agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Gestión Ayuntamiento Sant Fruitós 2019

Especialidad: Gestión General de la Administración
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 12/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Gestión Ayuntamiento Sant Fruitós 2019

12/07/2019: Ha sido publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE para cubrir 1 plaza de Técnico Medio de Gestión para el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages por el turno libre mediante el sistema de oposición.

 Las bases específicas y el temario específico se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya de 04 de junio de 2019. Las bases generales y el temario general se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya de 09 de abril de 2018.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, 2019)


Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2.- Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. El/la defensor/a del poble.

Tema 3.- L'organització territorial de l'Estat en la Constitució: l'Administració Local. Ens que la integren. La regulació del règim local a Catalunya.

Tema 4.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: contingut i valor normatiu.

Tema 5.- El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d'actuació de l'administració pública. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret.

Tema 6.- L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Actes nuls i anul·lables.

Tema 7.- El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 8.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb l'Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes d'adjudicació de contractes.

Tema 9.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10.- El Municipi en el règim constitucional espanyol. Elements. Organització municipal, competències i funcionament.

Tema 11.- Les hisendes locals i els seus pressupostos.

Tema 12.- Ordenances i reglaments locals. Els bans. Procediment d'elaboració i aprovació


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO DE GESTIÓN
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, 2019)


1. La gestió de projectes. Conceptes i fases. Pressupost i finançament.

2. L'avaluació de programes: concepte i enfocaments teòrics. Fases del procés d'avaluació.

3. Les característiques socioeconòmiques del municipi de Sant Fruitós de Bages, en relació al desenvolupament local.

4. Les característiques econòmiques i socials de la comarca del Bages en relació al desenvolupament local.

5. El desenvolupament local. Concepte i definició.

6. El paper dels ajuntaments en el desenvolupament local: marc competencial i formes d'actuació.

7. Els recursos supralocals per a la promoció econòmica.

8. El paper de la concertació, la cooperació i el partenariat en el desenvolupament econòmic local.

9. La planificació estratègica i la seva incidència en el desenvolupament econòmic local.

10. Les transformacions dels sectors tradicionals en l'economia.

11. La terciarització i l'economia del coneixement.

12. Economia social i solidària.

13. Els agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). Funcions i paper en els serveis de promoció econòmica.

14. Les polítiques de suport al teixit productiu i les competències municipals.

15. Models de gestió de les polítiques de suport al teixit productiu.

16. Polítiques públiques de suport a la creació d'empreses.

17. Programes adreçats a persones emprenedores i empresàries.

18. La sensibilització per a nous emprenedors.

19. Serveis de foment de noves empreses: centres i vivers d'empresa.

20. Servei d'informació i assessorament a les noves empreses.

21. La prospecció d'empreses. Especial incidència en el món local.

22. Les tasques del prospector d'empresa.

23. La finestreta única empresarial: concepte, característiques i funcionament.

24. El comerç com a element estructurador del municipi.

25. Les polítiques de foment del comerç en l'àmbit local.

26. Els plans de dinamització comercial.

27. Evolució del concepte de pla de dinamització comercial a plans d'excel·lència

28. Organització i gestió del pla de dinamització.

29. Causes i conseqüències dels nous hàbits dels consumidors.

 30. Els nous reptes comercials dels municipis.

31. Comerç de nova generació i canvis en el consum.

32. Polítiques locals de suport al comerç de proximitat. Reptes i oportunitats.

33. Oferta turística del municipi i recursos. Sant Fruitós de Bages com a destinació turística: concepte, funcions i agents.

34. Principals subvencions turístiques i/o de comerç d'ajut per als ens locals i tramitació.

35. Importància de la gestió de la reputació d'un municipi a les xarxes socials per a una destinació turística.

36. El pla d'empresa.

37. Model català de comerç.

38. Urbanisme comercial: necessitats bàsiques

39. Urbanisme comercial: reptes de futur.

40. Estructura comercial de la distribució.

41. Seguiment de les polítiques de suport al comerç.

42. Avaluació de les polítiques de suport al comerç.

43. Perfil del tècnic de comerç dins de l'Administració Local: perfil professional i habilitats, tenint en compte les necessitats del sector del comerç.

44. Concentració comercial o reducció de la mobilitat pel consum.

45. Tècniques de comunicació en el marc de la dinamització comercial.

46. L'aparcament com a clau comercial.

47. Evolució conceptual del paper del mercat municipal en el marc de la distribució comercial d'alimentació. DAFO davant els formats supermercat i hipermercat.

48. Les actuacions de la Generalitat per fomentar la competitivitat de les Pimes comercial

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.