agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Diputación A Coruña 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 26/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Diputación A Coruña 2019

26/06/2019: Se publicado el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza mediante concurso-oposición de Arquitecto Técnico para la Diputación de  A Coruña (Galicia). Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de A Coruña del 6 de junio de 2019.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

(último temario publicado por la Diputación de A Coruña, 2019)


Tema 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos dereitos fundamentais e liberdades públicas.

Tema 2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981. Estrutura e contido. Especial referencia ao goberno da Comunidade Autónoma.

Tema 3.- A organización territorial do Estado na Constitución. Ideas xerais da administración central, autonómica e local.

Tema 4.- O réxime local español. Clases de entidades locais. O municipio. Territorio e poboación. Organización municipal. Competencias dos municipios.

Tema 5.- A provincia. Organización provincial. Competencias das provincias. Plans provinciais de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal. A asistencia e cooperación cos municipios

Tema 7.- Os bens das entidades locais.

Tema 8.- O orzamento das corporacións locais: elaboración, aprobación e execución. Facenda Pública e Administración Tributaria. A Facenda Local. Recursos. Impostos, taxas e contribucións especiais.

Tema 9.- Lei 39/2015, do 1 de outubro, sobre procedemento administrativo común das Administracións públicas. O acto administrativo. Concepto e clases. Notificación e publicación.

Tema 10.- O procedemento administrativo. iniciación, ordenación, instrución e terminación. O silencio administrativo. Os recursos administrativos.Concepto e clases. Materia impugnable, lexitimación e órgano competente.

Tema 11.-. A función pública local. O persoal ao servizo da Administración local. Funcionarios propios das entidades locais.

Tema 12.- A igualdade de xénero na administración pública. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

(último temario publicado por la Diputación de A Coruña, 2019)


Tema 1.- O marco legal do urbanismo en España. Evolución histórica. Lexislación urbanística estatal e autonómica precedente. Competencias. As sentenzas STC 61/1997, STC 164/2001, STC 141/2014 e STC 143/2017 do Tribunal Constitucional.

Tema 2.- Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade. Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

Tema 3.- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Tema 4.- Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas. Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, do 11 de abril. Lei 9/2010, do 30 de xullo, de augas de Galicia. Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas. Regulamento xeral de costas, aprobado polo Real decreto 876/2014, do 10 de outubro. Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sustentable do litoral.

Tema 5.- Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio histórico español. Real decreto 111/1986, do 10 de xaneiro. Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Tema 6.- Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas. Real decreto 1812/1994, do 2 de setembro. Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia. Lexislación sobre portos, turismo, industria, comercio, comunicacións, cemiterios e demais normativa sectorial.

Tema 7.- Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia. Directrices de ordenación do territorio (DOT/2011). Plan de ordenación do litoral (POL/2011). Plans e proxectos sectoriais. Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.

Tema 8.- Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana (LSRU/2015).

Tema 9.- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 2/2016). Disposicións xerais e modificacións. Lei 3/2016 de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese. Lei 2/2017 en relación con medidas provisionais de ordenación urbanística. Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia (RSG/2016).

Tema 10.- Os estatutos básicos da cidadanía, da iniciativa privada e participación na actividade urbanística e da propiedade do solo. Situacións básicas do solo.

Tema 11.- O réxime das distintas clases e categorías de solo. Solo urbano consolidado, de núcleo rural, urbano non consolidado, urbanizable e rústico.

Tema 12.- As normas de aplicación directa. As normas de sustentatibilidade dos plans. Límites de intensidade. As normas de calidade dos plans. Reservas de solo para dotacións públicas. Reservas de vivenda de protección pública. Avaliación ambiental estratéxica e avaliación de impacto ou incidencia ambiental. Lei 21/2013 de avaliación ambiental. Lei 1/1995 de protección ambiental de Galicia

Tema 13.- Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia; complementado por Resolución da CMAOT do 06.08.2018 (PBA/2018). Plans básicos municipais.

Tema 14.- O plan xeral de ordenación municipal e os plans de desenvolvemento.

Tema 15.- A execución de planeamento. Réxime xurídico. Procedementos comúns e normas civís. Presupostos de execución. Instrumentos de xestión urbanística. Distritos, sectores e unidades de actuación. Áreas de repartición e aproveitamento tipo. Polígonos. Actuacións sistemáticas e illadas.

Tema 16.- Os proxectos de urbanización. Execución e conservación das obras de urbanización.

Tema 17.- A intervención na edificación e uso do solo. Licenzas urbanísticas. Parcelacións urbanísticas. Divisións de terreos no solo rústico. Redacción de proxectos e dirección de obras. Real decreto 1000/2010, do 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio.

Tema 18.- As comunicacións previas e as declaracións responsables. Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e a competitividade económica de Galicia. Obras destinadas ao desenvolvemento de actividades. Decreto 144/2016, do 22 de setembro, de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

Tema 19.- As licenzas de primeira ocupación. Edificios fóra de ordenación ou incompatibles coa ordenación. Declaracións de obra nova terminadas ou en construción.

Tema 20.- Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Real decreto 2816/1982, do 27 de outubro, do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas.

Tema 21.- A inspección e disciplina urbanística. Protección da legalidade urbanística. Infraccións e sancións. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Tema 22.- O deber de conservación. Informe de avaliación de edificios. Execución forzosa e vía de constrinximento. Ordes de execución. Declaración de ruína.

Tema 23.- Valoracións. Real decreto 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do solo. Expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial. O proxecto de expropiación. Indemnización das facultades urbanísticas.

Tema 24.- Os réximes transitorios do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana (LSRU/2015) e da Lei do solo de Galicia (LSG 2/2016).

Tema 25.- Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 14.03.2007, pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (INSPIRE). Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España.

Tema 26.- As infraestruturas de datos espaciais de España (IDEE), de Galicia (IDEG) e da provincia da Coruña (ideAC). Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia.

Tema 27.- A enquisa de infraestruturas e equipamentos locais (EIEL). Natureza, obxecto e contidos. Consignación e validación de datos. Real decreto 835/2003, do 27 de xuño, polo que se regula a cooperación económica do Estado ás inversións das entidades locais. Inventarios de bens municipais.

Tema 28.- Os sistemas de información sobre solo, urbanismo e edificación. Rexistro de Planeamento Urbanístico, Plataforma Urbanística Dixital e Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia.

Tema 29.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas e Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a L 30/2007 (derrogada), en todo o que non se opoñan á L 9/2017.

Tema 30.- A formación dos contratos de obras e de servizos. Pregos tipo da Deputación da Coruña. Supervisión de proxectos e execución de obras. Metodoloxía Building Information Modelling (BIM).

Tema 31.- Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías.

Tema 32.- A certificación de eficiencia enerxética. Real decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios e Real decreto 56/2016, do 12 de febreiro, polo que se traspón a Directiva 2012/27/UE. Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 33.- Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia e normativa estatal concorrente. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. Orde VIV 561/2010, do 1 de febreiro, polo que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados.

Tema 34.- Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

Tema 35.- A normativa de habitabilidade. Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

Tema 36.- Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da edificación (CTE). Disposicións xerais. Contido. Condicións técnicas e administrativas.

Tema 37.- Documento básico DBSE: seguridade estrutural, accións na edificación, cimentos, aceiro, fábrica e madeira.

Tema 38.- Documento básico DBSI: seguridade no caso de incendio.

Tema 39.- Reais decretos 513/2017 e 2267/2004 en materia de incendios.

Tema 40.- Documento básico DBSU: utilización e accesibilidade.

Tema 41.- Documento básico DBHS: salubridade.

Tema 42.- Documento básico DBHR: protección contra o ruído.

Tema 43.- Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruído. Reais decretos 212/2002, 1513/2005 e 1367/2007. Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica en Galicia.

Tema 44.- Documento básico DBHE: aforro de enerxía.

Tema 45.- A normativa básica de instalacións na edificación: RITE, REBT, gas, ascensores e telecomunicacións.

Tema 46.- As medidas preventivas de protección ambiental na construción. Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. Reais decretos 105/2008 e 180/2015. Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. Decreto 174/2005, do 9 de xuño.

Tema 47.- As medidas preventivas de seguridade e saúde na construción e outras actividades laborais. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Reais decretos 39/1997, 485/1997, 486/1997, 773/1997, 1215/1997, 1627/1997, 1254/1999, 614/2001 e 393/2007.

Tema 48.- As medidas preventivas de control de calidade na construción. Decreto 232/1993, do 30 de setembro, sobre o control da calidade na edificación de Galicia. Pregos de prescricións técnicas.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.