Cultures juvenils i emergència de noves formes culturals. Variables individuals, socials i culturals, que poden influir en l'aparició de grups, desigualtats o problemes psicològics. Construcció social de la sexualitat i el gènere.

Tema 12. La investigació a l'àmbit psicològic. Mètodes i dissenys d'investigació psicològica: mètodes quantitatius i mètodes qualitatius d'investigació. L'estadística aplicada a la psicologia. La predicció del comportament en psicologia, interpretació de resultats, variables i aplicabilitat.

Tema 13. L'avaluació psicològica: concepte i mètodes. Tècniques psicomètriques: bases conceptuals. L'entrevista. Els autoinformes. Registres psicofisiològics. Les tècniques projectives. L'observació. Dificultats metodològiques.

Tema 14. L'avaluació de la capacitat intel·lectual: diferents perspectives. Tècniques i instruments d'avaluació. L'avaluació de la capacitat intel·lectual de les persones amb discapacitats i de les persones amb malaltia mental. Les plurideficiències. Avaluació del comportament associat. El potencial d'aprenentatge i la seva avaluació. La superdotació.

Tema 15. La intervenció psicològica. Models i tècniques. Fonaments dels principals models psicoterapèutics. Teràpia psicoanalítica. Teràpia de conducta. Teràpies humanistes. Teràpies cognitives. Teràpies sistèmiques. Metodologia de treball interdisciplinar.

Tema 16. Psicologia evolutiva: aspectes teòrics i conceptuals. El desenvolupament psicomotriu, cognitiu, socioemocional i de la personalitat. Alteracions del desenvolupament. El nen en situació d'alt risc social. Psicologia de la preadolescència i adolescència.

Tema 17. Psicopatologia en la infància i en l'adolescència: trastorns en les funcions bàsiques. Alteracions en la vida afectiva i social. Trastorns de la conducta. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de l'alimentació.

Tema 18. Psicopatologia de l'adult. Normalitat i patologia. Classificació dels trastorns mentals. Trastorns de la personalitat. Trastorns de l'estat d'ànim i d'ansietat. Trastorns de la sexualitat. Trastorns de l'alimentació.

Tema 19. Agressió i violència. Tipus de conducta agressiva i violenta. Models explicatius de la violència i l'agressivitat. Variables rellevants de la conducta agressiva i violenta. Mètodes d'avaluació de la conducta violenta i la seva predicció. Intervenció psicològica sobre la conducta agressiva i violenta.

Tema 20. Violència masclista. Concepte i teories explicatives. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció psicològica amb víctimes i agressors, a nivell individual i social. La intervenció psicològica en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Altres formes de violència a l'àmbit familiar. Prevenció i tractament psicològic.

Tema 21. Psicologia de l'envelliment. El funcionament afectiu, relacional, conductual i cognitiu. Els estils d'envelliment. Avaluació de les persones grans en situació de risc. Els maltractaments a la gent gran.

Tema 22. Les malalties neurodegeneratives i les demències. L'Alzheimer. Estratègies d'intervenció.

Tema 23. Concepte de discapacitat. Classificació internacional de les deficiències, discapacitats i minusvalues. La valoració i l'orientació de les persones amb discapacitat.

Tema 24. Drogodependències i altres addiccions: conceptes fonamentals. Classes de substàncies que generen dependència i efectes sobre les persones. Elements psicològics, socials i culturals. Prevenció de les drogodependències i altres addiccions.

Tema 25. L'abordatge de les drogodependències i altres addiccions. De la prevenció a la reinserció social incloent el tractament I la reducció del dany. Teories explicatives, bases biològiques de les addiccions. Teràpies efectives pel tractament de les drogodependències. El rol dels psicòlegs.

Tema 26. Les incapacitacions i les tuteles. Marc legal. Institucions tutelars. El procés d'incapacitació. Les entitats tutelars.

Tema 27. Psicologia forense: concepte. Àmbits de la psicologia forense. Psicologia forense penal, civil i laboral. Clínica medicoforense. L'avaluació psicològica forense. Avaluació de la simulació i l'engany. L'informe pericial.

Tema 28. L'assessorament tècnic judicial en l'àmbit de família. L'equip tècnic i el paper del psicòleg en les intervencions professionals durant els procediments de trencament familiar. Criteris per a la intervenció tècnica en les exploracions a les famílies: progenitors i menors implicats.

Tema 29. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacifica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació. Metodologia.

Tema 30. L'orientació professional i la inserció laboral. Tècniques i objectius. L'orientació acadèmica i professional en l'adolescència i la joventut. L'orientació professional de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i de les persones amb malaltia mental.

Tema 31. L'entrevista com a instrument psicològic en diferents àmbits. Tipus d'entrevista. Metodologies i estratègies diferencials.

Tema 32. L'informe tècnic i l'informe psicològic. Fases i continguts de la informació. La informació pública i la informació confidencial.

Tema 33. Ètica i deontologia professional.

Tema 34. Àmbits d'actuació dels psicòlegs en l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Perfil i rol del psicòleg en els diferents àmbits d'actuació. El treball interdisciplinari i en xarxa.

Tema 35. L'avaluació de les capacitats i suport a les persones amb activitats professionals amb alt risc psicològic.

Tema 36. Estructura social a Catalunya i estratificació. Estructura poblacional: demografia i moviments migratoris. Estructura institucional. Estructura de classes. Estructura ocupacional.

Tema 37. La immigració a Catalunya: marc general i causes. Les polítiques d'immigració i la gestió de la diversitat. El risc d'exclusió social i altres problemàtiques específiques. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.

Tema 38. L'impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrants. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.

Tema 39. Educació: processos d'aprenentatge i aplicacions escolars. Factors intrapersonals i socioambientals del procés d'ensenyament i aprenentatge. El sistema educatiu a Catalunya. L'educació d'adults. Problemàtiques en l'àmbit escolar: absentisme, retard en els aprenentatges i fracàs escolar. Mesures de prevenció, intervenció i tractament de les problemàtiques en l'àmbit escolar.

Tema 40. L'educació inclusiva. Mesures d'atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu. L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

Tema 41. El maltractament entre alumnes o bullying. Definició i classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals. La detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments entre iguals.

Tema 42. La condició social i evolutiva dels joves i adolescents. Intervenció socioeducativa en adolescents i joves. Disseny i planificació de recursos adreçats a la població juvenil.

Tema 43. La família: concepte i funció. Funcions i vincles parenterals. Models de famílies. La protecció a la família. La intervenció pluridisciplinar.

Tema 44. Crisi familiar, trencament i reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament.

Tema 45. Delinqüència: tipologies, conceptes bàsics i models explicatius. El valor predictiu dels estudis de reincidència: diferenciació entre els factors estàtics i els factors dinàmics. Models de predicció del risc.

Tema 46. Línies bàsiques d'actuació en l'atenció a les víctimes de delictes: els sistemes de protecció i seguretat i la intervenció de caire psicosocial. Marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. Promoció de l'eradicació de la violència masclista.

Tema 47. La protecció de menors desemparats. Marc legal. Atenció i protecció dels infants i adolescents. Xarxa de protecció de menors. Funcions dels equips que intervenen. Mesures de protecció. Els menors estrangers no acompanyats.

Tema 48. L'infant abandonat: principals efectes de les mancances afectives i d'estímuls socials. Línies principals d'intervenció amb la família i l'infant.

Tema 49. La infància maltractada: conceptes. Tipus de maltractament infantil. L'abús sexual a menors. Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Factors de protecció i resiliència. Diagnòstic i intervenció precoç. Prevenció.

Tema 50. L'atenció a la infància i l'adolescència en risc social. Els centres residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment.

Tema 51. El projecte educatiu dels centres residencials: principals elements que l'han de compondre. El projecte d'atenció individualitzada: objectius i avaluació.

Tema 52. Els recursos institucionals per a les persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials i les persones amb malaltia mental: disseny, planificació i ús.

Tema 53. El diagnòstic i l'observació dels menors amb conflictes socials. L'elaboració d'informes i la proposta d'actuacions.

Tema 54. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció. Característiques psicològiques i socials dels infants i llurs famílies. L'estudi de les famílies candidates. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment.

Tema 55. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L'atenció a la dependència: promoció de l'autonomia personal, prevenció de la dependència i assistència i suport a les famílies. La valoració de dependència.

Tema 56. L'envelliment de la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya. Les persones grans amb dependència o risc social. La salut i la persona gran.

Tema 57. Plans d'actuació per a l'atenció i no discriminació dels discapacitats. Accessibilitat. Les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Tema 58. La pobresa a Catalunya: introducció i dades. Causes. Grups vulnerables i persones en risc de pobresa. Gestió de la pobresa. La intervenció contra la pobresa i les polítiques d'inclusió.

Tema 59. El Pla de salut de Catalunya i les principals línies d'actuació. Els principals problemes que afecten la població catalana. El mapa sanitari, sociosanitari i de Salut Pública a Catalunya i la resposta del sistema de salut.

Tema 60. Factors psicosocials del benestar psicològic. Epidemiologia dels trastorns psicològics. Prevenció. Psicoimmunologia.

Tema 61. L' impacte de les conductes addictives sobre la salut i el benestar a Catalunya: tabac, alcohol, drogues no institucionalitzades, i jocs d'atzar i apostes. Mesures d'intervenció preventiva.

Tema 62. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència. El Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya: principis i línies d'actuació. Les polítiques en matèria d'alcohol i drogues a Catalunya.

Tema 63. L'atenció integral de les persones amb problemes de drogodependències. Organització i recursos a Catalunya per al tractament, reducció de danys i reinserció social de la persona drogodependent.

Tema 64. El sistema públic dels serveis socials. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Tema 65. Voluntariat: tipologia i àmbits d'actuació. Drets i deures de les persones voluntàries.

Tema 66. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El Pla de treball comunitari. El treball en xarxa.

Tema 67. L'organització i planificació d'activitats. Tècniques d'organització i planificació. Tècniques complementàries per a la realització d'activitats d'animació, de difusió, de treball en equip, i de preparació i conducció de reunions.

Tema 68. Introducció al món de l'associacionisme. El treball de les associacions. La participació en el marc d'una associació. La col·laboració entre associacions i administracions. El suport de les administracions.

Tema 69. La comunicació i les relacions interpersonals. L'assertivitat. L'empatia. L'escolta activa.

Tema 70. Intel·ligència emocional. Consciència emocional: concepte d'emoció, tipus d'emocions, components. Característiques de les persones emocionalment intel·ligents.

Tema 71. Les organitzacions. Principals models teòrics en l'estudi de les organitzacions. El canvi a les organitzacions. Resistències al canvi: tipus i mecanismes per reconduir-les. Fases del canvi planificat.

Tema 72. De la direcció per instruccions a la direcció per valors. Desenvolupament organitzatiu. Metodologia d'avaluació en les organitzacions.

Tema 73. El clima laboral: efectes en l'organització. Factors condicionants del clima en l'organització. Gestió del clima laboral. L'avaluació del clima laboral.

Tema 74. L'estrès laboral dels treballadors. Factors i respostes d'estrès. El síndrome d'esgotament professional. Conseqüències de l'estrès a la feina. Diagnòstic, control i prevenció de l'estrès laboral.

Tema 75. L'assetjament en l'àmbit laboral. L'assetjament psicològic. L'assetjament sexual per raó de sexe i/o d'orientació sexual. Prevenció, detecció i actuació.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.