agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Informáticos Diputación Girona 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Informática
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/08/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Informáticos Diputación Girona 2019

08/08/2019, En el BOE se ha publicado el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza de Ingeniero Técnico Informático mediante concurso-oposición para la Diputación Provincial de Girona. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 16 de julio de 2019.


TEMARIO GENERAL INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GIRONA
 
(último temario publicado por la Diputación Provincial de Girona, 2019)


1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.

3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.

4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.

5. Actes administratius i recursos administratius. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics.

6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.

7. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.

8. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

9. Règim Jurídic dels contractes administratius. Tipus i solvència. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.

10. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.

11. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.

12. La protecció de dades a l’Administració Pública. Aspectes generals de la Protecció de Dades.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GIRONA
 
(último temario publicado por la Diputación Provincial de Girona, 2019)


1. Cloud Computing. Tipus de servei al núvol IaaS, PaaS, SaaS. Tipus de núvol: núvol privat, públic i híbrid

2. Entorns virtuals : Virtualització de sistemes i CPD. Hipervisors. Avantatges de la virtualització. Entorns VMWare

3. Servidors web: Apache i IIS. Protocols de navegació

4. Programació web. Arquitectura d’una aplicació web. Scripts, gateways, cookies, java

5. Integració d’aplicacions. Arquitectura i programació dels Web Service per a la comunicació entre aplicacions

6. Aplicacions de gestió d’expedients. Integracions funcionals amb altres mòduls: Registre, serveis AOC, control intern, padró d’habitants, eines GIS...

7. Coaplicacions de gestió d’expedients. Mòduls: BPM, repositori de documents, portasignatures, administració de la seguretat

8. La gestió documental en l’àmbit de l’administració electrònica. Conceptes de Política de Gestió Documental, metadades, quadre de classificació, taules de conservació i arxiu electrònic

9. El model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals de la Generalitat de Catalunya. Usos per a la implantació de l’administració electrònica, la transparència i la transferència a l’arxiu electrònic i Arxiu del Consorci AOC

10. Estructura de fitxers : organització de fitxers (organització seqüencial, organització directa i organitzacions indexades). Tècniques d’accés (accés seqüencial i accés aleatori): problemàtica específica. Estructura física i lògica dels fitxers. Factors de bloqueig, expansibilitat i volatilitat. Seguretat i fiabilitat

11. Bases de dades (I): sistemes de gestió de bases de dades: Definició, conceptes i models de bases de dades. Especificació Entitat – Relació i àlgebra relacional. Bases de dades distribuïdes i replicades: la seva actualització i reconstrucció.

12. Bases de dades (II): Seguretat, integritat, control d’accés, gestió de permisos, confidencialitat, mecanismes d’auditoria

13. Mecanismes d’identificació i signatura electrònica (I): Arquitectura de serveis de signatura digital. Entitats certificadores. Serveis de directori

14. Mecanismes d’identificació i signatura electrònica (II): Bases jurídiques i objectius de la seva aplicació a l’administració local. Certificats digitals i mecanismes biomètrics. Funcionament, usos i tendències

15. Sistema d’informació geogràfica. Sistemes de georeferenciació de dades. Aplicacions a l’administració pública en general i a l’àmbit local, en particular 

16. Gestors de Continguts (CMS). Conceptes bàsics dels gestors de continguts, característiques principals i avantatges. Solucions de mercat i tendències

17. La web municipal dels pobles de menys de 5.000 habitants: Estructura de la informació, principals serveis i continguts. Proposta evolutiva

18. Seu electrònica. Normativa, model actual de seus electròniques i possibilitats d’evolució

19. Transparència a l’administració pública. Model actual dels portals de transparència. Model de transparència en origen

20. Estratègies de selecció de les eines d’administració electrònica: Programari lliure, software propietari o desenvolupament propi. Avantatges i inconvenients en cada cas

21. La Transformació Digital i Indústria 4.0: Ciutats intel·ligents. Internet de les Coses (Iot). Intel·ligència Artificial (IA)

22. Sistemes per treball amb mobilitat. Definició, tendències i evolució dels sistemes. Aplicacions a l’administració. El concepte BYOD

23. El document electrònic. Elements i característiques d’un document electrònic. Metadades, contingut, digitalització i signatura electrònica

24. La notificació electrònica. Concepte i característiques. Beneficis en vers la notificació en paper. Eines i usos a l’administració local catalana

25. L’expedient electrònic. Concepte i característiques. Tramitació simplificada d’un expedient electrònic

26. Interessats en el procediment. Concepte d’interessat, representació i apoderaments. Identificació i signatura dels interessats

27. Terminis. Còmput de terminis, ampliació i tramitació d’urgència 28. Pròrroga de l’aplicació de la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Conceptes de la disposició final setena

29. El funcionament electrònic del sector públic. Descripció i conceptes segons la llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. Situació actual, tendències i proposta d’evolució 30. Les relacions electròniques entre les administracions. Descripció i conceptes segons la llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. Situació actual, tendències i proposta d’evolució

31. La relació del ciutadà amb l’administració. Drets i deures en la relació electrònica. Obligats a relacionar-se electrònicament. La carpeta ciutadana. Eines i tendències

32. Els serveis del Consorci AOC: eNOTUM, EACAT, eFACT, eTRAM, eTAULER, iARXIU, Via Oberta, Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Descripció i ús actual

33. Videoacta. Arquitectura, elaboració i validesa legal

34. Administració electrònica (I): Descripció, objectius i línies estratègiques d’actuació. Plantejament general del procés de transició cap a l’administració electrònica i el model de treball e-SET del Consorci AOC en aquest procés

35. Administració electrònica (II): Com mesurar el grau d’implantació. Quadre de comandament. Concepte, arquitectura, indicadors i solucions de mercat

36. La protecció de dades personals i la garantia de drets digitals: Normativa. Les agències estatal i catalana de protecció de dades. El Registre General de Protecció de dades. El document de seguretat.

37. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Les normes tècniques

38. L’Esquema Nacional de Seguretat. Adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat. Estratègia Nacional de Seguretat. CCN-STIC.

39. Conceptes de projecte. Fases i cicle de vida segons la guia PMBOK

40. Quadre de comandament per a la gestió de projectes. Definició d’objectius i indicadors. Gestió de les tasques relacionades. Eines i solucions de mercat

41. Metodologies predictives per a la gestió de projectes: GANTT, PERT.

42. Metodologies àgils per a la gestió de projectes. Metodologies àgils versus metodologies Lean. Descripció i característiques

43. Tècniques de modelatge (I). UML Diagrams flowcharts, Swim lanes, Diagram Flowcharts, Data Flow Diagrams, Gantt Charts

44. Tècniques de modelatge (II). Business Process Modeling (BPMN). Objectes i artefactes 45. Gestió d’un equip de treball. Definició d’objectius i seguiment de l’activitat. Tècniques de motivació i resolució de conflictes. El lideratge dintre l’equip de treball 46. Gestió de la formació: Definició, organització i plantejament d’un pla de formació per l’implantació de l’administració electrònica

47. Funcionament d’un centre d’atenció a l’usuari I.Gestió de les incidències, passes a seguir per a la resolució. Acords de nivell de servei (SLA)

48. Funcionament d’un centre d’atenció a l’usuari II. Gestió del coneixement enfocat a la resolució de les incidències, reduir la corba d’aprenentage de nou personal i mantenir la qualitat de servei en períodes d’augment de l’activitat

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.