agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Cataluña 2019

Oposiciones de Arquitectos Cataluña 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 25
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Cataluña 2019

20/12/2018 Publicadas 25 plazas (1 de ellas se reserva a personas con discapacidad y 8 al turno de promoción interna en la oferta de empleo público 2017 adicional para Cataluña del Arquitectos.

Pendiente de la publicación de la convocatoria. Se actualizará cuando se publique la misma.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


1. Bon govern i transparència

 Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

 Tema 2

Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

 Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

 Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

 Tema 5

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

 Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

 Tema 7

Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8

Organització de l'Administració i del sector públic. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d'organismes que el composen.

 Tema 9

La Unió europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

 Tema 10

El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

 Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

 Tema 12

L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

 Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

 Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l'Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

 Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

 Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

 Tema 17

L'avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l'administració pública

 Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d'inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

 Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

 Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

 Tema 22

La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

 Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

 Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d'igualtat per raó de gènere.

 Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTOS
CATALUÑA

(último temario publicado por Cataluña)


Tema 1

La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis informadors i finalitats.
Tema 2

Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals.
Tema 3

Òrgans urbanístics de la Generalitat.
Tema 4

Règim urbanístic del sòl: classificació, conceptes i sistema.
Tema 5

Sòl urbà: concepte, desenvolupament, obligacions i drets dels propietaris.
Tema 6

Sòl urbanitzable: concepte, desenvolupament, obligacions i drets dels propietaris.
Tema 7

Sòl no urbanitzable: concepte, actuacions d'ús específic i drets dels propietaris.
Tema 8

El planejament urbanístic: tipus de plans.
Tema 9

Formulació i tramitació del planejament.
Tema 10

Vigència i revisió del planejament.
Tema 11

Planificació urbanística del territori: plans directors; plans d'ordenació urbanística municipal; normes de planejament urbanístic; els programes d'actuació urbanística municipal.
Tema 12

Planejament derivat en sòl urbanitzable. Plans parcials de delimitació.
Tema 13

Planejament derivat en sòl urbà. Plans especials urbanístics i plans de millora urbana.
Tema 14

Efectes de l'aprovació de figures de planejament, publicitat i informació. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions; legitimació d'expropiacions per raons urbanístiques.
Tema 15

La gestió urbanística: concepte, polígons, sistemes i tramitació.
Tema 16

Sistema de reparcel·lació.
Tema 17

Sistema d'expropiació.
Tema 18

Sectors d'urbanització prioritària.
Tema 19

Instruments de política de sòl: habitatge, patrimoni públic de sòl i habitatge. Drets de tempteig i retracte.
Tema 20

L'obligació d'urbanitzar i edificar i registre de solars.
Tema 21

La intervenció del sòl en l'edificació i l'ús del sòl i el subsòl, llicències i parcel·lacions urbanístiques.
Tema 22

Protecció de la legalitat urbanística. Procediment de protecció de la legalitat urbanística. Òrgans competents i legitimació. Inspecció urbanística. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. Infraccions urbanístiques: classificació. Restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada. Persones responsables als efectes del règim sancionador. Multes correctives. Actuacions coercitives d'infracció a l'empara de llicències o d'ordre d'execució. Prescripció d'infraccions i de sancions urbanístiques.
Tema 23

Valoració del sòl. Sistemes de valoració. Causes de depreciació.
Tema 24

El pla territorial general de Catalunya. Plans territorials parcials i plans territorials sectorials. Estructura i contingut. Definició del model territorial.
Tema 25

Model territorial de Catalunya. Consideracions de caràcter general. Factors determinants i anàlisi del sistema de ciutats. La funcionalitat del territori. Els àmbits territorials.
Tema 26

La intervenció administrativa en les activitats amb incidència ambiental: objectius, tipus d'activitats, règims d'intervenció, control, inspecció i sanció. La Ponència Ambiental. Adequació de les activitats existents.
Tema 27

Espais naturals protegits. Legislació de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. Instruments de planificació i gestió. El pla d'espais d'interès natural. Espais naturals de protecció especial. La connectivitat biològica.
Tema 28

El paisatge: concepte. El Conveni Europeu del Paisatge. La regulació a Catalunya. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge. Intervencions en sòl no urbanitzable i en àmbits sotmesos a protecció específica.
Tema 29

La conservació de la biodiversitat a Europa. La directiva Hàbitats. La directiva d'aus. Xarxa Natura 2000: definició i aplicació al territori de Catalunya. El finançament comunitari del medi ambient.
Tema 30

L'avaluació d'impacte ambiental de projectes. Objectius. Projectes que s'hi han de sotmetre segons legislació d'avaluació d'impacte i segons legislació sectorial. Contingut dels estudis d'impacte ambiental. Òrgan ambiental i òrgan substantiu. Procediment d'avaluació. Seguiment.
Tema 31

L'avaluació ambiental de plans i programes. Objectius. Plans i programes que s'hi han de sotmetre. Contingut de l'informe de sostenibilitat. Memòria ambiental. Òrgan ambiental i òrgan promotor. Procediment de l'avaluació.
Tema 32

La directiva marc de l'aigua. Legislació d'aigües d'aplicació a Catalunya. Gestió integrada de zones costaneres.
Tema 33

La normativa tècnica sobre edificació. Els diversos tipus de normes. Estructuració del marc normatiu espanyol. Les competències normatives d'àmbit estatal, autonòmic i local. Competències de la Generalitat de Catalunya. Normes d'obligat compliment. Normes de no obligat compliment.
Tema 34

Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació d'aquests. Tipus d'aïllaments tèrmics més habituals en edificació. Lloc de col·locació més idoni.
Tema 35

Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en el planejament urbanístic i en l'edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d'impacte. Compliment i control. Tipus d'assaigs de verificació in situ i en el laboratori.
Tema 36

Protecció contra incendis. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim d'aplicació. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc dels materials i elements de construcció. Instal·lacions generals i locals de risc especial. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels edificis pels serveis d'extinció. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
Tema 37

El control de qualitat de l'edificació. Control de recepció de materials. La realització d'assaigs. Els laboratoris acreditats. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.
Tema 38

Subministrament d'aigua als edificis. Esquema general de les instal·lacions. Elements de la xarxa. Execució de la xarxa de canonades. Posada en servei. Normativa vigent en la matèria.
Tema 39

Instal·lacions d'electricitat: reglament electrotècnic de baixa tensió. Parts de la instal·lació. Execució i posada en servei de les instal·lacions. Inspeccions. Graus d'electrificació i previsió de la potència en habitatges. Instal·lacions interiors en habitatges. Instal·lacions en locals de pública concurrència.
Tema 40

Normes bàsiques per a instal·lacions de subministrament de gas en edificis habitats. Materials. Instal·lació de canonades. Comptadors. Instal·lació d'aparells. Entrada d'aire de combustió i evacuació de fums.
Tema 41

La Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. El codi d'accessibilitat. Persones amb limitacions o mobilitat reduïda. L'itinerari practicable, l'adaptat i el convertible. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d'ús públic i en els edificis d'ús privat. Concepte i característiques de l'habitatge adaptat.
Tema 42

La legislació civil de l'edificació. La incidència del codi civil i la compilació catalana en el camp de l'edificació. Propietat, drets i servituds. La responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés constructiu.
Tema 43

La realització i la supervisió del projecte d'edificació. Fases i documentació. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica. Bases legals de la supervisió. Les oficines de supervisió: control intern i control extern. Aspectes que cal considerar en l'informe de supervisió.
Tema 44

La direcció d'obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus.
Tema 45

El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. El contracte d'obres. L'expedient de contractació. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions.
Tema 46

La Llei de l'habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l'habitatge. L'ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l'habitatge. Foment públic de l'habitatge. Règim disciplinari.
Tema 47

El llibre de l'edifici per a habitatges de nova planta o resultants d'una gran rehabilitació. Quadern de registre. Documents d'especificacions tècniques. Arxiu de documents. Llibre de l'edifici per a habitatges existents i programa per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges.
Tema 48

Habitatges de promoció pública. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda. L'organisme autònom Institut Català del Sòl. L'empresa pública Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA).
Tema 49

Els habitatges amb protecció pública: habitatge amb protecció oficial (HPO). Concepte. Classes i característiques. Qualificació provisional i qualificació definitiva. Preu i qualitat. Habitatges protegits: concepte i classes. Superfície i requisits. Ajuts per a l'adquisició.
Tema 50

Nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges: mínims d'habitabilitat. El certificat d'habitabilitat per a habitatges nous i per a habitatges usats. Control previ de les condicions d'habitabilitat. Inspeccions per a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat. Atorgament de la cèdula d'habitabilitat.
Tema 51

La rehabilitació. Conceptes: pressupost protegit. Rehabilitació estructural, funcional i d'habitabilitat. Normes aplicables. Supòsits especials: programes de rehabilitació i conservació del parc d'habitatges. Ajuts per a rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals.
Tema 52

Patrimoni arquitectònic. Conceptes i definicions legals. Legislació específica de catalogació i protecció. Els catàlegs. Expedient d'inclusió. Normatives de protecció d'edificis i ambients.
Tema 53

L'evolució del concepte de patrimoni en el planejament urbanístic, dels catàlegs d'elements singulars a la consideració dels teixits i les tipologies en els planejaments generals i especials.
Tema 54

Concepte de patrimoni arquitectònic com a valor cultural d'un país. Corrents dominants.
Tema 55

Concepte d'entorn d'un monument urbà: criteris d'anàlisi i metodologia de treball per a la seva delimitació.
Tema 56

Metodologia d'anàlisi arquitectònica d'un monument abans de la seva restauració: dades arqueològiques i històriques mínimes.
Tema 57

Les comissions tècniques del patrimoni cultural de Catalunya. Composició i competències.
Tema 58

Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d'ús per a edificis públics historicoartístics. Divisió analítica per a camps d'actuació de les operacions de manteniment.
Tema 59

Tècniques de seguretat. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte. Organització de la seguretat en l'obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d'incidències.
Tema 60

Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l'execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d'enderrocs i reciclatge.
Tema 61

Les àrees bàsiques de salut. Els centres d'atenció primària (CAP) i la seva estructura funcional. Les àrees dels CAP i els programes funcionals. Els factors de disseny.
Tema 62

El sistema català de serveis socials. Equipament d'atenció especialitzada i àrees d'actuació. Establiments residencials i serveis d'atenció de dia. El cas de les persones disminuïdes: llars i residències, centres ocupacionals i centres de dia. El cas de la gent gran: la residència assistida, l'habitatge tutelat i el centre de dia. Canals per a persones grans i altres col·lectius.
Tema 63

Accions en l'edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues d'ús. Sobrecàrrega de neu. Accions del vent. Accions tèrmiques i reològiques. Pressions al terreny de cimentació.
Tema 64

Murs resistents de fàbrica de totxo. Plec general de condicions per a la recepció de totxos ceràmics.
Tema 65

Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat. Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres.
Tema 66

Control de qualitat del formigó I. Control de la resistència i docilitat. Assaig de control del formigó. Dosificació. Col·locació d'armadures. Fabricació i transport a obra del formigó. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. Durabilitat. Normativa vigent en la matèria.
Tema 67

Control de qualitat del formigó II. Control de la resistència i de la consistència. Assaig de control del formigó. Control de qualitat de l'acer. Control de l'execució. Assaig d'informació de l'estructura. Normativa vigent en la matèria.
Tema 68

Les humitats en la construcció. Diversos tipus de patologies. Humitats de capilaritat, condensacions i filtracions. Tècniques de reparació.
Tema 69

Prevenció i protecció de riscos en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscos i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscos i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscos i mesures preventives.
Tema 70

Telecomunicacions en els edificis: infraestructures comuns en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicacions. Canalitzacions per a la xarxa de telefonia i altres serveis per cable en edificis de nova construcció.
Tema 71

Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua. Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'energia. Paràmetres d'ecoeficiència relatius a materials i sistemes constructius. Paràmetres d'ecoeficiència relatius als residus.
Tema 72

La declaració de ruïna d'un immoble. Conceptes de ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d'un immoble.
Tema 73

Arquitectura escolar. Criteris generals. Criteris de disseny. Criteris constructius. Programa de necessitats d'un centre d'educació infantil i primària CEIP. Programa de necessitats d'un institut d'educació de secundària IES. Esquemes d'organització.
Tema 74

Pla directiu d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya: normativa tècnica d'equipaments esportius. Criteris per a la construcció d'equipaments esportius: seguretat, funcionalitat, habitabilitat, confort, manteniment i medi ambient.
Tema 75

Mòduls de la xarxa bàsica d'instal·lacions i equipaments esportius: pista poliesportiva, sala esportiva, pavelló poliesportiu, piscina coberta i camp d'atletisme.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.