agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Médicos Evaluadores Cataluña 2019

Especialidad: Licenciado en Medicina
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 10
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Médicos Evaluadores Cataluña 2019

24/04/2019: Se han convocado 10 plazas de Médicos Evaluadores para Cataluña. Las bases y el temario puede consultarlos en este enlace.

27/12/2018: Publicadas 10 plazas en la oferta de empleo público 2017 adicional para Cataluña del Médicos Evaluadores.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL MÉDICOS EVALUADORES
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


1. Bon govern i transparència

 Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

 Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

 Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

 Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

 Tema 5

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

 Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

 Tema 7

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8

Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

 Tema 9

La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

 Tema 10

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

 Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

 Tema 12

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

 Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

 Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

 Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

 Tema 17

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

 Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

 Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

 Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

 Tema 22

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

 Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

 Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

 Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO MÉDICOS EVALUADORES
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Tema 1

El Departament de Salut: estructura i competències. El Servei Català de la Salut. El Pla de salut de Catalunya.

Tema 2

L'organització de l'atenció primària a Catalunya. Reforma de l'atenció primària. Funcions i activitats de l'equip d'atenció primària. El metge d'atenció primària com a gestor del pressupost i unitat de control de la despesa del sistema.

Tema 3

La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques. Orígens i evolució històrica, organigrama i funcions. Diferències en la valoració de la incapacitat temporal i permanent entre Catalunya i la resta de l'Estat espanyol.

Tema 4

L'Estat del benestar. L'acció protectora de la Seguretat Social. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Camp d'aplicació i composició del sistema de la Seguretat Social. Règim general i règims especials. Normes d'afiliació, altes i baixes. Situacions assimilades a l'alta. Règim economicofinancer de la Seguretat Social: fonts de finançament. Patrimoni de la Seguretat Social. Recursos generals del sistema. Normes.

Tema 5

La col·laboració en la gestió de la Seguretat Social. Mútues col·laboradores de la Seguretat Social: constitució, competències i àmbit d'actuació. Col·laboració de les empreses: modalitats.

Tema 6

La dimensió internacional de la Seguretat Social: les lleis socials internacionals i comunitàries. Convenis internacionals.

Tema 8

La Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, de l'Administració de justícia i de les forces armades. Particularitats.

Tema 9

La responsabilitat de les administracions públiques. L'avaluació de la reclamació de la praxi mèdica assistencial dins l'àmbit de la responsabilitat patrimonial. Normativa associada.

Tema 10

La incapacitat temporal: concepte i elements delimitadors de la contingència d'incapacitat temporal. Tipus d'incapacitat temporal. Requisits del dret a la prestació econòmica i causes de denegació, suspensió o pèrdua de la prestació econòmica.

Tema 11

La gestió i el control de la incapacitat temporal: duració de la incapacitat temporal i actuació de les entitats implicades en el seguiment i control de la prestació. Pagament i responsables del pagament. Pagament directe i delegat. Especial referència als temps estàndard i als temps òptims de la l'incapacitat temporal de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tema 12

La incapacitat permanent: concepte, classes i graus. Beneficiaris, naixement, duració i extinció del dret.

Tema 13

El procediment de reconeixement de les prestacions per incapacitat permanent. Els equips de valoració d'incapacitats: creació, composició i funcions. Els equips de valoració d'incapacitats (EVI) enfront de la Comissió d'Avaluació d'Incapacitats (CEI). Revisió de la incapacitat permanent.

Tema 14

L'accident de treball: etiologia. Components de risc: màquina, treballador i ambient laboral, organitzatiu i humà. Característiques de cada factor. Els mitjans de protecció i senyalització. La falta de mesures com a causa de penalització.

Tema 15

El concepte d'accident de treball. Tipus d'accident de treball. Declaració, prestacions i peculiaritats. Seqüeles de l'accident de treball, lesions permanents no incapacitants.

Tema 16

La malaltia professional: concepte, declaració i requisits. La llista de malalties professionals especificades en el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals del sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre. El CEPROSS com a mètode de transmissió electrònica del comunicat de malaltia professional.

Tema 17

Les malalties professionals provocades per agents cancerígens i agents físics (soroll, vibracions, radiacions ionitzants i traumatismes repetitius). Principals intoxicacions: vies d'entrada i criteris de dosi màxima d'exposició i dosi biològica d'exposició. Criteris de diagnòstic i valoració funcional.

Tema 18

La determinació de les contingències: sol·licitud, valoració i resultats.

Tema 19

L'avaluació mèdica de la reclamació prèvia i les demandes per alta mèdica o denegació de baixa. Normativa associada.

Tema 20

La Llei de prevenció de riscos laborals. Els serveis de prevenció, la vigilància de la salut i la participació dels treballadors. Els reconeixements d'admissió i periòdics.

Tema 21

L'ergonomia: mètodes de valoració. L'anàlisi i avaluació dels riscos dels llocs de treball. La psicologia en l'àmbit de les organitzacions. L'orientació professional. El professiograma.

Tema 22

La Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. Les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Excedència per la cura de familiars. Permís per maternitat i paternitat. Risc durant l'embaràs. Subsidi de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Tema 23

La protecció per atur. Tipus de prestacions: requisits i continguts en relació amb les incapacitats.

Tema 24

La protecció contributiva per jubilació. Condicions necessàries per tenir dret a la prestació per jubilació ordinària. Fet causant. Quantia. Incompatibilitat. Suspensió i extinció de la pensió de jubilació. Altres modalitats de jubilació.

Tema 25

La protecció contributiva per mort i supervivència. Tipus de prestacions. Requisits per tenir-hi dret i quantia econòmica de les pensions de viduïtat, orfenesa i a favor de familiars.

Tema 26

Les prestacions no contributives. Tipus, beneficiaris i condicions de reconeixement. Les prestacions familiars per fill a càrrec. Assegurança escolar: beneficiaris i risc cobert.

Tema 27

El concepte de discapacitat. Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut definida per l'OMS. La valoració de la discapacitat a Espanya: el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat. Actuació dels equips multidisciplinaris de valoració i orientació.

Tema 28

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Disposicions generals. Les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. El barem de dependència.

Tema 29

La valoració mèdica del dany corporal (I): concepte de dany. Nexe de causalitat. Estat anterior. Valoració de la influència dels factors econòmics i socials. Documents medicolegals generats pel dany a les persones.

Tema 30

La valoració mèdica del dany corporal (II): història clínica laboral per cada grup patològic. El dictamen de qualitat i la seva elaboració.

Tema 31

La simulació i dissimulació de malalties i lesions. Concepte. Diagnòstic medicolegal de la simulació i dissimulació.

Tema 32

El dolor físic. Estudi, tractament i valoració del dolor. Perjudici estètic, concepte i valoració. Quadres clínics més freqüents.

Tema 33

Els requeriments físics per a determinades professions. Els permisos de conducció de vehicles a motor. El permís de vol. El permís d'armes. Normativa.

Tema 34

Les malalties i lesions de la columna cervical. Principals síndromes cervicals. Patologia del disc intervertebral. Patologia degenerativa. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 35

Les malalties i lesions de la columna dorsal i lumbar. Patologia degenerativa. Hiperostosi anquilosant. Malaltia de Scheuermann. Escoliosi. Espondilòlisi i espondilolistesi. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 36

Les malalties de la columna lumbar i sacra. Lumbàlgia. Patologia del disc intervertebral. Patologia degenerativa. Seqüeles neurològiques per compromís radicular i del canal medul·lar. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 37

Les malalties i lesions de l'extremitat superior. Patologia degenerativa. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 38

Les malalties i lesions de l'extremitat inferior. Patologia degenerativa. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 39

La mutilació d'extremitats, pròtesis i ortesis. Relació amb els processos d'incapacitat temporal i permanent.

Tema 40

L'avaluació mèdica de la marxa. Principals tipus de marxa anormal. Valoració de la postura. Principals alteracions de la postura.

Tema 41

L'estudi general de les malalties reumàtiques inflamatòries. Estudi especial de l'artritis reumatoide, l'espondilitis anquilopoyètica, artropatia lúpica, psoriàsica i per microcristalls. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 42

La síndrome sensitiva central (SSC): fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Hipersensibilitat química múltiple. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 43

Les malalties i lesions maxil·lofacials. Traumatismes cranioencefàlics. Mètodes i criteris de diagnòstic i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 44

Les malalties neurològiques (I). Malalties degeneratives del sistema nerviós central. Demències. Malalties de les neurones motores. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 45

Les malalties neurològiques (II). Malalties vasculars cerebrals. Epilèpsia i patologia extrapiramidal. Estudi especial de la malaltia de Parkinson. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 46

Les malalties neurològiques (III). Malalties desmielinitzants. Tumors cerebrals. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 47

Les malalties neurològiques (IV). Malalties i lesions de la medul·la espinal i el sistema nerviós perifèric. Estudi especial de la miastènia greu, la síndrome del túnel carpià i la síndrome del túnel tarsià. Polineuropaties metabòliques i tòxiques. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 49

Les malalties cardiològiques (I). Cardiopatia isquèmica, miocardiopaties, valvulopaties i pròtesis valvulars. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 50

Les malalties cardiològiques (II). Arítmies. Lesions aneurismàtiques. Hipertensió arterial. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 51

Les malalties i lesions vasculars. Patologia arterial i venosa perifèrica. Malalties del sistema limfàtic. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 52

Les malalties pneumològiques (I). Malaltia pulmonar obstructiva crònica. Asma i asma professional. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 53

Les malalties pneumològiques (II). Síndrome d´apnea obstructiva del son (SAOS). Neoplàsies pulmonars. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 54

Les malalties pneumològiques (III). Pneumoconiosis. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 55

Les malalties de l'aparell digestiu. Estudi especial de la malaltia inflamatòria intestinal. Colostomies i incapacitat. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 56

Les malalties del fetge i de la vesícula biliar. Hepatitis, cirrosis i pancreatitis. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 57

Les alteracions de la caixa toràcica i la paret abdominal. Lesions costals, pleurals i diafragmàtiques. Hèrnies i eventracions. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 58

Les malalties del sistema genitourinari. Incontinència urinària. Càncer de bufeta i pròstata. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 59

Les malalties renals. Insuficiència renal i hemodiàlisi. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 60

El malalt trasplantat: renal, cardíac, hepàtic i de moll de l'os. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 61

Les malalties endocrinològiques (I). Estudi especial de les alteracions del tiroides, la paratiroide, la hipòfisi i les suprarenals. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 62

Les malalties endocrinològiques (II). Estudi especial de la diabetis. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 63

La patologia hematològica. Estudi especial de les leucèmies i els limfomes. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 64

Les malalties infeccioses. Estudi especial de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana. Virus de la hepatitis B i C. Les infeccions com a causa de malaltia professional. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 65

Les malalties oncològiques en general. Criteris pronòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent. Estudi especial del càncer de mama i de colon i recte.

Tema 66

La patologia psiquiàtrica (I). Trastorns d'ansietat, obsessivocompulsius, d'adaptació, dissociatius i somatomorfs. Drogodependències. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 67

La patologia psiquiàtrica (II). Trastorns psicòtics. Esquizofrènia i trastorns esquizoafectius. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 68

La patologia psiquiàtrica (III). Trastorns depressiu i bipolar. Trastorns de la personalitat. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració d'incapacitat temporal i permanent.

Tema 69

Les malalties i lesions de l'oïda. Estudi especial de les hipoacúsies i dels trastorns de l'equilibri. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 70

Les malalties de la laringe i les fosses nasals. El pacient laringectomitzat i alteracions de la parla. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 71

Les malalties i lesions de l'aparell visual. Criteris diagnòstics i valoració funcional. Valoració de la incapacitat temporal i permanent.

Tema 72

Les malalties i lesions dermatològiques. Estudi especial de les cicatrius i les dermatopaties professionals. Càncer cutani d'origen professional.

Tema 73

L'estudi dels factors de risc durant l'embaràs i la lactància natural com a causa d'interrupció de l'activitat laboral d'acord amb la normativa legal vigent. Criteris de valoració.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.