agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Sant Fruitós de Bages 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 16/08/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Sant Fruitós de Bages 2019

(16/08/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE para cubrir 1 plaza mediante oposición libre de Técnico Superior de Arquitectura para el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages.

Las bases específicas y el temario específico se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 26 de julio de 2019. Las bases generales y el temari general se ha publicado en el BOP de Barcelona del 4 de abril de 2018.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO SUPERIOR EN ARQUITECTURA
SANT FRUITÓS DE BAGES

 (último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages 2019)


1. El sistema de fons de l’ordenament urbanístic a Catalunya

2. Regulació a la Constitució espanyola que incideix sobre urbanisme.

3. Principals pronunciaments del Tribunal Constitucional que afecten l’urbanisme.

4. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Estatut de la propietat immobiliària. Situacions bàsiques del sòl. Actuacions de transformació urbanística.

5. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Règim de valoracions.

6. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Expropiacions i responsabilitat patrimonial.

7. Ordenació territorial i urbanisme. Legislació sobre ordenació territorial i planificació territorial.

8. El Pla territorial parcial de les comarques centrals. Altres planejaments territorials amb incidència sobre el municipi de Sant Fruitós de Bages.

9. Grup normatiu de l’urbanisme a Catalunya: normes amb rang de llei i reglaments.

10. La potestat urbanística: contingut i competències.

11. Règim urbanístic del sòl: classificació, qualificació i delimitació.

12. Règim del sòl urbà.

13. Règim del sòl urbanitzable.

14. Actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.

15. Els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable.

16. La catalogació de masies i cases rurals. Les actuacions admissibles en aquestes construccions i el seu règim d’autorització.

17. Actuacions urbanístiques relacionades amb activitats ramaderes.

18. Sistemes urbanístics. Distinció entre sistemes locals i generals. Habitatges dotacionals. 19. L’obtenció dels sistemes urbanístics. L’obtenció anticipada.

20. Els usos provisionals del sòl.

21. El sistema de planejament urbanístic: estructura i relacions entre plans.

22. El planejament director urbanístic.

23. El Pla d’ordenació urbanística municipal. Funció i continguts.

24. El Pla d’ordenació urbanística municipal: documents i tramitació.

25. El planejament derivat urbanístic. Tipus de pla. Contingut. Documents. Tramitació.

26. La tramitació del planejament urbanístic.

27. L’avaluació ambiental estratègica aplicada al planejament urbanístic.

28. Competències municipals i de la Generalitat de Catalunya en matèria d’urbanisme. Les atribucions dels diferents òrgans. 

 29. Silenci administratiu en matèria de planejament i subrogació autonòmica en les competències municipals en matèria d’urbanisme.

30. Revisió i modificació del planejament urbanístic.

31. Vigència i eficàcia dels plans. Els seus efectes.

32. Estàndards urbanístics. Concepte i enumeració dels legalment vigents. Les reserves per a habitatge protegit.

33. Les situacions de fora d’ordenació i els usos i volums disconformes.

34. La iniciativa particular i el planejament urbanístic.

35. Legislació sobre carreteres. La seva incidència sobre l’urbanisme.

36. Legislació sobre aigües. La seva incidència sobre l’urbanisme.

37. Legislació aeronàutica. La seva incidència sobre l’urbanisme. El Pla director urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.

38. La legislació agrària forestal. La seva incidència sobre l’urbanisme.

39. La legislació sobre patrimoni cultural. La seva incidència sobre l’urbanisme.

40. Legislació sobre telecomunicacions. La seva incidència sobre l’urbanisme.

41. La gestió urbanística. Gestió integrada i gestió aïllada. La seva relació amb les actuacions de transformació urbanística. Els polígons d’actuació urbanística.

42. Els instruments de gestió urbanística. Classes i tramitació.

43. Els projectes de reparcel·lació. Contingut i efectes.

44. Els projectes d’urbanització. Contingut i documents. Els projectes d’urbanització complementaris.

45. L’expropiació urbanística. Supòsits. Procediments, especial consideració de la taxació conjunta.

46. L’expropiació urbanística per ministeri de la llei. Les concessions en l’expropiació.

47. L’ocupació directa.

48. Els sistemes d’actuació urbanística: la reparcel·lació.

49. Les modalitats de compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i els sectors d’urbanització prioritària.

50. El patrimoni municipal de sòl i habitatge.

51. Llicències urbanístiques. Comunicacions urbanístiques.

52. Parcel·lacions i declaracions d’innecessarietat de parcel·lació.

53. Ordres d’execució i declaracions de ruïna.

54. La protecció de la legalitat urbanística. Restauració de la legalitat, rescabalament de danys i perjudicis i procediment sancionador.

55. Els delictes contra la ordenació del territori i el medi ambient.

56. El Registre de la Propietat i l’urbanisme. Actes inscribibles i títols per a la inscripció.

57. La inscripció dels projectes de reparcel·lació.

58. Constància al Registre de la Propietat de les actuacions de protecció de la legalitat urbanística.

59. Les actuacions urbanístiques desenvolupades per les administracions públiques.

60. Els projectes d’obres. Obres municipals ordinàries i d’urbanització. Contingut. 

 61. Avantprojectes, supervisió de projectes, replanteig i comprovació del replanteig. Contingut tècnic i funcions.

62. La tramitació dels projectes d’obra municipal ordinària.

63. Revisions i modificacions de projectes d’obra municipal ordinària. Els projectes complementaris.

64. La contractació de serveis aplicada a la redacció de projectes i a la direcció facultativa d’obres.

65. Els agents de l’edificació. Competències i responsabilitats. La seva aplicació a les obres municipals.

66. Competències dels professionals relacionats amb l’urbanisme, l’arquitectura i l’enginyeria.

67. Les concessions aplicades als sistemes urbanístics.

68. L’habitatge de protecció oficial.

69. El dret de superfície a la legislació sobre règim del sòl i rehabilitació urbana i la legislació civil catalana. Especial consideració de la seva aplicació a les actuacions municipals en matèria de sòl i habitatge.

70. Característiques fonamentals de l’ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de Bages. Model territorial. Àmbits de creixement. Zones residencials. Zones industrials.

71. Característiques fonamentals de l’ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de Bages. Potencials de creixement. El sòl no urbanitzable.

72. El patrimoni cultural arquitectònic de Sant Fruitós de Bages. El conjunt de Sant Benet de Bages. ” 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.