agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Diputación A Coruña 2023

Oposiciones de Arquitectos Diputación A Coruña 2023

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 15/05/2023
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Diputación A Coruña 2023

15/05/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto para la Diputación de A Coruña, correspondiente  la OPE 2020. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de A Coruña de 21 de abril de 2023.


26/06/2019: Se ha publicado la convocatoria de 3 plazas mediante concurso-oposición de Arquitecto para la Diputación de A Coruña (Galicia).

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de A Coruña del 6 de junio de 2019.


TEMARIO GENERAL: Disponible
TEMARIO ESPECÍFICO: Parcialmente disponible. Consulte disponibilidad.
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra.

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO 
DIPUTACIÓN A CORUÑA (último temario publicado)

Tema 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Valores superiores do ordenamento constitucional. A reforma constitucional.

Tema 2.- Dereitos e liberdades establecidos na Constitución; especial referencia aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas. Garantías e tutela dos dereitos e liberdades. A suspensión de dereitos.

Tema 3.- O Estatuto de Autonomía de Galicia: estrutura e procedemento de reforma. Poderes da Comunidade Autónoma: o Parlamento, a Xunta e o seu Presidente. As competencias de Galicia e o seu réxime xurídico.

Tema 4.- Unión Europea: orixe e evolución. Institucións da Unión Europea.

Tema 5.- Lei 7/1985, do 2 de abril: clases de entidades locais. A provincia: organización e competencias.

Tema 6.- A potestade normativa das entidades locais: Regulamentos e Ordenanzas. Procedemento de elaboración. O Regulamento Orgánico. Os bandos.

Tema 7.- Réxime de sesións dos órganos de goberno local e adopción de acordos. As Actas. Impugnación dos actos e acordos locais e exercicio de accións.

Tema 8. -Función pública local: persoal ao servizo das Entidades Locais.

Tema 9. -Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público: Os dereitos dos empregados públicos. Dereitos individuais. Especial referencia á carreira administrativa e ás retribucións. Dereitos de exercicio colectivo. Deberes dos empregados públicos. Código de conduta.

Tema 10.- Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público: Acceso ao emprego público e adquisición e perda da relación de servizo. Situacións administrativas.

Tema 11.- A Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas: ámbito de aplicación. O interesado no procedemento administrativo: concepto, capacidade de obrar e representación. A identificación dos interesados e os seus dereitos no procedemento administrativo. Garantías de imparcialidade: abstención e recusación.

Tema 12.- Fases do procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e finalización.

Tema 13.- A resolución do procedemento administrativo. A obrigación de resolver. Réxime do silencio administrativo.

Tema 14.- Recursos administrativos: principios xerais. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

Tema 15.- Os recursos das entidades locais no marco da lexislación das Facendas Locais. Impostos. Taxas. Contribucións especiais. Os prezos públicos locais.

Tema 16.- O Orzamento Xeral das Entidades locais. Concepto e contido. Elaboración e aprobación. A prórroga do Orzamento.

Tema 17.- Prevención de Riscos Laborais: dereitos e obrigacións dos traballadores en materia de seguridade e saúde no traballo. Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Disposicións xerais; a transversalidade. As condicións de emprego en igualdade na administración pública galega.

Tema 18.- Protección de datos persoais: Disposicións xerais. Principios e dereitos das persoas en materia de protección de datos. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística de Galicia: Uso oficial do galego. A Ordenanza de uso da lingua galega na Deputación provincial da Coruña (BOP número 186, 29 de setembro de 2017).

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO 
DIPUTACIÓN A CORUÑA (último temario publicado)

Tema 1.- Orzamento do proxecto. Estrutura de custo e prezos nas obras de contratación pública. Custos directos e indirectos. Prezos auxiliares e descompostos. Singularidade nos proxectos de obras que ha executar a administración.

Tema 2.- Os pregos de cláusulas administrativas particulares e os de prescricións técnicas xenerais e particulares na contratación pública de obras. Os pregos tipo da Deputación da Coruña. Elementos do contrato, adxudicación, execución do contrato e criterios de valoración non valorables mediante fórmulas

Tema 3.- Lei 9/2017, do 8 de novembro , de contratos do sector público. Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro , polo que se aproba o Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas e Real decreto 817/2009, do 8 de maio, en todo o que non se opon á Lei 9/2017.

Tema 4.-Expediente de contratación e aprobación do gasto. Supervisión de proxectos e execución de obras. Acta de replaneamento previo. A metodoloxía Building Information Modeling (BIM) na execución de proxectos e obras, e a súa contratación na administración pública.

Tema 5.- Adxudicación do contrato de obras. Procedementos e formas de adxudicación. A mesa de contratación. Adxudicacións provisional e definitiva. Formalización do contrato de obras.

Tema 6.- Execución de obras: funcións e responsabilidades da dirección de obra e do contratista. Aplicación da Lei de ordenación da edificación á contratación pública.

Tema 7.- Execución de obras: acta de comprobación de replaneamento. Autorización e suspensión do inicio de obras. Programa de traballo. Prazos parciais e totais de execución

Tema 8.- Certificación e abono da obra de contratación pública en execución. Relacións valoradas. Abonos a conta. Abono das unidades de seguridade e saúde. Revisión de prezos. Demoras nos pagos.

Tema 9.- Modificacións do contrato público de obras: requisitos e clases de variacións. Reformado polo obxecto. Límites e efectos das modificacións. Alcance, contido documental, e tramitación do proxecto. Obras complementarias.

Tema 10.- Incidencias no contrato público de obras. Reaxuste de anualidades. Cesión de contratos. Subcontratación. Modificación do prazo de execución. Efectos de incumprimento de prazos Suspensión das obras.

Tema 11.- Extinción do contrato público de obras. Terminación, recepción e liquidación da obra. O período de garantía. Resolución do contrato: causas, procedemento e efectos.

Tema 12.- A execución de obras pola propia administración. Supostos. Contratos de colaboración.

Tema 13.-O Contrato de servizos. Concepto. Actuacións administrativas preparatorias. Execución e resolución. Especialidades do contrato de elaboración de proxectos.

Tema 14.- Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do chan e rehabilitación urbana (LSRU/2015).

Tema 15.- Lei 2/2016, do 10 de febreiro , do chan de Galicia (LSG 2/2016). Disposicións xerais e modificacións.

Tema 16.-Decreto 143/2016, do 22 de setembro , polo que se aproba o regulamento da Lei do chan de Galicia. Réxime urbanístico do chan.

Tema 17- Plan de desenvolvemento: Plans parciais. Plans especiais. Estudos de detalle.

Tema 18.-A formulación, elaboración, tramitación e aprobación de instrumentos de plan Competencias municipais e autonómicas.

Tema 19.- A clasificación do chan. Clases de chan. Condicións e límites legais da clasificación. Efectos.

Tema 20.- O réxime do chan non-urbanizable. O réxime do chan urbanizable. O réxime do chan urbano.

Tema 21.- A execución do plan urbanístico. Sistema de compensación, cooperación e expropiación.

Tema 22.- Lei 1/2019, do 22 de abril de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Disposicións xerais. Actuacións sobre o medio urbano. Coordinación administrativa para a rehabilitación.

Tema 23.- Marco xeneral da lexislación ambiental: Normativa comunitaria, estatal e autonómica.

Tema 24.- Marco xeneral da lexislación de patrimonio histórico: Lexislación estatal e autonómica. Lei 16/1985, do 25 de xuño , do patrimonio histórico español.

Tema 25.-Lei 5/2016, do 4 de maio , do patrimonio cultural de Galicia. Disposicións xerais. Tipos de ben. Réxime de protección e conservación do patrimonio cultural de Galicia.

Tema 26.-Real decreto 111/1986, do 10 de xaneiro . Lei 5/2016, do 4 de maio , do patrimonio cultural de Galicia. Relación e diferenzas entre os distintos réximes de protección.

Tema 27- O Catálogo Xeral do Patrimonio Histórico de Galicia. Modalidades de inscrición, o procedemento. As instrucións particulares.

Tema 28.- Os ben inmobles do patrimonio histórico de Galicia. Delimitacións de ben e a súa contorna. Autorizacións de obras. Delegación de competencias.

Tema 29.-Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia.

Tema 30.- Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías.

Tema 31.- Real Decreto 390/2021, do 1 de xuño, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.

Tema 32.- Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 33.- As licenzas de primeira ocupación. Edificios fóra de ordenación ou incompatibles coa ordenación. Declaracións de obra nova terminadas ou en construción.

Tema 34.- Lei 10/2017, do 27 de decembro , de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Real decreto 2816/1982, do 27 de outubro , do Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas.

Tema 35.- A inspección e disciplina urbanística. Protección da legalidade urbanística. Infraccións e sancións. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Tema 36.- A intervención no comprado inmobiliario. O Rexistro de Soares. Venda e substitución forzosa. Patrimonios públicos do chan. Dereito de superficie. Fomento da edificación, conservación e rehabilitación.

Tema 37.- O deber de conservación. Informe de avaliación de edificios. Execución forzosa e vía de constrinximento. Ordes de execución. Declaración de ruína.

Tema 38.-Valoracións. Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro , polo que se aproba o regulamento de valoracións da Lei do chan.

Tema 39.-Valoración inmobiliaria. Sistemas de valoración: métodos de comparación, custo, residual estático e dinámico.

Tema 40.-Expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial. O proxecto de expropiación. Indemnización das facultades urbanísticas.

Tema 41.- Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan Básico autonómico de Galicia.

Tema 42.-Lei 10/2014, do 3 de decembro , de accesibilidade de Galicia e normativa estatal concorrente.

Tema 43.-Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro , polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 44.- Orde TMA/851/2021, do 3 de xullo, sobre condicións básicas de accesibilidade nos espazos públicos urbanizados.

Tema 45.- Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

Tema 46.- A normativa de habitabilidade. Decreto 29/2010, do 4 de marzo , polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.

Tema 47.- Lei 37/2003, do 17 de novembro, de ruido. Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica en Galicia.

Tema 48.- Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e a competitividade económica de Galicia. Decreto 144/2016, do 22 de setembro, de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

Tema 49.- O contrato de subministros. Concepto. Regulación, execución, cumprimento e resolución.

Tema 50.- Lei 22/1988, de 28 de xullo, de costas. Regulamento xeral de costas, aprobado polo Real decreto 876/2014, do 10 de outubro. Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sustentable do litoral; Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo- terrestre.

Tema 51.- Patoloxías na edificación. Patoloxías estruturais. Patoloxías de estanquidade. Tipos, características, causas e efectos. Medidas de prevención e tratamento. Patoloxías en edificios antigos.

Tema 52.- Conservación e mantemento dos edificios. Tipoloxía de intervencións. Medidas preventivas de conservación e mantemento. Documentación final do edificio.

Tema 53.- Proxectos de instalacións deportivas ao aire libre. Normativa de aplicación: tipoloxía de instalacións, condicións funcionais e de deseño.

Tema 54.-Os proxectos de urbanización. Obxecto, determinacións e contido documental. As obras de urbanización.

Tema 55.- Real decreto 314/2006, do 17 de marzo , polo que se aproba o Código Técnico da edificación (CTE). Disposicións xerais. Esixencias básicas e documentos básicos do CTE: DBSE, DBSI, DBSU, DBHS, DBHR e DBHE. Concepto e réxime xurídico.

Tema 56.- Seguridade estrutural nos edificios. O documento básico de seguridade estrutural (DB-SE).

Tema 57.- Seguridade en caso de incendio nos edificios. O DB-SP. Reais decretos 513/2017 e 2267/2004 en materia de incendios.

Tema 58.- Seguridade de utilización e accesibilidade nos edificios. O DB-SUA.

Tema 59.- Aforro de enerxía nos edificios. O DB-HEI.

Tema 60.- Protección de ruído nos edificios. O DB-HR.

Tema 61.- Salubridade nos edificios. O DB-HS.

Tema 62.- Modificación do Código Técnico da Edificación. Novo DB HS6 gas radon.

Tema 63.-CTE. O control de calidade nas obras de edificación. Programas de control de calidade. Plan de control de calidade.

Tema 64.- As medidas preventivas de control de calidade na construción. Decreto 232/1993, do 30 de setembro, sobre o control de calidade na edificación de Galicia. Pregos de prescricións técnicas.

Tema 65.-Normativa básica de instalacións na edificación: RITE, REBT, gas, ascensores e telecomunicacións.

Tema 66.- Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados.

Tema 67.- Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.

Tema 68.- Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular.

Tema 69.- As medidas preventivas de seguridade e saúde na construción e outras actividades laborais. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Tema 70.-Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. Disposicións mínimas de seguridade e saúde que deberán aplicarse nas obras.

Tema 71.-Real decreto 486/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

Tema 72.-Ben inmobles do patrimonio histórico-artístico e cultural da Deputación da Coruña. Denominación e características históricas e construtivas principais.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.