agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnico en Administración General Ayuntamiento A Lama Promoción Interna 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 23/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnico en Administración General Ayuntamiento A Lama Promoción Interna 2019

23/07/2019: Se ha publicado la convocatoria en el BOE para proveer 1 plaza de Técnico en Administración General para el Ayuntamiento de A Lama (Pontevedra) por oposición por el turno de promoción interna. Las bases  y el temario se han publicado íntegramente en el Concello de A Lama.


TEMARIO TÉCNICO EN ADMINSITRACIÓN GENERAL 
AYUNTAMIENTO DE A LAMA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de A Lama, 2019)


1. A Constitución española de 1978. Dereitos fundamentais e liberdades públicas: contido esencial. Dereitos e deberes dos cidadáns.

2. A Administración Pública: principios constitucionais informadores.

3. A Administración Xeral do Estado: organización e persoal ao seu servizo.

4. As Comunidades Autónomas e a Administración Local: regulación constitucional.

5. Estatuto de autonomía de Galicia. As institucións da comunidade autónoma: o Parlamento. O Consello da Xunta. O/a presidente/a.

6. Réxime local: regulamentación xurídica. O municipio: concepto e elementos.

7. O Goberno municipal: clases de órganos. O Pleno da Corporación. O Alcalde. Os tenentes de alcalde. A Xunta de Goberno Local. As Comisións Informativas. Outros órganos complementarios. Os grupos políticos municipais.

8. Os bens das entidades locais: clases. Réxime xurídico dos bens de dominio público e patrimoniais. Os bens comunais. O inventario de bens. Os montes veciñais en man común.

9. A provincia: concepto, elementos. Competencias da provincia.

10. O Plan Provincial de Cooperación. Os órganos do Goberno provincial: clases e atribucións.

11. O acto administrativo: concepto, elementos e clases. Invalidez dos actos administrativos: nulidade e anulabilidade. Os recursos administrativos. Revisión de oficio dos actos administrativos. 

12. O procedemento administrativo. Fases do procedemento administrativo común. O deber de resolver e notificar. Os expedientes e o seu arquivo.

13. A Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (I). Os actos administrativos. Produción e contido. Motivación. Forma. Eficacia de los actos. Nulidade e anulabilidade. Termos e prazos. Obrigación de resolver. O silencio administrativo. Execución dos actos en vía administrativa.

14. A Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (II). O procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Concepto. Abstención e recusación. Capacidade de obrar. Concepto de interesado. Representación. Rexistro electrónico de apoderamentos. Pluralidade de interesados. Identificación e sinatura dos interesados no procedemento.

15. Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (III). O procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Iniciación. Ordenación. Instrución. Finalización do procedemento. O procedemento simplificado.

16. A revisión dos actos administrativos: revisión de oficio, revogación e corrección de erros. Os recursos administrativos. O recurso contencioso-administrativo.

17. A administración electrónica. Normativa reguladora. Funcionamento electrónico da Administración.

18. Lei 40/2015, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas: Responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas. Ferramentas de xestión: convenios, contratos e uso de medios propios polas Administracións Públicas.

19. A contratación administrativa. Regulación e réxime xurídico.

20. As partes no contrato. Obxecto, orzamento base de licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. Garantías esixibles.

21. Clases de contratos. Os contratos de obras, servizos e suministros. Os contratos de concesión de obras e concesión de servizos.

22. O orzamento das entidades locais. Concepto. Estrutura. Formación e aprobación.

23. Competencias e tramitación da modificacións de crédito. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Incorporación de créditos. Xeracións de créditos. Outras modificacións.

24. Contabilidade Pública Local e contas.

25. Concepto e clases de empregados públicos. Dereitos e deberes. Código de conduta. Réxime de incompatibilidades.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.