agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Diputación Valencia 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: Sin convocar
Plazas: 7
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Diputación Valencia 2019

(09/08/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOP de Valencia para cubrir 7 plazas mediante oposición libre de Técnico Administración General para la Diputación Provincial de Valencia, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 09 de agosto de 2019. Pendiente de la publicación de la convocatoria en el BOE.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

(último temario publicado por la Diputación de Valencia, 2019)


Tema 1. Estat social i democràtic. La transició espanyola a la democràcia. El consens constitucional de 1978. La consolidació democràtica.

Tema 2. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La constitucionalització del principi d’estabilitat pressupostària. La reforma constitucional. Els drets i deures fonamentals.

Tema 3. La Corona: atribucions segons la Constitució. Les Corts Generals: composició i funcions. Òrgans de control dependents de les Corts Generals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 4. El poder judicial: regulació constitucional de la justícia. La Llei orgànica del poder judicial i la Llei de demarcació i de planta judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional en la Constitució i en la seua Llei orgànica: composició, designació, organització i funcions.

Tema 5. L’Administració Pública en la Constitució. L’Administració Pública: concepte. L’Administració Instrumental. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

Tema 6. L’organització territorial de l’Estat: naturalesa jurídica i principis. Els Estatuts d’Autonomia. L’organització política i administrativa de les Comunitats Autònomes. La reforma dels Estatuts d’Autonomia.

Tema 7. El sistema de la distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes. Les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes. Jurisprudència constitucional. El marc competencial de les entitats locals.

Tema 8. La Unió Europea: origen i evolució. Institucions i organismes de la Unió Europea: composició, funcionament i competències. La Unió Econòmica i Monetària.

Tema 9. El Dret de la Unió Europea. Tractats i Dret derivat. Les directives i els reglaments comunitaris. Les decisions, les recomanacions i els dictàmens. Dret europeu i dret dels països membres. Relacions amb comunitats autònomes i entitats locals.

Tema 10. L’Administració Pública i el dret. El principi de legalitat en l’Administració. Potestats reglades i discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la discrecionalitat. Control judicial de la discrecionalitat. La desviació de poder.

Tema 11. La potestat organitzatòria de l’Administració: creació, modificació i supressió dels ens i els òrgans administratius. Classes d’òrgans: especial referència a òrgans col·legiats. Els principis de l’organització administrativa: la competència i les seues tècniques de translació. La jerarquia, la coordinació i el control.

Tema 12. La potestat reglamentària. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. El procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

Tema 13. Les persones davant l’activitat de l’administració: drets i obligacions. L’interessat: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

Tema 14. La transparència de l’activitat pública. La publicitat activa. El dret d’accés a la informació pública.

Tema 15. La protecció de dades personals: principis de la protecció de dades contingudes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Els drets de les persones. La garantia dels drets digitals amb especial referència a l’àmbit laboral.

Tema 16. L’acte administratiu: Concepte, classes i elements. La forma i la motivació. La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i a través de mitjans electrònics. La notificació infructuosa. La publicació.

Tema 17. L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. L’aprovació per una altra administració. La demora i retroactivitat de l’eficàcia

Tema 18. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu.

Tema 19. L’executivitat dels actes administratius: el principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: els seus mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 20. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú.

Tema 21. L’adopció de mesures provisionals. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Els registres administratius.

Tema 22. La instrucció del procediment: fases. La intervenció dels interessats. L’ordenació i la tramitació del procediment. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 23. Terminació del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional.

Tema 24. L’incompliment dels terminis per a resoldre i els seus efectes. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

Tema 25. La revisió d’actes i disposicions per la mateixa Administració: supòsits. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet. L’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat.

Tema 26. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 27. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seues competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. Causes d’inadmissibilitat.

Tema 28. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

Tema 29. La responsabilitat de l’Administració Pública: caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys indemnitzables. Especialitats del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 30. L’exercici de la potestat normativa. Els principis de bona regulació. La planificació i avaluació normativa. La participació dels ciutadans. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bans.

Tema 31. Les formes de l’activitat administrativa. L’activitat de foment. Les formes de gestió dels serveis públics. Les formes de la intervenció administrativa en l’activitat privada: autoritzacions, llicències i declaració responsable.

Tema 32. L’activitat subvencional de les administracions públiques: tipus de subvencions. Procediments de concessió, gestió i reintegrament de les subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en la matèria.

Tema 33. Accions administratives per a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria d’educació, cultura, sanitat, esports, cooperació per al desenvolupament i contractes de les administracions públiques.

Tema 34. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. Taxes i preus públics: diferència.

Tema 35. El règim local: significat i evolució històrica. L’Administració Local en la Constitució i en els Estatuts d’Autonomia. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits.

Tema 36. Les fonts del dret local. La Carta Europea d’Autonomia Local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local.

Tema 37. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. El problema de la planta municipal. Alteració de termes municipals. Legislació bàsica i autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers. El consell obert. Altres règims especials.

Tema 38. L’organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d’alcalde, Ple i Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. L’estatut dels membres electius de les corporacions locals. Els grups polítics i els regidors no adscrits.

Tema 39. La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal. Les relacions entre les comunitats autònomes i les diputacions provincials. Règims especials: les Illes.

Tema 40. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: precedents i procés d’elaboració. Caràcters generals. La reforma de l’Estatut. Les disposicions generals de l’Estatut. L’organització del sistema d’autogovern: la Generalitat.

Tema 41. El sistema competencial de la Comunitat Valenciana. Institucions de la Comunitat Valenciana. L’ordenament jurídic valencià. El règim local en la Comunitat Valenciana.

Tema 42. Normativa de la Diputació de València: reglaments, ordenances i altra normativa pròpia.

Tema 43. La funció directiva i direcció pública local. Les polítiques públiques com a enfocament d’anàlisi i la seua classificació. La planificació de la gestió pública: la planificació estratègica i operativa i la seua aplicació als governs locals. L’ètica en l’Administració Pública: codi de conducta dels empleats públics i principis de bon govern.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

(último temario publicado por la Diputación de Valencia, 2019)


Bloc 1. Contractació i patrimoni

Tema 1. Els contractes del sector públic: les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 2. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte. Règim d’invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació.

Tema 3. Les parts en els contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l’empresari. Successió en la persona del contractista. Competència en matèria de contractació i normes específiques de contractació pública en les entitats locals.

Tema 4. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seua revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Preparació dels contractes de les administracions públiques: expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Tema 5. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: normes generals i procediments d’adjudicació. El perfil de contractant. Normes específiques de contractació pública en les entitats locals.

Tema 6. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració Pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

Tema 7. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. Execució del contracte d’obres. Modificació del contracte. Compliment i resolució.

Tema 8. El contracte de concessió d’obres. Actuacions preparatòries del contracte de concessió d’obres. Efectes, compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l’administració concedent. Extinció de les concessions.

Tema 9. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis. Efectes, compliment i extinció del contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte. Compliment i resolució.

Tema 10. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de subministrament.

Tema 11. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats del contracte d’elaboració de projectes d’obres.

Tema 12. El patrimoni de les administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Règim de les autoritzacions i concessions demanials.

Bloc 2. Gestió econòmica i pressupostària

Tema 13. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del pressupost. La pròrroga del pressupost.

Tema 14. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació

Tema 15. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seues fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter pluriennal. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 16. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.

Tema 17. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans economicofinancers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les entitats locals.

Tema 18. El Compte General de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i rendició. Una altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions públiques.

Tema 19. El control extern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes: organització i funcions. Els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. La jurisdicció comptable: procediments.

Tema 20. La gestió, liquidació i recaptació dels recursos de les hisendes locals. Els ingressos indeguts. La gestió de recaptació en període voluntari i executiu. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics.

Tema 21. La inspecció dels tributs. Funcions i facultats. Actuacions inspectores. Infraccions i sancions tributàries. Procediment d’inspecció tributària. La inspecció dels recursos no tributaris.

Tema 22. La relació jurídica tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La transmissió del deute.

Tema 23. La participació de municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. Criteris de distribució i regles d’evolució. La cooperació econòmica de l’Estat i de les comunitats autònomes a les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.

Tema 24. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i duració, competència i límits i requisits per a la concertació de les operacions. Les operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d’avals per les entitats locals.

Bloc 3. Competències i polítiques locals

Tema 25. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda local com a pressupost de l’exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de competències i serveis municipals. Els serveis mínims.

Tema 26. Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del Sòl de 1956 fins al text refós de 2015. El marc constitucional de l’urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

Tema 27. L’estatut jurídic de la propietat del sòl. Bases del règim del sòl, regles procedimentals comunes i normes civils. El règim de valoracions del sòl. L’expropiació forçosa i la responsabilitat patrimonial per raó d’ordenació del territori i l’urbanisme.

Tema 28. Les polítiques municipals del sòl i habitatges de protecció pública. Els patrimonis públics de sòl. El dret de superfície. El Registre de la Propietat i l’urbanisme. La inscripció d’actes de naturalesa urbanística en el Registre de la Propietat.

Tema 29. El planejament urbanístic. Classes de plans. Naturalesa jurídica dels instruments de planejament. L’execució del planejament urbanístic. La intervenció de l’ús i l’edificació del sòl. Disciplina urbanística i protecció de la legalitat urbanística.

Tema 30. L’ordenació del territori en la Comunitat Valenciana. Classificació i qualificació del sòl en la Comunitat Valenciana. La gestió del sòl i l’execució del planejament en la Comunitat Valenciana. El deure d’edificació i de conservació en la Comunitat Valenciana.

Tema 31. Seguretat ciutadana i Policia Local. Els cossos de policies locals. Funcions. La coordinació de les policies locals. Protecció Civil. Els serveis de prevenció i extinció d’incendis. Legislació autonòmica en matèria de coordinació de les policies locals i de serveis de prevenció i extinció d’incendis.

Tema 32. Les competències municipals en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. La regulació municipal d’usos de les vies urbanes. El procediment sancionador en matèria de trànsit.

Tema 33. Les competències de les entitats locals en matèria de medi ambient urbà: parcs i jardins públics. La protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica.

Tema 34. Les competències de les entitats locals en matèria de gestió dels residus urbans. El proveïment d’aigua i l’evacuació i el tractament de les aigües residuals.

Tema 35. Protecció de la salubritat pública. Les competències sanitàries de les entitats locals. Cementeris i activitats funeràries. Policia sanitària mortuòria. El control ambiental d’activitats.

Tema 36. Les competències municipals en matèria de serveis socials. Les polítiques municipals de joventut i igualtat de gènere. Les competències en matèria de transport col·lectiu de viatgers.

Tema 37. L’abast de les competències locals en matèria d’educació, la cultura i l’esport. Les obligacions de les entitats locals en matèria de protecció del patrimoni historicoartístic. Competències de les entitats locals en matèria de turisme. Municipis turístics.

Bloc 4. Ocupació pública

Tema 38. El règim jurídic de la funció pública a Espanya: principis constitucionals i bases del règim estatutari. El sistema de fonts de la funció pública local. Els empleats públics: classes i règim jurídic.

Tema 39. Els instruments d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments de la planificació de recursos humans: l’oferta d’ocupació, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització.

Tema 40. L’accés a les ocupacions públiques: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L’extinció de la condició d’empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió.

Tema 41. Els drets dels funcionaris públics. Drets individuals. Drets d’exercici col·lectiu. Sindicació i representació. El dret de vaga. La negociació col·lectiva. El règim de Seguretat Social.

Tema 42. Els deures dels funcionaris públics. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d’incompatibilitats. Situacions administratives dels funcionaris locals.

Tema 43. Règim Jurídic dels funcionaris d’habilitació amb caràcter nacional: funcions. Llocs reservats. Provisió de llocs, situacions i règim disciplinari.

Tema 44. El Dret del Treball. Naturalesa i caràcters. Les fonts de l’ordenament laboral: principis constitucionals, normativa internacional i legislació estatal. El personal laboral en les administracions públiques.

Tema 45. Els convenis col·lectius de treball. El contracte de treball: parts. Capacitat per a contractar. Contingut. Les prestacions del treballador i de l’empresari.

Tema 46. Modalitats del contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

Tema 47. Drets i deures laborals. El salari: concepte i naturalesa jurídica. Classes de salaris. La jornada de treball.

Tema 48. Delictes contra l’Administració Pública. Delictes dels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.