agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Empresas Diputación Girona 2019

Especialidad: Licenciados en Económicas
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/08/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Empresas Diputación Girona 2019

08/08/2019: Se ha convocado en el BOE, 1 plaza  de Técnico en Empresa para la Diputación Provincial de Girona mediante concurso-oposición

Se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 16 de julio de 2019 las bases y el temario.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO EN EMPRESAS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GIRONA

(último temario publicado por la Diputación de Girona, 2019)


1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.

3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.

4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents.  El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.

5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.

6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.

7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.

8. Registre d’entrada i sortida de documents; comunicacions i notificacions.

9. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La Seu electrònica.

10. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.

11. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.

12. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.

13. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

14. Règim Jurídic dels contractes administratius. Tipus i solvència. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.

15. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.

16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. Ordenances fiscals.

17. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.

18. El dret de la sindicalització. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO EN EMPRESAS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GIRONA
 
(último temario publicado por la Diputación de Girona, 2019)


1. Marc teòric i conceptual de la promoció econòmica i el desenvolupament local.

2. Eines i instruments per a l’estudi dels territoris: la planificació estratègica

3. Les línies estratègiques de desenvolupament econòmic.

4. Els actors del desenvolupament local.

5. Els sistemes d‘ orientació i inserció laboral i la importància de la formació.

6. El foment i la promoció de l’activitat econòmica.

7. Mètodes de seguiment i avaluació de polítiques públiques del Desenvolupament Econòmic Local.

8. El finançament de projectes de desenvolupament econòmic local.

9. La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

10. Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació en àmbits concrets del desenvolupament local dels ens locals adherits al XSLPE

11. Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic.

12. Observatoris socioeconòmics: definició, objectius i funcions. Principals observatoris socioeconòmics a Catalunya.

13. Creació d’un Observatori socioeconòmic de la demarcació de Girona.

14. Fonts d’informació d’un observatori local.

15. Casuístiques de la divisió territorial de la demarcació de Girona

16. Conjuntura socioeconòmica de la demarcació de Girona.

17. Anàlisi del mercat de treball: conceptes bàsics

18. Creació i redacció d’informes del mercat de treball de la província de Girona.

19. Els sistemes d’informació geogràfica i el desenvolupament local.

20. Xarxa europea del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN).

21. Funcionament del Sistema Territorial d’Informació Municipal de les comarques gironines.

22. Aplicacions específiques del SITMUN.

23. Subvencions per fomentar l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona.

24. Marques de garantia alimentaria. (DOP, IGP, Marca Q, Marca de Garantia)

25. Estructura del pla promoció d’una marca de garantia.

26. Tendències de mercat en el sector agroalimentari.

27. Principals sectors de l’economia agroalimentària gironina.

28. Principals agents del desenvolupament econòmic del sector agroalimentari gironí.

29. El foment i la promoció de l’activitat econòmica agroalimentària local

30. Mesures de foment del sector agroalimentari.

31. Promoció agroalimentària a la província de Girona: entitats locals i funcions. 

32. Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Alimentària: Orígens, model de gestió i funcionament.

33. La venda de proximitat al sector agroalimentari.

34. Espais, fires i esdeveniments de promoció agroalimentària.

35. La llei 18/2017de comerç, serveis i fires i les diferents implicacions pels ajuntaments

36. Model d’ordenança tipus de mercats no sedentaris de la Diputació de Girona.

37. Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

38. El comerç i el desenvolupament local

39. Subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat a la Diputació de Girona

40. Estructura i funcions dels mercats en l’àmbit del desenvolupament local

41. Eines de millora dels espais comercials urbans.

42. Les fires i mercats locals. Impacte econòmic i social.

43. Pla de serveis d’assessorament tècnic a municipis. Programa de millora de la competitivitat territorial.

44. Bones pràctiques de comerç local a la demarcació de Girona

45. Els Business Improvement Districts (BID). Concepte, tendències i perspectives de futur

46. Línies de suport de l’administració pública en relació al comerç local.

47. Origen i funció de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona. Estratègia de dinamització i àmbits d’actuació.

48. Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG)

49. L’estratègia europea per a l’ocupació i el desenvolupament econòmic i els fons de finançament europeus en relació a la promoció econòmica.

50. Origen i evolució del paper dels governs locals en el foment i lʼimpuls de les polítiques de promoció econòmica i desenvolupament local

51. Desenvolupament econòmic local i dimensió territorial

52. Reptes de futur en el desenvolupament econòmic local

53. Estratègia Catalunya 2020

54. Estratègia RIS3CAT

55. Els Programes d’especialització i competitivitat territorial.

56. Urbanisme, infraestructures, mobilitat i medi ambient. Elements a considerar en la definició del model de desenvolupament econòmic.

57. Estructura, serveis i planificació d’una àrea de Promoció Econòmica: objectius i accions.

58. El foment de la cultura emprenedora des del món local.

59. Programes de sensibilització per a nous emprenedors.

60. La creació d’empreses i el seu suport des del món local.

61. La consolidació i el creixement empresarial. Necessitats de les empreses i programes de suport a nivell local.

62. El programa d’emprenedoria de la Diputació de Girona.

63. Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics de Catalunya.

64. Els polígons d’activitat econòmica a la demarcació. Evolució, situació actual i reptes de futur.

65. La dinamització dels polígons d’activitat econòmica des de l’àmbit local.

66. La innovació i el seu suport des del món local.

67. Serveis de foment de noves empreses: els vivers d’empreses i els espais de coworking.

68. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

69. Desenvolupament local i territori. Del creixement indiscrimitat a la viabilitat social i econòmica.

70. Subvencions i ajuts en general per a activitats vinculades a la promoció i el Desenvolupament Local.

71. L’economia social i la llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social

72. L’economia social i cooperativa a les comarques gironines

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.