agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayuntamietno Riudoms 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/08/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayuntamietno Riudoms 2019

07/08/2019: Publicada la convocatoria para proveer 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial para el Ayuntamiento de Riudoms por el sistema de concurso-oposición.

El temario y las bases se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona 16 de julio de 2019.


TEMARIO GENERAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
AYUTNAMIENTO DE RIUDOMS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Riudoms, 2019)


Tema 1. La Constitució de 1978. Significat, estructura i contingut. Principis generals. Poder Executiu. Poder Legislatiu. Poder Judicial.

Tema 2. La Corona. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Organització territorial de l’Estat.

Tema 3.- Els estatuts d’autonomia: significat. L’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Tema 4. El municipi. Els elements del municipi: el Terme Municipal i supòsits de modificació, la població i el problema de la planta municipal i, l’organització del municipi. El Padró Municipal. Drets i deures dels ciutadans i dels estrangers. Informació i participació ciutadana.

Tema 5.- L’Ajuntament de Riudoms. Característiques. Organització i competències.

Tema 6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. La seva motivació, notificació i publicació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores.

Tema 7. Fases del procediment administratiu general. El silenci administratiu. Els recursos administratius. Concepte i classes de recursos.

Tema 8.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i regulació. Ordenances fiscals.

Tema 9. La funció pública local i la seva organització. Drets i deures dels funcionaris públics locals.

Tema 10. Els contractes del sector públic. Les parts en el contracte. Les garanties exigides per a poder contractar amb el sector públic. La preparació del contracte Els òrgans de contractació.

Tema 11. El procediment d'adjudicació del contracte. La selecció del contractista. L'execució dels contractes.

Tema 12. El director tècnic i responsable del contractes.Els béns de les entitats locals. El domini públic.

Tema 13. Els serveis públics municipals.

Tema 14. El patrimoni privat de l’Administració. Adquisició de béns. Tutela del patrimoni de les entitats locals.

Tema 15. Les hisendes locals. El finançament dels ens locals. Classes d'ingressos dels ens locals. Els ingressos no tributaris. Els preus públics.

Tema 16. Tributs municipals. Les taxes municipals. Les contribucions especials. L'impost sobre Béns Immobles (IBI). L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). L'Impost sobre construccions (ICIO). l'Impost sobre l'Increment de valor de terrenys de naturalesa urbana ( plusvàlua). Impost de Vehicles de tracció mecànica ( IVTM).

Tema 17. El pressupost de les entitats locals. Principis, integració i documents de què consta. Procés d'aprovació del pressupost local. Principis generals d'execució del pressupost. La despesa pública local: concepte i règim legal, Execució de les despeses públiques. Comptabilitat i comptes.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
AYUTNAMIENTO DE RIUDOMS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Riudoms, 2019)


Tema 18.- L’urbanisme a Catalunya. Instruments de planejament. La tramitació del planejament general i del planejament derivat. Sistemes execució del planejament. Tipus de sòl.

Tema 19.- Els projectes d’urbanització. Recepció de les urbanitzacions per part dels ajuntaments.

Tema 20.- Règim jurídic de les llicències urbanístiques. Actes subjectes a llicència. Tramitació. Informes preceptius. Atorgament de la llicència, competència. Responsabilitats. Protecció de la legalitat urbanística.

Tema 21.- El reglament d’obres activitats i Serveis dels ens locals. Tipus d’obres municipals. Sistemes de gestió dels serveis públics.

Tema 22. -Els projectes d’obra pública local. El projecte d’obres. Concepte general d’un pressupost: definició d’una obra amb partides. Tipus de preus: simples, descompostos, auxiliars i justificació de preus.

Tema 23.- Tècnics que intervenen en l’obra pública local. Competències i funcions. Les certificacions d’obra en la contractació pública local. Liquidacions i tancament de les obres municipals.

Tema 24.- La seguretat i salut en les obres de construcció. Estudi bàsic de seguretat en els projectes. Coordinar de seguretat.

Tema 25.- Estudi de Seguretat de l’obra. Coordinador de seguretat a les obres. Llibre d’incidències. Programa d’execució de l’obra.

Tema 26.- L’estalvi energètic en els Ajuntaments: instal·lacions exterior i instal·lacions interiors d’edificis.

Tema 27.- Energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica.

Tema 28 - Les activitats sotmeses a la normativa ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció I control ambiental de les activitats: El regim d'autorització ambiental. El règim de llicència ambiental.

Tema 29.- El règim de comunicació ambiental. Tipus de tramitacions municipals de les activitats. El sistema de control. La funció d’inspecció. Potestat sancionadora. Mesures de caràcter provisional.

Tema 30 .- Els espectacles públics i les activitats recreatives. El Decret 112/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 31.- Les competències municipals. Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives. Règims d'intervenció administrativa Les llicències, autoritzacions i organitzacions d'activitats de caràcter extraordinari.

Tema 32.- El sistema de controls, revisions i inspeccions.

Tema 33.- Activitats innòcues i, de baix risc. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Comunicacions prèvies i declaracions responsables d'obertura. Activitats no classificades.

Tema 34.- Equipaments comercials. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. Classificació dels establiments comercials. Localització i ordenació de l’ús comercial. Interrelació amb l’Administració Local. El règim de comunicació i la llicència comercial.

Tema 35 .- Salut alimentària i registre sanitari d'indústries alimentaries. Real Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.

Tema 36 .- Telecomunicacions. Llei 9/2014, de 9 de maig de Telecomunicacions. Drets dels operadors a ocupar la propietat privada i el domini públic. Normativa de les administracions públiques en el desplegament de les xarxes públiques de comunicacions electròniques. El Pla de desplegament o instal·lacions. Execució d’obres del pla de desplegament: Declaració responsable i llicencia urbanística.

Tema 37 .- Articles pirotècnics. Real Decret 989/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Reglament dels articles pirotècnics i cartutxeria: Instrucció tècnica complementària número 17, de venda al públic d'articles pirotècnics. rups de foc. Real Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnic i cartutxeria. Instrucció tècnica Complementària núm.18, de manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals.

Tema 38 .- Prevenció i seguretat en matèria d’incendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Supòsits sotmesos al control preventiu.

Tema 39.- L'autoprotecció. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Tema 40.- Protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Decret 176/2009, d’11 de novembre que aprova el reglament de la llei.

Tema 41.- Gas propà i gas natural. Geotèrmia. Sistemes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) conceptes, descripció de funcionament, sistemes més habituals de climatització, bomba de calor, calefacció per radiadors. Biomassa. Instal·lacions tèrmiques en edificis. Altres energies renovables. Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Tema 42.- Residus. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Tema 43.- L'habitatge i el CTE. El Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Document bàsic SI Seguretat en cas d'incendi. Document bàsic HE Estalvi d'energia. Document bàsic HS Salubritat. Document bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Tema 44- L’avaluació ambiental estratègica. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. La llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Tema 45.- La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil i altres instruments. Els Plans d'emergència: Infocat, Neucat, Transcat, Inuncat, Procicat. Definició i utilitat. Criteris d’activació.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.