agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Municipales Ayuntamiento Canonja 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 13/08/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Municipales Ayuntamiento Canonja 2019

13/08/2019: Se ha publicado en el BOE, el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de la Canonja (Tarragona)  mediante concurso-oposición libre. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 05 de agosto de 2019


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CANONJA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Canonja, 2019)


I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLITICA I ADMINISTRATIVA DE L’ESTAT

1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2.- El Govern en el sistema constitucional espanyol: composició i funcions. El control parlamentari del Govern.

3.- Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4.- El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5.- Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització. La delegació legislativa en favor del govern. Els Decrets-Llei. El reglament.

6.- L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

7.- L’Administració General de l’Estat: regulació, característiques generals i principis d’organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L’Administració perifèrica de l’Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.

8.- L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d’accés a l’autonomia. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

9.- L’Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

II. DRET DELS ENS LOCALS. ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I GOVERN.

10.- El Municipi: concepte i elements. L’autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L’organització municipal. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

11.- L’ordenament jurídic. Les fonts de l’ordenament jurídic. La llei. El reglament. Les ordenances municipals.

12.- L’organització municipal. L’alcalde/essa. El Ple. La Junta de Govern. Les competències municipals: concepte i classes.

13.- Els béns de les entitats locals. Classes. Els béns de domini públic i el seu règim jurídic. La concessió demanial. L’adquisició i alienació de béns patrimonials.

14.- Els recursos de les hisendes locals. Classificació d’ingressos i despeses. Les ordenances fiscals. Les taxes. Els preus públics. Els impostos municipals.

15.- El pressupost general de les entitats locals: principis, integració i documentació. L’aprovació, execució i liquidació del pressupost. 

III. L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

16.- L’administració pública: conceptes i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: conceptes i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

17.- L’activitat de l’administració pública. Potestats de l’administració. L’activitat de policia. L’autorització administrativa. Les subvencions. Els serveis públics i les formes de gestió.

18.- L’acte administratiu: conceptes i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

19.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.

20.- L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

21.- El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis. El desistiment i la renúncia. La terminació convencional. Els mitjans d’execució forçosa.

22.- El personal al servei de les administracions públiques: classes. La plantilla de personal i la relació de llocs de treball. Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari.

23.- Règim jurídic de l’administració electrònica. L’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Els documents i arxius electrònics. De la gestió electrònica dels procediments. Les comunicacions i notificacions electròniques.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CANONJA
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Canonja, 2019)


1.- Alteracions del terme municipal. Tipus. Llei 8/2010, de 22 d’abril, de creació del municipi de la Canonja.

2.- El territori i el paisatge. Especial menció a la situació geogràfica del municipi de la Canonja dins del Camp de Tarragona.

3.- Planejament urbanístic de la Canonja. Des dels primers planejaments urbanístics, fins al últim planejament en vigor com a territori integrant del municipi de Tarragona.

4.- Les grans infraestructures al municipi de la Canonja.

5.- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Canonja. Objectius. Proposta d’ordenació. Gestió del document i gestió de riscos.

6.- Les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Canonja. Ordenances d’edificació.

7.- La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren.

8.- Principis generals de l’actuació urbanística.

9.- Els reglaments de desplegament de la legislació urbanística a Catalunya. Protecció de la legalitat urbanística.

10.- Legislació vigent sobre el règim del sòl i valoracions.

11.- Règim urbanístic del sòl. Sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. Reglamentació detallada.

12.- Drets i deures dels propietaris en sòl urbà i en sòl urbanitzable.

13.- Règim d’ús del sòl no urbanitzable. Autoritzacions. Estudis d’impacte i integració paisatgística.

14.- Règim d’ús provisional del sòl. Casuística i tramitació.

15.- Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals.

16.- El planejament territorial a Catalunya.

17.- El Planejament Urbanístic: tipus de plans i determinacions bàsiques. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic.

18.- Els Plans Directors Urbanístics. Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal: determinacions i documentació.

19.- El Planejament derivat. Tipus i contingut.

20.- El Programa d’Actuació Urbanística Municipal. Les normes de planejament urbanístic.

21.- Efectes de l’aprovació del planejament urbanístic sobre les construccions i usos preexistents. Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme. Legitimació de les expropiacions per raons urbanístiques. Tramitació ambiental.

22.- La gestió urbanística: concepte, polígons, sistemes i tramitació.

23.- Sistemes d’actuació urbanística: reparcel·lació i expropiació.

24.- Les valoracions urbanístiques. Tipus i definicions.

25.- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

26.- Les llicències urbanístiques. Tipus. Tràmits. Pròrrogues. Drets i deures.

27.- El règim de comunicació. Obres i activitats. Tipus. Tràmits. Drets i deures.

28.- L’habitatge: la Llei de l’Habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge. Règim disciplinari.

29.- L’habitatge. Política d’habitatge públic. Nous models d’habitatge públic. Habitatge Cooperatiu. Habitatge Dotacional. L’habitatge: condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

30.- Deures legals d’ús, conservació, rehabilitació i ordres d’execució. El deure de conservació.

31.- La rehabilitació de l’habitatge. Tipus de rehabilitació.

32.- La declaració de ruïna d’un immoble. Conceptes i classes. Conceptes de ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d’un immoble.

33.- La intervenció en el patrimoni històric-artístic. Regulació legal. El catàleg de Béns a Protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Canonja de la Canonja.

34.- El Patrimoni Arquitectònic. Conceptes i definicions legals.

35.- El Patrimoni Arqueològic. Conceptes i definicions legals. El jaciment de la Boella del municipi de la Canonja.

36.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

37.- El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Documents bàsics, documents reconeguts i solucions alternatives.

38.- Protecció contra-incendis. Normativa sobre condicions de protecció contraincendis aplicada a l’edificació.

39.- Normativa sobre condicions acústiques de l’edificació. Protecció davant del soroll. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en el planejament urbanístic i en l’edificació.

40.- Normativa sobre aïllament tèrmic a l’edificació. Estalvi energètic. Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació d’aquests.

41.- Llei de Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques. El codi d’accessibilitat. Persones amb limitacions o mobilitat reduïda. L’itinerari practicable, l’adaptat i el convertible. Ajustos raonables.

42.- Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i ens els edificis d’ús privat. Concepte i característiques de l’habitatge adaptat i espai públic adaptat.

43.- Regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

44.- Normativa general i ordenances sobre activitats i establiments de pública concurrència. Competències de l’administració. Autorització ambiental, llicència i comunicació. 

45.- Competències sobre la intervenció en matèria de prevenció contra-incendis. Competències de l’administració

46.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

47.- Classes de contractes, procediments de contractació i formes d’adjudicació. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

48.- El projecte d’edificació. Documentació formal. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica.

49.- El projecte d’urbanització. Documentació formal. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica.

50.- La direcció d’obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

51.- El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. El contracte d’obres. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions.

52.- Equipaments municipals: tipologies. Criteris de disseny i criteris constructius: seguretat, funcionalitat, habitabilitat, confort, manteniment, eficiència energètica i medi ambient. Noves tecnologies. Programa de necessitats.

53.- Manteniment en els edificis municipals i les seves instal·lacions. Conceptes de manteniment, preventiu, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció.

54.- La rehabilitació. Rehabilitació estructural, funcional i habitabilitat. Normes aplicables. Tipologies constructives i les seves cronologies. Criteris de rehabilitació i tècniques de rehabilitació. Rehabilitació energètica en edificis existents. Compatibilitat amb les solucions constructives i compositives tradicionals.

55.- Desconstrucció i enderroc. Normativa vigent. Mètodes.

56.- Cobertes, tipus de materials i consideracions constructives. La durabilitat.

57.- Façanes, tipus de materials i consideracions constructives. La durabilitat.

58.- L’estructura dels edificis. Tipologies constructives i materials. Mètodes de càlcul i criteris de dimensionat.

59.- Planificació d’obres. Sistemes de planificació i seguiment del compliment.

60.- El control de qualitat de les obres. Normativa d’aplicació i tipus d’assaig.

61.- Tècniques de seguretat. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte. Organització de la seguretat en l’obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d’incidències. La seguretat dins la construcció. Normativa d’aplicació. Descripció del contingut de l’Estudi de Seguretat i Salut.

62.- Criteris de sostenibilitat i estalvi energètic en els projectes i la construcció de nous equipaments. Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua, l’energia, els materials, els sistemes constructius i els residus.

63.- Criteris de sostenibilitat i estalvi energètic en els projectes i la construcció de l’espai públic. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua, l’energia, els materials, els sistemes constructius i els residus.

64.- El disseny dels espais urbans. Tipologia dels espais urbans. El pla de mobilitat de la Canonja.

65.- Pla local de seguretat viària.

66.- Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions.

67.- El sistema de sanejament municipal. El clavegueram, manteniment i gestió. Reglament de sanejament municipal de l’Ajuntament de la Canonja.

68.- Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els ferms. Sistemes constructius i seccions tipus. Pavimentació de carrers per vianants, plataformes úniques i places. Sistemes constructius i seccions tipus.

69.- Instal·lacions d’enllumenat públic. Consideracions generals sobre els sistemes i  disposicions de l’enllumenat. Nivells d’il·luminació segons l’espai públic.

70.- L’arbrat als espais públics. Arbrat d’alineació, arbrat per a parcs i jardins. Característiques de les espècies més freqüents al municipi. Sistemes i tècniques de plantació. Sistemes i tècniques de reg i drenatge. El tractament de l’arbrat. Manteniment dels espais verds.

71.- El mobiliari urbà, característiques i funcionalitat. Criteris per la seva implantació i definició dels diferents elements.

72.- L’ús de les noves tecnologies a l’espai públic. Tecnologia smart i la seva aplicació.

73.- Cartografia urbana. Tipologia. Procediments per la seva realització.

74.- La imposició fiscal sobre terrenys, solars i edificis. El cadastre urbà.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.