agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Superiores Medio Ambiente Diputación Valencia 2019

Especialidad: Ciencias Ambientales, Licenciados
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 09/08/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Superiores Medio Ambiente Diputación Valencia 2019

(09/08/2019) Convocada 1 plaza mediante concurso-oposición libre de Técnico Superior de Medio Ambiente para la Diputación Provincial de Valencia, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 09 de agosto de 2019. .


TEMARIO GENERAL TÉCNICO SUPERIOR MEDIO AMBIENTE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

(último temario publicado por la Diputación de Valencia, 2019)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Principis rectors de la política social i econòmica. De les garanties de les llibertats i drets fonamentals.

Tema 2. Organització territorial de l’Estat. Principis constitucionals. Les comunitats autònomes. L’administració local.

Tema 3. Els estatuts d’autonomia: el seu significat. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Competències de la Generalitat Valenciana.

Tema 4. L’autonomia financera i els recursos econòmics de les comunitats autònomes.

Tema 5. L’administració local en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Tema 6. El municipi. Conceptes i elements. Territori i població.

Tema 7. El govern i l’administració municipal. Competències municipals.

Tema 8. La província en el règim local. Les diputacions.

Tema 9. Competències de les diputacions. Fórmules associatives de municipis per a la prestació de serveis.

Tema 10. La potestat d’autoorganització de les entitats locals: contingut i límits.

Tema 11. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglament orgànic i ordenances.

Tema 12. Els conceptes d’administració pública i de dret administratiu. La submissió de l’administració al dret. Principi de legalitat.

Tema 13. La direcció de les organitzacions públiques. Relacions entre política i administració pública. Direcció i gestió de projectes tècnics. Fases i models d’organització de projectes.

Tema 14. Les relacions entre l’administració local i les altres administracions públiques. Principis generals. Fórmules de cooperació i control.

Tema 15. Personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes d’empleats públics. Funcionaris de carrera. Funcionaris interins. Personal laboral. Personal eventual.

Tema 16. El codi de conducta. Principis ètics i principis de conducta. Obligacions. Responsabilitat per la gestió dels serveis. Responsabilitat patrimonial. Incorporació explícita de l’ètica al sistema normatiu.

Tema 17. Accions administratives per a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria d’educació, cultura, sanitat, esports, cooperació per al desenvolupament i contractes de les administracions públiques.

Tema 18. La protecció de dades personals: principis de la protecció de dades continguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Els drets de les persones. La garantia dels drets digitals amb especial referència a l’àmbit laboral.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO SUPERIOR MEDIO AMBIENTE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

(último temario publicado por la Diputación de Valencia, 2019)


Tema 1. Distribució de competències en matèria de medi ambient a Espanya: administració central, autonòmica i local. Les competències de les entitats locals en matèria de medi ambient.

Tema 2. Ecologia. Concepte d’ecosistema. La ciutat com a ecosistema. Model urbà sostenible. Urbanisme ecosistèmic.

Tema 3. La Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Objecte, principis i definicions. Deures dels poders públics.

Tema 4. La Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Prevenció i control de les espècies exòtiques invasores. El Pla de control i eliminació d’espècies vegetals invasores de sistemes dunars: definicions, factors i característiques de l’entorn que afavoreixen el procés d’invasió, impactes derivats de la invasió.

Tema 5. Normativa autonòmica per al control d’espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana.

Tema 6. La Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Conservació in situ de la biodiversitat autòctona silvestre i Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades: normativa, contingut, característiques, funcionament i categories.

Tema 7. Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada i Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada. Normativa, seguiment i situació actual.

Tema 8. La Xarxa Natura 2000. Normativa i contingut. Avaluació de l’estat de conservació dels hàbitats i espècies en la Xarxa Natura 2000. La Xarxa Natura 2000 a la província de València.

Tema 9. Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Principis generals. Règim general dels espais naturals protegits. Zones humides.

Tema 10. Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Els plans d’ordenació dels recursos naturals i els plans rectors d’ús i gestió.

Tema 11. Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Els paratges naturals municipals. El cas de la província de València: el programa de la Diputació de València, PNM de la província de València i tipologia i característiques d’actuacions realitzades en el marc del programa de la Diputació de València.

Tema 12. Federació Europarc. Visió i missió. Europarc-España. Programa Societat i Àrees Protegides 2020. Àrees protegides per al benestar humà.

Tema 13. Custòdia del territori. Concepte. Instruments. Tipus de custòdia. Xarxes de custòdia. El FREC (Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori). Oportunitats per a la custòdia del territori en els fons europeus 2014-2020 a Espanya i la Unió Europea.

Tema 14. El Pla Forestal Espanyol. Vigència, principis inspiradors i objectius. Principals mesures proposades, objectius i eixos prioritaris d’actuació. Mesures necessàries en matèria d’incendis forestals.

Tema 15. El Pla Forestal Espanyol. Cultura forestal i el valor social del mont. Accions institucionals.

Tema 16. Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. Definició, principis generals, objectius, titularitat i classificació. El paper de les corporacions locals.

Tema 17. Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana. Planificació i gestió forestal. El paper de la Diputació de València en la gestió forestal sostenible.

Tema 18. Pla d’activació socioeconòmica del sector forestal. Estructura. Vigència. Objecte, àmbits de millora, eixos fonamentals.

Tema 19. Normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es facen en terreny forestal o en els seus voltants.

Tema 20. Infraestructura verda. Importància. Beneficis. Regulació i estratègia europea. Estratègia d’infraestructura verda i de la connectivitat i restauració ecològiques en la legislació espanyola. Relació entre Xarxa Natura 2000 i la infraestructura verda. Vies de finançament.

Tema 21. Infraestructura verda urbana. Normativa a la Comunitat Valenciana. El verd urbà sostenible. Experiències a la província de València.

Tema 22. Infraestructura verda. Horts urbans. Banc de Terres. El programa de Banc de Terres de la Diputació de València. El programa d’Horts Urbans de la Diputació de València.

Tema 23. Camins naturals. Anàlisi de la normativa i legislació aplicable a Espanya a nivell comunitari, nacional i autonòmic. El Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació del senderisme.

Tema 24. Jardineria sostenible. Concepte, paràmetres, criteris, beneficis; avantatges en l’escenari del canvi climàtic.

Tema 25. Feder i altres fons europeus per a finançament de projectes relacionats amb l’economia baixa en carboni, canvi climàtic i altres projectes mediambientals aplicables a la Comunitat Valenciana.

Tema 26. Canvi climàtic. Política Europea Marc sobre clima i energia per a 2030.

Tema 27. Canvi climàtic. El Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic. Objectius. Característiques.

Tema 28. Canvi climàtic. El Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic. Sectors i sistemes contemplats i línies d’actuació.

Tema 29. Canvi climàtic. El Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic. Coordinació i gestió del Pla. Desenvolupament del Pla. Participació.

Tema 30. Canvi climàtic. L’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. Creació, funcions i normativa d’aplicació.

Tema 31. Canvi climàtic. Acords, tractats, convenis, organismes i institucions implicades en la lluita contra el canvi climàtic a nivell europeu, estatal i autonòmic.

Tema 32. El Pacte dels Alcaldes. Origen i trajectòria. Objectius i abast. Composició. Compromisos.

Tema 33. El Pacte dels Alcaldes. La Comunitat del Pacte. El paper dels coordinadors del Pacte dels Alcaldes. Coordinadors del Pacte a la província de València. La Diputació de València com a coordinador territorial del Pacte dels Alcaldes. Programes i instruments propis de la Diputació de València. Evolució els últims anys.

Tema 34. El Pacte dels Alcaldes a la província de València. Metodologia de la Diputació de València.

Tema 35. El Pacte dels Alcaldes. Pobresa energètica. L’autoconsum energètic: oportunitats i regulació.

Tema 36. Canvi Climàtic. Estratègia Valenciana davant del Canvi Climàtic 2013-2020. Mesures d’adaptació en els sectors d’administracions públiques, mobilitat i transport, urbanisme i vivenda, turisme i residus.

Tema 37. Neteja urbana. Concepte. El mobiliari urbà. Tractaments de neteja: agranat manual, agranat de repàs, agranat mecànica i neteja mixta. Neteja de calçades i voreres. Vehicles, maquinària i equipaments. Buidatge de papereres i neteja de zones verdes.

Tema 38. Servicis especials de neteja en entorn urbà. Retirada de pintades i cartells, neteja de solars en àrees degradades, neteja de caiguda de fulls i neteja d’excrements canins (pipican).

Tema 39. Neteja de platges. Morfologia del sòl. Naturalesa del residu. Mobiliari urbà, vehicles i maquinària. Servicis especials de neteja en platges per a residus no urbans: algues, cadàvers marins.

Tema 40. Neteja de platges: organització, horaris i destinacions dels residus. Logística per a l’explotació del servici.

Tema 41. Canvi climàtic. Guia local per a l’adaptació al canvi climàtic als municipis espanyols. Procés d’adaptació.

Tema 42. Canvi climàtic. Guia local per a l’adaptació al canvi climàtic als municipis espanyols. Avaluació i selecció de mesures.

Tema 43. Aprofitament integral dels residus sòlids urbans. Tendències, reducció, reutilització i reciclatge.

Tema 44. Projecte URBANREC: iniciativa europea per a la valoració de residus voluminosos.

Tema 45. La Llei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació i la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana. Disposicions generals, finalitats, àmbit i definicions.

Tema 46. Llei 21/2013 d’avaluació ambiental estratègica. Avaluació d’impacte ambiental de projectes.

Tema 47. La Directiva Marc de l’Aigua. Objecte. Definicions. Objectius mediambientals. Transposició al dret espanyol.

Tema 48. Sostenibilitat. Estratègia de medi ambient urbà de la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible. Principis i objectius per a la sostenibilitat urbana i local.

Tema 49. Sostenibilitat. Estratègia de medi ambient urbà de la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible. Directrius i mesures relacionades amb el model urbà i els instruments urbanístics.

Tema 50. Sostenibilitat. Estratègia de medi ambient urbà de la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible. Directrius i mesures per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic en les ciutats espanyoles.

Tema 51. Sostenibilitat. Estratègia de medi ambient urbà de la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible. Directrius i mesures relacionades amb l’accessibilitat, la mobilitat i el transport sostenibles.

Tema 52. Sostenibilitat. Estratègia de medi ambient urbà de la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible. Directrius i mesures en l’àmbit de les relacions entre el món rural i urbà.

Tema 53. Sostenibilitat. La Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible. La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.

Tema 54. Sostenibilitat. Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat. Zones verdes. Mobilitat sostenible.

Tema 55. Reutilització d’aigües depurades. Normativa. Criteris tècnics. Oportunitats. Relació amb el manteniment de la biodiversitat.

Tema 56. Sostenibilitat. Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat. Metabolisme urbà: aigua i residus.

Tema 57. Sostenibilitat. Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat. Metabolisme urbà. Energia. Contaminació atmosfèrica i acústica.

Tema 58. Sostenibilitat. Aspectes generals i model de ciutat més sostenible.

Tema 59. Sostenibilitat. L’Agenda 2030. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Origen, orientacions, concepte, reptes, informes d’avaluació.

Tema 60. Sostenibilitat. L’Agenda 2030. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Objectius 6, 7, 11 i 12.

Tema 61. Sostenibilitat. L’Agenda 2030. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Objectius 13, 14, 15 i 17.

Tema 62. Llibre Verd de Sostenibilitat Urbana i Local en l’Era de la Informació. Àmbit biodiversitat. Directrius per al Llibre Verd de sostenibilitat urbana i local en relació amb la biodiversitat.

Tema 63. Llibre Verd de Sostenibilitat Urbana i Local en l’Era de la Informació. Àmbit canvi climàtic.

Tema 64. Llibre Verd de Sostenibilitat Urbana i Local en l’Era de la Informació. Directrius de la política de l’aigua urbana.

Tema 65. Mobilitat sostenible. Mobilitat elèctrica. Classificació dels vehicles elèctrics. Infraestructures de recàrrega i tipus de recàrrega. Normativa i guies tècniques sobre dotació de punts de recàrrega.

Tema 66. Mobilitat urbana sostenible. Els plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS). Concepte, metodologia, continguts, guies de referència.

Tema 67. Mobilitat urbana sostenible. Impuls de la mobilitat amb bicicleta. El canvi modal cap a la bicicleta, característiques i documents de referencia

Tema 68. Educació per a la sostenibilitat i el medi ambient. Necessitat, potencial, abast, característiques, metodologia, reptes. El paper de la Diputació de València.

Tema 69. Informació i participació pública en matèria mediambiental i de sostenibilitat. El Conveni Aarhus. Objectiu, definicions, disposicions generals i la seua transposició al dret espanyol.

Tema 70. Auditories ambientals. Agenda local 21: contingut i procés d’elaboració.

Tema 71. Preparació i gestió de projectes europeus. Especial atenció als projectes sobre medi ambient, canvi climàtic i sostenibilitat.

Tema 72. Avaluació del marc jurídic i la política mediambiental en la UE: Sèptim Programa d’Acció en Matèria de medi ambient (VII PMA): Programa d’Acció fins al 2020.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.