agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Sant Fruitós Bages 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 12/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Sant Fruitós Bages 2019

12/07/2019: Se ha publicado el anuncio de la convocatoria para cubrir 1 plaza por el turno libre mediante el sistema de oposición de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages. Las bases específicas y el temario específico se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya de 04 de junio de 2019. Las bases generales y el temario general se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya de 09 de abril de 2018.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO SANT FRUITÓS DE BAGES

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, 2019)


Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2.- Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. El/la defensor/a del poble.

Tema 3.- L'organització territorial de l'Estat en la Constitució: l'Administració Local. Ens que la integren. La regulació del règim local a Catalunya.

Tema 4.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: contingut i valor normatiu.

Tema 5.- El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d'actuació de l'administració pública. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret.

Tema 6.- L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Actes nuls i anul·lables.

Tema 7.- El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 8.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb l'Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes d'adjudicació de contractes.

Tema 9.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10.- El Municipi en el règim constitucional espanyol. Elements. Organització municipal, competències i funcionament.

Tema 11.- Les hisendes locals i els seus pressupostos.

Tema 12.- Ordenances i reglaments locals. Els bans. Procediment d'elaboració i aprovació


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO SANT FRUITÓS DE BAGES

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, 2019)


1. La contractació administrativa en l'esfera local. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració.

2. El reglament de contractació de les administracions públiques: competències per contractar.

3. Els requisits per a contractar amb l'Administració.

4. Preparació, adjudicació i formalització dels contractes administratius. 

5. Execució i acompliment dels contractes.

6. El contracte d'obres de Conservació i Manteniment.

7. El contracte d'obres: l'expedient de contractació.

8. El contracte d'obres: el procediment d'adjudicació.

9. El contracte d'obres: formalització del contracte.

10. El contracte d'obres: l'extinció del contracte.

11. El contracte d'obres: execució.

12. El projecte d'obres. Concepte i documentació.

13. El pressupost d'obra. Les certificacions. Les liquidacions. La recepció provisional i definitiva.

14. Aplicació del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut en obres de construcció. Estudis de Seguretat i Salut i els Estudis Bàsics de Seguretat i Salut. Continguts i diferències existents entre ells.

15. Sistemes estructurals. Classes.

16. El cobriment dels edificis. Tipus.

17. Els tancaments dels edificis. Classes.

18. Condicions tèrmiques i acústiques en els edificis. Normativa aplicable i requeriments exigibles.

19. Nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. El Certificat d'habitabilitat per a habitatges usats.

20. L'accessibilitat dels edificis públics. Supressió de barreres arquitectòniques.

21. Prevenció d'incendis en els edificis. El foc. Protecció dels elements estructurals contra el foc.

22. El Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages.

23. L'ordenança municipal d'activitats.

24. Els edificis públics com a estructuradors de la ciutat. Tipologia. Criteris de localització.

25. Els serveis urbans.

26. Rehabilitació, restauració i conservació. Diferències i aplicacions.

27. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de les aigües pluvials i residuals.

28. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. Patologies a llarg termini. El problema de l'aluminosi com a cas especial.

29. Patologies no estructurals. Classificació i causes.

30. Patologies en els tancaments exteriors de l'edifici: Façanes, mitgeres i cobertes. Certificats de Solidesa i estabilitat.

31. Formigó: Normativa vigent, condicions del formigó. Durabilitat. Patologies i intervencions més freqüents en les estructures de formigó.

32. Les humitats en l'edificació: capilaritat, condensació i filtracions. Tècniques de reparació.

33. La fusta. Patologies més freqüents. Detecció i protecció.

34. La pedra. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. Sistemes d'intervenció.

35. Els Informes Tècnics com a eina de treball. Tipus.

36. Gestió del Projecte i del procés de construcció.

37. La importància del Llibre de l'Edifici en la gestió del Manteniment.

38. Gestió integral d'un parc immobiliari i heterogeni: La gestió del Patrimoni Immobiliari, l'eficiència immobiliària, l'entorn leg 

39. Sistemes d'informació, gestió i control. Eines de suport a la gestió dels edificis.

40. Les TIC en la gestió d'edificis.

41. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb aglomerat asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació. Normativa d'aplicació.

42. La planificació del manteniment dels edificis: la gestió dels recursos humans, la gestió dels espais.

43. Manteniment i gestió segons tipologia i usos (habitatges, equipaments públics, equipaments administratius).

44. Pavimentació de carrers peatonals i places. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació. Normativa d'aplicació.

45. Manteniment d'Edificis i instal.lacions: gestió energètica, Auditories energètiques en edificis públics (paràmetres energètics significatius dels edificis, Estudi de càrregues i confort tèrmic).

46. La gestió de l'execució de les obres de Manteniment: la contractació, el control d'obra, el tractament final i la planificació de preventius.

47. El concepte de vida útil: l'edifici i els materials d'acabat.

48. El Codi Tècnic de l'Edificació: passat, present i futur de la Normativa Tècnica.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.