agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Biólogos » Biólogos Cataluña 2019

Oposiciones de Biólogos Cataluña 2019

Especialidad: Biólogos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 28
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Biólogos Cataluña 2019

27/12/2018: Publicadas 28 plazas (1 de ellas se reserva al turno de discapacidad) en la oferta de empleo público 2017 adicional para Cataluña del Biólogos.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL BIÓLOGOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


1. Bon govern i transparència

 Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

 Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

 Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

 Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

 Tema 5

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

 Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

 Tema 7

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8

Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

 Tema 9

La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

 Tema 10

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

 Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

 Tema 12

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

 Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

 Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

 Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

 Tema 17

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

 Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

 Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

 Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

 Tema 22

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

 Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

 Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

 Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO BIÓLOGOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


I. Aigües

Tema 1

Biologia de les aigües continentals a Catalunya. Característiques biològiques dels cursos d'aigua a Catalunya. La seva problemàtica i la seva conservació. Principals conques hidrogràfiques de Catalunya. La gestió dels recursos hidrològics.

Tema 2

La pesca en aigües continentals. Legislació de pesca. Refugis de pesca i zones de pesca controlada. Mapa de pesca de Catalunya. Vedes. Talles mínimes. Gestió de la pesca. Guardes. Repoblacions.

Tema 3

La contaminació de les aigües continentals. Qualitat de les aigües. Indicadors biològics de la qualitat de les aigües. Sistemes de vigilància i control. Problemàtica actual. Legislació.

Tema 4

Contaminació bioacumulable i éssers vius. Els compostos organoclorats i els metalls pesants. Transmissió en els ecosistemes. Espècies bioindicadores.

Tema 5

El sanejament de les aigües a Catalunya. Antecedents, situació actual i perspectives de futur. Marc legal. El cànon de sanejament. El pla de sanejament a Catalunya. Descripció i objectius. Programes de desenvolupament.

Tema 6

Sanejament de les aigües residuals urbanes. Les depuradores d'aigües residuals. Sistemes de gestió. Situació actual a Catalunya. Autodepuració de les aigües. Organismes bioindicadors de la contaminació. Sistemes tous de depuració. Depuradores verdes.

Tema 7

Els subproductes de les estacions depuradores d'aigües residuals. Els fangs de depuració. Alternatives de gestió. La reutilització de les aigües depurades. L'estalvi energètic.

Tema 8

Sanejament de les aigües residuals industrials. Problemàtica general i dels principals sectors industrials a Catalunya. Sistemes de tractament de les aigües industrials. Reutilització i estalvi d'aigua a la indústria.

II. Ambient atmosfèric

Tema 9

L'atmosfera. Composició. Contaminació de l'aire. Emissió i immissió. Els contaminants atmosfèrics. El marc legal a Catalunya en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric.

Tema 10

La qualitat de l'aire a Catalunya. Situació general. Xarxes de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a Catalunya. Mesures de prevenció, control i sanejament de la contaminació atmosfèrica.

Tema 11

Contaminats primaris. Gasos. Partícules sòlides. Contaminants secundaris. L'ozó. Problemàtica de l'ozó troposfèric. L'ozó estratosfèric i la seva evolució. Normativa vigent. Pluja àcida.

III. Residus

Tema 12

Concepte de residu. Tipologia i classificació dels residus. Residus especials, no especials i inerts.

Tema 13

La gestió dels residus. El marc legal a Catalunya. L'administració de la Generalitat: competències en matèria de residus. La normativa reguladora dels residus i els programes de desenvolupament.

Tema 14

Els residus municipals. Problemàtica i estratègies. El Programa de gestió de residus municipals a Catalunya. Instal·lacions de gestió de residus municipals.

Tema 15

Recollida selectiva. Deixalleries. Plantes de compostatge. El compostatge. Sistemes i alternatives. Aprofitament de biogàs.

Tema 16

La contaminació dels sòls i de les aigües. Descontaminació i restauració del sòl.

Tema 17

Gestió dels residus agrícoles i ramaders. Els purins. Les oliasses. L'aplicació dels subproductes orgànics a l'agricultura.

IV. Patrimoni natural

Tema 18

Biologia terrestre. Ecologia i conceptes bàsics d'aplicació a la conservació. Els sistemes naturals terrestres a Catalunya. Divisió fisiogràfica de Catalunya.

Tema 19

La flora i vegetació a Catalunya. Principals comunitats vegetals a Catalunya. Hàbitats naturals i seminaturals. El paisatge vegetal català. Cartografia de la vegetació. Cartografia digital.

Tema 20

Els boscos catalans. Principals espècies i comunitats forestals. Els hàbitats forestals. El paper del bosc en la regulació del cicle hidrològic i altres funcions ecològiques i socials de les masses forestals.

Tema 21

La gestió dels espais forestals. Els diversos instruments de gestió forestal. Boscos públics i boscos privats. L'administració forestal a Catalunya. Llenya, fusta i altres recursos associats als boscos.

Tema 22

Incendis forestals, impacte social, ecològic i econòmic. Recuperació i restauració de les comunitats després del foc. Avantatges i inconvenients de les repoblacions forestals.

Tema 23

La fauna i les poblacions animals a Catalunya. La gestió de la fauna. Els mamífers, els ocells, els rèptils i amfibis a Catalunya. La conservació in situ i la conservació ex situ. Protocols per a les reintroduccions i reforços poblacionals.

Tema 24

Normativa catalana de protecció dels animals. Espècies protegides i espècies en perill. Legislació i convenis internacionals. Les directives europees i la protecció de la fauna.

Tema 25

Ecologia de les poblacions animals. Les metapoblacions i els requeriments de connectivitat territorial. Densitat, diversitat i nínxol ecològic.

Tema 26

L'activitat cinegètica. Caça i protecció dels sistemes naturals. Espècies cinegètiques. Legislació. Plans d'aprofitament cinegètic. Reserves nacionals de caça i refugis de fauna. Vigilància. Censos i mètodes.

Tema 27

Impacte ambiental. L'impacte ambiental de les obres, infraestructures i instal·lacions. El marc legal. Els estudis d'impacte ambiental. La normativa europea d'avaluació estratègica i la seva aplicació a Catalunya.

Tema 28

Restauració de les àrees naturals degradades. Les activitats extractives i la seva restauració i rehabilitació. Actuacions i tècniques restauradores. Normativa i aplicació.

Tema 29

La conservació d'alguns àmbits territorials i ecològics singulars (I): les zones humides. Interès ecològic i problemàtica. Estratègia de gestió i conservació de les zones humides. El conveni Ramsar. L'inventari de zones humides de Catalunya.

Tema 30

La conservació d'alguns àmbits territorials i ecològics singulars (II): les zones estèpiques. Ecologia i singularitat del poblament vegetal i animal de les zones estèpiques. La seva problemàtica de conservació: regadius i altres.

Tema 31

La conservació d'alguns àmbits territorials i ecològics singulars (III): els sistemes fluvials i els boscos de ribera. Ecologia general dels rius. Problemàtica i estratègia de conservació a Catalunya. Tècniques restauradores.

Tema 32

La conservació d'alguns àmbits territorials i ecològics singulars (IV): l'alta muntanya. Ecologia de les zones de muntanyes: prats, tarteres i estanys. El poblament humà com a factor modelador del paisatge. Del pirineu cerealístic al pirineu ramader. La nova ocupació de la muntanya: pistes d'esquí i altres i el seu impacte en el medi.

Tema 33

Els espais naturals. Legislació d'espais naturals a Catalunya. La protecció del sòl en la legislació urbanística. Modalitats de protecció en la legislació d'espais naturals: els espais del Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i els espais naturals de protecció especial.

Tema 34

El PEIN. Marc legal. Situació actual. Els plans especials de protecció i els plans de delimitació. La Xarxa Natura 2000. Relació dels espais de Natura 2000 i el PEIN.

V. Ambientalització de l'empresa i les activitats econòmiques

Tema 35

La producció neta. Concepte i desenvolupament. Aplicacions pràctiques. Avaluació del cicle de vida dels productes, processos i activitats. Ecobalanços. SisTema d'identificació dels productes a Europa i Catalunya.

Tema 36

Les activitats econòmiques i la gestió ambiental. La intervenció integral de l'administració ambiental. Sistemes de gestió ambiental a les empreses. Ecogestió i ecoauditories.

VI. La conservació a nivell europeu i internacional

Tema 37

La Unió Europea i la legislació de conservació de la natura: les directives d'ocells i d'hàbitats. Les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i les zones especials de conservació (ZEC). La transposició a la normativa espanyola. L'aplicació i implantació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.

Tema 38

Estratègies mundials. La Convenció de Rio. L'Agenda 21. Els programes europeus en matèria de medi ambient. Situació actual i perspectives. Les grans ONG ambientals: la Unió Mundial per a la Natura (UICN), el World Wildlife Fund (WWF) i Greenpeace.

VII. El paper del món local i la societat civil en la conservació del medi

Tema 39

Els ens locals municipals i supramunicipals. La legislació reguladora. Les competències en temes de gestió ambiental, gestió del territori i del patrimoni natural. L'Agenda 21 al món local. Els consorcis de municipis per a la gestió d'espais naturals.

Tema 40

El paper de la societat civil en la conservació de la naturalesa. La cogestió del medi: convenis de gestió i custòdia del territori. Les fundacions. Mecenatge empresarial.

VIII. Educació i civisme ambiental

Tema 41

Educació ambiental i ensenyament de les ciències ambientals. Finalitats i objectius de l'educació ambiental. Campanyes de sensibilització. Ambientalització de l'ensenyament i de la societat.

IX. Producció agrària i industries agroalimentàries

Tema 42

Qualitat agroalimentària: l'activitat de control oficial de la qualitat: finalitat i funcions dels organismes competents. La llei de qualitat agroalimentària. Producció agroalimentària: traçabilitat dels productes agraris i alimentaris. Normativa aplicable.

Tema 43

Organismes genèticament modificats (OGM). Marc regulador: recerca, comercialització i utilització. Situació de la utilització a Catalunya. Criteris de coexistència, beneficis i riscos amb la utilització de OGM.

Tema 44

Aliments fabricats a partir d'organismes genèticament modificats. Requisits de traçabilitat. Marc legal. Informació i garantia pels consumidors.

Tema 45

Producció integrada. Denominació genèrica producció integrada a Catalunya. Concepte. Objectius. Normes generals de producció integrada. Normativa específica i quaderns d'explotació dels cultius actualment inclosos en producció integrada. El Consell Català de la Producció Integrada.

Tema 46

Producció agrària ecològica. Definició. Objectius. Normativa. Certificació i control. Organització. Control ecològic de plagues.

Tema 47

Sostenibilitat de l'activitat agrícola. Equilibri de recursos naturals en la producció i necessitats agrícoles. Prevenció de la degradació de sols i aigües per activitats agràries.

Tema 48

La conservació i millora de les espècies i varietats cultivades. La selecció, obtenció i multiplicació de noves varietats.

Tema 49

Control del material vegetal de multiplicació. Reglament i producció de material vegetal. Directives europees sobre producció i comerç de material vegetal. Registre oficial de varietats. Protecció a l'obtenció de noves varietats.

Tema 50

Productes fitosanitaris. Concepte i classificacions. Regularització de la seva fabricació: Registre únic europeu i límit màxim de residus (LMR), comercialització, llibre oficial de moviments de plaguicides perillosos (LOM), i utilització.

Tema 51

Equips de tractament de productes fitosanitaris. Minimització de riscos i d'impacte ambiental.

Tema 52

Protecció de les persones en l'ús dels plaguicides. Educació pel maneig de mesures protectores. Manipulació dels plaguicides. Carnets de manipuladors de productes fitosanitaris.

Tema 53

La recerca agroalimentària a Catalunya. Innovació tecnològica. Organismes de recerca.

Tema 54

Transferència tecnològica. Tècniques de divulgació. La comunicació en el sector agrari i l'entorn rural. Els canals tradicionals de comunicació i l'impacte de les noves tecnologies.

Tema 55

Desenvolupament rural: mesures agroambientals. Concepte i antecedents. Ajuts en vigor a Catalunya.

Tema 56

Transformació de productes agraris. Principals processos i tecnologies dels sectors del vi, oli, carn, fruita i alimentació animal. Reglamentacions tecnicosanitàries corresponents.

X. Sanitat agrària

Tema 57

La sanitat vegetal a Catalunya. Llei de sanitat vegetal. Normativa. Objectiu. Conceptes bàsics.

Tema 58

El passaport fitosanitari. Mesures per evitar la introducció i difusió d'organismes nocius a la Unió Europea. Registre de proveïdors de material vegetal.

Tema 59

Malalties i plagues de quarantena. Concepte. Gestió, control i eradicació. La Unió Europea i l'organització europea i mediterrània per la protecció de les plantes (EPPO).

Tema 60

Plagues i malalties agrícoles més importants a Catalunya. Repercussió agrícola i social.

Tema 61

Tècniques microbiològiques. Microscòpia. Cultius microbiològics. Tècniques auxiliars de diagnòstic. Aplicacions en sanitat agrària.

Tema 62

Tècniques immunològiques. Fonaments. Especial referència a la tècnica ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay). Immunofluorescència indirecta (IFI). Aplicacions en sanitat agrària.

Tema 63

Tècniques moleculars. Reacció en cadena de la polimerasa (PCR). Reacció en cadena de la polimerasa-polimorfisme de la llargada dels fragments de restricció (PCR-RFLP). PCR a temps real. Aplicacions en sanitat agrària i identificacions d'organismes modificats genèticament.

Tema 64

Els laboratoris de sanitat agrària. Estructura i organització. Procediments. La seguretat biològica en el laboratori. Implementació de les normes ISO. Mecanismes d'estandardització de mètodes de diagnòstic.

Tema 65

Tècniques de mostreig i presa de mostres. Condicionament i transport de mostres als laboratoris de sanitat ramadera i vegetal.

Tema 66

Identificació de plagues: nematodes, àcars i insectes. Anatomia taxonòmica.

Tema 67

Relacions hoste-patogen. Mecanismes de defensa de la planta. Patogènesi i resistència.

Tema 68

Estadística aplicada al control de les malalties dels cultius. Disseny experimental i anàlisis de dades.

Tema 69

Malalties ramaderes emergents i de declaració obligatòria.

XI. Salut pública

Tema 70

L'organització del control sanitari dels aliments a Catalunya: el control oficial i l'auto control a la indústria alimentària. Els perills biològics dels aliments: factors que afecten el desenvolupament de microorganismes en els aliments: tipus, origen i prevenció.

Tema 71

Aspectes sanitaris de les aigües de consum per a ús domiciliari i a la indústria alimentària. Prevenció i control del risc davant la legionel·losi.

Tema 72

El control de les plagues urbanes. Estratègia del control integrat de plagues. Utilització de plaguicides d'ús ambiental i a la indústria alimentària: riscos associats i mesures de prevenció del risc.

Tema 73

Els laboratoris de salut ambiental i alimentària. Disposicions reglamentàries. Autoritzacions i acreditacions. Sistemes de qualitat aplicats als laboratoris.

Tema 74

Concepte i usos de l'epidemiologia. Tipus d'estudis epidemiològics. Investigació epidemiològica i estudi de brots. Mesures de prevenció de les malalties transmissibles.

Tema 75

Definició i conceptes bàsics d'educació sanitària. Paper de l'educació sanitària en la protecció i promoció de la salut de la població. Programa de lluita antitabàquica a Catalunya i altres programes de promoció de la salut.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.