agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Diputación Valencia 2019

Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 27/11/2019
Plazas: 3
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Diputación Valencia 2019

27/11/2019. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 3 plazas libres de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la Diputación de Valencia

(09/08/2019) Se han convocado en el BOP de Valencia 3 plazas mediante concurso-oposición de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la Diputación de Valencia correspondiente a la oferta de empleo público de 2016. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 09 de agosto de 2019. Publicada la corrección de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 12 de agosto de 2019.


TEMARIO GENERAL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
 
(último temario publicado por la Diputación de Valencia, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Principis rectors de la política social i econòmica. De les garanties de les llibertats i drets fonamentals.

Tema 2. Organització territorial de l'Estat. Principis constitucionals. Les comunitats autònomes. L'administració local.

Tema 3. Els estatuts d'autonomia: el seu significat. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Competències de la Generalitat Valenciana.

Tema 4. L'autonomia financera i els recursos econòmics de les comunitats autònomes.

Tema 5. L'administració local en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Tema 6. El municipi. Conceptes i elements. Territori i població.

Tema 7. El govern i l'administració municipal. Competències municipals.

Tema 8. La província en el règim local. Les diputacions.

Tema 9. Competències de les diputacions. Fórmules associatives de municipis per a la prestació de serveis.

Tema 10. La potestat d'autoorganització de les entitats locals: contingut i límits.

Tema 11. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglament orgànic i ordenances.

Tema 12. Els conceptes d'administració pública i de dret administratiu. La submissió de l'administració al dret. Principi de legalitat.

Tema 13. La direcció de les organitzacions públiques. Relacions entre política i administració pública. Direcció i gestió de projectes tècnics. Fases i models d'organització de projectes.

Tema 14. Les relacions entre l'administració local i les altres administracions públiques. Principis generals. Fórmules de cooperació i control.

Tema 15. Personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes d'empleats públics. Funcionaris de carrera. Funcionaris interins. Personal laboral. Personal eventual.

Tema 16. El codi de conducta. Principis ètics i principis de conducta. Obligacions. Responsabilitat per a la gestió dels serveis. Responsabilitat patrimonial. Incorporació explícita de l'ètica al sistema normatiu.

Tema 17. Accions administratives per a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria d'educació, cultura, sanitat, esports, cooperació per al desenvolupament i contractes de les administracions públiques.

Tema 18. La protecció de dades personals: principis de la protecció de dades contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Els drets de les persones. La garantia dels drets digitals amb especial referència a l'àmbit laboral.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

(último temario publicado por la Diputación de Valencia, 2019)


BLOC I

Tema 19. La planificació de les inversions públiques en l'àmbit de l'Administració. Tècniques aplicables a l'avaluació econòmica de projectes d'infraestructures viàries.

Tema 20. El domini públic. Els béns patrimonials. Els béns comunals. Legislació i reglamentació. L'inventari de béns. La xarxa viària dins de l'inventari de béns provincial. Característiques i variació.

Tema 21. L'expropiació forçosa: concepte i fonament. Procediments. Jurat provincial d'expropiacions.

Tema 22. El procediment expropiatori en les obres de carreteres provincials: agents, competències, procediments i valoracions. Inclusió en l'inventari de béns.

Tema 23. La Llei de Contractes del Sector Públic. Òrgans de contractació, classificació i registre d'empreses. Tipus de contractes. Garanties. Plecs de clàusules administratives. Procediments i formes d'adjudicació dels contractes. Preparació i tramitació dels contractes en l'Administració local.

Tema 24. El contracte de serveis. Objecte. Determinació del preu. Duració. Execució i responsabilitat del contractista. Compliment dels contractes. Termini de garantia.

Tema 25. Els contractes d'obres. Plecs de clàusules administratives: generals i particulars. Les normes tècniques i els plecs de prescripcions tècniques. El replanteig del projecte. Supervisió de projectes.

Tema 26. El contracte d'obres. Execució del contracte: relacions amb el contractista. Modificació del contracte. Suspensió d'obres. Revisió de preus. Recepció i liquidació, mesurament general, actes patrimonials. Garantia. Liquidació

Tema 27. L'impacte ambiental en les obres públiques: concepte, legislació i la seua aplicació a les obres d'infraestructures viàries. L'estudi d'impacte ambiental. L'avaluació d'impacte ambiental. Gestió administrativa de les avaluacions d'impacte ambiental a la Comunitat Valenciana. Contingut i tipus. La gestió de l'impacte ambiental en la fase de construcció.

Tema 28. Els informes sectorials en l'avaluació d'impacte ambiental d'infraestructures viàries. Consideracions ambientals a tindre en compte en la fase de projecte i obra. Autoritzacions, permisos i seguiment ambiental.

Tema 29. Integració paisatgística de les infraestructures viàries. Estudis d'integració paisatgística. Recursos paisatgístics. Conques visuals. El Pla de Participació Pública. Procediment i tramitació en obres d'infraestructures viàries.

Tema 30. Patrimoni cultural valencià en l'avaluació d'impacte ambiental d'actuacions de carreteres. Legislació. Vies pecuàries a la Comunitat Valenciana en l'avaluació d'impacte ambiental d'actuacions de carreteres. Legislació. Sòl forestal a la Comunitat Valenciana en l'avaluació d'impacte ambiental d'actuacions de carreteres. Legislació.

Tema 31. La gestió de residus de construcció i demolició en les diferents fases d'una obra de carreteres. L'estudi de gestió de residus. El Pla de gestió de residus. Ús i reutilització de residus en carreteres locals.

Tema 32. Estudis de seguretat i salut en els projectes d'obres: objecte, obligatorietat i contingut. Plans de seguretat i salut en les obres de construcció: Objecte i contingut. Tramitació del pla de seguretat  i salut. La coordinació en matèria de seguretat i salut. Principis generals de seguretat aplicables durant l'execució de l'obra. Obligacions de contractistes i subcontractistes.

Tema 33. Règim jurídic del domini públic hidràulic en les zones de servitud i policia. Afeccions del domini públic hidràulic a les infraestructures viàries; fase projecte, construcció i explotació. Les zones humides i la seua afecció a les infraestructures viàries, projecte i obra.

Tema 34. Marc legal en matèria de sòl. La legislació estatal del sòl i valoracions: la Llei del Sòl i la seua aplicació en la gestió de carreteres. Règim urbanístic de la propietat del sòl: situacions bàsiques del sòl i contingut del dret de propietat. Competències de l'Estat, de les comunitats autònomes i entitats locals. Aplicació del marc legal a la planificació i gestió d'infraestructures.

Tema 35. Ordenació del territori, urbanisme i paisatge a la Comunitat Valenciana: legislació i conceptes. Tipus d'instruments d'ordenació. L'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana: concepte i legislació. La infraestructura verda: concepte i funcions. El paisatge: definició, objectius i instruments.

Tema 36. El planejament de desenvolupament: plans parcials. Plans de reforma interior. Plans especials. Estudis de detall. Les homologacions de sectors a les determinacions de la Llei Urbanística Valenciana. Els sectors del planejament i els estàndards dotacionals.

Tema 37. Sòl no urbanitzable: regulació. Gestió. Declaracions d'interés comunitari, actuacions subjectes a llicència municipal sense prèvia declaració d'interés comunitari i actuacions promogudes per les administracions públiques territorials.

BLOC II

Tema 38. L'organització de l'espai territorial. La malla territorial urbana. La demanda del transport. Estudis de transport. Models de trànsit. La planificació del transport i el medi ambient.

Tema 39. Distribució de competències en matèria de transports. Legislació reguladora aplicable. Conceptes bàsics de la legislació en el transport terrestre. Les noves tecnologies en el transport. Investigació, desenvolupament i innovació en el sistema de transport. Legislació en matèria de mobilitat i accessibilitat a la Comunitat Valenciana. Afeccions a carreteres.

Tema 40. L'impacte ambiental de les infraestructures del transport. Avaluació ambiental de les eines de planificació: avaluació ambiental estratègica de plans i programes públics. Mobilitat sostenible. Aplicació a les carreteres.

Tema 41. La contaminació atmosfèrica i acústica deguda al transport. Conceptes: contaminació atmosfèrica, contaminació lumínica i emissions. Costos i beneficis de les estratègies de millora de la qualitat de l'aire.

Tema 42. La contaminació acústica: normativa comunitària, espanyola i autonòmica sobre el soroll. Llei 37/2003 de 17 de novembre del Soroll. Objecte. Àmbit d'aplicació. Atribucions competencials de la Diputació en matèria de soroll. Mapes de soroll i plans d'acció: Definició, objecte i contingut d'aquests.

Tema 43. Prospecció i avaluació del trànsit. Models de trànsit. Generació de viatges. Distribució modal i zonal. Assignació a xarxes. Interrupcions del sistema de trànsit i mecanismes de control.

Tema 44. El trànsit. Factors. Composició. Mètodes d'aforaments de trànsit. Tipus d'estacions. Intensitat mitjana diària (IMD). Factors que intervenen en la IMD. Mesurament de vehicles pesants. Plans d'aforaments. Característiques, composició i mesurament del trànsit en les carreteres de la Diputació de València.

Tema 45. La legislació de carreteres i la seua distribució competèncial. La Llei de Carreteres de l'Estat i el seu reglament. Aplicació subsidiària en el sistema viari de la Comunitat Valenciana.

Tema 46. La Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana: elements del sistema viari. Competències. Planificació viària i projectes.

Tema 47. La Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana: limitacions d'usos del sòl i activitats en les zones contigües a les carreteres. Aplicació a la xarxa provincial.

Tema 48. La Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana: disciplina. Responsabilitat patrimonial i per danys. Aplicació a la xarxa provincial.

Tema 49. Protecció civil en matèria de carreteres i obres públiques: Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana. El Pla Sectorial de Carreteres. Objectius del pla sectorial. Activació del pla: preemergència, emergència i fi de l'emergència. Informació i coordinació de serveis.

Tema 50. Planificació i programació d'infraestructures viàries. Indicadors econòmics, socioeconòmics i territorials. Criteris de programació en actuacions urbanes i interurbanes. Planificació i programació d'infraestructures en la xarxa de carreteres de la Diputació de València.

Tema 51. Els plans de carreteres de la Comunitat Valenciana i el catàleg del sistema viari de la Comunitat. Canvis de titularitat dels elements del sistema viari.

Tema 52. El sistema viari de la Comunitat Valenciana. La xarxa de carreteres de la Diputació de València. Estructura. Característiques i problemàtica.

Tema 53. Dades bàsiques. Bancs de dades de carreteres. Inventaris de carreteres, realització, explotació i posada al dia. Noves tecnologies aplicades a la gestió d'inventaris. Inventari de la xarxa de carreteres de la Diputació de València.

BLOC III

Tema 54. Els estudis de carreteres: projectes bàsics i projectes de construcció. Objecte. Contingut. Tramitació i aprovació en l'àmbit de l'Administració local.

Tema 55. Topografia i cartografia en projectes i obres de carreteres. Mètodes i instruments de replanteig. Aplicació de les noves tècniques cartogràfiques en carreteres.

Tema 56. Estudis geològics i geotècnics en projectes de carreteres. Reconeixement del terreny: estudis i les seues fases, reconeixements geotècnics del projecte i mètodes de prospecció. Desenvolupament i implicacions. Préstecs, jaciments i pedreres a la província de València. Problemàtica.

Tema 57. Estudis climatològics i hidrològics en carreteres. Dades climatològiques generals. Dades pluviomètriques. Càlcul de precipitacions i intensitats de pluja. Estudis de conques. Càlculs hidrològics. Problemàtica de la província de València.

Tema 58. Estudis de trànsit. Estudis d'intensitats de circulació. Estudis de velocitats. Estudis d'origen i destinació. El trànsit en la xarxa de carreteres de la Diputació de València. Característiques de la circulació. Variables bàsiques. Relacions intensitat-velocitat.

Tema 59. Mètodes de previsió de la demanda de trànsit. Dades bàsiques. Hipòtesi de creixement. Capacitat i nivells de servei. Factors que afecten la capacitat i els nivells de servei. Anàlisi de la circulació. Tractaments per a la millora de la circulació.

Tema 60. Estudis geotècnics en carreteres. Consideracions geologicogeotècniques per a projectes de carreteres. Caracterització geotècnica de materials. Planificació i control d'investigacions geotècniques. Tècniques d'investigació del terreny. Caracterització geomecànica de massissos rocosos.

Tema 61. Estudis geotècnics de fonamentacions. Reconeixement del terreny. Etapes de treball. Objectius. Interpretació de resultats. Auscultació i patologies. Problemàtiques especials en terrenys blans. Tècniques de tractament i millora de terreny. Caracterització i estabilitat de talussos. Les fonamentacions en obres de carreteres: criteris bàsics, tipus, recomanacions i mètodes de càlcul.

Tema 62. Traçat de carreteres. Normativa vigent. Classes de carreteres i tipus de projectes. Dades bàsiques per a l'estudi de traçat. Velocitat. Visibilitat. Distància de parada. Distància d'avançament. Distància d'encreuament. Disseny de carreteres locals de baixa intensitat de trànsit.

Tema 63. Traçat en planta. Alineacions rectes. Revoltes circulars: radis i peralts, característiques, desenvolupament mínim. Revoltes de transició: funcions, forma i característiques, longitud mínima. Limitacions. Condicions de percepció visual. Coordinació entre elements de traçat. Transició de peralt. Visibilitat en revoltes circulars.

Tema 64. Traçat en alçat. Inclinació de les rasants: valors extrems, carrils addicionals. Acords verticals. Paràmetres mínims de la corba d'acord. Condicions de visibilitat. Consideracions estètiques. Coordinació dels traçats en planta i alçat. Pèrdues de traçat.

Tema 65. La secció transversal d'una carretera. Elements que la componen. El peralt. Disseny de la secció transversal d'una carretera en zona urbana.

Tema 66. Interseccions. Criteris generals i de projecte. Classificació i tipologia. Recomanacions i normativa. Interseccions urbanes. Enllaços. Generalitats.

Tema 67. El drenatge. Generalitats. Drenatge superficial i profund. Estudis d'inundabilitat. Aplicació dels projectes de carreteres del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció de risc d'inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

Tema 68. Drenatge longitudinal. Tipus. Elements que el componen: els drens, les rases drenants, cunetes i recs. Normativa aplicable.

Tema 69. Drenatge transversal. Les xicotetes obres de pas. Classificació i elements. Tipus i procediments constructius. Normativa aplicable. Xicotetes obres de fàbrica.

Tema 70. Els ponts. Tipologia. Elements: fonamentació, suports, tauler. Elements complementaris: baranes, aparells de suport, paviments, drenatge i protecció del llit fluvial. Normativa aplicable.

Tema 71. Murs de formigó en massa i armat. Construcció. Encofrats. Formigons. Control d'execució i assajos. Túnels: casuística en la xarxa provincial.

Tema 72. El pressupost d'un projecte de carreteres. Mesuraments. Càlcul de preus. Quadres de preus. Pressupost de licitació. Pla d'obra. Classificació del contractista. Fórmula de revisió de preus.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.