agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingeniero Técnico Industrial Diputación Valencia 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 27/09/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingeniero Técnico Industrial Diputación Valencia 2019

(27/09/2019). Convocada 1 plaza mediante oposición libre de Ingeniero Técnico Industrial para la Diputación Provincial de Valencia, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 09 de agosto de 2019.


TEMARIO GENERAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL VALENCIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL VALENCIANA
 
(Último temario publicado por la Diputación Valencia, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Principis rectors de la política social i econòmica. De les garanties de les llibertats i els drets fonamentals.

Tema 2. Organització territorial de l’Estat. Principis constitucionals. Les comunitats autònomes. L’administració local.

Tema 3. Els estatuts d’autonomia: el seu significat. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Competències de la Generalitat Valenciana.

Tema 4. L’administració local en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Tema 5. El municipi. Conceptes i elements. Territori i població.

Tema 6. El govern i l’administració municipal. Competències municipals.

Tema 7. La província en el règim local. Les diputacions.

Tema 8. Competències de les diputacions. Fórmules associatives de municipis per a la prestació de serveis.

Tema 9. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglament orgànic i ordenances.

Tema 10. Personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes d’empleats públics. Funcionaris de carrera. Funcionaris interins. Personal laboral. Personal eventual.

Tema 11. Accions administratives per a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria d’educació, cultura, sanitat, esports, cooperació per al desenvolupament i contractes de les administracions públiques.

Tema 12. La protecció de dades personals: principis de la protecció de dades contingudes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Els drets de les persones. La garantia dels drets digitals amb especial referència a l’àmbit laboral.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL VALENCIANA
 
(Último temario publicado por la Diputación Valencia, 2019)


BLOC I: AIGUA

Tema 13. Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova la Llei d’aigües (text consolidat).

Tema 14. Llei 2/1992 (text consolidat), de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana.

Tema 15. Reial Decret Llei 11/1995 (text consolidat), de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament aigües residuals urbanes.

Tema 16. Reial Decret 1620/2007, pel qual s’estableix el règim jurídic de reutilització d’aigües depurades.

Tema 17. Reial Decret 140/2003 (text consolidat), pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Tema 18. Reial Decret 865/2003 (text consolidat), pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

BLOC II: ENERGIA I INSTAL·LACIONS

Tema 19. El sector elèctric. Llei 24/2013 (text consolidat), de 26 de desembre.

Tema 20. Reial Decret 1955/2000 (text consolidat), d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. Reial Decret 1435/2002 (text consolidat), de 27 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques dels contractes d’adquisició d’energia i d’accés a les xarxes en baixa tensió.

Tema 21. Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

Tema 22. Pla d’Energies Renovables (PER) 2011-2020, aprovat per Acord del Consell de Ministres, d’11 de novembre de 2011, establint objectius concordes amb la Directiva 2009/28/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009.

Tema 23. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-LAT 01 a 09.

Tema 24. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-RAT 01 a 23.

Tema 25. Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat per RD 842/2002, de 2 d’agost, (I): Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-BT 01 a ITC-BT 28, la seua Guia Tècnica d’Aplicació i annexos.

Tema 26. Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat per RD 842/2002, de 2 d’agost (II): Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-BT 29 a ITC-BT 52, la seua Guia Tècnica d’Aplicació i annexos.

Tema 27. Tarifes elèctriques a Espanya. Estructura general tarifaria. Definició de les tarifes. Reial Decret 1164/2001 (text consolidat), de 26 de novembre, pel qual s’estableixen les tarifes d’accés a les xarxes de distribució i transport d’energia elèctrica.

Tema 28.- Enllumenat exterior. Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, EA-01 a EA-07.

Tema 29. Procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, aprovat pel Reial Decret 235/2013 (text consolidat), de 5 d’abril.

Tema 30. Decret 39/2015, de 2 d’abril, del Consell, pel qual es regula la certificació de l’eficiència energètica dels edificis (text consolidat).

Tema 31. Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seues Instruccions Tècniques, IT 1 a IT 4 (text consolidat).

Tema 32. Reial Decret 115/2017 (text consolidat), de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, com també la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats.

Tema 33. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig.

Tema 34. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre.

Tema 35. Codi tècnic de l’edificació (I). Document bàsic sobre seguretat en cas d’incendi (SI) i els seus documents de suport (DA).

Tema 36. Codi tècnic de l’edificació (II). Document bàsic sobre salubritat (HS) i els seus documents de suport (DA).

Tema 37. Codi tècnic de l’edificació (III). Document bàsic sobre protecció front al soroll (HR) i els seus documents de suport (DA).

Tema 38. Codi tècnic de l’edificació (IV). Document bàsic sobre estalvi d’energia (HE) i els seus documents de suport (DA).

Tema 39. Codi tècnic de l’edificació (V). Document bàsic de seguretat, utilització i accessibilitat (SUA) i els seus documents de suport (DA).

Tema 40. Reglament d’equips a pressió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-EP-1 a ITC-EP-6, (text consolidat).

Tema 41. Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, ICG 01 a 11, (text consolidat).

Tema 42. Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, Instrucció Tècnica Complementària AEM1 «Ascensors».

Tema 43. Reial decret 1644/2008 (text consolidat), de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i la posada en servei de les màquines.

BLOC III: MARC NORMATIU ESPECÍFIC

Tema 44. Llei 14/2010 (text consolidat), de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Tema 45. Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. Reial Decret 2816/1982 (text consolidat), de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de policia d’espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 46. Llei 6/2014 (text consolidat), de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.

Tema 47. Llei 7/2002, de 3 desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.

Tema 48. Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.

Tema 49. Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació. Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat de l’edificació i en els espais públics.

Tema 50. Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

Tema 51. Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

Tema 52. La prevenció dels riscos laborals (I): Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Tema 53. La prevenció dels riscos laborals (II): Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Tema 54. La prevenció dels riscos laborals (III): Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Tema 55. La prevenció dels riscos laborals (IV): Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric.

Tema 56. La prevenció dels riscos laborals (V): Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

Tema 57. Llei 9/2017, de 7 de desembre, de Contractes del Sector Públic (I): Disposicions generals. Preparació. Adjudicació. Efectes, compliment i extinció.

Tema 58. Llei 9/2017, de 7 de desembre, de Contractes del Sector Públic (II): Contracte d’obres. Actuacions preparatòries. Execució. Modificació. Compliment. Resolució.

Tema 59. Llei 9/2017, de 7 de desembre, de Contractes del Sector Públic (III): Contracte de serveis. Actuacions preparatòries. Execució. Resolució.

Tema 60. Llei 9/2017, de 7 de desembre, de Contractes del Sector Públic (IV): Contracte de subministraments. Actuacions preparatòries. Execució. Compliment. Resolució.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.