agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet 2019

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 21/06/2019
Plazas: 3
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet 2019

(21/06/2019) El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de Trabajador Social y 1 plaza de Técnico Medio (requiere la titulación de Trabajo Social) para el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) correspondientes al turno libre por el sistema de concurso-oposición.  Las bases específicas de esta oposición así como el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 8 de mayo de 2019.

TEMARIO GENERAL
EDUCADORES SOCIALES, TRABAJADORES SOCIALES Y TÉCNICOS MEDIOS
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, (último temario oficial 2019)

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2. Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El defensor del poble.

Tema 3. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts. .

Tema 4. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i complementaris. Línies generals de l’organització i competències municipals.

Tema 5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura i contingut. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 6. El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. La llei: classes de llei.

Tema 7. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes..

Tema 8. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 9. La contractació pública. Contractes administratius i contractes privats. Classes de contractes. Procediments d’adjudicació dels contractes.

Tema 10. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques.

Tema 11. Les hisendes locals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.

Tema 12. La protecció de dades de caràcter personal. Qualitat de les dades. Dades especialment protegides. Drets dels usuaris i obligacions de l’organització. Obligacions de publicitat derivades de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Regulació estatal i autonòmica.

TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADOR SOCIAL Y TÉCNICO MEDIO
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, (último temario oficial 2019)

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2. Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El defensor del poble.

Tema 3. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts. .

Tema 4. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i complementaris. Línies generals de l’organització i competències municipals.

Tema 5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura i contingut. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 6. El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. La llei: classes de llei.

Tema 7. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes..

Tema 8. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 9. La contractació pública. Contractes administratius i contractes privats. Classes de contractes. Procediments d’adjudicació dels contractes.

Tema 10. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques.

Tema 11. Les hisendes locals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.

Tema 12. La protecció de dades de caràcter personal. Qualitat de les dades. Dades especialment protegides. Drets dels usuaris i obligacions de l’organització. Obligacions de publicitat derivades de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Regulació estatal i autonòmica.

TEMARI ESPECÍFIC PER A TREBALLADORS/ES SOCIALS I TÈCNIC/A MIG

Tema 13. Característiques demogràfiques del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Tema 14. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: Definició dels Serveis Socials. Exposició dels objectius i del dret a l’accés subjectiu de caràcter universal dels ciutadans i ciutadanes.

Tema 15. Els Sistema Català de Serveis Socials: Principis, nivells en que s’estructura i competències de les diferents administracions

Tema 16. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.

Tema 17. La cartera de Serveis Socials. Marc conceptual

Tema 18. Decret 202/2009 del Òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials

Tema 19. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Tema 20. La Llei 13/ 2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic

Tema 21. La Llei 39/2006, de Promoció de la Autonomia personal i Atenció a las persones en situació de dependència (LAPAD). Principals modificacions introduïdes pel Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en relació a la LAPAD.

Tema 22. Renda garantida de ciutadania: marc normatiu. L’acord d’inclusió social

Tema 23. La Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Tema 24. La xarxa de Salut Mental: Descripció dels serveis, canals d’accés, professionals que intervenen i persones destinatàries.

Tema 25. Xarxa d'atenció a les drogodependències a Catalunya.

Tema 26. Recollida i tractament de dades des dels Serveis Socials Bàsics. Protecció de les dades de caràcter personal. Traspàs de la informació. El dret de la ciutadania a la informació.

Tema 27. El Codi deontològic dels/de les Treballadors/ores Socials.

Tema 28. Espais de Reflexió Ètica en serveis d’ intervenció social de Catalunya (ERESS).

Tema 29. Competències professionals i funcions dels/de les Treballadors/ores Socials en els serveis socials bàsics i a l’EAIA.

Tema 30. El diagnòstic social i el procés metodològic d’intervenció.

Tema 31. L’exploració social, la valoració diagnòstica i el pla de treball en l’àmbit dels serveis socials.

Tema 32. La tècnica de l’ entrevista en l’àmbit dels serveis socials. L’ informe social: finalitats i continguts. 

Tema 33. El treball en equip. Interdisciplinarietat. La intervenció social grupal en el marc dels serveis socials. El treball en xarxa a l'àmbit dels serveis socials.  

Tema 34. Paper de les entitats del tercer sector en l’àmbit dels serveis socials

Tema 35. La Promoció Social. Concepte. Intervenció des dels serveis socials en els col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social.

Tema 36. Col·lectius amb dificultats d'integració sociolaboral. Recursos.

Tema 37. La intervenció social en l’àmbit de la exclusió social residencial: Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’ habitatge i la pobresa energètica; i Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social residencial.

Tema 38. Les persones sense llar. Procés d’exclusió i causes. Recursos. Paper dels Serveis Socials bàsics.

Tema 39. El treball preventiu en la infància i l'adolescència. Conceptualització. Línies d'actuació

Tema 40. Abordatge de situacions de risc social i maltractaments en infants i adolescents

Tema 41. L’eina de cribratge en situacions de risc social i maltractaments en infants i adolescents

Tema 42. L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Protocol de coordinació EBAS-EAIA.

Tema 43. Els Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència. Estudi , proposta i seguiment. Tipologia de mesures segons la Llei 14/2010.

Tema 44. El Compromís Socioeducatiu. Els serveis d’ intervenció socioeducativa. Definició, objectius. Persones destinatàries. Condicions d’accés. Professionals. Model d'intervenció.

Tema 45. La intervenció amb famílies. L’actuació dels/de les professionals en famílies multiproblemàtiques en l’àmbit dels serveis socials bàsics.

Tema 46. El servei d'atenció domiciliària.

Tema 47. Elaboració del PIA. Procés i procediment. Aspectes sociofamiliars a tenir en compte per l’assignació dels recursos segons les necessitats familiars.

Tema 48. Abordatge de situacions de maltractament en la gent gran

Tema 49. Els Plans locals d’Inclusió social.

Tema 50. L’Informe Social a Sta. Coloma de Gramenet

Tema 51. Els recursos socials i els/les professionals com a recurs

Tema 52. Reglament municipal de l'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet de prestacions econòmiques de caràcter social. Prestacions socials que gestionen els Serveis Socials Bàsics de Sta. Coloma de Gramenet.

Tema 53. La mutilació genital femenina. Circuit d’ intervenció a Santa Coloma de Gramenet.

Tema 54. Polítiques d’igualtat de gènere. Legislació vigent. Principals actuacions en matèria d’igualtat de gènere en l’àmbit local. 

Tema 55. El concepte d’interseccionalitat com a marc per l’abordatge de les discriminacions múltiples.

Tema 56. Principis i actuacions en matèria de violència masclista en l’àmbit dels serveis socials.

Tema 57. Protocol Local per l’abordatge integral de la violència envers les dones a Santa Coloma de Gramenet

Tema 58. Protocol de criteris de cribratge abans d’iniciar un procés de modificació de la capacitat a Catalunya.

Tema 59. Les fundacions tutelars: coordinació dels serveis socials bàsics davant la modificació de la capacitat.

Tema 60. Avaluació dels serveis socials municipals. La importància del registre i del sistema d’indicadors

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.