agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Torrelló 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 01/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Torrelló 2019

01/07/2019 Publicado el anuncio de la convocatoria para cubrir 1 plaza por concurso-oposición de Arquitecto Técnico para Ayuntamiento de Torrelló (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 10 de junio de 2019.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO TORRELLÓ

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Torrelló, 2019)


1. La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

2. Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. El/la defensor/a del poble.

3. L'organització territorial de l'Estat en la Constitució: l'Administració Local. Ens que la integren. La regulació del règim local a Catalunya.

4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: contingut i valor normatiu.

5. El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d'actuació de l'administració pública. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret.

6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Actes nuls i anul·lables.

7. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

8. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb l'Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes d'adjudicació de contractes.

9. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques. 

10. El Municipi en el règim constitucional espanyol. Elements. Organització municipal, competències i funcionament.

11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.

12. Ordenances i reglaments locals. Els bans. Procediment d'elaboració i aprovació.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE TORRELLÓ

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Torrelló, 2019)


13. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L’acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

14. Disposicions generals sobre els Procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Classes d’interessats en el Procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Terminis: Còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

15. Finalització del Procediment. La obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa. La finalització convencional. Falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment, i la renúncia. La caducitat.

16. La coacció administrativa: el principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: els mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

17. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Classes de recursos. Les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

18. La responsabilitat de l’Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.

19. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

20. Els contractes del sector públic: delimitació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes privats. Contingut mínim, perfecció i forma del contracte. Les parts en els contractes del sector públic. L’òrgan de contractació. L’empresari: capacitat, prohibicions, solvència i classificació. Objecte, preu i quantia dels contractes del sector públic.

21. La preparació de contractes. L’expedient de contractació: classes. Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes: Normes generals. Procediment obert, restringit i negociat. Diàleg competitiu.

22. Els Plecs de prescripcions tècniques en els procediments de contractació.

23. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

24. Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l’Administració. L’extinció dels contractes administratius. Compliment i resolució. La cessió dels contractes i la subcontractació.

25. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. 

26. L’activitat de foment en l’esfera local. Normativa reguladora. Subvencions, ajuts i transferències. El procediment de concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació: formes. El reintegrament. Les infraccions i sancions

27. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes. Règim jurídic i procediment d'atorgament. El condicionament de les llicències.

28. L’activitat de foment en l’esfera local. Normativa reguladora. Subvencions, ajuts i transferències. El procediment de concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació: formes. El reintegrament. Les infraccions i sancions.es

29. El pressupost de les entitats locals.

30. Comunicació prèvia i Declaració responsable de les activitats innòcues i baix risc regulades en la Llei 16/2.015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

31. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

32. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

33. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

34. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

35. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

36. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

37. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

38. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar.

39. La borsa de lloguer d’habitatges socials.

40. Les Oficines d'Habitatge. Els programes socials d'habitatge.

41. Ajuts per a l'accés a l'habitatge: Prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials

42. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en laboratori.

43. Protecció contra incendis en edificis de pública concurrència. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim aplicable.

44. Prevenció i protecció de riscs en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscs i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscs i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscs i mesures preventives.

45. El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

46. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació. Responsabilitats

47. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

48. El Pla General d’ordenació urbanística de Torelló: Unitats d’actuació i Plans Especials .

49. El Pla General d’ordenació urbanística de Torelló : ordenació de les diferents zones en sòl urbà.

50. El Pla General d’ordenació urbanística de Torelló : ordenació de les diferents zones en sòl no urbanitzable.

51. Pla especial urbanístic del catàleg de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Torelló.

52. Les condicions d'habitabilitat dels habitatges. La cèdula d'habitabilitat.

53. La rehabilitació d'edificis. Mesures de foment i regulació legal

54. L'accessibilitat en els edificis. Normativa tècnica d'aplicació

55. La inspecció tècnica dels edificis.

56. La certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

57. El procediment de protecció de la legalitat urbanística.

58. Reglament d’accés temporal als habitatges socials de Torelló.

59. El Pla de Seguretat i salut a les obres. Documentació Coordinador de Seguretat en obra. Funcions.

60. Obligacions empresarials en matèria de Seguretat i Salut. El Comitè de Seguretat i Salut Laboral: funcions i responsabilitats.” 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.