agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Psicólogos Ayuntamiento Tortosa 2019

Especialidad: Psicólogos Sup.
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 14/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Psicólogos Ayuntamiento Tortosa 2019

14/06/2019 El Boletín Oficial del Estado publica el anunicio de la convocatoria de 1 plaza de Psicólogo para el Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona), por el sistema de concurso-oposición libreLas bases y el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona del 30 de mayo de 2019.

El temario está compuesto por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL PSICÓLOGO
AYUNTAMIENTO DE TORTOSA (último temario oficial, 2019)

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals.

Tema 2. Organització territorial de l’Estat a la Constitució. Comunitats autònomes: creació, estatuts, organització bàsica. Administració local: entitats, principis constitucionals i regulació normativa.

Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Relacions de la Generalitat de Catalunya amb les entitats locals.

Tema 4. El Municipi. Disposicions generals a la Llei reguladora de bases de règim local. El municipi. Territori i Població.

Tema 5. El Municipi. Organització i competències.

Tema 6. Entitats locals. Règim de funcionament. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2019-04854 Pàg. 15-19 30-05-2019 16

Tema 7. Estatut dels membres de les corporacions locals.

Tema 8. Entitats locals. Béns i activitats i serveis.

Tema 9. Administració pública: concepte, característiques, principis.

Tema 10. El concepte de dret administratiu i d’Administració pública. El principi de legalitat en l’Administració. Potestats administratives: classes. Potestat discrecional i control.

Tema 11. Les fonts del dret en el sistema jurídic espanyol. Aplicació de les normes jurídiques. Eficàcia general. Límits temporals i geogràfics. Eficàcia constitutiva del dret.

Tema 12. Acte administratiu: concepte, classes, elements, motivació i forma, silenci, eficàcia i executivitat.

Tema 13. Procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Capacitat d’obrar, concepte d’interessat/da, drets, registres, obligació de resoldre. Obligatorietat de termes i terminis, còmput de terminis.

Tema 14. Procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Requisits dels actes administratius. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. Expedient administratiu. Informes.

Tema 15. Procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Inici, ordenació, instrucció, i finalització.

Tema 16. Règim jurídic del sector públic. Principis generals. Òrgans administratius. Òrgans col·legiats: secretari, convocatòries i sessions i actes.

Tema 17. Abstenció i recusació. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques.

Tema 18. Hisendes locals. Recursos de les Hisendes locals. Enumeració i definició. Pressupostos. Contingut i aprovació. Execució i liquidació.

Tema 19. Contractes del sector públic. Delimitació dels tipus contractuals. L’òrgan de contractació. Termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació. Contingut mínim del contracte. Perfecció i forma del contracte.

Tema 20. Funcionament electrònic del sector públic. Administració electrònica: concepte i principis inspiradors.

TEMARIO ESPECÍFICO PSICÓLOGO
AYUNTAMIENTO DE TORTOSA, 2019

Tema 21. Models teòrics, en l’estudi persones-empresa, de les organitzacions.

Tema 22. Organitzacions. Concepte de missió, visió i objectius. Racionalitat, eficiència i eficàcia.

Tema 23. Psicologia del treball / organitzacional. Conceptualització. Camps.

Tema 24. Motivació laboral. Concepte. Teories. Factors i tipus.

Tema 25. Clima laboral. Concepte. Indicadors. Clima i satisfacció laboral. Efectes. Avaluació.

Tema 26. Cultura organitzacional. Conceptualització. Teories.

Tema 27. Psicometria. Fiabilitat. Concepte. Model de tests referits a la norma. Procediments. Equivalència, estabilitat i consistència. Factors que l’afecten.

Tema 28. Psicometria. Fiabilitat. Model de tests referits al criteri. Concepte. Procediments.

Tema 29. Psicometria. Validesa. Definició. Conceptualització segons els Standards for educational and psychological testing (AERA, APA i NCME, 1999). Factors a mesurar. Procediments.

Tema 30. Teoria de tests. Teoria clàssica i teoria de resposta als ítems.

Tema 31. Processos psicològics. Intel·ligència. Concepte. Teories. Avaluació.

Tema 32. Processos psicològics. Motivació. Concepte. Teories. Avaluació.

Tema 33. Processos psicològics. Memòria. Concepte. Teories. Avaluació.

Tema 34. Personalitat. Teoria dels trets. Avaluació.

Tema 35. Personalitat. Teoria de l’aprenentatge cognitiu social. Expectatives, autoeficàcia i locus de control.

Tema 36. Proves de selecció de personal. Tipologies. Fiabilitat i validesa. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2019-04854 Pàg. 16-19 30-05-2019 17

Tema 37. Avaluació psicològica en l’àmbit dels Recursos Humans. Generalitats. Mètodes. Instruments.

Tema 38. Proves psicotècniques en selecció de personal. Concepte. Marc normatiu i criteris jurisprudencials sobre l’aplicació a l’Administració pública.

Tema 39. Entrevista de selecció de personal. Concepte. Marc normatiu i criteris jurisprudencials sobre l’aplicació a l’Administració pública.

Tema 40. Entrevista de selecció per competències en l’àmbit laboral. Conceptualització, característiques, fiabilitat i validesa, avantatges i limitacions, fases, i metodologia d’avaluació.

Tema 41. Protocol pel qual s'estableixen els criteris orientatius d'avaluació psicològica per a l'accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya.

Tema 42. Protocol pel qual s'estableixen els criteris orientatius d'avaluació per a la valoració de les condicions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc dels membres dels cossos de policia local de Catalunya.

Tema 43. Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball. Conceptes. Aplicacions. Mètodes de recollida d’informació. Procediments d’anàlisi. Descripció.

Tema 44. Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball. Valoració. Procés.

Tema 45. Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball. Mètodes de valoració.

Tema 46. Psicopatologia en persones adultes. Normalitat i patologia. Sistemes classificatoris dels trastorns mentals.

Tema 47. Psicopatologia en persones adultes. Trastorns depressius.

Tema 48. Psicopatologia en persones adultes. Trastorns d’ansietat.

Tema 49. Psicopatologia en persones adultes. Trastorns de personalitat.

Tema 50. Disfuncions psicològiques en entorns laborals. Causes i conseqüències personals i laborals.

Tema 51. Assetjament en l’àmbit laboral. Marc teòric. Definició. Elements, causes i factors, fases i conductes. Formes clíniques i simptomatologia associada. Prevenció, detecció i actuació.

Tema 52. Tipus de documents administratius. Definició, criteris de redacció i estructura.

Tema 53. Regles bàsiques i programes mínims en el procediment de selecció del personal funcionari de l’Administració Local.

Tema 54. Bases de règim local. Disposicions general i comuns del personal al servei de les entitats locals.

Tema 55. Bases de règim local. Selecció i provisió de personal funcionari no habilitat. Personal laboral i eventual.

Tema 56. Text refós de règim local. Disposicions general i comuns del personal funcionari de carrera al servei de les entitats locals.

Tema 57. Text refós de règim local. De la resta de personal funcionari de carrera, personal laboral i eventual.

Tema 58. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Objecte i àmbit d’aplicació. Personal funcionari de les entitats locals. Personal al servei de les administracions públiques.

Tema 59. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Resum dels drets individuals i exercits col·lectivament. Drets retributius.

Tema 60. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional. Dret de reunió.

Tema 61. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Dret a la jornada de treball, permisos i vacances. Resolució de 28-12-2012, SEAP, sobre instruccions sobre jornada i horaris de treball.

Tema 62. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Deures i codi de conducta. Règim disciplinari.

Tema 63. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Accés a l’ocupació pública i adquisició i pèrdua de la relació de servei. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2019-04854 Pàg. 17-19 30-05-2019 18

Tema 64. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Principis, òrgans de selecció, sistemes selectius. Provisió de llocs de treball i mobilitat. Planificació de recursos humans. Estructuració de l’ocupació pública.

Tema 65. Estatut bàsic de l’empleat/da públic/a. Situacions administratives.

Tema 66. Estatut dels / de les treballadors/es. Fonts de la relació laboral. Drets i deures laborals bàsics. Elements i eficàcia del contracte.

Tema 67. Estatut dels / de les treballadors/es. Modalitats del contracte de treball. Durada del contracte. Desenvolupament de l’article 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

Tema 68. Estatut dels / de les treballadors/es. Drets i deures derivats del contracte.

Tema 69. Estatut dels / de les treballadors/es. Salaris i garanties salarials.

Tema 70. Estatut dels / de les treballadors/es. Mobilitat funcional i geogràfica.

Tema 71. Estatut dels / de les treballadors/es. Suspensió del contracte.

Tema 72. Estatut dels / de les treballadors/es. Extinció del contracte.

Tema 73. Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals de Catalunya. Disposicions generals i accés a les escales i categories.

Tema 74. Plantilla de personal. Règim jurídic.

Tema 75. Oferta d’ocupació pública. Règim jurídic.

Tema 76. Relació de llocs de treball a l’Administració pública. Règim jurídic.

Tema 77. Règim de les retribucions del personal funcionari d’Administració Local. Retribucions del personal funcionari en pràctiques.

Tema 78. Seguretat social. Principis. Acció protectora del sistema. Subjectes obligats a cotitzar. Durada de l’obligació. Base de cotització. Hores extraordinàries.

Tema 79. Seguretat social. Aspectes comuns de l’acció protectora. Incapacitat temporal.

Tema 80. Seguretat social. Jubilació en la seva modalitat contributiva. Concepte. Beneficiaris. Jubilacions anticipades. Aplicació gradual de l’edat de jubilació i dels anys de cotització.

Tema 81. Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Activitats públiques.

Tema 82. Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Activitats privades.

Tema 83. La revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici, objecte i classes dels recursos administratius.

Tema 84. El recurs contenciós administratiu.

Tema 85. Lleis de Pressupostos generals de l’Estat, límits i requisits en matèria de personal. Bases i coordinació de la planificació general. Oferta d’ocupació pública, taxa de reposició d’efectius.

Tema 86. Estructura dels pressupostos de les entitats locals. Classificació per programes de despeses: àrees. Estructura dels pressupostos de les entitats locals. Classificació econòmica de despeses: operacions i capítols. Estructura dels pressupostos de les entitats locals. Classificació econòmica d’ingressos: operacions i capítols.

Tema 87. Contractes del sector públic. Prohibicions per contractar. Expedient de contractació. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

Tema 88. Prevenció de riscos laborals. Normativa, política de prevenció, drets i obligacions, serveis de prevenció.

Tema 89. Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de les persones.

Tema 90. Igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals de Catalunya. Plans d'igualtat de dones i homes en l’Administració local.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.